Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.06.2018. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.221

Valmierā 2014.gada 27.novembrī
Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. bērnu reģistrācijas kārtību uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma (turpmāk – Iestādes), tai skaitā speciālajās pirmsskolas izglītības grupās, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti);

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu Iestādē;

1.3. kārtību, kādā bērnam nodrošina Iestādes maiņu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 293)

2. Bērna reģistrāciju uzņemšanai Iestādēs, bērnu nodrošināšanu ar vietu Iestādēs un Iestādes maiņu nodrošina Valmieras Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

2.1 Bērnu reģistrāciju un vietas piešķiršanu, uzņemšanai speciālajā izglītības iestādē, nodrošina speciālā izglītības iestāde normatīvajos aktos un speciālās izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Pašvaldību.

(Valmieras pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 293 redakcijā)

3. Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

4. Pašvaldībai ir tiesības nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no viena gada vecuma šo noteikumu noteiktajā kārtībā, ja konkrētajā mācību gadā Iestādēs ir brīvas vietas.

5. Ja vecāki, aizbildnis, pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki) vēlas bērnam, kurš apmeklē kādu no Iestādēm, pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai iesniedz Iestādes, kuru bērns apmeklē, vadītājam attiecīgu iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

6. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā Iestādē vai ģimenē, par ko Vecāki un Iestāde slēdz līgumu. Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, izglītojamais tiek uzņemts kādā no Iestādēm, kas nodrošina metodisku palīdzību Vecākiem.

II. Bērnu reģistrācijas kārtība

7. Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai Iestādē, Vecāks Pašvaldībā iesniedz pieteikumu (turpmāk – Pieteikums). Iesniedzot Pieteikumu personīgi klātienē, Vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

8. Iesniedzot Pieteikumu par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vai adoptētu bērnu, papildus noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem Vecāki uzrāda bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

9. Pieteikumā norāda:

9.1. Vecāka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru un vēlams e-pasta adresi);

9.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi;

9.3. mācību gadu, kad bērns uzsāks apmeklēt Iestādi;

9.4. izglītības programmu;

9.5. Iestādes, kuras vēlas apmeklēt, (vēlams 3 prioritārā secībā);

9.6. ārpuskārtas statusu (ja tāds ir).

10. Iesniedzot pieteikumu par uzņemšanu speciālajā pirmsskolas izglītības programmā, uzrāda valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

(Valmieras pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 293 redakcijā)

11. Pieteikumus Pašvaldībā reģistrē visu gadu atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai dokumentu aprites kārtībai.

12. Pārvalde bērnus rindā uz Pieteikumā norādītajām Iestādēm reģistrē (turpmāk – Reģistrs), ņemot vērā bērna dzimšanas gadu un Pieteikumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi.

13. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu papildu dzīvesvietas adresi pielīdzina Vecāku deklarētai dzīvesvietas adresei. Ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus un adoptētos bērnus Reģistrā reģistrē ar bērna dzimšanas datumu.

14. Tiesības tikt uzņemtam Iestādē ārpus kārtas ir normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērniem, ja Vecāki Pārvaldē iesniedz izziņu no darbvietas.

15. Reģistrā bērnam piešķir ārpus kārtas statusu, ja bērna un vismaz viena Vecāka dzīvesvietas adrese ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un Vecāki Pieteikumā izdara atzīmi par:

15.1. ārpus kārtas statusu "brālis/māsa", ja bērna brālis un/vai māsa ir konkrētās Iestādes izglītojamais. Ārpus kārtas statusu "brālis/māsa" atceļ un nepiemēro, ja uz to datumu, kad bērnam tiek nodrošināta vieta Iestādē, neviens no bērna brāļiem un/vai māsām nav konkrētās Iestādes izglītojamais vai ja Vecāki līdz februāra pēdējai darbdienai bērna brālim un/vai māsai nav pagarinājuši pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu;

15.2. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu bērnam, kurš līdz šim ir apguvis speciālo pirmsskolas izglītības programmu;

15.3. Vecāks ir pedagogs Iestādē (pamatdarbā).

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 293)

16. Ja bērna un vismaz viena Vecāka deklarētā dzīvesvietas adrese tiek mainīta no citas pašvaldības uz Pašvaldības administratīvo teritoriju, bērns Reģistrā tiek pārreģistrēts ar attiecīgo deklarēšanās datumu, nemainot sākotnējo Pieteikuma reģistrācijas numuru.

17. Ja bērna vai abu Vecāku deklarētā dzīvesvietas adrese tiek mainīta no Pašvaldības administratīvās teritorijas uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju, Reģistrā tiek veiktas izmaiņas par bērna un/vai Vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi, nemainot sākotnējo Pieteikuma reģistrācijas datumu un numuru.

18. Vecākiem ir tiesības veikt izmaiņas Pieteikumā par noteikumu 9.3. - 9.6.punktā norādīto informāciju, Pašvaldībā iesniedzot iesniegumu.

