Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.07.2016. - 13.11.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 10. novembra noteikumus Nr. 217 "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.286

Rīgā 2014.gada 5.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.44 2.p.)
Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likuma
56. panta otro daļu un 57. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši šādiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (tālāk tekstā – AIFP), sagatavojot slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību:

1.1. Latvijā vai citā dalībvalstī licencētam AIFP, kurš pārvalda Latvijā reģistrētu slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu;

1.2. Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētam AIFP, kurš pārvalda Latvijā reģistrētu slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

2. AIFP katram tā pārvaldē esošajam Latvijā reģistrētajam slēgtajam alternatīvo ieguldījumu fondam (tālāk tekstā – fonds) sagatavo šo noteikumu 4. vai 5. punktā minētos pārskatus.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

3. Par katru fonda darbības gadu sagatavo gada pārskatu (konsolidēto gada pārskatu), kas atbilst šo noteikumu prasībām, un tajā ietvertie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fonda finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmām.

4. Fonda, kurš nodibināts kā lietu kopība, gada pārskats kā vienots kopums sastāv no:

4.1. finanšu pārskatiem, kas ietver:

4.1.1. aktīvu un saistību pārskatu,

4.1.2. ienākumu un izdevumu pārskatu,

4.1.3. neto aktīvu kustības pārskatu,

4.1.4. naudas plūsmas pārskatu,

4.1.5. pielikumu;

4.2. AIFP ziņojuma;

4.3. paziņojuma par AIFP atbildību;

4.4. turētājbankas, ja tāda ir, ziņojuma.

5. Fonda, kurš nodibināts kā komercsabiedrība, gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) kā vienots kopums sastāv no:

5.1. finanšu pārskatiem, kas ietver:

5.1.1. bilanci (konsolidēto bilanci) un ārpusbilances posteņus,

5.1.2. peļņas vai zaudējumu aprēķinu (konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu),

5.1.3. naudas plūsmas pārskatu (konsolidēto naudas plūsmas pārskatu),

5.1.4. kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu (konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu),

5.1.5. pielikumu;

5.2. AIFP ziņojuma;

5.3. paziņojuma par AIFP atbildību;

5.4. turētājbankas, ja tāda ir, ziņojuma.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

6. Paraugs aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata un naudas plūsmas pārskata posteņu izkārtojumam sniegts šo noteikumu III, VI, IX un XI daļā, bet bilances un ārpusbilances posteņu un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu IV un VII daļā. Var neuzrādīt atsevišķus posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatus pārskatāmākus, bet tādā gadījumā tajos pieprasīto informāciju atklāj pielikumā.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

7. Pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, bilances un ārpusbilances posteņu, peļņas vai zaudējumu aprēķina, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu saturu, komentārus par to risku kontroli un pārvaldīšanu, kas saistīti ar fonda darbību, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt fonda finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un naudas plūsmas novērtēšanu.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

8. Katram aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, bilances un ārpusbilances postenim un peļņas vai zaudējumu aprēķina postenim uzrāda pārskata gada un attiecīgos iepriekšējā darbības gada rādītājus. Pirmajā pārskata gadā atspoguļo tikai attiecīgā pārskata gada rādītājus. Aktīvu un saistību pārskata, ienākumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, bilances un ārpusbilances posteņus un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus, kuros nav rādītāju, uzrāda tikai tad, ja iepriekšējā gada pārskatā ir bijis uzrādīts attiecīgā posteņa rādītājs.

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

9. Ja atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavots gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) nesniedz pietiekami skaidru un patiesu priekšstatu par fonda finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem, izņēmuma gadījumā drīkst atkāpties no atsevišķām šo noteikumu prasībām, skaidrojot pielikumā šādas atkāpšanās iemeslus un tās ietekmi uz fonda finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.

10. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) norāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpi.

II. Ziņojumi

11. AIFP ziņojumā norāda:

11.1. fonda nosaukumu un fonda veidu;

11.2. AIFP nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā, licences AIFP darbībai numuru un izsniegšanas datumu, bet reģistrētam AIFP reģistrācijas numuru Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (tālāk tekstā – Komisija);

11.3. ieguldījumu politikas aprakstu, tās izmaiņas pārskata gadā un situācijas dažādos tirgos, kuros veikti fonda ieguldījumi, novērtējumu;

11.4. fonda darbību raksturojošo rādītāju novērtējumu, t.sk.:

11.4.1. fonda aktīvu kopējā apmēra, fonda neto aktīvu vērtības, ieguldījumu daļas vērtības u.tml. rādītāju novērtējumu un to izmaiņu iemeslu raksturojumu,

11.4.2. informāciju par ieguldījumu struktūras izmaiņām,

11.4.3. ieguldījumu kopumā un atsevišķu ieguldījumu veidu ienesīguma novērtējumu,

11.4.4. fonda pārvaldes izdevumu novērtējumu;

11.5. informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem kopš pārskata perioda beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei;

11.6. turpmākās fonda attīstības prognozi, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

11.1 Papildus 11. punktā minētajam AIFP ziņojumā par fondu, kas nodibināts kā komercsabiedrība:

11.11. sniedz skaidru informāciju par fonda attīstību, finansiālo stāvokli un darbības finansiālajiem rezultātiem, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem fonds saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu fonda attīstības, finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu analīzi atbilstoši fonda darbības apjomam un sarežģītībai;

11.12. cik nepieciešams, lai izprastu fonda attīstību, finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus, 11.11. punktā minētajā analīzē iekļauj:

11.12.1. finanšu rādītājus,

11.12.2. galvenos attiecīgā fonda un slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu darbību raksturojošos nefinanšu rādītājus, kā arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un par darbiniekiem vai citu informāciju, ja tā ir būtiska,

11.12.3. pēc nepieciešamības – atsauces uz finanšu pārskatos norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām.

