Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.297

Rīgā 2014.gada 10.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.45 4.p.)
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2015. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgais jautājums

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2015. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm un neliela apjoma maksājumu sistēmām (tālāk tekstā – finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), kā arī ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā (tālāk tekstā – ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles).

II. Finansēšanas apmērs

2. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) darbības finansēšanai 2015. gadā tiek noteikti šādā apmērā:

2.1. katram apdrošinātājam: maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

2.1.1. 0.2 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.1.2. 0.225 procenti no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

2.1.3. 0.236 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.2. katram pārapdrošinātājam: maksājumi 0.7 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapdrošināšanas prēmijām;

2.3. katram privātajam pensiju fondam: maksājumi 0.4 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privātā pensiju fonda licencētajos pensiju plānos;

2.4. katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai: maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrības darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 845 euro gadā;

2.5. katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai: maksājumi šādā apmērā:

2.5.1. Latvijā licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai:

2.5.1.1. 0.0183 procenti no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja to pārvaldē ir arī alternatīvie ieguldījumu fondi, vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā;

2.5.1.2. 1 procents no tās sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 euro gadā;

2.5.2. dalībvalsts licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kura Latvijā reģistrējusi ieguldījumu fondu un/vai alternatīvo ieguldījumu fondu (tālāk tekstā abi kopā – fondi), 0.013 procenti no tās Latvijā reģistrēto fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1 423 euro gadā;

2.5.3. dalībvalstī licencētai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiālei, kas nodibināta Latvijā:

2.5.3.1. 1 procents no tās Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 euro gadā;

2.5.3.2. 1 procents no tās Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 euro gadā;

2.6. katram alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam: maksājumi šādā apmērā:

2.6.1. Latvijā licencētam vai reģistrētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam:

2.6.1.1. 0.0183 procenti no tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā, ja tas ir licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;

2.6.1.2. 0.0183 procenti no tā pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 845 euro gadā, ja tas ir reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;

2.6.1.3. 1 209 euro gadā par katru tā pārvaldē esošo dalībvalsts fondu vai ārvalsts fonda ieguldījumu daļu izplatīšanu;

2.6.2. dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei:

2.6.2.1. 1 procenta apmērā no tās Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 134 euro gadā;

2.7. katram regulētā tirgus organizētājam: maksājumi 1.84 procentu apmērā no regulētā tirgus organizētāja darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 euro gadā;

2.8. Latvijas Centrālajam depozitārijam: maksājumi 1.84 procentu apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 7 114 euro gadā;

2.9. katrai krājaizdevu sabiedrībai: maksājumi 0.033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrības vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.10. katrai kredītiestādei: maksājumi 0.00465 procentu apmērā no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.11. katrai maksājumu iestādei: maksājumi šādā apmērā:

2.11.1. 0.05 procenti no maksājumu iestādes veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā, ja tā saņēmusi licenci maksājumu iestādes darbībai;

2.11.2. 0.05 procenti no maksājumu iestādes veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 426 euro gadā, ja tā reģistrēta maksājumu iestāžu reģistrā;

2.12. katrai elektroniskās naudas iestādei: maksājumi šādā apmērā:

2.12.1. 0.05 procenti no elektroniskās naudas iestādes emitenta atpirktās elektroniskās naudas kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā, ja tā saņēmusi licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai;

2.12.2. 0.05 procenti no elektroniskās naudas iestādes veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 3 557 euro gadā, ja tā saņēmusi licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai un sniedz arī maksājumu pakalpojumus;

2.12.3. 0.05 procenti no elektroniskās naudas iestādes emitenta atpirktās elektroniskās naudas kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 426 euro gadā, ja tā reģistrēta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā;

2.12.4. 0.05 procenti no elektroniskās naudas iestādes veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 426 euro gadā, ja tā reģistrēta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā un sniedz arī maksājumu pakalpojumus;

2.13. katrai neliela apjoma maksājumu sistēmai: 426 euro gadā, ja tā reģistrēta neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrā.

3. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2015. gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu atbilstoši to darbības sfērai.

III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

4. Šo noteikumu 2. punktā noteikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu bāzi veido:

4.1. apdrošinātājiem: pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam un citā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās apdrošināšanas prēmijas, piemēram, samazinot izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmēru par nesamaksāto prēmijas daļu un sniedzot pakalpojumu saņemtās prēmijas vai tās daļas apmērā;

4.2. pārapdrošinātājiem: pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas un citā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas;

4.3. privātajiem pensiju fondiem: pārskata ceturkšņa pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskatos atspoguļotās iemaksas pensiju plānos;

4.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām: darījumu bruto ieņēmumi, t.i., pārskata ceturkšņa "Pārskata gada peļņas vai zaudējumu" pārskata izvērsumā iekļautie ienākumu veidi: procentu ienākumi, dividenžu ienākumi, komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi, finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi, ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts, citi parastie ienākumi un uzkrājumu samazināšanas ienākumi, kas attiecināmi uz iepriekš minētajiem ienākumiem;

4.5. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

4.5.1. pārvaldē esošo fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver ceturkšņa "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" norādīto visu sabiedrības reģistrēto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, ja to pārvaldē ir alternatīvie ieguldījumu fondi, kā arī sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtību kopsummu. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.5.2. ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

4.6. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas fondu: Latvijā reģistrēto fondu pārskata ceturkšņa vidējie aktīvi, kas norādīti "Pārskata par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi". Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.7. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm, kas nodibinātas Latvijā:

4.7.1. Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par pārvaldes pakalpojumiem;

4.7.2. Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – ceturkšņa pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

4.8. Latvijā licencētajiem alternatīvo ieguldījumu pārvaldniekiem – pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver ceturkšņa "Pārskatā par sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" norādīto visu pārvaldnieka reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu, kā arī pārvaldīto alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri dibināti kā juridiskās personas, aktīvu uzskaites vērtību kopsummu. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.9. dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei, kas nodibināta Latvijā: Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie ieņēmumi par pārvaldes pakalpojumiem;

4.10. krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm: pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots mēneša bilances pārskata* kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

4.11. maksājumu iestādēm: ceturkšņa veikto maksājumu kopsumma, kas iekļauta Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatā;

4.12. elektroniskās naudas iestādēm: emitenta atpirktās elektroniskās naudas kopsumma ceturksnī, kas iekļauta Iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatā.

5. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša 30. datumam saskaņā ar Komisijas 2008. gada 14. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" prasībām jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

5.1. apdrošinātājiem – "Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1. pielikums);

5.2. pārapdrošinātājiem – "Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2. pielikums);

5.3. privātajiem pensiju fondiem – "Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3. pielikums);

5.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4. pielikums);

5.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām: Latvijā licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām – "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5. pielikums); dalībvalstīs licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas ieguldījumu fondu, – "Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.1 pielikums); dalībvalstīs licencēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm – "Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.2 pielikums);

5.6. alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem – "Pārskats par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6. pielikums), dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiālei – "Pārskats par dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6.1 pielikums);

5.7. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam – "Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums);

5.8. krājaizdevu sabiedrībām – "Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8. pielikums);

5.9. kredītiestādēm – "Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (9. pielikums);

5.10. maksājumu iestādēm – "Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (10. pielikums);

5.11. elektroniskās naudas iestādēm – "Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (11. pielikums).

6. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles šo noteikumu 5. punktā noteiktos pārskatus iesniedz atbilstoši to darbības sfērai.

