Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.06.2013. - 14.07.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Liepājā 2009.gada 5.novembrī (prot. Nr.15, 28.§)
Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS UN PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

1.1. Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Liepājas pilsētas Dome (turpmāk – Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

1.2. Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Domi atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti.

1.4. Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no pašvaldības deputātiem izveido pastāvīgās komitejas (turpmāk – komiteja):

1.4.1. Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;

1.4.2. Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteju 7 locekļu sastāvā;

1.4.3. Pilsētas attīstības komiteju 7 locekļu sastāvā;

1.4.4. Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā.

1.5. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības struktūrvienību kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu, ievērojot normatīvo aktu prasības, t.sk. sagatavo Domes lēmumu projektus un nodrošina to virzību, izdod administratīvos aktus, atbild par normatīvo aktu ievērošanu un to piemērošanu pašvaldības darbā. Pašvaldības administrāciju vada izpilddirektors.

1.6. Pašvaldības administrācijas struktūrvienības darbojas saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem (nolikumiem, noteikumiem, instrukcijām, reglamentiem u.c.).

1.7. Pašvaldības kapitāla daļas kapitālsabiedrībās tiek pārvaldītas saskaņā ar kapitālsabiedrību statūtiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.8. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un savas darbības nodrošināšanai Dome no deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti vai eksperti, veido valdes, komisijas vai darba grupas.

1.9. Komisijas, valdes un darba grupas tiek izveidotas, pieņemot atsevišķus Domes lēmumus. Komisiju darbību reglamentē Domes apstiprināti komisiju nolikumi, kuros nosaka komisiju skaitlisko sastāvu, kompetenci, uzraudzību un kontroli. Komisiju personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķiem Domes lēmumiem. Komisiju darba organizēšana notiek atbilstoši Kvalitātes vadības procedūrai "Komisiju darba koordinēšana, novērtēšana un pārraudzība". Komisiju darba tehnisko nodrošinājumu veic konkrētās pašvaldības administrācijas struktūrvienības darbinieks, kuru norīko ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.

1.10. Par trīs pēc kārtas neattaisnotiem komisijas sēžu kavējumiem vai vismaz piecu sēžu neattaisnotiem kavējumiem gada laikā komisijas priekšsēdētājs var ierosināt Domei izslēgt attiecīgo komisijas locekli no komisijas sastāva.

1.11. Atsevišķu jautājumu sagatavošanai vai konkrētu uzdevumu veikšanai Dome ar šo nolikumu pilnvaro Domes priekšsēdētāju (priekšsēdētāja vietniekus) vai izpilddirektoru (izpilddirektora vietniekus) ar rīkojumu izveidot komisijas, konsultatīvās padomes vai darba grupas.

1.12. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei ir izveidota Revīzijas daļa, kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu nolikumu.

1.13. Pašvaldībā ir ieviesta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS), novērtēta un atzīta saskaņā ar Kvalitātes standarta ISO 9001:2000 prasībām.

1.14. KVS atbilstību ISO 9001:2000 prasībām nodrošina Kvalitātes konsultatīvā padome, Kvalitātes vadītājs un pašvaldības administrācijas iekšējie auditori.

1.15. Visi Domes deputāti un pašvaldības administrācijas darbinieki ir atbildīgi par KVS politikas procedūru, ievērošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu pašvaldībā.

1.16. Domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki, izpilddirektors un viņa vietnieki, kā arī iestāžu vadītāji ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem rīkojas atbilstoši likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Domes izdotajiem normatīvajiem aktiem.

2. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN IZPILDDIREKTORA (VIETNIEKU) PILNVARAS

2.1. Domes priekšsēdētāju un Domes priekšsēdētāja vietniekus, atklāti un vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ievēlē no Domes deputātiem uz Domes pilnvaru laiku. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku amati ir algoti.

(Grozīts ar Liepājas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

2.2. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

2.2.1. vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;

2.2.2. ir tiesīgs dot norādījumus un uzdevumus Domes deputātiem;

2.2.3. pārrauga tiešā padotībā esošo pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības institūciju darbību, kā arī pārrauga izpilddirektora darbu;

2.2.4. vada Finanšu komitejas un Budžeta komisijas darbu, darbojas Pilsētas attīstības komitejā, kā arī citās komitejās, komisijās un darba grupās, kurās viņu ievēlē Dome;

2.2.5. ne retāk kā reizi gadā uzaicina auditorfirmas vai zvērinātus revidentus finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu;

2.2.6. ar rīkojumu apstiprina pašvaldības administrācijas darba kārtības noteikumus, struktūrvienību nolikumus un citus dokumentus, kas reglamentē pašvaldības administrācijas iekšējo darba kārtību;

2.2.7. saskaņo izpilddirektora rīkojumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;

2.2.8. nosaka pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju darba algas atbilstoši Domes nolikumam;

2.2.9. veic pašvaldības administrācijas amata vienību iekšējas strukturālas izmaiņas sakarā ar pašvaldības funkciju izpildes nepieciešamību Domes apstiprinātā amata vienību skaita un algu fonda ietvaros;

2.2.10. dod saistošus rīkojumus pašvaldības amatpersonām un pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

2.2.11. izdod pilnvaras, slēdz līgumus un paraksta citus juridiskus dokumentus, atver un slēdz kontus bankās;

2.2.12. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām un jebkuru citu personu;

2.2.13. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību tiesā;

2.2.14. nepieciešamības gadījumā ierosina jautājumu par Liepājas pilsētas valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemamā amata;

2.2.15. atbilstoši savai kompetencei nepieļauj, lai attiecīgajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras;

2.2.16. pārrauga un koordinē sociālo sfēru Liepājas pilsētā;

2.2.17. iesniedz Domei priekšlikumus par padotībā esošo pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

2.2.18. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

2.2.19. vīzē atbilstoši institūcijas kompetencei tiesu lietas;

2.2.20. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir Dome;

2.2.21. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

2.3. Domes priekšsēdētājam ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.3.1. Domes priekšsēdētāja birojs;

2.3.2. Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa;

2.3.3. pārvaldes eksperts (sociālajos jautājumos);

2.3.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija";

2.3.5. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests";

2.3.6. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas bāriņtiesa";

2.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas olimpiskais centrs";

2.3.8. biedrība "Latvijas lielo pilsētu asociācija".