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

12. Ja fonds nodibināts kā lietu kopība, tad AIFP ziņojumu paraksta AIFP valdes priekšsēdētājs un par fonda pārvaldi atbildīgā amatpersona. Ja fonds nodibināts kā komercsabiedrība, tad AIFP ziņojumu paraksta ārējā AIFP un fonda valdes priekšsēdētājs vai iekšējā AIFP valdes priekšsēdētājs.

13. AIFP rakstveida paziņojumā, kas apliecina tā atbildību par finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) patiesumu, norāda:

13.1. ka valdei ir pienākums saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), kas skaidri un patiesi atspoguļo fonda finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus;

13.2. ka valde atbild par atbilstošas uzskaites kārtošanu, par fonda līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu;

13.3. vai finanšu pārskatu (konsolidēto finanšu pārskatu) posteņi novērtēti saskaņā ar noteikumu prasībām;

13.4. vai valdes lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

14. Ja fonds nodibināts kā lietu kopība, tad AIFP paziņojumu par tā atbildību paraksta AIFP valdes priekšsēdētājs un par fonda pārvaldi atbildīgā amatpersona. Ja fonds nodibināts kā komercsabiedrība, tad AIFP paziņojumu par tā atbildību paraksta ārējā AIFP un fonda valdes priekšsēdētājs vai iekšējā AIFP valdes priekšsēdētājs.

15. Turētājbankas ziņojumā norāda:

15.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā;

15.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu;

15.3. ieguldījumu daļu emisijas un pārdošanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

15.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām;

15.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

15.6. AIFP iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām;

15.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem.

16. Turētājbankas ziņojumu paraksta kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības valdes priekšsēdētājs.

III. Aktīvu un saistību pārskata posteņu izkārtojuma paraugs

17. Aktīvi

17.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

17.2. Ieguldījumi

17.2.1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

17.2.2. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

17.2.3. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

17.2.4. Atvasinātie finanšu instrumenti

17.2.5. Ieguldījumu īpašums

17.2.6. Pārējie ieguldījumi

17.2.7. Kopā ieguldījumi (17.2.1.+...+17.2.6.)

17.3. Aizdevumi un debitoru parādi

17.4. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

17.5. Pārējie aktīvi

17.6. Kopā aktīvi (17.1.+17.2.7.+17.3.+17.4.+17.5.)

18. Saistības

18.1. Kredītsaistības

18.2. Atvasinātie finanšu instrumenti

18.3. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

18.4. Pārējās saistības

18.5. Kopā saistības (18.1.+...+18.4.)

19. Neto aktīvi (17.6.–18.5.)

IV. Bilances un ārpusbilances posteņu izkārtojuma paraugs

(Daļas nosaukums FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

20. Aktīvi

20.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

20.2. Ieguldījumi

20.2.1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

20.2.2. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

20.2.3. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

20.2.4. Atvasinātie finanšu instrumenti

20.2.5. Ieguldījumu īpašums

20.2.6. Pārējie ieguldījumi

20.2.7. Kopā ieguldījumi (20.2.1.+...+20.2.6.)

20.3. Aizdevumi un debitoru parādi

20.3.1. Izsniegtie aizdevumi

20.3.2. Debitoru parādi

20.3.3. Prasības par kapitāla daļu apmaksu

20.3.4. Kopā aizdevumi un debitoru parādi (20.3.1.+20.3.2.+20.3.3.)

20.4. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

20.5. Pārējie aktīvi

20.6. Kopā aktīvi (20.1.+20.2.7.+20.3.4.+20.4.+20.5.)

21. Saistības

21.1. Kredītsaistības

21.2. Atvasinātie finanšu instrumenti

21.3. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

21.4. Pārējās saistības

21.5. Kopā saistības (21.1.+...+21.4.)

22. Neto aktīvi (20.6.–21.5.)

23. Kapitāls un rezerves

23.1. Parakstītās kapitāla daļas

23.1.1. Apmaksātās kapitāla daļas

23.1.2. Neapmaksātās kapitāla daļas

23.2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi

23.3. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

23.4. Kopā kapitāls un rezerves (23.1.+...+23.3.)

24. Ārpusbilances posteņi

24.1. Iespējamie aktīvi

24.2. Iespējamās saistības

24.3. Ārpusbilances saistības pret klientiem

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

V. Paskaidrojumi par aktīvu un saistību pārskata un bilances un ārpusbilances posteņiem

(Daļas nosaukums FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

25. Postenī "Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm" uzrāda skaidras naudas līdzekļus kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (prasības, kuras var tikt apmierinātas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš nepārsniedz 24 stundas vai vienu darba dienu.

26. Postenī "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumus pārvedamajos parāda vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un citos pārvedamajos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu, t.sk. centrālo un vietējo valdību emitētajos vērtspapīros, kredītiestāžu un citu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros. Vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, piemēram, procentu likme starpbanku tirgū, ir uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu.

27. Postenī "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumus komercsabiedrību pamatkapitālā un ieguldījumus citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu.

