Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.02.2017. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2014/23

Carnikavā 2014.gada 17.decembrī
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 17.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.29, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta otro daļu, 49.panta pirmo daļu, 50.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība):

1.1. deleģē privātpersonām (turpmāk – privātpersona) valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu un slēdz līdzdarbības līgumus;

1.2. piešķir finansējumu privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu.

(Carnikavas novada domes 18.01.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/1 redakcijā)

2. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un Noteikumiem Pašvaldība var pilnvarot privātpersonas veikt valsts pārvaldes uzdevumu, noslēdzot līdzdarbības līgumu (turpmāk – Līgums).

3. Deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros privātpersona nedrīkst gūt peļņu, kā arī deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros piešķirto finansējumu nevar izlietot privātpersonas uzturēšanas izdevumiem (t.sk. administrācijas izmaksām).

4. Valsts pārvaldes uzdevumi netiek deleģēti privātpersonai, ja tai ir nenokārtotas finanšu saistības ar Pašvaldību vai valsti, kurām iestājies izpildes termiņš vai arī, ja tās iepriekšējos gados nav pildījušas Noteikumu vai Līguma nosacījumus.

5. Apstiprinot budžetu, tiek noteikti tie valsts pārvaldes uzdevumi, kuri var tikt deleģēti kārtējā gada ietvaros. Finansējums privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai tiek piešķirts pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

6. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 18.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2017/1)

7. Kalendārā gada laikā Pašvaldība var deleģēt vienai privātpersonai divus valsts pārvaldes uzdevumus, no tiem vienu Noteikumu 15.punktā minēto valsts pārvaldes uzdevumu, izņemot sabiedriskā labuma organizācijas, kurām var deleģēt trīs valsts pārvaldes uzdevumus, no tiem vienu Noteikumu 15.punktā minēto valsts pārvaldes uzdevumu.

II. Konkurss par līdzdarbības līguma slēgšanu

8. Lai noteiktu, kura privātpersona valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, Pašvaldība organizē konkursu par Līguma slēgšanu (turpmāk – Konkurss), izņemot Noteikumu 15.punktā minētos gadījumus.

9. Konkurss tiek rīkots vienu reizi gadā, bet gadījumā, ja Konkursa rezultātā netiek iztērēti Noteikumu 5.punktā šim mērķim paredzētie līdzekļi – to var rīkot atkārtoti. Pašvaldība var rīkot atkārtotu Konkursu arī gadījumā, ja izsludinātajā Konkursā nepiesakās neviena privātpersona vai arī to iesniegtie piedāvājumi neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

10. Konkursam par Līguma slēgšanu Pašvaldība izveido Konkursa komisiju ne mazāk kā trīs locekļu sastāvā, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata.

11. Konkurss tiek organizēts atbilstoši Konkursa nolikumam, kuru apstiprina Dome. Konkursa nolikums tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā internetā www.carnikava.lv (turpmāk – Pašvaldības mājas lapa). Konkursa nolikumā ietver šādu informāciju:

11.1. valsts pārvaldes uzdevums, kuru paredzēts deleģēt, tā apraksts, veikšanas laiks un vieta (ja attiecināms);

11.2. konsultāciju par pieteikumu Konkursam sagatavošanu sniegšanas laiks un kārtība;

11.3. pieteikumu vērtēšanas kritēriji, tajā skaitā – privātpersonas resursi un kompetence, kas apliecina spēju veikt valsts pārvaldes uzdevumu;

11.4. viena pieteikuma maksimālais finansējuma apjoms;

11.5. Līguma projekts;

11.6. Līguma izpildes uzraudzības kārtība;

11.7. Līguma noslēgšanas termiņš;

11.8. finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atmaksāšanas kārtība;

11.9. Pašvaldības amatpersona vai struktūrvienība, kas nodrošinās Līguma izpildes saturisko un finanšu uzraudzību, kā arī atbilstību Noteikumiem.