2.4. Domes priekšsēdētāja pakļautībā ir trīs vietnieki: Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos.

(Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

2.5. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos:

2.5.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

2.5.2. pārrauga tiešā padotībā esošo pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības institūciju darbību;

2.5.3. atbilstoši kompetencei dod saistošus rīkojumus pašvaldības amatpersonām un pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

2.5.4. koordinē vides, veselības aprūpes pieejamības un veselīga dzīvesveida popularizēšanas, nodarbinātības un uzņēmējdarbības politiku Liepājas pilsētā, kā arī koordinē Eiropas līdzekļu piesaistīšanu Liepājas pilsētas attīstības projektiem;

2.5.5. savu pienākumu un tiesību realizācijai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par konsultatīvo padomju izveidošanu, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

2.5.6. savas kompetences ietvaros ierosina Domes priekšsēdētājam iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

2.5.7. iesniedz Domei priekšlikumus par padotībā esošo pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

2.5.8. atbild par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas padotības sfērā;

2.5.9. organizē pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna izstrādāšanu un īstenošanu, iesniedz Domei pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna un pilsētas teritorijas attīstības programmas projektus;

2.5.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību tiesā, pilnvaro personas, kas veic pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

2.5.11. atbild par savas kompetences sfērā iekļautajām institūcijām;

2.5.12. slēdz līgumus par pašvaldības pasūtījumiem, kā arī citus līgumus un izdod pilnvaras pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

2.5.13. atbilstoši savai kompetencei nepieļauj, lai attiecīgajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras;

2.5.14. nodrošina pašvaldības sadarbību ar ministrijām, kā arī veicina Liepājas pilsētas attīstības projektu virzību izskatīšanai Ministru kabinetā un ministrijās;

2.5.15. veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kurus nosaka atsevišķi Domes lēmumi un priekšsēdētāja rīkojumi.

(Grozīts ar Liepājas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

2.6. Domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.6.1. Attīstības pārvalde;

2.6.2. Vides un veselības daļa;

2.6.3. Liepājas pārstāvniecība Rīgā;

2.6.4. pārvaldes eksperts (NVO un sabiedrības integrācijas lietās);

2.6.5. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10);

2.6.6. vadītāja palīgs;

2.6.7. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10);

2.6.8. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa";

2.6.9. Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti";

2.6.10. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10);

2.6.11. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs";

2.6.12. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs";

2.6.13. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca";

2.6.14. biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";

2.6.15. biedrība "Liepājas ezeri";

2.6.16. Kurzemes reģiona attīstības aģentūra.

(Grozīts ar Liepājas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

2.7. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos:

2.7.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

2.7.2. pārrauga tiešā padotībā esošo pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības institūciju darbību;

2.7.3. atbilstoši kompetencei dod saistošus rīkojumus pašvaldības amatpersonām un administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

2.7.4. koordinē izglītības, sporta, kultūras sistēmas attīstību pilsētā, jaunatnes politiku un sadarbību ar augstskolām;

2.7.5. atbilstoši savai kompetencei nepieļauj, lai attiecīgajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras;

2.7.6. savu pienākumu un tiesību realizācijai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par konsultatīvo padomju izveidošanu, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas darbiniekus, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

2.7.7. savas kompetences ietvaros ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

2.7.8. atbild par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas padotības sfērā;

2.7.9. iesniedz Domei priekšlikumus par padotībā esošo pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

2.7.10. organizē, vada un kontrolē šajā nolikumā apstiprināto jautājumu risināšanu, ir atbildīgs par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas padotības sfērās;

2.7.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību tiesā, pilnvaro personas, kas veic pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

2.7.12. atbild par savas kompetences sfērā iekļautajām institūcijām;

2.7.13. slēdz līgumus par pašvaldības pasūtījumiem, kā arī citus līgumus un izdod pilnvaras pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

2.7.14. nodrošina pašvaldības sadarbību ar ministrijām savas kompetences jomā;

2.7.15. veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kurus nosaka atsevišķi Domes lēmumi un priekšsēdētāja rīkojumi.