28. Postenī "Termiņnoguldījumi kredītiestādēs" uzrāda noguldījumus kredītiestādēs, kurus var izņemt tikai pēc noteikta termiņa. Noguldījumus, kuriem nav šāda termiņa ierobežojuma vai tas nepārsniedz 24 stundas vai vienu darba dienu, pat ja tie nes procentu ienākumus atspoguļo aktīvu un saistību pārskata 17.1. postenī vai bilances 20.1. postenī. Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā noteiktajam.

29. Aktīva postenī "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu aktīvus, kuri rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu.

30. Postenī "Ieguldījumu īpašums" uzrāda ieguldījumus zemes gabalos un ēkās, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātajos un finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtajos.

31. Postenī "Pārējie ieguldījumi" uzrāda pārējos ieguldījumus, kuru saturs neatbilst noteikumu 26. 30. punktā minētajam. Ja šajā postenī uzrādītā summa veido būtisku apmēru attiecībā pret 26. 30. punktā minētajiem ieguldījumiem, pielikumā sniedz posteņa atšifrējumu.

32. Postenī "Aizdevumi un debitoru parādi" uzrāda fonda izsniegtos aizdevumus, debitoru parādus un prasības par ieguldījuma daļu apmaksu.

33. Postenī "Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi" uzrāda ienākumus, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet kuru saņemšanas termiņš vēl nav iestājies. piemēram, dividendes un procentu ienākumi. Šeit uzrāda arī izdevumus, kuri radušies līdz pārskata gada beigām, bet attiecas uz nākamajiem periodiem, piemēram, avansā samaksātās fonda izdevumu summas.

34. Postenī "Pārējie aktīvi" uzrāda visas pārējās prasības, kuru saturs neatbilst iepriekš minēto aktīva posteņu saturam.

35. Postenī "Kredītsaistības" uzrāda saistības pret darījuma partneriem par fonda ieguldījumu iegādi, kā arī saistības pret kredītiestādēm.

36. Saistību postenī "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu saistības, kuras rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu.

37. Postenī "Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi" uzrāda izdevumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet to samaksas termiņš bilances datumā vēl nav iestājies, piemēram, procentu un citi izdevumi, kuri radušies fonda darbības gaitā. Šeit uzrāda arī ienākumus, kurus fonds saņēmis līdz pārskata gada beigām, bet kuri attiecas uz nākamo pārskata gadu.

38. Postenī "Pārējās saistības" uzrāda visas pārējās saistības, kuru saturs neatbilst citiem saistību posteņiem, piemēram, saistības par maksājumiem zvērinātam revidentam.

39. Postenī "Neto aktīvi" uzrāda atlikušo fonda aktīvu daļu pēc visu tā saistību atskaitīšanas.

40. Postenī "Apmaksātās kapitāla daļas" uzrāda saskaņā ar fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem izveidoto kapitāla daļu apmēru, kuru ieguldītāji bilances datumā ir apmaksājuši.

41. Postenī "Neapmaksātās kapitāla daļas" uzrāda saskaņā ar fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem izveidoto kapitāla daļu apmēru, kuru ieguldītāji bilances datumā nav apmaksājuši pēc AIFP pieprasījuma.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

42. Postenī "Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi" uzrāda iepriekšējo darbības gadu nesadalīto peļņu, kas palikusi fonda rīcībā pēc pamatkapitāla papildināšanas un dividenžu sadales. Šeit iekļaujami arī iepriekšējo gadu zaudējumi.

43. Postenī "Pārskata gada peļņa/zaudējumi" uzrāda pārskata gada peļņu pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina, bet pirms tās sadales saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu, vai zaudējumus.

44. Postenī "Ārpusbilances posteņi" uzrāda izsniegtos galvojumus, garantijas un aktīvus, kas saņemti kā trešo personu saistību izpildes nodrošinājums, kā arī visas saistības pret ieguldītājiem un trešajām personām, kuras var radīt risku. Šajā postenī kā iespējamos aktīvus uzrāda tādus iespējamos aktīvus, kuri radušies pagātnes notikumu rezultātā un kuru pastāvēšana apstiprināsies tikai atkarībā no tā, vai būs noticis viens vai vairāki nenoteikti nākotnes notikumi, kurus fonds pilnībā nevar kontrolēt, piemēram, fonda dibināšanas dokumentos noteikto parakstīto saistību apmēru, kurš nav atzīts bilances postenī "Parakstītās kapitāla daļas".

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

45. Speciālie nosacījumi:

45.1. Ja fonds iesaistīts vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpakaļpirkšanu kā pārdevējs, tad:

45.1.1. pārdotos aktīvus turpina uzrādīt aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē, un tie atsevišķi jāuzrāda pielikumā,

45.1.2. pārdošanas rezultātā saņemtos līdzekļus uzrāda aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē kā saistības pret aktīvu pircēju;

45.2. Ja fonds iesaistīts vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu kā pircējs, tad nopirktos aktīvus nedrīkst uzrādīt aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē, bet darījuma rezultātā samaksāto iegādes cenu uzrāda kā prasības pret aktīvu pārdevēju;

45.3. Ja fonds iesaistīts vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju kā pārdevējs, tad pārdotos aktīvus nedrīkst uzrādīt aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē, bet summa, kas ir vienāda ar cenu, par kādu puses vienojušās aktīvu atpārdošanas gadījumā, uzrāda ārpusbilances 24.2. postenī;

45.4. Ja fonds iesaistīts vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju kā pircējs, tad nopirktos aktīvus uzrāda aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē kā attiecīgā veida aktīvus;

45.5. Aktīvus uzrāda attiecīgajā aktīvu un saistību pārskata vai bilances postenī arī tad, ja fonds ir ieķīlājis tos kā savu saistību vai trešo personu saistību nodrošinājumu vai citādi nodevis tos, saglabājot kontroli pār šiem aktīviem, trešajām personām kā nodrošinājumu;

45.6. Ja vērtspapīru aizdevuma līgums atbilst atzīšanas pārtraukšanas kritērijiem, aizdevējs pārtrauc nodoto vērtspapīru atzīšanu, bet saņemto nodrošinājumu atzīst aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē kā attiecīgo aktīva posteni, vienlaicīgi atzīstot atpirkšanas saistības.

