Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumus Nr. 146 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.270

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.41 2.p.)
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un
to pārvaldnieku likuma 59. panta septīto un astoto daļu
I. Vispārīgās prasības

1. "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iegūtu informāciju, kura tai jāsniedz informācijas apmaiņas nolūkos citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai atbilstoši Eiropas Komisijas 19.12.2012. deleģētajai regulai (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību, un nosaka minētās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

2.1. AIF – alternatīvo ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē;

2.2. AIFP – alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks;

2.3. AIFPD – Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem direktīvā 2003/41/EK, direktīvā 2009/65/EK, regulā (EK) Nr. 1060/2009 un regulā (ES) Nr. 1095/2010;

2.4. AIFPL – Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums;

2.5. EVTI – Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde;

2.6. Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

2.7. Regula Nr. 231/2013 – Eiropas Komisijas 19.12.2012. deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību;

2.8. NAV – neto aktīvu vērtība.

3. Pārējie noteikumos lietotie termini atbilst tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu un AIFPL terminu lietojumam.

4. Noteikumu 1. pielikumā tiek lietotas atsauces uz:

4.1. AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu, kas ieviests AIFPL 59. panta pirmajā daļā;

4.2. AIFPD 15. panta 3. punkta b) apakšpunktu, kas ieviests AIFPL 25. panta piektajā daļā;

4.3. AIFPD 16. panta 1. punkta otro daļu, kas ieviesta AIFPL 26. panta otrajā daļā;

4.4. AIFPD 23. panta 1. punkta j) apakšpunktu, kas ieviests AIFPL 59. panta trīspadsmitajā daļā;

4.5. AIFPD 24. panta 1., 2., 4. un 5. punktu, kas ieviesti attiecīgi AIFPL 59. panta pirmajā, otrajā, trešajā un septītajā daļā;

4.6. Regulā Nr. 231/2013 lietoto terminu "saistību īpatsvars", kas atbilst AIFPL definētajam terminam "sviras finansējums".

5. Noteikumi ir saistoši Latvijā licencētam vai reģistrētam AIFP, sagatavojot šajos noteikumos minēto informāciju par tā pārvaldē esošajiem dalībvalstu AIF un par tiem ārvalstu AIF, kuru ieguldījumu daļas tas izplata kādā no dalībvalstīm.

II. Informācijas sagatavošanas vispārīgās prasības

6. Informāciju sagatavo, ievērojot šādas prasības:

6.1. sniedzamās informācijas saturu un iesniegšanas periodiskumu nosaka Regula Nr. 231/2013;

6.2. AIFP sagatavo sniedzamo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajām pārskatu veidnēm, ievērojot šo noteikumu prasības;

6.3. AIFP sagatavo informāciju elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā (tīmekļa vietnē https://dati.fktk.lv). Pārskata XML faili ietver visus nepieciešamos sākotnējos datus un pārbaudes datus;

6.4. šo noteikumu 1. pielikumā prasīto datu sagatavošanai un sniegšanai AIFP ievēro EVTI izstrādātās Pamatnostādnes par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu (Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD (ESMA/2014/869)) un EVTI Viedokli par informācijas apkopošanu efektīvai sistēmisko risku uzraudzībai saskaņā ar AIFPD 24. panta 5. punkta pirmo daļu (Opinion on Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24(5), first sub-paragraph, of the AIFMD (ESMA/2013/1340)), kas pieejams EVTI tīmekļa vietnē http://www.esma.europa.eu/;

6.5. informāciju, ja tā ir attiecināma uz AIFP pārvaldē esošā AIF darbību, kuru šo noteikumu 1. pielikumā iekļautajās pārskatu veidnēs prasīts norādīt brīvā formā, piemēram, 38., 52., 135., 147., 200., 279. un 280. jautājumā, AIFP ir tiesīgs sniegt angļu valodā.

III. AIFP informācijas sagatavošana

7. Reģistrēts AIFP sagatavo informāciju, aizpildot šādas 1. pielikumā iekļautās pārskatu veidnes:

7.1. par AIFP darbību – I daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIFP" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā galvenie tirgi, kuros tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, galvenie instrumenti, ar kuriem tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, un visu pārvaldīto AIF aktīvu vērtība;

7.2. par katru AIF – II daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā trīs galvenie finansējuma avoti, AIF veids un ieguldījumu stratēģija, galvenie riska darījumi, ģeogrāfiskais fokuss un svarīgākās darījumu koncentrācijas.

8. Licencēts AIFP sagatavo informāciju, aizpildot šādas 1. pielikumā iekļautās pārskatu veidnes:

8.1. par AIFP darbību – I daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIFP" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā galvenie tirgi, kuros tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, galvenie instrumenti, ar kuriem tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā, un visu pārvaldīto AIF aktīvu vērtība;

8.2. par katru AIF:

8.2.1. II daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1. punktu, tai skaitā trīs galvenie finansējuma avoti, AIF veids un ieguldījumu stratēģija, galvenie riska darījumi un svarīgākās darījumu koncentrācijas;

8.2.2. III daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 24. panta 2. punktu, tai skaitā tirgotie instrumenti un individuālie riska darījumi, AIF tirgus riska profils, darījuma partnera riska profils, likviditātes profils, aizņēmumu un riska darījumu risks (ja vien AIFP to nesniedz saskaņā ar pārskatu veidnes IV daļu), stresa testu rezultāti;

8.2.3. IV daļu "Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF" saskaņā ar AIFPD 24. panta 4. punktu, tai skaitā aizņēmumu un riska darījumu risks, saistību īpatsvars.

9. Papildu informāciju, kura pārskatu veidnēs atzīmēta ar *, Komisija lūdz AIFP sagatavot saskaņā ar AIFPL 59. panta septīto daļu, nosūtot informācijas sniegšanas pieprasījumu vismaz mēnesi pirms kārtējā perioda beigām.

IV. Pārskatu iesniegšana

10. Šajos noteikumos prasīto informāciju par stāvokli katra pārskata perioda pēdējā datumā AIFP sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 25. datumam.

11. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

12. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esību saņemšanas no Komisijas.