(Grozīts ar Liepājas domes 21.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

2.8. Domes priekšsēdētāja vietniecei ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību institūciju darbību:

2.8.1. vadītāja palīgs;

2.8.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

2.8.2.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs";

2.8.2.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas muzejs";

2.8.2.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas simfoniskais orķestris";

2.8.2.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka";

2.8.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

2.8.3.1. Liepājas Kompleksā sporta skola;

2.8.3.2. Liepājas Sporta spēļu skola;

2.8.3.3. Liepājas Vingrošanas sporta skola;

2.8.3.4. Liepājas Tenisa sporta skola;

2.8.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas izglītības pārvalde", kuras pārraudzībā atrodas:

2.8.4.1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzija;

2.8.4.2. Liepājas A.Puškina 2.vidusskola;

2.8.4.3. Liepājas 3.pamatskola;

2.8.4.4. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola;

2.8.4.5. Liepājas Raiņa 6.vidusskola;

2.8.4.6. Liepājas 7.vidusskola;

2.8.4.7. Liepājas 8.vidusskola;

2.8.4.8. J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola;

2.8.4.9. Liepājas pilsētas 12.vidusskola;

2.8.4.10. Liepājas 15.vidusskola;

2.8.4.11. Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola;

2.8.4.12. Liepājas Ezerkrasta sākumskola,

2.8.4.13. Liepājas Centra pamatskola;

2.8.4.14. Liepājas speciālā internātpamatskola;

2.8.4.15. Liepājas internātpamatskola;

2.8.4.16. Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde;

2.8.4.17. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sauleszaķis";

2.8.4.18. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa";

2.8.4.19. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis";

2.8.4.20. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte";

2.8.4.21. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa";

2.8.4.22. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars";

2.8.4.23. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

2.8.4.24. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis";

2.8.4.25. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis";

2.8.4.26. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kriksītis";

2.8.4.27. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Stārķis";

2.8.4.28. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Liesmiņa";

2.8.4.29. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa";

2.8.4.30. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte";

2.8.4.31. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks";

2.8.4.32. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte";

2.8.4.33. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis";

2.8.4.34. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzintariņš"’;

2.8.4.35. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis";

2.8.4.36. Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Delfīns";

2.8.4.37. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis";

2.8.4.38. Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola;

2.8.4.39. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas bērnu un jaunatnes centrs";

2.8.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas teātris";

2.8.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris";

2.8.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Latviešu biedrības nams";

2.8.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ledus halle "Liepājas Metalurgs"";

2.8.9. biedrība "Pašvaldību mācību centrs".

2.9. Domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un investīciju jautājumos:

2.9.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus un realizē tiesības priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī Domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos un Domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos pienākumus un tiesības viņu prombūtnes laikā;

2.9.2. pārrauga tiešā padotībā esošo pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības institūciju darbību;

2.9.3. atbilstoši kompetencei dod saistošus rīkojumus pašvaldības amatpersonām un pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem;

2.9.4. koordinē darbības tūrisma un investīciju piesaistīšanas jomā;

2.9.5. popularizē Liepāju kā perspektīvu Latvijas reģionu Latvijā un ārvalstīs;

2.9.6. vada sadarbību ar Liepājas sadraudzības pilsētām un citiem ārvalstu partneriem;

2.9.7. savu pienākumu un tiesību realizācijai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par konsultatīvo padomju izveidošanu, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

2.9.8. savas kompetences ietvaros ierosina Domes priekšsēdētājam iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

2.9.9. iesniedz Domei priekšlikumus par pārziņā esošo pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

2.9.10. atbild par normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas padotības sfērā;

2.9.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldību tiesā, pilnvaro personas, kas veic pašvaldības pārstāvību tiesā vai citās institūcijās;

2.9.12. atbild par savas kompetences sfērā iekļautajām institūcijām;

2.9.13. slēdz līgumus par pašvaldības pasūtījumiem, kā arī citus līgumus un izdod pilnvaras pašvaldības vārdā atbilstoši savai kompetencei;

2.9.14. atbilstoši savai kompetencei nepieļauj, lai attiecīgajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras;

2.9.15. veic citus uzdevumus un pilda pienākumus, kurus nosaka atsevišķi Domes lēmumi un priekšsēdētāja rīkojumi.

(Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

2.9. 1 Domes priekšsēdētāja vietniekam tūrisma un investīciju jautājumos ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.9.1.1 ārējo sakaru organizators;

2.9.2. 1 vadītāja palīgs;

2.9.3.1 sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs".

(Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

2.9.2 Rīkojumus attiecībā uz priekšsēdētāja vietniekiem izdod un paraksta priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz priekšsēdētāju izdod un paraksta viens no priekšsēdētāja vietniekiem.

(Liepājas pilsētas domes 21.06.2013. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

2.10. Izpilddirektors:

2.10.1. organizē publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Domei;

2.10.2. pārrauga tiešā padotībā esošo pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības institūciju darbību;

2.10.3. organizē Domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus komitejās;

2.10.4. ir tiesīgs piedalīties Domes un komiteju sēdēs, kā arī jautājumu apspriešanā valdēs, padomēs, darba grupās un citās sanāksmēs;

2.10.5. atceļ pašvaldības administrācijas pieņemtus prettiesiskus pārvaldes lēmumus un iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

2.10.6. ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciska rakstura darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;

2.10.7. saskaņā ar Domes priekšsēdētāja rakstisku rezolūciju, kurā norādīti konkrētā darba līguma būtiskie nosacījumi, pieņem darbā pašvaldības administrācijas darbiniekus;

2.10.8. izdarot grozījumus pašvaldības administrācijas darbinieku darba līgumos, piemēro šā nolikuma 2.10.7.punktā minēto kārtību;

2.10.9. slēdz darba līgumus un vienošanās pie darba līgumiem ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, atbrīvo pašvaldības administrācijas darbiniekus no darba Darba likumā noteiktajā kārtībā;

2.10.10. izdod iekšējus normatīvos aktus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, padotībā esošo pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājiem, kontrolē to izpildi;

2.10.11. ierosina Domei savas kompetences ietvaros iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājus;