VI. Ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojums

46. Ienākumu un izdevumu pārskata paraugs

46.1. Pārskata perioda ienākumi

46.1.1. Procentu ienākumi

46.1.2. Ienākumi no dividendēm

46.1.3. Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

46.1.4. Pārējie ienākumi

46.1.5. Kopā ienākumi (46.1.1.+...+46.1.4.)

46.2. Pārskata perioda izdevumi

46.2.1. Atlīdzība AIFP

46.2.2. Atlīdzība turētājbankai

46.2.3. Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

46.2.4. Pārējie izdevumi

46.2.5. Kopā izdevumi (46.2.1.+...+46.2.4.)

46.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

46.3.1. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

46.3.2. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

46.3.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) kopā (46.3.1.+46.3.2.)

46.4. Nodokļi un nodevas

46.5. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (46.1.5.–46.2.5.+46.3.3.–46.4.)

VII. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojums

47. Peļņas vai zaudējumu aprēķina paraugs

47.1. Pārskata perioda ienākumi

47.1.1. Procentu ienākumi

47.1.2. Ienākumi no dividendēm

47.1.3. Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

47.1.4. Pārējie ienākumi

47.1.5. Kopā ienākumi (47.1.1.+...+47.1.4.)

47.2. Pārskata perioda izdevumi

47.2.1. Atlīdzība AIFP

47.2.2. Atlīdzība turētājbankai

47.2.3. Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

47.2.4. Pārējie izdevumi

47.2.5. Kopā izdevumi (47.2.1.+...+47.2.4.)

47.3. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

47.4. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (47.1.5.–47.2.5.+47.3.)

47.5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

47.6. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (47.4.–47.5.)

VIII. Paskaidrojumi par ienākumu un izdevumu pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

48. Postenī "Procentu ienākumi" uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus no noguldījumiem un prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. Šeit uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus parāda vērtspapīriem neatkarīgi no ienākumu aprēķināšanas metodes. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam. Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu rezultātā aktīvu pircējam, amortizējot pozitīvo starpību starp nopirkto aktīvu pārdošanas cenu un pirkšanas cenu.

49. Postenī "Ienākumi no dividendēm" uzrāda no ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un daļās saņemtās un saņemamās dividendes, kas attiecas uz pārskata gadu.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

50. Postenī "Ienākumi no ieguldījumu īpašuma" uzrāda ienākumus no ieguldījumu īpašuma izīrēšanas u.c. tamlīdzīgus ienākumus.

51. Postenī "Pārējie ienākumi" uzrāda iepriekšējos gados nedrošajiem parādiem izveidoto uzkrājumu samazinājumu, ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu atgūšanas, kā arī citus ienākumus, kas saistīti ar fonda pārvaldi, bet nav uzrādāmi ienākumu un izdevumu pārskata 46.1.1.–46.1.3. postenī vai peļņas vai zaudējumu aprēķina 47.1.1.–47.1.3. postenī.

52. Postenī "Atlīdzība AIFP" uzrāda atlīdzību, kas pienākas AIFP saskaņā ar fonda darbības noteikumiem vai dibināšanas dokumentiem, t.sk. atalgojumu.

53. Postenī "Atlīdzība turētājbankai" uzrāda atlīdzību, kas pienākas turētājbankai saskaņā ar turētājbankas līguma nosacījumiem.

54. Postenī "Pārējie fonda pārvaldes izdevumi" uzrāda atlīdzību, kas pienākas fonda zvērinātam revidentam, ieguldījumu konsultantiem, maksājumus Komisijai, kā arī citus fonda pārvaldes izdevumus.

55. Postenī "Pārējie izdevumi" uzrāda izdevumus, kuru saturs neatbilst iepriekš minēto izdevumu posteņu saturam. Šajā postenī uzrāda izdevumus uzkrājumiem nedrošiem parādiem (t.sk. uzkrātajiem ienākumiem), kas attiecas uz pārskata gadu. Šajā postenī ietver zaudējumus, kas radušies attiecīgu aktīvu norakstīšanas rezultātā, ja tiem iepriekš nav izveidoti uzkrājumi vai arī izveidotie uzkrājumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu.

56. Postenī "Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)" uzrāda starpību starp naudas summu, kas saņemta no aktīvu un saistību pārskata 17.2. postenī vai bilances 20.2. postenī atspoguļoto ieguldījumu pārdošanas, t.sk. vērtspapīru dzēšanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei, koriģējot to šādā kārtībā:

56.1. palielinot to par ieguldījumu vērtības samazinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos;

56.2. samazinot to par ieguldījumu vērtības palielinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos.

57. Postenī "Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)" uzrāda aktīvu un saistību pārskata 17.2. postenī vai bilances 20.2. postenī uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu/samazinājumu, t.sk. ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus.

58. Postenī "Nodokļi un nodevas" uzrāda nodokļus un nodevas, kas attiecas uz pārskata gadu.

59. Postenī "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" uzrāda uzņēmumu ienākuma nodokli, kas attiecas uz pārskata gadu.