V. Noslēguma jautājums

13. Informāciju saskaņā ar šiem noteikumiem AIFP sagatavo un iesniedz, sākot ar pārskatu par stāvokli 31.12.2014.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
12.11.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.270

AIFP pārskatu veidnes

(AIFMD 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. pants)

 I. daļa. Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIFP (AIFM-specific information to be reported)
(AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. panta 1. punkts)(Article 3(3)(d) and Article 24(1) of Directive 2011/61/EU)
 Datu veids (Data Type)Pārskatā iekļautie dati (Reported Data)
 AIFP galvenes fails (AIFM – Header file)
1Dalībvalsts, kura ziņo (Reporting Member state)LV
2Versija (Version) 
3Faila izveidošanas datums un laiks (Creation date and time of the file) 
 AIFP galvenes sadaļa (AIFM – Header section)
4Aizpildīšanas veids (Filing type) 
5AIFP ziņojuma satura veids (AIFM content type) 
6Pārskata perioda sākuma datums (Reporting period start date) 
7Pārskata perioda beigu datums (Reporting period end date) 
8Ziņošanas periodiskums (Reporting period type) 
9Pārskata perioda gads (Reporting period year) 
10AIFP ziņošanas periodiskuma izmaiņu kods (Change in AIFM reporting obligation frequency Code) 
11AIFP ziņojuma satura izmaiņu kods (Change in AIFM reporting obligation contents Code) 
12AIFP ziņošanas izmaiņu ceturksnis (Change in AIFM reporting obligation Quarter) 
13Pēdējā ziņojuma iezīme (Last reporting flag) 
 AIFP pieņēmuma apraksts (AIFM – Assumption description)
  1415
  Jautājuma Nr. (Question Number)Pieņēmuma apraksts (Assumption description)
 Nr. (Item number)  
 Nr. (Item number)  
 Nr. (Item number)  
   
16AIFP ziņojuma kods (AIFM reporting code) 
17AIFP jurisdikcija (AIFM jurisdiction) 
18AIFP nacionālais kods (AIFM National Code) 
19AIFP nosaukums (AIFM Name) 
20EEZ AIFP iezīme (AIFM EEA Flag) 
21AIFP neziņošanas iezīme (AIFM no reporting flag) 
 AIFP identifikatori (AIFM – Identifiers)
22AIFP juridiskas personas identifikācijas (LEI) kods (AIFM LEI Code) 
23AIFP BIC kods (AIFM BIC Code) 
24Iepriekšējais AIFP nacionālais identifikators – ziņojošā dalībvalsts (Old AIFM national identifier – Reporting Member State) 
25Iepriekšējais AIFP nacionālais identifikators – nacionālais kods (Old AIFM national identifier – National code) 
 Pieci galvenie tirgi, kuros tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā (Five principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages)
  26272829
  Pakāpe (Ranking)Tirgus veida kods (Code type of market)Tirgus kods (Market code)Tirgus kopējā vērtība (Aggregated value of the market)
 1st1   
 2nd2   
 3rd3   
 4th4   
 5th5   
 Pieci galvenie instrumenti, ar kuriem tas tirgojas pārvaldīto AIF vārdā (Five principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages)
  303132 
  Pakāpe (Ranking)Aktīva apakškategorijas kods (Sub-asset type code)Aktīva apakškategorijas kopējā vērtība (Aggregated value of the sub-asset type) 
 1st    
 2nd    
 3rd    
 4th    
 5th    
 Visu pārvaldīto AIF pārvaldīto aktīvu vērtība, kas aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam (Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2)
33Kopējā pārvaldīto aktīvu vērtība euro (Total AuM Amount In Euro) 
34Kopējā pārvaldīto aktīvu vērtība bāzes valūtā (ja tā ir vienāda visiem AIF un nav euro) (Total AuM amount in base currency (if the same for all AIFs and different than Euro)) 
35AIFP bāzes valūta (ja tā ir vienāda visiem AIF) (AIFM Base currency (if the same for all AIFs)) 
36Bāzes valūta/EUR kursa atsauces veids (Base currency / EUR FX reference rate type) 
37Bāzes valūta/EUR kurss (Base currency / EUR FX rate) 
38Bāzes valūta/apraksts EUR kursam, kuru nav noteikusi ECB (Base currency / EUR FX reference rate description for no ECB rates) 

AIF pārskatu veidnes

AIF fails: AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. pants (AIF file : Article 3 (3)(d) and Article 24 of Directive 2011/61/EU)

 II. daļa. Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF (AIF-specific information to be reported)AIF-specific information to be provided)
(Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 24. panta 1. punkts) (Article 3(3)(d) and Article 24(1) of Directive 2011/61/EU)
 Datu veids (Data Type)Reported Data
 AIF galvenes fails (AIF – Header file)
1Dalībvalsts, kura ziņo (Reporting Member state)

LV

2Versija (Version) 
3Faila izveidošanas datums un laiks (Creation date and time of the file) 
 AIF galvenes sadaļa (AIF – Header section)
4Aizpildīšanas veids (Filing type) 
5AIF ziņojuma satura veids (AIFM content type) 
6Pārskata perioda sākuma datums (Reporting period start date) 
7Pārskata perioda beigu datums (Reporting period end date) 
8Ziņošanas periodiskums (Reporting period type) 
9Pārskata perioda gads (Reporting period year) 
10AIF ziņošanas periodiskuma izmaiņu kods (Change in AIFM reporting obligation frequency Code) 
11AIF ziņojuma satura izmaiņu kods (Change in AIFM reporting obligation contents Code) 
12AIF ziņošanas izmaiņu ceturksnis (Change in AIFM reporting obligation Quarter) 
13Pēdējā ziņojums iezīme (Last reporting flag) 
 AIFP pieņēmuma apraksts (AIFM – Assumption description)
  1415     
  Jautājuma Nr. (Question Number)Pieņēmuma apraksts (Assumption description)     
 Nr. (Item number)       
 Nr. (Item number)       
 Nr. (Item number)       
        