2.10.12. iesniedz Domei priekšlikumus par padotībā esošo pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

2.10.13. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt pašvaldības administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

2.10.14. pēc kārtējām pašvaldības Domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;

2.10.15. savas kompetences sfērā bez īpaša pilnvarojuma var pārstāvēt pašvaldības administrāciju attiecībās ar citām valsts institūcijā, izdot pilnvaras;

2.10.16. kontrolē, lai pašvaldības administrācijā ietilpstošo nozaru speciālisti pārzinātu attiecīgo nozari regulējošos normatīvos aktus, sekotu to grozījumiem un izmaiņām un ierosinātu veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar to piemērošanu;

2.10.17. atbild par savas kompetences sfērā iekļautajām institūcijām;

2.10.18. kontrolē pašvaldības pasūtījumu izpildi savas kompetences jomā;

2.10.19. izskata pieteikumus (iesniegumus) un pieņem lēmumus par publiskiem pasākumiem, sapulcēm, gājieniem un piketiem;

2.10.20. saskaņā ar Domes lēmumiem veic citus pienākumus.

2.11. Izpilddirektoram ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.11.1. Izpilddirektora birojs;

2.11.2. Personāla daļa;

2.11.3. Juridiskā daļa;

2.11.4. Administratīvā daļa;

2.11.5. Revīzijas daļa.

2.12. Izpilddirektoram var būt vietnieki.

2.13. Izpilddirektora vietniekam finanšu jautājumos ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.13.1. Finanšu pārvalde;

2.13.2. Satiksmes infrastruktūras daļa;

2.13.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas tramvajs";

2.13.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas autostāvvietas";

2.13.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja"";

2.13.6. akciju sabiedrība "Liepājas autobusu parks".

2.14. Izpilddirektora vietniekam nekustamā īpašuma jautājumos ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.14.1. Nekustamā īpašumu pārvalde;

2.14.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecliepāja";

2.14.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunliepāja";

2.14.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karosta";

2.14.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nekustamo īpašumu rekonstrukcija";

2.14.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas enerģija".

2.15. Izpilddirektora vietniekam ir tiesības koordinēt šādu struktūrvienību un institūciju darbību:

2.15.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde";

2.15.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde";

2.15.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde";

2.15.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens";

2.15.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas RAS".

2.16. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors (vietnieki) un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Domes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

3.1. Katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejās nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Katram deputātam jābūt vismaz vienas Domes komitejas loceklim.

3.2. Deputātam ir pienākums piedalīties komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, sēdēs.

3.3. Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un programmatūru "Liepājas dokumentu vadības sistēma" (turpmāk – Lietvedības programma), kura ir pieejama internetā. Iepriekš saskaņojot ar komitejas priekšsēdētāju, komitejas locekļi ir tiesīgi piedalīties komitejas sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties komitejas sēdes norisē ar videokonferences palīdzību.

3.4. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, izskata Finanšu komitejā. Finanšu komiteja:

3.4.1. sniedz atzinumus par pašvaldības budžeta projektu, tajā izdarītajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā;

3.4.2. sniedz atzinumus par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

3.4.3. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

3.4.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;

3.4.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

3.4.6. sniedz atzinumu par gada pārskatu;

3.4.7. sagatavo, virza un koordinē savas kompetences jautājumus izskatīšanai Domes sēdē;

3.4.8. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

3.5. Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja:

3.5.1. izskata iedzīvotāju sociālās palīdzības, sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes, nodarbinātības un deklarēšanās jautājumus;

3.5.2. izvērtē sabiedriskās kārtības jautājumus;

3.5.3. izvērtē veselības aprūpes, veselīga dzīvesveida un sanitāri higiēniskos jautājumus;

3.5.4. sagatavo ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, dod atzinumus par šiem jautājumiem;

3.5.5. izskata reliģisko organizāciju iesniegtos jautājumus;

3.5.6. sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar sociālos, veselības un sabiedriskās kārtības jautājumus;

3.5.7. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

3.6. Pilsētas attīstības komiteja:

3.6.1. izskata jautājumus par pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna un pilsētas teritorijas apbūves ģenerālplāna projektiem;

3.6.2. sniedz atzinumus par apbūves kārtību un tās grozījumiem;

3.6.3. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par komunālās saimniecības, komunikāciju un transporta jautājumiem;

3.6.4. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

3.6.5. risina pilsētas vides uzlabošanas jautājumus, t.sk. teritorijas apstādījumu plānošanu;

3.6.6. pārrauga investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

3.6.7. izskata jautājumus par starptautisko sadarbību un tūrismu;

3.6.8. izskata jautājumus par neapdzīvojamo telpu nomu un neapdzīvojamo telpu izmantošanu;

3.6.9. izskata jautājumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;

3.6.10. sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem savas kompetences jautājumos;

3.6.11. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

3.7. Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

3.7.1. izskata izglītības un kultūras politikas, kā arī fiziskās kultūras un sporta jautājumus;

3.7.2. izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu;

3.7.3. izskata jautājumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu īstenošanu;

3.7.4. savas kompetences jomā sniedz atzinumus un priekšlikumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar izglītības, kultūras un sporta jautājumus;

3.7.5. veic citus ar Domes lēmumiem noteiktos pienākumus.

3.8. Domstarpību gadījumus starp komitejām, deputātiem, pašvaldības amatpersonām, iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.

3.9. Komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku, izņemot Finanšu komitejas priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākumu pildīšanas attiecīgā komiteja.