IX. Neto aktīvu kustības pārskats

60. Neto aktīvu kustības pārskata paraugs

60.1. Neto aktīvi pārskata gada sākumā

60.2. Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)

60.3. Dividendes fonda ieguldījumu daļu turētājiem

60.4. Ienākumi no fonda ieguldījumu daļu pārdošanas

60.5. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā (60.2.–60.3.+60.4.)

60.6. Neto aktīvi pārskata gada beigās (60.1.+60.5.)

60.7. Emitēto fonda ieguldījumu daļu skaits pārskata gada sākumā

60.8. Emitēto fonda ieguldījumu daļu skaits pārskata gada beigās

60.9. Neto aktīvi uz vienu fonda ieguldījumu daļu pārskata gada sākumā (60.1.:60.7.)

60.10. Neto aktīvi uz vienu fonda ieguldījumu daļu pārskata gada beigās (60.6.:60.8.)

X. Paskaidrojumi par neto aktīvu kustības pārskata posteņiem

61. Postenī "Dividendes fonda ieguldījumu daļu turētājiem" uzrāda tās realizētā ieguldījumu vērtības pieauguma rezultātā gūtās neto aktīvu pieauguma daļas, kuru izmaksai paredzēto apmēru fonda ieguldījumu daļu turētājiem nosaka proporcionāli viņu turējumā esošo ieguldījumu daļu skaitam.

62. Postenī "Ienākumi no fonda ieguldījumu daļu pārdošanas" uzrāda ienākumus no fonda ieguldījumu daļu pārdošanas, kurus veido fonda ieguldījumu daļas vērtības un izlaišanas komisijas naudas summa.

XI. Naudas plūsmas pārskats

63. Naudas plūsmas pārskata paraugs

63.1. Naudas plūsma no pamatdarbības

63.1.1. Saņemtie procentu ienākumi

63.1.2. Samaksātie procentu izdevumi

63.1.3. Ieguldījumu iegādes izdevumi

63.1.4. Ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

63.1.5. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

63.1.6. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) no pamatdarbības

63.2. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības

63.2.1. Ienākumi no aizdevumu atmaksas

63.2.2. Izsniegtie aizdevumi

63.2.3. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) no ieguldījumu darbības

63.3. Naudas plūsma no finansēšanas darbības

63.3.1. Ienākumi no fonda ieguldījumu daļu pārdošanas

63.3.2. Dividendes fonda ieguldījumu daļu turētājiem

63.3.3. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) no finansēšanas darbības

63.4. Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā (63.1.6.+63.2.3.+63.3.3)

63.5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

63.6. Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem

63.7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (63.4.+63.5.+63.6.)

XII. Paskaidrojumi par naudas plūsmas pārskatu

64. Naudas plūsmas pārskatā uzrāda naudas un tās ekvivalentu ienākumus un izmaksas pārskata gadā, lai novērtētu fonda spēju gūt naudu un tās ekvivalentus fonda saistību izpildei.

65. Par naudu uzskatāms skaidras naudas atlikums fonda kasē, prasības uz pieprasījumu un prasības ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem pret kredītiestādēm. Naudas atlikumu samazina par saistībām pret kredītiestādēm uz pieprasījumu un ar atlikušo termiņu līdz trim mēnešiem.

66. Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, t.i., tie, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un pastāv maza iespēja, ka to vērtība būtiski mainīsies. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma līdz dzēšanas datumam (atpirkšanai) tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

67. Naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar 7. Starptautiskajā grāmatvedības standartā "Naudas plūsmas pārskats" noteikto.

XIII. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

68. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, kas raksturo izmaiņas fonda neto aktīvos, uzrāda:

68.1. pārskata gada peļņu/zaudējumus;

68.2. iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu/zaudējumus pārskata gada sākumā un beigās un šo rādītāju izmaiņas pārskata gada laikā;

68.3. parakstīto kapitāla daļu uzskaites vērtību un struktūru pārskata gada sākumā un beigās, skaidrojot katru izmaiņu;

68.4. darījumus ar kapitāla daļām pārskata gada laikā.

XIV. Novērtēšanas noteikumi

69. Finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši šādiem vispārējiem principiem:

69.1. pieņemot, ka fonds darbosies arī turpmāk un AIFP nav nodoma vai nepieciešamības izbeigt fonda darbību vai būtiski samazināt fonda darbības apjomus (darbības turpināšanas princips);

69.2. lietojot tās pašas grāmatvedības un novērtēšanas metodes, kas lietotas, sagatavojot iepriekšējā pārskata gada finanšu pārskatus, (saskaņotības vai pastāvīguma princips);

69.3. novērtēšanu visos gadījumos veicot ar pienācīgu piesardzību (piesardzības princips), ievērojot šādus noteikumus:

69.3.1. iekļauj tikai pārskata gadā gūtos ienākumus, t.i., ienākumus/izdevumus uzrāda, ņemot vērā apstākļus, kuri pastāvēja pārskata perioda beigu datumā,

69.3.2. ņem vērā visas saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu,

69.3.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanās un amortizācijas/nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

69.4. pārskatā atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no saņemšanas vai maksājuma datuma (uzkrāšanas princips);

69.5. pārskatā atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata gadā (būtiskuma princips). Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

69.6. aktīvu un saistību posteņus un to sastāvdaļas novērtējot atsevišķi;

69.7. katra pārskata gada aktīvu un saistību pārskata sākuma dati saskan ar iepriekšējā pārskata gada slēguma datiem.