16AIFP nacionālais kods (AIFM National Code) 
17AIF nacionālais kods (AIF National Code) 
18AIF nosaukums (AIF Name) 
19EEZ AIFP iezīme Jā/Nē (AIFM EEA Flag Yes/ No) 
20AIF ziņojuma kods (AIF reporting code) 
21AIF domicils (Domicile of the AIF) 
22AIF sākuma datums (Inception date of the AIF) 
23AIF neziņošanas iezīme (AIF no reporting flag) 
 AIF identifikācija (Identification of the AIF)
 Fonda identifikācijas kodi, ja tādi ir (Fund identification codes, as applicable)
24AIF juridiskas personas identifikācijas kods (AIF LEI Code) 
25AIF ISIN kods (AIF ISIN code) 
26AIF CUSIP kods (AIF CUSIP code) 
27AIF SEDOL kods (AIF SEDOL code) 
28AIFF Bloomberg kods (AIF Bloomberg code) 
29AIF Reuters kods (AIF Reuters code) 
30AIF ECB kods (AIF ECB code) 
31Iepriekšējais AIFP nacionālais identifikators – ziņojošā dalībvalsts (Old AIFM national identifier – Reporting Member State) 
32Iepriekšējais AIFP nacionālais identifikators – nacionālais kods (Old AIFM national identifier – National code) 
 Ieguldījumu daļu klases kods, ja tāds piešķirts (Share class identification codes, as applicable)
33AIF ieguldījumu daļu klases iezīme (Jā/Nē) (AIF share class flag (Yes/No)) 
 Ja 33. iedaļā atbilde ir "jā", lūdzam norādīt visu identifikācijas informāciju, ja tāda ir, par katru ieguldījumu daļu klasi (If 'yes' to item 33, then please indicate for each share class, all share class identification, as applicable)
  34353637383940
  Ieguldījumu daļu klases nacionālais kods (Share class national code)Ieguldījumu daļu klases ISIN kods (Share class ISIN code)Ieguldījumu daļu klases SEDOL kods (Share class SEDOL code)Ieguldījumu daļu klases CUSIP kods (Share class CUSIP code)Ieguldījumu daļu klases Bloomberg kods (Share class Bloomberg code)Ieguldījumu daļu klases Reuters kods (Share class Reuters code)Ieguldījumu daļu klases nosaukums (Share class name)
 Ieguldījumu daļu klase (Share class)       
 Ieguldījumu daļu klase (Share class)

 

 

 

  

 

 
 Ieguldījumu daļu klase (Share class)

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 Galvenās pakārtotās struktūras (Master feeder structure)
41Galvenā pakārtotā statuss (Master feeder status) 
 Ja 41. iedaļā ir "pakārtots", lūdzam norādīt visu galveno AIF identIfikācijas informāciju, ja tāda ir, par katru pakārtoto AIF (If 'FEEDER' to item 41, then please indicate for each feeder AIF, all master AIFs identification, as applicable)
  424344  
  Galvenā AIF nosaukums (Master AIF name)Galvenā AIF nacionālais identifikators – ziņojošā dalībvalsts (Master AIF national identifier – Reporting Member State)Galvenā AIF nacionālais identifikators – nacionālais kods (Master AIF national identifier – National code)  
 Galvenais AIF (Master AIF)     
 Galvenais AIF (Master AIF)     
 Galvenais AIF (Master AIF)     
      
 AIF galvenā brokera(u) identifikācija (Identification of prime broker(s) of the AIF)
 Katram galvenajam brokerim (For each prime broker)
  454647  
  Galvenā brokera nosaukums (Prime broker name)Galvenā brokera LEI kods (Prime Broker LEI code)Galvenā brokera BIC kods (Prime Broker BIC code)  
 Galvenais brokeris (Prime broker)     
 Galvenais brokeris (Prime broker)     
 Galvenais brokeris (Prime broker)     
      
 Bāzes valūtas informācija (Base currency information)
48Kopējā AIF pārvaldīto aktīvu vērtība bāzes valūtā (Total AuM amount of the AIF in base currency) 
49AIF bāzes valūta saskaņā ar ISO 4217 (Base currency of the AIF according to ISO 4217) 
50Bāzes valūta/EUR kurss (Base currency / EUR FX rate) 
51Bāzes valūta/EUR kursa atsauces veids (Base currency / EUR FX reference rate type) 
52Bāzes valūta/apraksts EUR kursam, kuru nav noteikusi ECB (Base currency / EUR FX reference rate description for no ECB rates) 
53Kopējā AIF NAV (Total Net Asset Value of the AIF (NAV)) 
 Triju galveno finansējuma avotu jurisdikcijas (neskaitot AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, ko nopērk ieguldītāji) Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
54Pirmā valsts (First funding source country) 
55Otrā valsts (Second funding source country) 
56Trešā valsts (Third funding source country) 
 AIF veids (AIF type)
57Dominējošais AIF veids (izvēlieties vienu) (Predominant AIF type (select one))
- "Riska ieguldījumu fonds" (“Hedge Fund”)
- "Privātā kapitāla fonds" ("Private Equity Fund”)
- "Nekustamā īpašuma fonds" ("Real Estate Fund”)
- "Fondu fonds" (“Fund of Funds”)
- "Cits" ("Other”)
- "Nav" ("None")
 
 Ieguldījumu stratēģiju sadalījums (Breakdown of investment strategies)
 (Norādiet AIF ieguldījumu stratēģiju sadalījumu atkarībā no atbildes uz 57. jautājumu par dominējošo AIF veidu. Sīkākai informācijai par to, kā atbildēt uz šo jautājumu, sk. pamatnostādnes.) (Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in item 57. See guidelines for further information on how to complete this question.)
  58596061  
  Ieguldījumu stratēģijas kods (Investment strategy code)Norādiet stratēģiju, kas vislabāk raksturo AIF stratēģiju (Indicate whether the sub strategy best describes the AIF’s strategy)NAV daļa
(%)
(Share in NAV (%))
Apraksts stratēģijas veidam "Cits" (Description for strategy type Other)  
 a) Riska ieguldījumu fondu stratēģijas (Hedge Fund Strategies)
 (Atbildiet uz šo jautājumu, ja 57. jautājumā norādījāt “Riska ieguldījumu fonds” kā dominējošo AIF veidu.)
(Complete this question if you selected ’Hedge Fund’ as the predominant AIF type in item 57. Report only relevant sub strategies.)
 Kapitāla stratēģija: garā novirzes pozīcija (Equity: Long Bias)EQTY_LGBS     
 Kapitāla stratēģija: garā/īsā pozīcija (Equity: Long/Short)EQTY_LGST     
 Kapitāla stratēģija: tirgum neitrāla pozīcija (Equity: Market Neutral)EQTY_MTNL     
 Kapitāla stratēģija: īsā novirzes pozīcija (Equity: Short Bias)EQTY_STBS     
 Relatīvās vērtības stratēģija: fiksēta ienākuma vērtspapīru arbitrāža (Relative Value: Fixed Income Arbitrage)RELV_FXIA     
 Relatīvās vērtības stratēģija: konvertējamu obligāciju arbitrāža (Relative Value: Convertible Bond Arbitrage)RELV_CBAR     
 Relatīvās vērtības stratēģija: svārstīguma arbitrāža (Relative Value: Volatility Arbitrage)RELV_VLAR     
 No notikumiem atkarīga stratēģija: problemātiski apstākļi/pārstrukturēšana (Event Driven: Distressed/Restructuring)EVDR_DSRS     
 No notikumiem atkarīga stratēģija: riska arbitrāža/apvienošanās arbitrāža (Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)EVDR_RAMA     
 No notikumiem atkarīga stratēģija: īpašas kapitāla situācijas (Event Driven: Equity Special Situations)EVDR_EYSS     
 Kredīta stratēģija: garā/īsā pozīcija (Credit Long/Short)CRED_LGST     
 Kredīta stratēģija: uz aktīviem balstīta aizdošana (Credit Asset Based Lending)CRED_LGST     
 Makrostratēģija (Macro)MACR_MACR     
 Pārvaldītu standartizētu nākotnes līgumu/standartizētu preču nākotnes līgumu padomnieka stratēģija: pamata (Managed Futures/CTA: Fundamental)MANF_CTAF     
 Pārvaldītu standartizētu nākotnes līgumu/standartizētu preču nākotnes līgumu padomnieka stratēģija: kvantitatīva (Managed Futures/CTA: Quantitative)MANF_CTAQ     
 Daudzstratēģiju riska ieguldījumu fonds (Multi-strategy hedge fund)MULT_HFND     
 Cita riska ieguldījumu stratēģija (Other hedge fund strategy)OTHR_HFND     
 b) Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģija (Private Equity Strategies)
 (Atbildiet uz šo jautājumu, ja 57. jautājumā norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu. Norādiet vienīgi būtiskākās apakšstratēģijas.) (Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in item 57. Report only relevant sub strategies.)
Norādiet privātā kapitāla stratēģijas, kuras vislabāk rakturo AIF stratēģiju (Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies)
 Riska kapitāla stratēģija (Venture Capital)VENT_CAPL     
 Augsmes kapitāla stratēģija (Growth Capital)GRTH_CAPL     
 Mezonīna kapitāla stratēģija (Mezzanine Capital)MZNE_CAPL     
 Daudzstratēģiju privātā kapitāla ieguldījumu fonds (Multi-strategy private equity fund)MULT_PEQF     
 Cita privātā kapitāla ieguldījumu fonda stratēģija (Other private equity fund strategy)OTHR_PEQF     
 c) Nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas (Real Estate Strategies)
 (Atbildiet uz šo jautājumu, ja 57. jautājumā norādījāt "Nekustamā īpašuma fonds" kā dominējošo AIF veidu. Norādiet vienīgi būtiskākās apakšstratēģijas.) (Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in item 57. Report only relevant sub strategies.)
Norādiet nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas (Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies)
 Mājokļa nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija (Residential real estate)