3.10. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var organizēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

3.11. Komiteju sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un paziņojot pašvaldības Administratīvās daļas Organizatoriskajai nodaļai (turpmāk – Organizatoriskā nodaļa). Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir Domes sēdes. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo sēdes darba kārtību, sasauc un vada komitejas sēdes. Gadījumā, ja komitejas sēdē nepiedalās komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, komitejas locekļi ar klātesošo balsu vairākumu no sava vidus ieceļ komitejas sēdes vadītāju.

3.12. Ja deputāts nevar ierasties uz komitejas sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms komitejas sēdes par to jāpaziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, priekšsēdētājam.

3.13. Ja uz komitejas kārtējo sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc komitejas atkārtotu sēdi ne agrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz komitejas atkārtotu sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo Domei.

3.14. Komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina ar rīkojumu norīkoti pašvaldības darbinieki.

3.15. Ja komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs rakstiski uzaicina personu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

3.16. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību komitejas sekretārs informē deputātus ne vēlāk kā divas darba dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes.

3.17. Domes lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus lēmuma projekta gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

3.18. Komiteju lēmumu projektus, atzinumus par tiem un izziņas materiālus lēmuma projekta gatavotājs ievieto Lietvedības programmā ne vēlāk kā divas dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

3.19. Organizatoriskā nodaļa nodrošina pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, kuras nestrādā Lietvedības programmā, lēmuma projekta un tam pievienojamo dokumentu ievietošanu Lietvedības programmā pirms saskaņojumu saņemšanas.

3.20. Ja komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz Domei cits lēmuma projekta variants vai jāatliek tā izskatīšana.

3.21. Par komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem. Ziņotājs tiek norādīts komitejas sēdes protokolā.

3.22. Ja komiteja pieņem lēmumu par lēmuma projekta koriģēšanu, tad par korekciju ieviešanu ir atbildīgs lēmuma projekta gatavotājs.

3.23. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi, kā arī sēdes protokolists.

4. DOMES LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas. Domes sēde notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domes deputātiem. Domes lēmumi un sēžu protokoli ir publiski pieejami.

4.2. Domes sēdes norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un Lietvedības programmu, kura ir pieejama internetā. Iepriekš saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, deputāti ir tiesīgi piedalīties Domes sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties Domes sēdes norisē ar videokonferences palīdzību.

4.3. Domes lēmumu projekti jāsagatavo Lietvedības programmā, kā arī jāiesniedz papīra formātā. Lēmuma projekta gatavotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu pievienošanu un saskaņojumu saņemšanu gan Lietvedības programmā, gan uz lēmuma projekta oriģināla papīra formātā, kā arī par sagatavotā lēmuma projekta tiesiskumu un lietderību.

4.4. Lēmuma projektā jābūt norādītam:

4.4.1. kas un kad šo lēmuma projektu ir gatavojis, gatavotāja parakstam;

4.4.3. izvirzītiem precīzi formulētiem mērķiem un uzdevumiem;

4.4.4. kādās institūcijās projekts izskatīts;

4.4.5. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu, izpildes un informācijas sniegšanas termiņam;

4.4.6. atzīmei, ja lēmuma projektā atbilstoši attiecīgajam normatīvajam aktam ir ierobežotas pieejamības informācija;

4.4.7. kam jānosūta lēmums;

4.4.8. konkrētiem izpildītājiem, kā arī struktūrvienībai vai konkrētai personai, kurai uzdota lēmuma izpildes kontrole.

4.5. Lēmuma, kas atzīstams par administratīvo aktu, projektam jāatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajām prasībām.

4.6. Gadījumā, ja lēmuma projektā minēti pielikumi (līgumi, nolikumi u.c.), uz katra no tiem jābūt pielikuma gatavotāja parakstam.

4.7. Lēmuma projekta gatavotājs katram lēmuma projektam, kuram lēmējinstitūcija ir Dome, pievieno anotāciju, kuras forma apstiprināta ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu. Lēmuma projekta anotācijas jāsaskaņo ar pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu – preses relīzes gatavošanai. Par Domes sēdēs izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu kvalitatīvu sagatavošanu atbild lēmuma projekta gatavotājs.

4.8. Lēmuma projekta gatavotājam lēmuma projekts un tam pievienojamie dokumenti ir savlaicīgi jāiesniedz saskaņošanai nolikuma 4.9.punktā norādītajām amatpersonām un institūcijām.

4.9. Domes lēmuma projekta gatavotājam jānodrošina lēmuma projekta saskaņojuma vai motivēta noraidījuma vīzas par attiecīgo lēmuma projektu saņemšana no pašvaldības struktūrvienībām šādā secībā:

4.9.1. no Domes administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības institūcijām, kuru darbība saistīta ar izskatāmo lēmuma projektu;

4.9.2. no Finanšu pārvaldes, ja lēmuma projekta jautājumi saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu;

4.9.3. no Juridiskās daļas;

4.9.4. no izpilddirektora vai izpilddirektora vietniekiem atbilstoši viņu kompetencei.

Šajā punktā minēto struktūrvienību darbinieki, kuri vīzējuši attiecīgo lēmuma projektu, atbild par lēmuma projekta atbilstību attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām savas kompetences ietvaros.

4.10. Uz Domes sēdi var virzīt tikai tādus lēmuma projektus, kas saskaņoti ar visām nolikuma 4.9.punktā norādītajām amatpersonām un institūcijām.

4.11. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi Domes sēdē, jāiesniedz Organizatoriskajā nodaļā, kas tos nodod Domes priekšsēdētājam.