7. Maksājumus Komisijas finansēšanai tirgus dalībnieki veic reizi ceturksnī, izņemot šo noteikumu 2.6.1.3. un 2.13. punktā noteiktos finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, veselos euro. Šo noteikumu 2.6.1.3. un 2.13. punktā minētie tirgus dalībnieki gada maksājumu par 2015. gadu veic līdz 2015. gada 30. janvārim. Ja minētie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki sāk darbību pārskata gada laikā, to maksājumu nosaka proporcionāli to darbības laikam un maksājumu Komisijas finansēšanai veic mēneša laikā pēc to reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā vai mēneša laikā pēc notifikācijas saņemšanas. Ja minētie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki beidz darbību pārskata gada laikā, to maksājumu nosaka proporcionāli to darbības laikam un maksājumu Komisijas finansēšanai pārrēķina, un mēneša laikā Komisija veic atmaksu, ja finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam veidojusies pārmaksa, pretējā gadījumā tas veic pārrēķinā noteikto maksu pēc tā izslēgšanas no attiecīgā reģistra.

8. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz kārtējā ceturkšņa nākamā mēneša 30. datumam šo noteikumu 2. punktā noteiktos maksājumus veic Komisijas kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā LACBLV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028.

9. Ja šo noteikumu 2.4.–2.8. un 2.11.–2.13. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts un dalībvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājuma apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam.

10. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sektora maksājumi par 2015. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2015. gada budžeta tāmē saskaņā ar uzkrāšanas principu apstiprinātajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru Komisijas 2015. gada ieņēmumos no konkrētā tirgus sektora un par to informē attiecīgā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus un atbilstoši šā tirgus dalībnieku sektora ieņēmumiem proporcionāli attiecina šo pārpalikumu, ja tas pārsniedz 100 euro, uz katru šā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku. Tirgus sektora pārpalikuma proporcionālā sadalījuma aprēķinā neiekļauj tirgus dalībnieku gada minimālā maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai, kas noteikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā vai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka speciālajā likumā.

_________________________
* Saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumiem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297

Apdrošinātāja rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada __________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijas 

0.2

 
Dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijas, t.sk. tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi 

0.225

 
Pārējās apdrošināšanas operācijas 

0.236

 
Kopsumma 

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Pārapdrošinātāja rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada __________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Saņemtās bruto pārapdrošināšanas prēmijas 
Maksājuma likme, %

0.7

Maksājuma summa 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Pensiju fonda rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Pensiju plānu dalībnieku un to labā veikto iemaksu summa 
Maksājuma likme, %

0.4

Maksājuma summa 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Ieguldījumu brokeru sabiedrības rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada __________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi 
Maksājuma likme, %

1

Maksājuma summa 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Pārvaldē esošo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.0183

 
Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.0183

 
Ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1

 
Kopsumma

X

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
5.1pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrēta ieguldījumu fonda rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.013

 
Kopsumma

X

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

5.2pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Dalībvalstī licencētas
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
filiāles rekvizīti ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Latvijā sniegto fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1

 
Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1

 
Kopsumma 

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Pārvaldē esošo alternatīvo ieguldījumu fondu vidējais aktīvu apmērs 

0.0183

 
Kopsumma

X

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

6.1pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par dalībvalstī licencēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Latvijā sniegto alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi 

1

 
Kopsumma

X

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā
depozitārija rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Darījumu bruto ieņēmumi 
Maksājuma likme, %

1.84

Maksājuma summa 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Krājaizdevu sabiedrības rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Vidējais aktīvu apmērs 
Maksājuma likme, %

0.033

Maksājuma summa 

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Kredītiestādes rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Vidējais aktīvu apmērs 
Maksājuma likme, %

0.00465

Maksājuma summa 

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Maksājumu iestādes rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Summa

A

01

Maksājumu kopsumma 
Maksājuma likme, %

0.05

Maksājuma summa 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
11.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
10.12.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.297
Elektroniskās naudas iestādes rekvizīti

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturkšņa nākamā mēneša
30. datumam

Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai

__________. gada__________________

(veselos euro)

Pozīcija

Pozīcijas summa

Maksājuma likme, %

Maksājuma summa

A

01

02

03

Emitenta atpirktās elektroniskās naudas kopsumma 

0.05

 
Maksājumu kopsumma 

0.05

 
Kopsumma

X

X

 

 

Vadītājs 

/

  
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

20.12.2014