RESL_REST

     
 Komerciālā nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija (Commercial real estate)

COML_REST

     
 Industriālā nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija (Industrial real estate)

INDL_REST

     
 Daudzstratēģiju nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds (Multi-strategy real estate fund)

MULT_REST

     
 Cita nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģija (Other real estate strategy)

OTHR_REST

     
 d) Fondu fondu ieguldījumu stratēģijas (Fund of Fund Strategies)
 (Atbildiet uz šo jautājumu, ja 57. jautājumā norādījāt “Fondu fonds” kā dominējošo AIF veidu. Norādiet vienīgi būtiskākās apakšstratēģijas) (Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in item 57. Report only relevant sub strategies.)
Norādiet fondu fondu ieguldījumu stratēģijas, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas (Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies)
 Riska ieguldījumu fondu fonda stratēģija (Fund of hedge funds)

FOFS_FHFS

     
 Privātā kapitāla ieguldījumu fonda stratēģija (Fund of private equity)

FOFS_PRIV

     
 Cita fondu fonda stratēģija (Other fund of funds)

OTHR_FOFS

     
 e) Citas stratēģijas (Other Strategies)
 (Atbildiet uz šo jautājumu, ja 57. jautājumā norādījāt “Cits” kā dominējošo AIF veidu. Norādiet vienīgi būtiskākās apakšstratēģijas) (Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in item 57. Report only relevant sub strategies.)
Norādiet citu ieguldījumu stratēģiju, kas vislabāk raksturo AIF stratēģijas (Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs strategies)
 Preču ieguldījumu stratēģija (Commodity fund)

OTHR_COMF

     
 Kapitāla ieguldījumu fonda stratēģija (Equity fund)

OTHR_EQYF

     
 Fiksēta ienākumu fonda stratēģija (Fixed income fund)

OTHR_FXIF

     
 Infrastruktūras ieguldījumu fonda stratēģija (Infrastructure fund)

OTHR_INFF

     
 Cita fonda stratēģija (Other fund)

OTHR_OTHF

     
62Augstas intensitātes tirdzniecības darījumu skaits (Number of transactions under HFT)* 
63Augstas intensitātes tirdzniecības pirkšanas un pārdošanas darījumu tirgus vērtība bāzes valūtā (Market value of buys and sells in base currency under HFT)* 
 Galvenie riska darījumi un svarīgākās koncentrācijas (Principal exposures and most important concentration)
 Galvenie instrumenti, ar kuriem tirgojas AIF (Main instruments in which the AIF is trading)
  646566676869 to 74757677
  Pakāpe (Ranking)Instrumenta aktīvu apakšklases kods (Sub-asset type code of the instrument)Instrumenta koda veids (Instrument code type)Instrumenta nosaukums (Instrument name)Instrumenta ISIN kods (Instrument ISIN code)Instrument AII code
- Exchange Code
- Exchange Product Code
- Derivative type
- Put/Call Identifier
- Expiry Date
- Strike Price
Pozīcijas veids (Garā/Īsā)
(Position type (Long/Short))

Instrumenta pozīcijas vērtība (aprēķināta saskaņā ar Regulas 231/2013 3. pantu) (Instrument position value (as calculated under Article 3 AIFMD))

Hedging % for short position*
 Vissvarīgākais instruments (Most important instrument)

1

        
 2. svarīgākais instruments (2nd most important instrument)

2

        
 3. svarīgākais instruments (3rd most important instrument)

3

        
 4. svarīgākais instruments (4th most important instrument)

4

        
 5. svarīgākais instruments (5th most important instrument)