4.12. Domes lēmumu projektu izskatīšanu komitejās koordinē Domes priekšsēdētājs, nosakot komiteju, kurā izskatāms lēmuma projekts.

4.13. Ja Domes lēmuma projektu iesniedz Domes deputāts, lēmuma projekts ar visiem nepieciešamajiem materiāliem un saskaņojuma vīzām jāiesniedz Organizatoriskajā nodaļā, kas to nodod Domes priekšsēdētājam.

4.14. Priekšsēdētājs izskata iesniegtos lēmuma projektu un iekļauj to Domes kārtējās sēdes darba kārtībā, ja tiek konstatēts, ka lēmuma projekta skatīšana komitejās nav lietderīga. Ja lēmuma projektu nepieciešams izskatīt kādā no komitejām, priekšsēdētājs nosaka, kurai komitejai lēmuma projekts jāizskata. Ja tiek konstatēts, ka lēmuma projekts ir pilnībā nepamatots un pēc būtības nav skatāms Domes sēdē, priekšsēdētājs to atgriež iesniedzējam, paskaidrojot atgriešanas iemeslu.

4.15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj Dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus.

4.16. Visi Domes lēmumi tiek pieņemti vienīgi koleģiāli.

4.17. Par Domes pārvaldes lēmumu lietderīgumu un tiesiskumu atbild tie Domes deputāti, kas balsojuši, ja vien kāds no viņiem nav īpaši pieprasījis lēmuma pieņemšanas protokolā fiksēt savus iebildumus.

4.18. Ja izskatot lēmuma projektu Domes sēdē, lēmums pieņemts, izdarot lēmuma projektā grozījumus/labojumus, tad pirms lēmuma iesniegšanas parakstīšanai Domes sēdes vadītājam Organizatoriskā nodaļa noformē Domes lēmumu tādā redakcijā, kādā apstiprināta Domes sēdē, un nodrošina tā atkārtotu saskaņošanu ar šā nolikuma 4.9.punktā minētajām amatpersonām un institūcijām.

5. DOMES DARBA REGLAMENTS

5.1. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.

5.2. Domes kārtējās sēdes notiek ik pēc četrām nedēļām ceturtdienās.

5.3. Domes kārtējās sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību. Video un audio ieraksti sēžu zālē ir atļauti ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu.

5.4. Katra deputāta pienākums ir piedalīties Domes sēdēs. Ja deputāts nevar ierasties uz Domes sēdi, viņam vismaz 24 stundas pirms Domes sēdes par to rakstiski jāpaziņo Domes priekšsēdētājam.

5.5. Domes sēdes norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un speciāli izstrādātu Lietvedības programmu, kura nodrošina piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu vārdisko balsošanu elektroniski, izmantojot pašvaldības datu tīklu un internetu. Piekļuvi Lietvedības programmas lietošanai nodrošina personīgi saņemts "Lietotāja vārds", "Lietotāja identifikācijas numurs" un lietotāja "Parole". Šos datus aizliegts nodot citiem lietotājiem. Iepriekš saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, deputāti ir tiesīgi piedalīties Domes sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties Domes sēdes norisē ar videokonferences palīdzību.

5.6. Organizatoriskā nodaļa reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram (vietniekiem), pašvaldības Juridiskās daļas vadītājam un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītājam. Pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

5.7. Domes priekšsēdētājs:

5.7.1. atklāj, pārtrauc un slēdz sēdi;

5.7.2. pārliecinās par kvoruma esamību;

5.7.3. dod vārdu ziņotājam;

5.7.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

5.7.5. atklāj, vada un slēdz debates;

5.7.6. ierosina jautājumu nobalsošanu;

5.7.7. piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

5.7.8. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citam deputātam.

5.8. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

5.8.1. ziņojums;

5.8.2. deputātu jautājumi;

5.8.3. debates;

5.8.4. ziņotāja galavārds, ja viņš to pieprasa;

5.8.5. ja nepieciešams, priekšsēdētāja viedoklis;

5.8.6. balsošana.

5.9. Par izskatāmajiem lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo deputāti. Ja uz Domes sēdi ir uzaicināti speciālisti konkrētajā jautājumā, tad Domes priekšsēdētājs dod tiem vārdu pēc ziņojuma. Privātpersonām, kuras vēlas uzstāties Domes sēdē par konkrētu jautājumu, līdz Domes sēdes sākumam jāiesniedz iesniegums par to Domes priekšsēdētājam. Domes deputāti lemj, vai dot vārdu.

5.10. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt kārtību Domes sēdēs. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt minētās personas no Domes sēdes norises telpas.

5.11. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs un turpmāk, apspriežot konkrēto lēmuma projektu, viņam vairs netiek dots vārds.

5.12. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī pašvaldības iedzīvotājiem un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties Domes sēdi, pirms Domes sēdes jāreģistrējas pie pašvaldības administrācijas darbinieka, kurš protokolē Domes sēdi.

5.13. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs, ja sēdes vadītājs nedod vārdu, un jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu.

5.14. Domes sēdes notiek valsts valodā.

5.15. Domes sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā.

5.16. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautie lēmuma projekti netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākamajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos lēmuma projektus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Domes atkārtotā sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

5.17. Par katru Domes sēdē izskatāmo lēmuma projektu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu ziņotājam, ja jautājumu uzdošanas ilgums par vienu lēmuma projektu pārsniedz 10 minūtes. Ja par kādu konkrētu lēmuma projektu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc Domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

5.18. Ja komitejas sēdē, skatot lēmuma projektu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotais komitejas pārstāvis var informēt Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

5.19. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo lēmuma projektu tiek dotas ne vairāk kā 5 minūtes.