70. Ja, lietojot 69. punktā minētos principus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšanu un uzskaiti veic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

71. Sagatavojot gada pārskatu, AIFP drīkst atkāpties no 69. punktā minētajiem principiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, kuru būtību un ietekmi uz fonda finansiālo stāvokli, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu skaidro pielikumā.

72. Darījumus un notikumus fonda darbībā atspoguļo finanšu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

73. AIFP, izstrādājot fonda aktīvu vērtēšanas politikas un procedūras, piemēro 2012. gada 19. decembra Regulu Nr. 231/2013 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību.

74. Aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē aktīvus vai saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīvu vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīvu vērtību, izņemot gadījumus, kad ir juridiski pamatotas tiesības šādai aktīvu vai saistību vērtības samazināšanai.

75. Ienākumu un izdevumu pārskatā vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt. Tomēr:

75.1. savstarpēji drīkst ieskaitīt tos ienākumus (izdevumus), kas saistīti ar konkrēta aktīva (saistību) riska ierobežošanu, ar izdevumiem (ienākumiem) no šā pret risku ierobežotā aktīva (saistībām);

75.2. savstarpēji drīkst ieskaitīt arī ienākumus un izdevumus no aktīviem un saistībām, kuru vērtību fonds, izmantojot juridiski pamatotas tiesības, savstarpēji samazina.

76. Ja pārskata gadā atklātas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada posteņa rādītāju koriģē. Par katru gadījumu, kad dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu datu korekcijas, sniedz skaidrojumu pielikumā.

77. Aktīvus un saistības ārvalstu valūtā pārvērtē Latvijas Republikas naudas vienībās pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo ienākumu un izdevumu pārskatā vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

78. Ja starp pārskata gada beigu datumu un dienu, kad gada pārskats apstiprināts, ir saņemta informācija, kura sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo finanšu pārskatu posteņu novērtēšanu.

79. Aktīvu pirkšanu un pārdošanu uzskaita darījumu dienā vai norēķinu veikšanas dienā. Izvēlēto metodi lieto konsekventi.

80. Aktīvus un saistības sākotnēji atzīst uzskaitē to iegādes vērtībā. Darījuma izmaksas, kas attiecināmas uz aktīvu un saistību iegādi, tiek iekļautas aktīvu un saistību iegādes vērtībā.

81. Parāda vērtspapīrus, kas tiek turēti līdz atmaksas termiņam, pēc sākotnējās atzīšanas aktīvu un saistību pārskatā uzrāda saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

81.1. to vērtspapīru vērtību, kuri nopirkti ar prēmiju (iegādes vērtība pārsniedz vērtspapīru dzēšanas vērtību), periodā līdz vērtspapīru dzēšanas dienai pakāpeniski samazina, amortizējot šo prēmiju, un amortizētās summas iekļauj ienākumu un izdevumu pārskatā;

81.2. to vērtspapīru vērtību, kuri nopirkti ar diskontu (vērtspapīru dzēšanas vērtība pārsniedz iegādes vērtību), periodā līdz vērtspapīru dzēšanas dienai pakāpeniski palielina, amortizējot diskonta summu, un šo pieaugumu iekļauj ienākumu un izdevumu pārskatā.

82. Pielikumā 81. punktā minētajiem vērtspapīriem, kas nopirkti ar prēmiju vai diskontu, uzrāda prēmijas un diskonta daļu, kas vēl nav amortizēta pārskata perioda beigu datumā.

83. Parāda vērtspapīrus, kas netiek turēti līdz atmaksas termiņa beigām, pēc sākotnējās atzīšanas aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē uzrāda saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

83.1. vērtspapīrus, kuriem pastāv brīvi pieejams aktīvs tirgus, kurā šos vērtspapīrus ir iespējams pārdot, regulāri pārvērtē atbilstoši tirgus cenai (pārdošanas cenai, kas noteikta aktīvā tirgū) šādā kārtībā:

83.1.1. ja vērtspapīru tirgus cena kļūst mazāka (lielāka) nekā cena, atbilstoši kurai vērtspapīri ir atspoguļoti aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē, tad vērtspapīru uzskaites vērtību samazina (palielina) atbilstoši to tirgus cenai un vērtspapīru samazinājumu (palielinājumu) uzrāda ienākumu un izdevumu pārskatā vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā,

83.1.2. ja ieguldījuma apjoms attiecīgā veida vērtspapīros pārsniedz tirgū parasti pārdodamo šādu vērtspapīru apjomu, tirgū notiek forsēta vērtspapīru pārdošana, ieguldītājam pieder attiecīgā emitenta izlaisto vērtspapīru nozīmīga daļa un tās pārdošana var nelabvēlīgi ietekmēt tirgu, kā arī citos gadījumos, kad tirgus cena neatbilst cenai, par kādu fonds var pārdot šos vērtspapīrus, un ieguldījuma vērtības noteikšana, piemērojot tirgus cenu, ir pretrunā ar piesardzības principu, tad piemēro atbilstošu tirgus cenas diskontu. Diskonta apmērs atspoguļo visas izmaksas, kas var rasties, pārdodot attiecīgo ieguldījumu. Ja tirgus cenas diskontu nevar pietiekami ticami novērtēt, ieguldījumu vērtspapīros pārvērtēšana pēc diskontētās tirgus cenas, kas pārsniedz to iegādes vērtību vai tirgus cenu, pēc kuras veikts iepriekšējais novērtējums, nav pieļaujama;

83.2. vērtspapīrus, kuriem nav kotētās tirgus cenas, novērtē atbilstoši iegādes vērtībai, kuru samazina par uzkrātajiem vērtības samazināšanās zaudējumiem.