5

        
 Ģeogrāfiskais fokuss (Geographical focus)
 Norādiet AIF ieguldījumu ģeogrāfisko sadalījumu – procentuālo daļu no AIF neto aktīvu vērtības (Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF)
  % of NAV        
78Āfrika (Africa)         
79Āzija un Klusā okeāna reģions (izņemot Tuvos Austrumus) (Asia and Pacific (other than Middle East))         
80Eiropa (izņemot EEZ) (Europe (other than EEA))         
81Eiropa (EEZ) (Europe (EEA))         
82Tuvie Austrumi (Middle East)         
83Ziemeļamerika (North America)         
84Dienvidamerika (South America)         
85Pārvalstiski/daudzreģionu ieguldījumi (Supranational / multiple region)         
 Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total aggregated value*
  % no aktīvu kopējās vērtības (% of Aggregated value) *        
86Āfrika (Africa)*         
87Āzija un Klusā okeāna reģions (izņemot Tuvos Austrumus) (Asia and Pacific (other than Middle East))*         
88Eiropa (izņemot EEZ) (Europe (other than EEA))*         
89Eiropa (EEZ) (Europe (EEA))*         
90Tuvie Austrumi (Middle East)*         
91Ziemeļamerika (North America)*         
92Dienvidamerika (South America)*         
93Pārvalstiski/daudzreģionu ieguldījumi (Supranational / multiple region)*         
 AIF desmit galvenie riska darījumi pārskata sniegšanas datumā (vērtīgākie absolūtā izteiksmē) (Ten principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms)):
  949596979899100101102
 Pakāpe (Ranking)Makro aktīva veids (Macro asset type)Aktīvu apakšklases veids (Sub-asset type)Pozīcijas veids (Garā/Īsā) (Position type (Long/Short))Kopējā vērtība (Aggregated value)Kopējā vērtība procentos (Aggregated value percentage)Darījumu partnera nosaukums (Counterparty Name)Darījumu partnera juridiskās personas kods (Counterparty LEI code)Darījumu partnera BIC kods (Counterparty BIC code)
 1st

1

        
 2nd

2

        
 3rd

3

        
 4th

4

        
 5th

5

        
 6th

6

        
 7th

7

        
 8th

8

        
 9th

9

        
 10th

10

        
 Piecas svarīgākās portfeļa koncentrācijas (Five most important portfolio concentrations):
 

 

103104105106107108109110111112
 Pakāpe (Ranking)Aktīva veids (Asset type)Pozīcijas veids (Garā/Īsā) (Position type (Long/Short))Tirgus koda veids (Market code type)Tirgus kods (Market code)Kopējā vērtība (Aggregated value)Kopējā vērtība procentos (Aggregated value percentage)Darījumu partnera nosaukums (Counterparty Name)Darījumu partnera juridiskās personas kods (Counterparty LEI code)Darījumu partnera BIC kods (Counterparty BIC code)
 1st1         
 2nd2         
 3rd3         
 4th4         
 5th5         
 Standarta darījums/pozīcijas lielums (Typical deal/position size)
 (Atbildiet uz šo jautājumu, ja 57. jautājumā norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu) (Complete this question if you selected as your predominant AIF type ’private equity fund’ in item 57)
113[Izvēlieties vienu] [Select one position size]
Ļoti mazs (Very small)
Mazs (Small)
Vidēji mazs (Lower mid market)
Vidēji liels (Upper mid market)
Liels (Large cap)
Ļoti liels (Mega cap)
 
 Galvenie tirgi, kuros AIF tirgojas (Principal markets in which AIF trades)
  114115116117  
  Pakāpe (Ranking)Tirgus koda veids (Market code type)Tirgus kods (Market code)Kopējā vērtība (Aggregated value)  
 Tirgus ar vislielāko riska darījumu apjomu (Market with greatest exposure)

1

     
 Tirgus ar otro lielāko riska darījumu apjomu (Market with second greatest exposure)

2

     
 Tirgus ar trešo lielāko riska darījumu apjomu (Market with third greatest exposure)

3

     
 Ieguldītāju koncentrācija (Investor Concentration)
118Norādiet AIF kapitāla aptuveno procentuālo daļu, kas faktiski pieder pieciem faktiskajiem lielāko AIF kapitāla daļu īpašniekiem (procentos no
apmaksātajām AIF ieguldījuma apliecībām/akcijām; pēc caurskatāmības principa patiesajiem labuma guvējiem, kad tie ir zināmi vai kad tas ir
iespējams)
(Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible))
 
119Profesionālie ieguldītāji (kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK (Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC)) 
120Privātie ieguldītāji (Retail investors): 

Naudas izteiksmes vērtības norāda AIF bāzes valūtā (Monetary values should be reported in the base currency of the AIF).

* Papildu informācija, kuru Komisija lūdz AIFP aizpildīt pēc pieprasījuma saskaņā ar AIFPD 24. panta 5. punktu (additional information that NCAs could require AIFMs to report on a periodic basis pursuant to Article 24(5)).

AIFPD 24. panta 2. punkts (Article 24(2) of Directive 2011/61/EU))

 III. daļa. Sniedzamā informācija, kas attiecas uz AIF (AIF-specific information to be provided)
 AIFPD 24. panta 2. punkts (Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
 Datu veids (Data Type)Pārskatā iekļautie dati (Reported Data)
 Tirgotie instrumenti un individuāli riska darījumu apjomi (Instruments Traded and Individual Exposures)
 Individuāli riska darījumi, ar kuriem AIF tirgojas, un galvenās aktīvu kategorijas, kurās tas ir ieguldījis pārskata sniegšanas dienā: (Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as of the reporting date:)
  121122123124
  Aktīvu apakšklases veids (Sub-asset type code)Bruto vērtība (Gross value)Garās pozīcijas vērtība (Long value)Īsās pozīcijas vērtība (Short value)
 a) Vērtspapīri (Securities )
 Naudas līdzekļi un to ekvivalenti (no kuriem) (Cash and cash equivalents (of which are)):
 

Noguldījumu sertifikāti (Certificates of deposit)

SEC_CSH_CODP

   
 

Komerciāli vērtspapīri (Commercial papers)

SEC_CSH_COMP

   
 

Citi noguldījumi (Other deposits)

SEC_CSH_OTHD

   
 

Citi naudas līdzekļi vai to ekvivalenti (izņemot valdības vērtspapīrus) (Other cash and cash equivalents (excluding government securities))

SEC_CSH_OTHC

   
 Biržā tirgoti kapitāla instrumenti (Listed equities (of which are)):
 

Finanšu iestāžu emitēti (Issued by financial institutions) 

SEC_LEQ_IFIN

   
 

Citi biržā tirgoti kapitāla instrumenti (Other listed equity)

SEC_LEQ_OTHR

   
 

Biržā netirgoti kapitāla instrumenti (Unlisted equities)

SEC_UEQ_UEQY

   
 Korporatīvās obligācijas, kuras nav emitējušas finanšu iestādes, no kurām (Corporate bonds not issued by financial institutions (of which are)):
 

Ieguldījuma kategorijā (Investment grade)

SEC_CPN_INVG

   
 

Ārpus ieguldījuma kategorijas (Non-investment grade)