5.20. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes. Debatēs par attiecīgo lēmuma projektu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

5.21. Ja līdz balsošanai tiek izteikti labojumi vai grozījumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek izteikti vairāki labojumi vai grozījumi, tad vispirms jābalso par to labojumu vai grozījumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā Domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Domes priekšsēdētājs nosaka kārtību, kādā balso par iesniegtajiem Domes lēmumu projektu labojumiem.

5.22. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis Domes priekšsēdētājs.

5.23. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

5.24. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir nekavējoties jāpaziņo Domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas un pēc sēdes jāiesniedz Domes priekšsēdētājam adresēts rakstisks iesniegums par balsojuma izmaiņu veikšanu Lietvedības programmā, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

5.25. Balsošanas rezultātus paziņo Domes priekšsēdētājs.

5.26. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz Domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

5.27. Domes sēdes apstiprinātu protokolu izraksti izsniedzami ar Domes priekšsēdētāja saskaņojumu, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

5.28. Pašvaldības saistošos noteikumus piecu dienu laikā pēc parakstīšanas Organizatoriskās nodaļas vadītājs nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī Organizatoriskās nodaļas vadītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto saistošo noteikumu nosūtīšanu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Informāciju par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem izvieto redzamā vietā pašvaldības Domes ēkā un publicē informāciju laikrakstā "Kurzemes Vārds" un pašvaldības interneta mājas lapā www.liepaja.lv.

6. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

6.1. Publisko tiesību jomā pašvaldība slēdz līgumus ar citām juridiskajām personām. Līgums tiek slēgts, tikai pamatojoties uz Domes lēmumu. To var parakstīt Domes priekšsēdētājs vai ar viņa pilnvarojumu – cita pašvaldības amatpersona.

6.2. Privāto tiesību jomā līgumu var slēgt pašvaldība vai arī pašvaldības iestāde, ja tas paredzēts šīs iestādes nolikumā vai atsevišķā Domes lēmumā. Šādos gadījumos pašvaldības iestādei ir patstāvīgas prasījuma tiesības.

6.3. Slēdzot privāttiesisku līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai ieķīlāšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, obligāts ir Domes lēmums par šo darījumu. Līgumu paraksta Domes priekšsēdētājs vai ar Domes lēmumu pilnvarota pašvaldības amatpersona.

6.4. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem Dome, tad lēmumā norāda par līguma noslēgšanu atbildīgo amatpersonu vai struktūrvienību, līguma noslēgšanas termiņu un pilnvarojumu attiecīgai amatpersonai slēgt šo līgumu.

6.5. Līguma projekta virzītājam jānodrošina, ka pirms tā saskaņošanas pašvaldības Juridiskajā daļā projekts (caurauklots) ticis saskaņots:

6.5.1. ar citām Domes administrācijas struktūrvienībām, pašvaldības institūcijām, kuru kompetencē ir līguma projektā ietvertie jautājumi;

6.5.2. ar pašvaldības Finanšu pārvaldi, ja līguma izpilde saistīta ar pašvaldības budžetu;

6.5.3. ar institūciju, kas gatavo attiecīgo lēmuma projektu, juridisko dienestu (juristu), kurš atbild par lēmuma projekta atbilstību attiecīgās jomas normatīvo aktu prasībām.

6.6. Līgumu sagatavošanu, saskaņojumu saņemšanu, virzību un izpildi nosaka KVS procedūra "Līgumu aprite".

6.7. Slēdzot privāttiesisku līgumu pašvaldības iestādes vārdā, līgumu paraksta attiecīgās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

7. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un izpilddirektors pieņem iedzīvotājus vienu reizi nedēļā šādos pieņemšanas laikos:

7.1.1. Domes priekšsēdētājs – otrdienās plkst. 10.00 – 12.00;

7.1.2. Domes priekšsēdētāja vietniece – otrdienās plkst. 10.00 – 12.00;

7.1.3. Domes priekšsēdētāja vietnieks – otrdienās plkst. 10.00 – 12.00;

7.1.4. Izpilddirektors – otrdienās plkst. 14.00 – 16.00.

7.2. Iedzīvotāju pierakstu veic Apmeklētāju pieņemšanas centrs (turpmāk – APC).

7.3. Deputāti nosaka iedzīvotāju pieņemšanas laiku ne retāk kā vienu reizi mēnesī un paziņo to APC Informācijas un pakalpojumu nodaļas darbiniekiem. Deputāts jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot to ar darbinieka tiešo vadītāju.

7.4. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar Domes pieņemtajiem lēmumiem, ja tie nesatur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikums informācijas pieejamībai jāpamato.

7.5. Domes deputāti, kuri vēlas iepazīties ar pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas skar pašvaldības intereses, iesniedz rakstisku iesniegumu Organizatoriskajā nodaļā. Organizatoriskā nodaļa nodrošina Domes deputāta pieprasītās dokumentācijas izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Deputāts var personīgi iepazīties ar interesējošiem dokumentiem, savlaicīgi saskaņojot ierašanās laiku ar Organizatoriskās nodaļas vadītāju. Ierobežotas pieejamības informācija deputātiem tiek izsniegta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saņemot rakstisku apliecinājumu, ka informācija tiks izlietota iesniegumā norādītajiem mērķiem.