19. Vecākiem ir pienākums informēt Pārvaldi par izmaiņām Pieteikumā norādītajā vecāku kontaktinformācijā 10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

20. Vecākiem ir tiesības atsaukt pieteikumu, Pašvaldībā iesniedzot iesniegumu. Pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, Pārvalde anulē bērna vietu Reģistrā.

21. Pašvaldība nodrošina Reģistra publisku pieejamību Pašvaldības interneta vietnē www.valmiera.lv saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

III. Vietas nodrošināšana Iestādē

22. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai nosūta Pārvaldei informāciju par paredzamo brīvo vietu skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.

23. Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1.marta līdz 20.augustam.

24. Grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši Iestādēs uzņemamo bērnu skaitam no Reģistra, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, izglītības programmu, mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi, un vēlamās Iestādes prioritārā secībā.

25. Pirms vietas piešķiršanas Iestādē, Pārvalde Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā pārbauda bērna un Vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.

26. Bērnus ar vietām Iestādēs nodrošina šādā secībā:

26.1. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnus, ja Pārvaldē ir iesniegta izziņa no Vecāku darbvietas;

26.2. ja bērna un vismaz viena Vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā:

26.2.1. bērns neapmeklē nevienu Iestādi, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss atbilstoši noteikumu 15.punktam;

26.2.2. bērns neapmeklē nevienu Iestādi;

26.2.3. bērns reģistrēts rindā uz Iestādes maiņu, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss atbilstoši noteikumu 15.punktam;

26.2.4. bērns reģistrēts rindā uz Iestādes maiņu;

26.2.1 ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā:

26.2.11. bērns neapmeklē nevienu Iestādi;

26.2.12. bērns reģistrēts rindā uz Iestādes maiņu;

26.3. ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā:

26.3.1. bērns neapmeklē nevienu Iestādi;

26.3.2. bērns reģistrēts rindā uz Iestādes maiņu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 293)

27. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 293)

28. Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem nodrošina vietu vienā Iestādē.

29. Nodrošinot bērnam vietu Iestādē, Pārvalde Vecākiem nosūta izziņu. Vienlaicīgi Pārvalde informē Iestādes vadītāju par uzņemamo bērnu.

30. Iestādes vadītājs, pēc noteikumu 29.punktā minētās informācijas saņemšanas, Pārvaldei sniedz šādu informāciju:

30.1. par Iestādē uzņemtajiem bērniem;

30.2. par Vecākiem, kuri izziņā noteiktajā termiņā nav ieradušies Iestādē.

31. Ja Vecāki 15 kalendāro dienu laikā no izziņas reģistrēšanas brīža (Pārvaldes noteiktajā termiņā) neierodas Iestādē vai Pārvaldē, izziņa zaudē spēku, un bērna vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko Pārvalde rakstiski informē Vecākus.

32. Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no Vecāku izvēlētajām Iestādēm, Pārvalde piedāvā vietu citā Iestādē, kurā ir brīva vieta.

33. Mācību gada laikā bērnus ar vietām Iestādēs nodrošina, ja attiecīgajās Iestādēs ir brīvas vietas.

34. Iestādes vadītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā, informē Pārvaldi par brīvajām vietām Iestādē. Pārvalde pēc informācijas saņemšanas piedāvā vietu Iestādē nākamajam bērnam rindā no Reģistra.

IV. Iestādes maiņa

35. Ja Vecāki vēlas mainīt bērnam Iestādi, Vecāki iesniedz Pašvaldībā iesniegumu.

36. Iesniegumus par iestādes maiņu reģistrē visu gadu atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai dokumentu aprites kārtībai.

37. Pārvalde pārbauda vai Vecāki ir nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, kurā bērns iegūst izglītību, un reģistrē bērnu rindā uz Iestādi konkrētā mācību gadā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu.

38. Ja Vecāki nav nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, Pārvalde ir tiesīga Vecākiem atteikt Iestādes maiņu (izņemot bērnam, kuram saskaņā ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nodrošināma izglītības programmas maiņa).

39. Iestādes maiņu bērnam nodrošina atbilstoši noteikumu 26. vai 27.punktam.

40. Nodrošinot bērnam Iestādes maiņu, Pārvalde Vecākiem nosūta izziņu. Vienlaicīgi Pārvalde informē iepriekšējās Iestādes un Iestādes, kuru bērns apmeklēs, vadītājus par Iestādes maiņu konkrētam bērnam.

V. Tiesiskuma nodrošināšana

41. Iestādes vadītāja un Pārvaldes lēmumu un/vai faktisko rīcību Vecāki var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram.

42. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

43. Ar Saistošo noteikumu Nr.221 spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Pašvaldības saistošos noteikumus Nr.123 "Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Pašvaldības domes 16.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190), kā arī Pašvaldības domes 26.04.2012. lēmumu Nr.110 (protokols Nr.4, 22.§).

44. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
07.06.2018