SEC_CPN_NIVG

   
 Korporatīvās obligācijas, kuras emitējušas finanšu iestādes, no kurām: (Corporate bonds issued by financial institutions (of which are:))
 

Ieguldījuma kategorijā (Investment grade)

SEC_CPI_INVG

   
 

Ārpus ieguldījuma kategorijas (Non-investment grade)

SEC_CPI_NIVG

   
 Valsts obligācijas, no kurām (Sovereign bonds (of which are)):
 

ES obligācijas ar 0–1 gada termiņu (EU bonds with a 0–1year term to maturity)

SEC_SBD_EUBY

   
 

ES obligācijas ar 1+ gada termiņu (EU bonds with a 1+year term to maturity)

SEC_SBD_EUBM

   
 

Ārpus G10 esošo valstu obligācijas ar 0–1 gada termiņu (Non-G10 bonds with a 0–1year term to maturity)

SEC_SBD_NOGY

   
 

Ārpus G10 esošo valstu obligācijas ar 1+ gada termiņu (Non-G10 bonds with a 1+year term to maturity)

SEC_SBD_NOGM

   
 

G10 ārpus ES valstu obligācijas ar 0–1 gada termiņu (G10 non-EU bonds with a 0–1year term to maturity)

SEC_SBD_EUGY

   
 

G10 ārpus ES valstu obligācijas ar 1+ gada termiņu (G10 non-EU bonds with a 1+year term to maturity)

SEC_SBD_EUGM

   
 Municipālās obligācijas (Municipal bonds)
 

Municipālās obligācijas (Municipal bonds)

SEC_MBN_MNPL

   
 Konvertējamas obligācijas, kuras nav emitējušas finanšu ietādes, no kurām (Convertible bonds not issued by financial institutions (of which are)):
 

Ieguldījuma kategorijā (Investment grade)

SEC_CBN_INVG

   
 

Ārpus ieguldījuma kategorijas (Non-investment grade)

SEC_CBN_NIVG

   
 Konvertējamas obligācijas, kuras emitējušas finanšu ietādes, no kurām (Convertible bonds issued by financial institutions (of which are)):
 

Ieguldījuma kategorijā (Investment grade)

SEC_CBI_INVG

   
 

Ārpus ieguldījuma kategorijas (Non-investment grade)

SEC_CBI_NIVG

   
 Aizdevumi, no kuriem (Loans (of which are)):
 

Aizdevumi ar sviras finansējumu (Leveraged loans)

SEC_LON_LEVL

   
 

Citi aizdevumi (Other loans)

SEC_LON_OTHL

   
 Strukturēti/vērtspapīroti produkti, no kuriem (Structured/securitised products (of which are)):
 

ABS (ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri)

SEC_SSP_SABS

   
 

RMBS (ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri)

SEC_SSP_RMBS

   
 

CMBS (ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri)

SEC_SSP_CMBS

   
 

Agency MBS (valdības emitēti ar hipotēkām nodrošināti vērtspapīri)

SEC_SSP_AMBS

   
 

ABCP (ar aktīviem nodrošināti komerciāli vērtspapīri)

SEC_SSP_ABCP

   
 

CDO/CLO (nodrošināti aizdevumu vērtspapīri)

SEC_SSP_CDOC

   
 

Strukturēti sertifikāti (Structured certificates)

SEC_SSP_STRC

   
 

ETP (biržā tirgoti produkti)

SEC_SSP_SETP

   
 

Citi (Other )

SEC_SSP_OTHS

   
 b) Atvasinātie instrumenti (Derivatives )
 Atvasinātie kapitāla instrumenti, no kuriem (Equity derivatives (of which are)):
 

Saistīti ar finanšu iestādēm (Related to financial institutions)

DER_EQD_FINI

   
 

Citi atvasinātie kapitāla instrumenti (Other equity derivatives)

DER_EQD_OTHD

   
 

Fiksēta ienākuma atvasinātie instrumenti (Fixed income derivatives)

DER_FID_FIXI

   
 CDS (kredītriska mijmaiņas darījumi), no kuriem:
 

Vienkāršie finansiālie CDS (Single name financial CDS)

DER_CDS_SNFI

   
 

Vienkāršie valsts CDS (Single name sovereign CDS)

DER_CDS_SNSO

   
 

Citi vienkāršie CDS (Single name other CDS)

DER_CDS_SNOT

   
 

Indeksa CDS (Index CDS)

DER_CDS_INDX

   
 

Nestandarta (tostarp kredītriska daļas) (Exotic (incl. credit default tranche)

DER_CDS_EXOT

   
 

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti (ieguldījuma mērķiem) (Foreign exchange (for investment purposes))

DER_FEX_INVT

   
 

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti (riska ierobežošanai)Foreign exchange (for hedging purposes)

DER_FEX_HEDG

   
 

Procentu likmju atvasinātie instrumenti (Interest rate derivatives)

DER_IRD_INTR

   
 Atvasinātie preču instrumenti, no kuriem (Commodity derivatives (of which are)):
 Enerģijas, no kuriem (Energy (of which are)):
 

Jēlnaftas (Crude oil)

DER_CTY_ECOL

   
 

Dabasgāzes (Natural gas)

DER_CTY_ENNG

   
 

Elektronerģijas (Power)

DER_CTY_ENPW

   
 

Citas enerģijas (Other Energy)

DER_CTY_ENOT

   
 Dārgmetālu, no kuriem (Precious metals (of which are)):
 

Aelta (Gold)

DER_CTY_PMGD

   
 

Citu dārgmetālu (Other precious metals)

DER_CTY_PMOT

   
 Citu preču, no kuriem (Other commodities (of which are)):
 

Rūpniecības metālu (Industrial metals )

DER_CTY_OTIM

   
 

Lauksaimniecības dzīvnieku (Livestock)

DER_CTY_OTLS

   
 

Lauksaimniecības produktu (Agricultural products)

DER_CTY_OTAP

   
 

Citu preču (Other Other commodities)

DER_CTY_OTHR

   
 Citi atvasinātie instrumenti (Other derivatives)
 

Citi atvasinātie instrumenti (Other derivatives)

DER_OTH_OTHR

   
 c) Fiziskie (reālie/materiālie) aktīvi (Physical (Real/Tangible) Assets )
 Fiziskie: nekustamais īpašums, no kā (Physical: Real estate (of which are):
 

Mājokļa nekustamais īpašums (Residential real estate)

PHY_RES_RESL

   
 

Komerciālais nekustamais īpašums (Commercial real estate)

PHY_RES_COML

   
 

Fiziskie: preces (Physical: Commodities)

PHY_CTY_PCTY

   
 

