Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.05.2015. - ... / Spēkā esošā
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Jēkabpilī 2014.gada 11.decembrī
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2015.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu, likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta 1.1daļu un trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2015.gadā (turpmāk – Noteikumi).

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt jebkura persona, kuras īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā un kura atbilst Noteikumos noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām un noteiktajiem kritērijiem.

3. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts viens nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums (turpmāk – Nodokļa atvieglojums).

4. Nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai par vienu nekustamā īpašuma nodokļa objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – Nodoklis) apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 25,00 un nodokļu maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu parādsaistību pret Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Šo nosacījumu nepiemēro 10.1. un 10.2.punktā minētajai nodokļa maksātāju kategorijai.

5. Nodokļu atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), ievērojot, ka:

5.1. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

5.2. atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā;

5.3. saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai;

5.4. ja nodokļu maksātājs, kuram piemēro atbalstu nodokļu atvieglojuma veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts nodokļu atvieglojuma veidā.

6. Nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamats ir motivēts iesniegums, kurā norādīts:

6.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

6.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

6.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;

6.4. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot šo noteikumu 10.punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

7. Nodokļa maksātājs Noteikumu 6.punktā noteiktajam iesniegumam pievieno:

7.1. Noteikumu 10.1., 10.2. un 10.4.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz apliecinošu dokumentu, par atbilstību noteiktajai kategorijai;

7.2. Noteikumu 10.5.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu 2014.gadā;

7.3. Noteikumu 10.6. punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

7.3.1. apliecinājumu par atbilstību Noteikumu 10.6.1., 10.6.2. un 10.6.3.punktā noteiktajiem kritērijiem;

7.3.2. dokumentu kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ražošanā 2014.gadā;

7.3.3. VID izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu 2013. un 2014.gadā.

7.4. Noteikumu 10.7.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

7.4.1. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā esošajās ēkās;

7.4.2. VID izsniegtu izziņu par vidējo strādājošo skaitu 2014.gadā;

7.5. Noteikumu 10.8.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz izglītojamo sarakstu, kuri nodarbināti 2015.gada vasaras sezonā vismaz divus mēnešus un kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;

7.6. Noteikumu 10.9.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija iesniedz:

7.6.1. darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā uzskaitīti veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, norādīts to realizācijas gads;

7.6.2. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 10.9.1.apakšpunktu – projekta līdzfinansētājas iestādes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas projekta apstiprināšanu;

7.6.3. ja atvieglojumi piešķirami saskaņā ar saistošo noteikumu 10.9.2.apakšpunktu – energoapgādes komersanta izziņu par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 3 (trīs) gadu laikā pirms energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas un par siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 1 (viena) gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas; kā arī aprēķinu, kas apliecina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu (% izteiksmē), salīdzinot vidējo siltumenerģijas patēriņu 3 gadu laikā pirms un viena gada laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.

8. Iesniedzot iesniegumu par Nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, saimnieciskās darbības veicējs iesniegumam pievieno ar 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" apstiprināto veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

(Jēkabpils pilsētas domes 23.04.2015. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)

9. Iesniegumu par Nodokļa atvieglojumu nodokļu maksātājs iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, šādos termiņos:

9.1. līdz taksācijas gada 15.jūlijam Noteikumos no 10.3. līdz 10.7.punktam un 10.9.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

9.2. līdz taksācijas gada 15.septembrim 10.8.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija;

9.3. līdz taksācijas gada 15.decembrim 10.1.,10.2. un 10.10.punktā noteiktā nodokļu maksātāju kategorija.

10. Nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmēros:

10.1. 90% apmērā personai, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam;

10.2. 70% apmērā personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, par to periodu, kad persona atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;

10.3. 50% apmērā personai, kura ir vecāka par 70 gadiem, nosakot atbilstību šim nosacījumam 2015.gada 1.janvārī, ja Noteikumu 11.2.punktā noteiktajā īpašumā nodokļu maksātājam vismaz vienu gadu ir bijusi deklarētā dzīvesvieta, gadu skaitot no iepriekšējā taksācijas gada 1.janvāra;

10.4. 50% apmērā personai, kurai ir I vai II invaliditātes grupa, ja Noteikumu 11.3.punktā noteiktajā īpašumā nodokļu maksātājam vismaz vienu gadu ir bijusi deklarētā dzīvesvieta, gadu skaitot no iepriekšējā taksācijas gada 1.janvāra;

10.5. 50% apmērā komersantam, kurš reģistrēts 2014.gadā ar juridisko adresi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un 2014.gadā vidēji ir nodarbinājis ne mazāk kā sešus darbiniekus;

10.6. 50% apmērā komersantam, kuram īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas un tajās notiek pamatdarbība un, ja:

10.6.1. komersants saglabājis pamatdarbību;

10.6.2. komersants 2014.gadā investējis līdzekļus ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā;

10.6.3. 2014.gadā saglabātas darbavietas 100% apmērā attiecībā pret vidējo darbavietu skaitu 2013.gadā;

10.7. 25% apmērā komersantam, kuram juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un kurš īpašumā esošajās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), un kurš 2014.gadā nodarbināja vismaz sešus Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētos iedzīvotājus;

10.8. komersants, kurš 2015.gada vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu izglītojamos, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā:

10.8.1. 25% apmērā, ja nodarbināti no 3 līdz 5 izglītojamiem;

10.8.2. 50% apmērā, ja nodarbināti 6 un vairāk izglītojamie;

10.9. 50% apmērā nodokļu maksātājiem – fiziskajai vai juridiskajai personai – desmit gadu laikā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

10.9.1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ir veikti ES struktūrfondu vai valsts atbalsta programmu ietvaros;

10.9.2. siltumenerģijas patēriņš pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir samazināts vismaz par 20% gadā;

10.10. 90% apmērā biedrībai vai nodibinājumam par 11.8.punktā noteikto nekustamā īpašuma objektu.

11. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par šādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai:

11.1. Noteikumu 10.1.un 10.2.punktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām par dzīvojamām mājām, to daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana vai tas saistīts ar dzīvošanu, par tām piekritīgo zemi un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai,;

11.2. Noteikumu 10.3.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par zemes vienībām vai tās daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz 01.01.2015. reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601) un dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

11.3. Noteikumu 10.4.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par zemes vienībām vai tās daļām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pēc stāvokļa uz 01.01.2015. reģistrēts viens lietošanas mērķis – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" (kods 0601) un dzīvojamām mājām (to daļām) (lietošanas veida kods 1110 vai 1121), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām) un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai,

11.4. Noteikumu 10.5. un 10.7.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par ēkām;

11.5. Noteikumu 10.6.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par rūpnieciskās ražošanas ēkām;

11.6. Noteikumu 10.8.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai gan par ēkām, gan par zemi;

11.7. Noteikumu 10.9.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām) ar centralizēto apkuri;

11.8. Noteikumu 10.10.punktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai.

12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad nodokļa maksātāja statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku. Minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst statusam.

13. Iesniegumus par Nodokļa atvieglojumiem izvērtē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļa un sagatavo lēmuma projektu.

14. Lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Nodokļa atvieglojumu pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs (turpmāk – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs).

15. Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs vienu reizi mēnesī informē Finanšu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem.

16. Pēc Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja lēmuma pieņemšanas Finanšu ekonomikas nodaļas pilnvarotie darbinieki veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

17. Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Jēkabpils pilsētas domē normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.Raščevskis
27.05.2015