7.6. Korespondenci, kas saņemta no Saeimas, Ministru kabineta, ministrijām, Valsts kontroles un tiesas nodod izskatīšanai un vīzēšanai tikai Domes priekšsēdētājam, bet viņa prombūtnes laikā – Domes priekšsēdētāja vietniekam.

7.7. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē APC Dokumentu vadības nodaļa. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk pašvaldības administrācijas darbiniekiem vai pašvaldības institūcijām bez reģistrācijas.

7.8. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus izskata, kā arī atbildes vēstules uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem paraksta Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki vai izpilddirektors (vietnieki), pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītāji atbilstoši savai kompetencei. Atsevišķos gadījumos pēc Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku vai izpilddirektora norādījuma vēstules var parakstīt arī citas kompetentas personas – pašvaldības struktūrvienību vadītāji.

7.9. Pašvaldības pārvaldes struktūrvienības darbinieki, kuri iesniedz dokumenta (vēstules) projektu parakstīšanai Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem un izpilddirektoram (vietniekiem), dokumentā norāda dokumenta sagatavotāja uzvārdu un tālruņa numuru. Dokumenta sagatavotājs dokumenta projektu paraksta un ir atbildīgs par sagatavotā dokumenta kvalitāti un tā saturu.

7.10. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības administrācijas struktūrvienībās un citās pašvaldības institūcijās, nosaka ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināti iekšējie normatīvie akti un KVS procedūras.

7.11. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, APC darbinieks noformē rakstiski atbilstoši formai, ko apstiprina ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstiskajiem iesniegumiem.

7.12. Uz anonīmiem iesniegumiem atbildes netiek sniegtas. Šāds iesniegums tiek reģistrēts un atbildīgā amatpersona izvērtē tā turpmāko virzību.

7.13. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju APC Dokumentu vadības nodaļā par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

7.14. Maksa par izsniegtās informācijas apstrādi (kopijām) tiek iekasēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, Domes vai Domes priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz Domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem:

8.1.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

8.1.2. pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu;

8.2. Par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem publiskā apspriešana tiek rīkota speciālajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Publisko apspriešanu nerīko par:

8.3.1. administrācijas struktūras un iekšējās darba organizācijas jautājumiem;

8.3.2. amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

8.3.3. valsts pārvaldes funkciju īstenošanas jautājumiem;

8.3.4. jautājumiem, kas attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

8.3.5. citiem jautājumiem, ja tas ir pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

8.4.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

8.4.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas, ja ne mazāk kā pieci procenti no Liepājas teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vēršas pašvaldībā;

8.4.3. pēc Domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

8.4.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

8.5. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

8.6. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

8.6.1. tās datumu un termiņus;

8.6.2. paredzamā jautājuma formulējumu;

8.6.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

8.6.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

8.6.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā.

9. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Dome ar saistošajiem noteikumiem var deleģēt tiesības izdot administratīvos aktus autonomās kompetences jautājumos pašvaldības administrācijai vai pašvaldības iestādēm, ja tas nav pretrunā ar augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Pašvaldības administrācijas vai pašvaldības iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā vai tās deleģētai citai personai (institūcijai) Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

9.3. Padotības kārtībā augstākā institūcija, pēc iepazīšanās ar iesniegumu par iestādes faktiskās rīcības vai administratīvā akta apstrīdēšanu, var nodot dokumentu attiecīgās nozares speciālistiem lietas sagatavošanai izskatīšanai pēc būtības kopumā vai apstrīdētajā daļā. Atkārtotajā lietas izskatīšanā pēc būtības nepiedalās apstrīdētā administratīvā akta sastādītājs.

Apstrīdētā administratīvā akta sastādītājam vai par faktisko rīcību atbildīgai personai lietas atkārtotas izskatīšanas laikā jāsniedz paskaidrojumi un visa nepieciešamā informācija, kas nepieciešamā lietas izskatīšanai pēc būtības vai faktiskās rīcības izvērtēšanai.

9.4. Padotības kārtībā augstākā institūcija vai tās deleģēta cita persona (institūcija) pieņem lēmumu pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz ko attiecas iesniedzēja iebildumi par apstrīdēto administratīvo aktu, pamatojoties uz lietas atkārtotas izskatīšanas rezultātiem, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

10. KĀRTĪBA, KĀDĀ DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA NOMAIŅAS GADĪJUMĀ ORGANIZĒ LIETVEDĪBAS UN DOKUMENTU NODOŠANU

10.1. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam organizē izpilddirektors.

10.2. Izpilddirektors ar savu rīkojumu no pašvaldības administrācijas darbiniekiem izveido komisiju, kas pārņem dokumentus un Domes priekšsēdētājam lietošanā nodoto mantu, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru paraksta Domes priekšsēdētājs un komisijas locekļi.

10.3. Komisijas sastādītais akts tiek iesniegts izpilddirektoram.

10.4. Izpilddirektoram ir pienākums nodrošināt pārņemtās mantas un dokumentu glabāšanu.

10.5. Jaunajam Domes priekšsēdētājam dokumenti un manta tiek nodota, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu.

10.6. Ja vien iespējams, dokumentu un mantas nodošana jaunajam Domes priekšsēdētājam tiek veikta vienlaicīgi ar dokumentu un mantas pārņemšanu no līdzšinējā Domes priekšsēdētāja.

10.7. Domes priekšsēdētāja lietvedībā esošo neatliekamo un steidzamo jautājumu izpildi organizē izpilddirektors, ja vien šo izpildi nav iespējams veikt jaunajam Domes priekšsēdētājam.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
22.06.2013