Fiziskie: kokmateriāli (Physical: Timber)

PHY_TIM_PTIM

   
 

Fiziskie: mākslas darbi un kolekcionējami priekšmeti (Physical: Art and collectables)

PHY_ART_PART

   
 

Fiziskie: transportlīdzekļu aktīvi (Physical: Transportation assets)

PHY_TPT_PTPT

   
 

Fiziskie: citi (Physical: Other)

PHY_OTH_OTHR

   
 d) Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (KIU) (Collective Investment Undertakings)
 Ieguldījumi KIU, ko pārvalda AIFP, no kuriem (Investments in CIU operated/managed by the AIFM (of which are)):
 

Naudas tirgus fondi un naudas līdzekļu pārvaldības KIU (Money Market Funds and Cash management CIU)

CIU_OAM_MMFC

   
 

Biržā tirgoti fondi (ETF)

CIU_OAM_AETF

   
 

Citi KIU (Other CIU)

CIU_OAM_OTHR

   
 Ieguldījumi KIU, ko nepārvalda AIFP, no kuriem (Investments in CIU not operated/managed by the AIFM (of which are)):
 

Naudas tirgus fondi un naudas līdzekļu pārvaldības KIU (Money Market Funds and Cash management CIU)

CIU_NAM_MMFC

   
 

Biržā tirgoti fondi (ETF)

CIU_NAM_AETF

   
 

Citi KIU (Other CIU)

CIU_NAM_OTHR

   
 e) Ieguldījumi citās aktīvu kategorijās (Other asset classes)
 

Kopā citi (Total Other)

OTH_OTH_OTHR

   
 Apgrozījuma vērtība katrā aktīvu kategorijā pārskata mēnešos (Value of turnover in each asset class over the reporting months)
  125126127 
  Sub-asset type codeMarket valueNotional value 
 a) Vērtspapīri (Securities)
 

Naudas līdzekļi un to ekvivalenti (Cash and cash equivalents)

SEC_CSH_CSH

   
 

Biržā tirgoti kapitāla instrumenti (Listed equities)

SEC_LEQ_LEQ

   
 

Biržā netirgoti kapitāla instrumenti (Unlisted equities)

SEC_UEQ_UEQ

   
 Korporatīvās obligācijas, kuras nav emitējušas finanšu iestādes, no kurām (Corporate bonds not issued by financial institutions (of which are)):
 

Ieguldījumu kategorijā (Investment grade)

SEC_CPN_IVG

   
 

Ārpus ieguldījumu kategorijas (Non-investment grade)

SEC_CPN_NIG

   
 

Korporatīvās obligācijas, kuras emitējušas finanšu iestādes (Corporate bonds issued by financial institutions)

SEC_CPI_CPI

   
 Valsts obligācijas, no kurām (Sovereign bonds (of which are)):
 

ES dalībvalstu obligācijas (EU Member State bonds)

SEC_SBD_EUB

   
 

Trešo valstu obligācijas (Non EU Member State bonds)

SEC_SBD_NEU

   
 

Municipālās obligācijas (Municipal bonds)

SEC_MUN_MUN

   
 

Konvertējamas obligācijas (Convertible bonds)

SEC_CBD_CBD

   
 

Aizdevumi (Loans)

SEC_LON_LON

   
 

Strukturēti/vērtspapīroti produkti (Structured/securitised products)

SEC_SSP_SSP

   
 b) Atvasinātie instrumenti (Derivatives )
 

Atvasinātie kapitāla instrumenti (Equity derivatives)

DER_EQD_EQD

   
 

Fiksēta ienākuma atvasinātie instrumenti (Fixed income derivatives)

DER_FID_FID

   
 

CDS (kredītriska mijmaiņas darījumi)

DER_CDS_CDS

   
 

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti (ieguldījuma mērķiem) (Foreign exchange (for investment purposes))

DER_FEX_HED

   
 

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti (riska ierobežošanai) Foreign exchange (for hedging purposes)

DER_FEX_INV

   
 

Procentu likmju atvasinātie instrumenti (Interest rate derivatives)

DER_IRD_IRD

   
 

Preču atvasinātie instrumenti (Commodity derivatives)

DER_CTY_CTY

   
 

Citi atvasinātie instrumenti (Other derivatives)

DER_OTH_OTH

   
 c) Fiziskie (reālie/materiālie) aktīvi (Physical (Real/Tangible) Assets )
 

Fiziskie: preces (Physical: Commodities)

PHY_CTY_CTY

   
 

Fiziskie: nekustamais īpašums

PHY_RES_RES

   
 

Fiziskie: kokmateriāli (Physical: Timber)

PHY_TIM_TIM

   
 

Fiziskie: mākslas darbi un kolekcionējami priekšmeti (Physical: Art and collectables)

PHY_ART_ART

   
 

Fiziskie: transportlīdzekļu aktīvi (Physical: Transportation assets)

PHY_TPT_TPT

   
 

Fiziskie: citi (Physical: Other)

PHY_OTH_OTH

   
 d) Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Collective Investment Undertakings)
 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Collective investment undertakings)

CIU_CIU_CIU

   
 e) Ieguldījumi citās aktīvu kategorijās (Other asset classes)
 

Kopā citi (Total Other)

OTH_OTH_OTH

   
 Riska darījumu valūta (Currency of Exposures)
  128129130 
  Riska darījuma valūta (Currency of the exposure)Valūtas garās pozīcijas vērtība (Currency Long Position Value)Valūtas īsās pozīcijas vērtība (Currency Short Position Value) 
 Kopējā vērtība garajām un īsajām riska darījumu pozīcijām (pirms valūtas risku ierobežošanas) šādās valūtu grupās: (Total long and short value of exposures (before currency hedging)    
 Dominējošā ietekme (sk. Padomes Direktīvas 83/349/EEK (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.) (Dominant Influence [see Article 1 of Directive 83/349/EEC])
 Atbildiet uz šo jautājumu, ja iepriekš norādījāt “Privātā kapitāla fonds” kā dominējošo AIF veidu. Lūdzam sniegt informāciju par katru uzņēmumu, kurā AIF ir kontrole, kā ir noteikts Direktīvas 83/349/EEK 1. pantā (ja šādas ietekmes nav, atstājiet tukšu lauku) (Complete this question if you selected as your predominant AIF type ’private equity fund’ in item 57, please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
  131132133134135136
  Dominējošās ietekmes uzņēmuma nosaukums (Dominant influence company name)Dominējošās ietekmes uzņēmuma LEI kods (Dominant influence company LEI code)Dominējošās ietekmes uzņēmuma BIC kods (Dominant influence company BIC code)Darījuma veids (Transaction Type)

Cita darījuma veida apraksts (Description of other transaction type)

Balsstiesības (Voting Rights) %

 Uzņēmums, kurā AIF ir dominējoša ietekme (Company over which the AIF has a dominant influenc)      
 Uzņēmums, kurā AIF ir dominējoša ietekme (Company over which the AIF has a dominant influenc)      
 Uzņēmums, kurā AIF ir dominējoša ietekme (Company over which the AIF has a dominant influenc)      
       
 AIF riska profils (Risk Profile of the AIF0
 1. Tirgus riska profils (Market Risk Profile)
 Risku mērīšana (Measure of risks)       
137Sagaidāmais gada ienākums no ieguldījumiem/iekšējā ienesīguma norma (IRR) normālos tirgus apstākļos (%) Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)

Rate expressed as a percentage.