12. Lai privātpersonas varētu pieteikties dalībai Konkursā, Pašvaldība publicē Pašvaldības mājas lapā un bezmaksas informatīvajā izdevumā paziņojumu par Konkursa rīkošanu. Paziņojumā norāda:

12.1. deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu;

12.2. Konkursa nolikuma saņemšanas vietu un laiku;

12.3. termiņu, kādā iesniedzams pieprasījums par papildu informāciju;

12.4. Konkursa pieteikuma iesniegšanas vietu un termiņu;

12.5. Konkursa pieteikumu atvēršanas datumu un laiku.

III. Lēmuma par līdzdarbības līguma slēgšanu pieņemšana

13. Noteikumu 10.punktā minētā komisija izvērtē privātpersonu iesniegtos pieteikumus un izvēlas atbilstošāko pretendentu/pretendentus Līgumu slēgšanai, saskaņā ar Noteikumiem un Konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

14. Lēmumu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc Komisijas lēmuma saņemšanas pieņem Dome.

IV. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana gadījumos, kad valsts pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros tiek īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekts

15. Pašvaldība var deleģēt privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu, kura ietvaros tiek īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, ja attiecīgais projekts atbilst pašvaldības autonomajām funkcijām un privātpersona attiecīgo pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk.

16. Konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un līdzdarbības līguma slēgšanu Noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā nerīko. Pieteikumi tiek izvērtēti to iesniegšanas kārtībā. Privātpersona iesniedz Pašvaldībai pieteikumu, kurā norādīta šāda informācija:

16.1. informācija par Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projektu;

16.2. valsts pārvaldes uzdevums, kas īstenojams projekta ietvaros;

16.3. plānoto aktivitāšu apraksts, īstenošanas vieta (tas, vai plānotās aktivitātes īstenojamas pašvaldībai piederošā īpašumā (telpās u.c.);

16.4. Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma apjoms;

16.5. nepieciešamie finansiālie līdzekļi un valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai projekta ietvaros;

16.6. informācija par privātpersonu, tās resursiem un kompetence, kas apliecina spēju veikt valsts pārvaldes uzdevumu (personāla kvalifikācija, pieredze u.c.).

17. Pieteikuma atbilstību Noteikumiem izvērtē Noteikumu 10.punktā minētā komisija.

18. Lēmums par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tiek pieņemts Noteikumu 14.punktā noteiktā kārtībā.

V. Līdzdarbības līguma slēgšana

19. Pašvaldība ar atbilstoši šo Noteikumu prasībām izvēlēto privātpersonu slēdz Līgumu.

20. Papildus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantā noteiktajam, Līgumā iekļauj šādu informāciju:

20.1. deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma mērķis, kam piešķirts finansējums, tā ietvaros veicamie pasākumi un to rezultatīvie rādītāji;

20.2. piešķirto finansiālo vai materiālo līdzekļu apjoms;

20.3. prasības attiecībā uz sniedzamā pārskata saturu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;

20.4. citi ar piešķirtā finansējuma izlietojumu un izlietojuma kontroli saistītie jautājumi pēc Pašvaldības ieskatiem.

21. Gadījumā, ja Līgums netiek noslēgts Domes noteiktajā termiņā, privātpersona zaudē līguma slēgšanas tiesības un Līgums var tikt slēgts ar nākamo atbilstošāko pretendentu Konkursā.

VI. Informācijas publiskošana

22. Informācija par finansējuma apjomu, kas kārtējā budžeta gadā paredzēta privātpersonām deleģējamo valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā, sadaļā "Sabiedrība".

23. Informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā un bezmaksas informatīvajā izdevumā. Ar privātpersonu saskaņotais Līguma projekts tiek ievietots Pašvaldības mājas lapā vismaz 10 (desmit) dienas pirms parakstīšanas.

