Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.122

Rīgā 2014.gada 4.novembrī (prot. Nr.41, 9.§)
Par palīdzību pārtikas iegādei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek piešķirts un izmaksāts vienreizējs pabalsts pārtikas iegādei (turpmāk – pabalsts).

2. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir:

4.1. bērnam ar invaliditāti vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;

4.2. atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 euro katram ģimenes loceklim mēnesī;

4.3. valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu.

5. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumīgais pārstāvis (turpmāk – persona) līdz 2015.gada 31.martam vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, iesniedz ienākumus un ģimenes (personas) materiālo resursu apliecinošus dokumentus, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, ja ģimene (persona) pēdējo trīs mēnešu laikā nav aizpildījusi iztikas līdzekļu deklarāciju.

6. Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists personas mutvārdos izteiktu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas noformē rakstveidā, un persona to paraksta.

7. Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene (persona) deklarē ienākumus un ģimenes (personas) materiālos resursus saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

8. Rīgas Sociālais dienests, lemjot par pabalsta piešķiršanu 4.2.apakšpunktā minētajām personām, izvērtē tikai ģimenes (personas) ienākumu atbilstību 4.2.apakšpunktā noteiktajam ienākumu līmenim.

9. Pabalsts bērnam ar invaliditāti vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

10. Personai nav tiesību saņemt pabalstu, ja nokavēts 5.punktā minētais dokumentu iesniegšanas termiņš.

11. Pabalstu nepiešķir personai, kas saņem ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegto pakalpojumu vai atrodas ieslodzījuma vietā.

12. Rīgas Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums, aizpildīta un parakstīta iztikas līdzekļu deklarācija (izņemot 9.punktā minēto), pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

13. Pabalsts personai tiek izmaksāts:

13.1. pārskaitot naudu personas norādītajā norēķinu kontā;

13.2. skaidrā naudā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

15. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošos noteikumus Nr.70 "Par palīdzību pārtikas iegādei" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.232).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 4.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.122 "Par palīdzību pārtikas iegādei"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Lai palielinātu Rīgas iedzīvotāju uzticību pašvaldības darbībai un finansiāli atbalstītu sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas ļautu šiem iedzīvotājiem saņemt vienreizēju pabalstu pārtikas iegādei.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Tā kā Rīgā aizvien ir daudz iedzīvotāji, kuriem ir zemi ienākumi un kuriem ir dažādas sociālas problēmas un nepieciešama palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai, ir sagatavoti Rīgas domes saistošie noteikumi, lai, iestājoties apkures sezonai, materiāli atbalstītu galvaspilsētas sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus.

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā Rīgas Sociālā dienesta klientu apkalpošanā novērotās tendences, prognozējams, ka vienreizēju pabalstu pārtikas iegādei 2014.gada nogalē un 2015.gada sākumā saņems apmēram 23 000 personas 1 035 000 euro apmērā. 2014.gada nogalē pabalstu varētu izmaksāt 13 300 personām 598 500 euro apmērā, bet 2015.gada sākumā – 9700 personām 436 500 euro apmērā. Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta no budžeta programmai 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" piešķirtā finansējuma.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Šo jomu neskar.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
23.11.2014