84. Viena veida vērtspapīru iegādes cenu nosaka kā to vidējo svērto cenu.

85. Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka līdz atmaksas termiņa beigām turēta ieguldījuma parāda vērtspapīros uzskaites vērtība ir lielāka par tā aplēsto atgūstamo vērtību, nosaka minētā ieguldījuma vērtības samazināšanās zaudējumus un tos atzīst ienākumu un izdevumu pārskatā vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Vērtības samazināšanās zaudējumus nosaka, ja pastāv varbūtība, ka fonds nespēs saņemt visas summas, kas tam pienākas saskaņā ar līguma nosacījumiem.

86. Ja turpmākajos periodos ar 85. punktā minēto ieguldījumu vērtības samazināšanos saistītie zaudējumi samazinās un šo samazinājumu iespējams objektīvi saistīt ar kādu notikumu, kas norisinājies pēc vērtības samazināšanās zaudējumu izveidošanas, piemēram, parādnieka kredītspējas uzlabošanās, ieguldījuma norakstīto summu atjauno, koriģējot ienākumu un izdevumu pārskatu. Ieguldījuma atjaunotā uzskaites vērtība nedrīkst pārsniegt to summu, kāda būtu bijusi šī ieguldījuma uzskaites vērtība, ja nebūtu atzīts vērtības samazinājums tajā datumā, kad ieguldījuma norakstītā summa tiek atjaunota.

87. Debitoru un kreditoru parādu atlikumus aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē uzrāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros. Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek apšaubīta, apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem. Debitoru parādu atlikumus aktīvu un saistību pārskatā vai bilancē uzrāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. Ja parāds uzskatāms par bezcerīgu, to attiecīgi noraksta no nedrošiem parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļauj izdevumos.

88. Aktīvus, kuru novērtēšanas noteikumi nav iekļauti 81.–87. punktā, pēc to sākotnējās atzīšanas novērtē iegādes vērtībā, kuru samazina par uzkrātajiem šo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem.

89. Aktīvus un ārpusbilances saistības, ja tiem ir izveidoti speciālie vai vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem, finanšu pārskatos uzrāda, atskaitot šo uzkrājumu vērtību.

90. Atkāpjoties no šajos noteikumos paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, finanšu instrumentus (arī atvasinātos finanšu instrumentus) un ieguldījumu īpašumu drīkst novērtēt patiesajā vērtībā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 35., 36., 37., 38., 39. un 40. pantā ietvertajiem nosacījumiem par novērtēšanu un informācijas atklāšanu.

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

XV. Pielikuma saturs

91. Pielikumā iekļauj šādu, kā arī citos šo noteikumu punktos par pielikuma saturu norādīto kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju.

92. Grāmatvedības politiku skaidrojumā sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas finanšu pārskatu sagatavošanā, t.sk. par:

92.1. kritērijiem un pieņēmumiem, kas piemēroti aktīvu un saistību pārskata vai bilances un ārpusbilances posteņu atzīšanai uzskaitē vai izslēgšanai no tās;

92.2. aktīvu un saistību pārskata vai bilances un ārpusbilances posteņu novērtēšanas principiem;

92.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politiku;

92.4. metodēm un nozīmīgākajiem pieņēmumiem, kuri izmantoti finanšu instrumentu un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības noteikšanai, kā arī to patieso vērtību un patiesās vērtības izmaiņām pārskata gadā sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām un ieguldījumu īpašumiem, ja fonds izmanto 90. punktā minēto izvēles iespēju;

92.5. uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas principiem un neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;

92.6. grāmatvedības politiku izmaiņu atspoguļošanas principiem;

92.7. posteņiem, kas izteikti ārvalstu valūtā, pārrēķināšanai Latvijas Republikas naudas vienībās lietoto kursu.

(Grozīts ar FKTK 06.07.2016. noteikumiem Nr. 120)

93. Informācija par risku pārvaldīšanu

Apraksta riskus, kas saistīti ar ieguldījumu portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem un ieguldījumu īpašumu, un raksturo šo risku pārvaldīšanu. Paskaidro, kā to risku apjoms, kuri būtiski ietekmē fonda darbību, ir mainījies pārskata gadā, kā arī sniedz skaidrojumu par finanšu instrumentu turēšanas mērķiem un politikām, kas tiek īstenotas noteikto mērķu sasniegšanai.

94. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām

Uzrāda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām(t.sk. Latvijas Republikas naudas vienībās, ASV dolāros, citās valūtās), ņemot vērā nākotnes pozīciju no atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Nosaka to valūtas tīro atklāto pozīciju attiecību pret neto aktīviem, kuru apmērs ir būtisks.

95. Pārējie aktīvi un pārējās saistības

Uzrāda pārējo aktīvu un pārējo saistību struktūru.

96. Likviditāte

Likviditātes novērtēšanai aktīvu un saistību posteņu atlikumus uzrāda atbilstoši to atlikušajiem atmaksas, izpildes vai dzēšanas termiņiem šādos termiņu intervālos: uz pieprasījumu, līdz vienam mēnesim (ieskaitot), no viena mēneša līdz trim mēnešiem, no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, no viena gada līdz pieciem gadiem, pieci gadi un vairāk. Var lietot citus termiņu intervālus, sadalot vai apvienojot minētos termiņu intervālus, ņemot vērā būtiskuma principu un fonda darbības specifiku. Papildus skaidro aktīvu un saistību ar nenoteiktu termiņu iekļaušanai attiecīgajā termiņa intervālā lietotos kritērijus un pieņēmumus.