24. Līgums ir publiski pieejams. Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas Pašvaldība publicē Pašvaldības mājas lapā.

25. Reizi pusgadā – līdz 31.jūnijam un 31.decembrim Pašvaldība sagatavo un Pašvaldības mājas lapā publicē kopsavilkumu par attiecīgajā periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevuma izpildi. Kopsavilkumā iekļauj šādu informāciju:

25.1. īstenotais uzdevums un tā veicējs;

25.2. plānotais un faktiski izlietotais pašvaldības līdzfinansējums;

25.3. neatbilstoši veiktie izdevumi, ja tādi ir;

25.4. neatgūto līdzekļu apmērs no neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā arī atgūto līdzekļu apjoms, ja tādi ir;

25.5. Pašvaldības sniegtais apraksts un vērtējums par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem, izlietotā līdzfinansējuma atbilstība līdzdarbības līgumā paredzētajiem mērķiem;

25.6. citi būtiski apstākļi pēc Pašvaldības ieskatiem.

26. Kopsavilkuma sagatavošanas procesā Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un skaidrojumus no valsts pārvaldes uzdevuma veicēja.

VII. Atbildība, uzraudzība un kontrole par finansējuma izlietojumu

27. Privātpersona ir atbildīga par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, noslēgtā Līguma ievērošanu, valsts pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un normatīvajiem aktiem.

28. Pašvaldība ir atbildīga par norēķinu veikšanu, piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli atbilstoši Līgumā paredzētajiem mērķiem. Katra kalendārā gada noslēgumā par Līguma izpildi atbildīgās pašvaldības amatpersonas vai struktūrvienības iesniedz ziņojumu Domei par gada laikā noslēgtajiem Līgumiem, to izpildes gaitu, rezultātiem un neatbilstībām.

29. 1 (viena) mēneša laikā pēc valsts pārvaldes uzdevuma izpildes privātpersona iesniedz Pašvaldībai detalizētu pārskatu par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Ja deleģētais valsts pārvaldes uzdevums īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekta ietvaros, privātpersona papildus iesniedz tās institūcijas, kas piešķīrusi Eiropas Savienības vai citu ārējo finansējumu, atzinumu par projekta ieviešanas pabeigšanu un gala norēķinu.

30. Pēc noteikumu 29.punktā minētā pārskata saņemšanas Pašvaldība izvērtē piešķirtā finansējuma izlietojuma un deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildes atbilstību Līgumā izvirzītajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.

31. Pašvaldība, veicot valsts pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirtā pašvaldības budžeta finansējuma izlietojuma pārbaudi, var pieņemt lēmumu par:

31.1. maksājumu apturēšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai Līguma izbeigšanu, vai finansējuma samazināšanu proporcionāli neveikto aktivitāšu apjomam, ja ir konstatēti valsts pārvaldes uzdevuma veicēja rupji Līguma nosacījumu pārkāpumi, tai skaitā veikti izdevumi, kas neatbilst Līgumā paredzētajiem mērķiem;

31.2. finansējuma samazinājumu līdz apmēram, kas ir proporcionāls neveikto aktivitāšu daļai, ja ir konstatētas novirzes no plānotajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem;

31.3. Līguma izbeigšanu un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu, tajā skaitā, ieturot no nākamā maksājuma vai atlikušās maksājuma daļas, ja valsts pārvaldes uzdevuma izpildes procesā ir konstatēta finansējuma izlietojuma neatbilstība Noteikumiem vai Līgumam;

31.4. finanšu līdzekļu atgūšanu vai Līguma laušanu, ja tiek konstatētas neatbilstības projekta ieviešanā vai finansējuma apguvē Noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos.

VIII. Noslēguma jautājumi

32. Noteikumi nav piemērojami aktivitātēm, kuras tiek finansiāli atbalstītas, pamatojoties uz citiem Pašvaldības normatīvajiem aktiem.

33. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
28.02.2017