97. Zaudējumi no nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

Uzrāda izmaiņas speciālos un vispārējos uzkrājumos nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām pārskata gada laikā, t.i., to atlikumus pārskata gada sākumā, papildu izveidotos uzkrājumus, uzkrājumu samazinājumu, t.sk. norakstījumus zaudēto parādu dzēšanai, atlikumus pārskata gada beigās. Skaidro, kādiem aktīvu veidiem vai ārpusbilances saistībām speciālie un vispārējie uzkrājumi ir izveidoti.

97.1 Iespējamie aktīvi un iespējamās saistības

Sniedz īsu aprakstu par katru iespējamo aktīvu un iespējamo saistību veidu un gadījumos, kad tas iespējams, norāda arī iespējamo finansiālās ietekmes uz fonda darbību aplēsi.

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

98. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda realizēto ieguldījumu vērtības pieauguma/samazinājuma struktūru, t.sk. pārdoto ieguldījumu iegādes vērtību, pārdoto ieguldījumu pārdošanas cenu un pārdoto ieguldījumu vērtības (pieauguma/samazinājuma, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos, korekciju.

99. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda nerealizētā ieguldījumu vērtības pieauguma/samazinājuma struktūru, t.sk. aktīvu un saistību posteņus, kuri pārskata gadā tika pārvērtēti, un to pārvērtēšanas rezultātu.

100. Pārējie ienākumi un pārējie izdevumi

Uzrāda pārējo ienākumu un pārējo izdevumu struktūru pēc to veidiem.

101. Par ieguldījumu kustību pārskata gadā sniedz šādu informāciju:

101.1. uzskaites vērtība gada sākumā;

101.2. palielinājums, t.i., jauno aktīvu iegāde pārskata gadā;

101.3. samazinājums, t.i., aktīvu atsavināšana pārskata gadā;

101.4. pārvērtēšana pārskata gadā;

101.5. uzskaites vērtība pārskata gada beigās.

102. Ieķīlātie aktīvi

Uzrāda informāciju par aktīviem, kas apgrūtināti, un par ķīlas vai apgrūtinājuma noteikumiem un nosacījumiem.

103. Informācija par aktīvu atsavināšanas ierobežojumiem

Uzrāda informāciju par jebkādiem nozīmīgiem ierobežojumiem, kas ietekmē AIFP iespējas pārskata gada beigās atsavināt fonda aktīvus par vērtību, kādā tie ir iekļauti finanšu pārskatos. Ierobežojumi var ietvert, piemēram, ar likumu vai līgumu noteiktus ierobežojumus saistībā ar aktīvu realizēšanu vai ievērojamas soda sankcijas, kuras būtu jāmaksā aktīvu realizēšanas gadījumā par stāvokli pārskata perioda beigu datumā u.tml.

104. Nodokļi un nodevas

Uzrāda pārskata gadā no fonda mantas samaksāto nodokļu un nodevu apmēru sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem un saņemtajiem nodokļu atvieglojumiem.

105. Informācija par fonda vadību

Uzrāda informāciju par AIFP amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārvaldīt fondu, vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu un ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu aprakstu. Ziņas sniedz arī par tām AIFP amatpersonām, kuras pārskata gadā atstājušas šo amatu.

106. Informācija par fonda pārvaldes izmaksām

Uzrāda fonda pārvaldes izmaksas, strukturējot tās saskaņā ar fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentos paredzēto. AIFP amatpersonām un darbiniekiem piešķirto atalgojumu uzrāda saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 56. panta trīspadsmitajā daļā un 57. panta desmitajā daļā noteikto.

107. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts, ir bijuši notikumi, kuri būtiski neietekmē fonda aktīvus un saistības pārskata gadā, bet kuri ir svarīgi gada pārskata lietotājiem lēmumu pieņemšanai, tad tādus notikumus atklāj gada pārskata pielikumā un sniedz informāciju par šādu notikumu būtību un ietekmi uz fonda darbību.

XVI. Konsolidētā gada pārskata sagatavošana

108. AIFP fonda, kurš nodibināts kā komercsabiedrība un atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma XIII nodaļā (izņemot 64. panta atbrīvojumu) minētajiem nosacījumiem, konsolidētos finanšu pārskatus sagatavo, piemērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma XIV nodaļā minētās konsolidācijas procedūras un prasības par konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedzamo informāciju. Konsolidēto finanšu pārskatu posteņu izkārtojums atbilst šo noteikumu prasībām, un to pēc nepieciešamības papildina.

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

109. AIFP, kurš sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus, izstrādā un apstiprina konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību, kā arī izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina patiesas informācijas savlaicīgu saņemšanu par grupas sabiedrībām.

110. Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, ievēro lietoto konsolidācijas metožu saskaņotības principus, un tos lieto konsekventi no gada gadā. Atkāpties no šā principa drīkst tikai izņēmuma gadījumos. Ikvienu šādu gadījumu, kā arī konsolidācijas metožu maiņas ietekmi uz konsolidēto finanšu pārskatu posteņiem skaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(FKTK 06.07.2016. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīvas par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem 86/635/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz banku un citu finanšu iestāžu gada un konsolidētajiem gada pārskatiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
13.07.2016