When there is no expected annual return/IRR in normal market conditions to report, AIFMs should report the value ‘NA’ for non-applicable.

 Lūdzam norādiet katram riska mērījumam (please complete for each risk measure) (Net Equity Delta, Net DV01, Net CS01, VAR*, Vega exposure*, Net FX Delta* and Net Commodity Delta)138139140 to 142143 to 145302146147
  Riska mērījuma veids (Risk measure type)Riska mērījuma vērtība (Risk measure value)Riska mērījuma vērtība grupā (Risk measure value for buckets):
- < 5 gadi (years)
- 5-15 gadi (years)
- >15gadi (years)
Riska mērījuma vērtība Vega riskam (Risk measure value for Vega exposure at):
- esošajā tirgus līmenī (current market levels) *
- tirgus līmenī 10% zemāk (market levels 10% lower) *
- tirgus līmenī 10% augstāk (market levels 10% higher)*
VAR Vērtība (Value) *VAR aprēķina metodes veida kods (Calculation Method Code Type) *Riska mērīšanas apraksts (Risk Measure description)
 Neto kapitāla delta koeficients (Net Equity Delta)NET_EQTY_DELTA      
 Net DV01NET_DV01      
 Net CS01NET_CS01      
 Vega exposure*VEGA_EXPO *      
 VAR*VAR *      
 Net FX Delta*NET_FX_DELTA *      
 Net Commodity Delta*NET_CTY_DELTA *      
 2. Darījumu partnera riska profils (Counterparty Risk Profile)
 Tirdzniecības un tīrvērtes mehānismi (Trading and clearing mechanisms)
 a) Aplēse % (no tirgus vērtības) no tirgotajiem vērtspapīriem (Estimated % (in terms of market value) of securities traded):
 (atstājiet tukšu lauku, ja vērtspapīri nav tirgoti) (leave blank if no securities traded)
148Regulētā tirgū (On a regulated exchange) 
149Ārpus biržas (OTC) 
 b) Aplēse % (no tirdzniecības apjoma) no tirgotajiem atvasinātajiem instrumentiem (Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded):
 (atstājiet tukšu lauku, ja vērtspapīri nav tirgoti) (leave blank if no securities traded)
150Regulētā tirgū (On a regulated exchange) 
151Ārpus biržas (OTC) 
 c) Aplēse % (no tirdzniecības apjoma) no atvasināto instrumentu darījumiem, kam veikta tīrvērte (Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared):
 (atstājiet tukšu lauku, ja vērtspapīri nav tirgoti) (leave blank if no securities traded)
152Ar centrālo klīringa iestādi (By a CCP) 
153Divpusēji (Bilaterally) 
 d) Aplēse % (no tirgus vērtības) no repo darījumiem, kam veikta tīrvērte (Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared):
 (atstājiet tukšu lauku, ja vērtspapīri nav tirgoti) (leave blank if no securities traded)
154Ar centrālo klīringa iestādi (By a CCP) 
155Divpusēji (Bilaterally) 
156Trīspusēji (Tri-party) 
 Nodrošinājuma un cita kredītatbalsta vērtība, ko AIF piešķīris visiem darījuma partneriem (Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties)
157a) Naudas līdzekļu un to ekvivalentu formā piešķirta nodrošinājuma vērtība (Value of collateral posted in the form of cash and cash equivalents) 
158b) Citu vērtspapīru formā (izņemot naudas līdzekļus un to ekvivalentus) piešķirta nodrošinājuma vērtība (Value of collateral posted in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)) 
159c) Cita piešķirtā nodrošinājuma un kredītatbalsta vērtība (ieskaitot kredītvēstuļu nominālvērtību un līdzīgu trešo pušu kredītatbalstu) (Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)) 
 Pieci lielākie riska darījumu apjomi ar darījumu partneriem (izņemot CCP) (Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs))
 a) Norādiet piecus lielākos darījumu partnerus, ar kuriem AIF ir lielākā darījumu partneru neto kredītriska darījumu apjoma tirgus vērtība, ko mēra % no AIF NAV (Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF)
  160161162163164165
  Pakāpe (Ranking)Darījumu partnera riska darījumu iezīme (Counterparty exposure flag)Darījumu partnera nosaukums (Name of counterparty)Darījumu partnera LEI kods (LEI code of counterparty )BIC code of counterpartyKopējais darījumu partnera riska darījumu apmērs % no NAV (NAV percentage of the total exposure value of the counterparty)
  1. Darījumu partneris (Counterparty 1)1     
  2. Darījumu partneris (Counterparty 2)2     
  3. Darījumu partneris (Counterparty 3 )3     
  4. Darījumu partneris (Counterparty 4 )4     
  5. Darījumu partneris (Counterparty 5 )5     
 b) Norādiet piecus lielākos darījumu partnerus, kuriem ar AIF ir lielākā darījumu partneru neto kredītriska darījumu apjoma tirgus vērtība, ko
mēra % no AIF NAV (Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF. )
  166167168169170171
  Pakāpe (Ranking)Darījumu partnera riska darījumu iezīme (Counterparty exposure flag)Darījumu partnera nosaukums (Name of counterparty)Darījumu partnera LEI kods (LEI code of counterparty )BIC code of counterpartyKopējais darījumu partnera riska darījumu apmērs % no NAV (NAV percentage of the total exposure value of the counterparty)
  1. Darījumu partneris (Counterparty 1)1     
  2. Darījumu partneris (Counterparty 2)2     
  3. Darījumu partneris (Counterparty 3 )3     
  4. Darījumu partneris (Counterparty 4 )4     
  5. Darījumu partneris (Counterparty 5 )5     
 Tiešā tīrvērte ar centrālo klīringa iestādi (CCP) (Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs))
172a) Vai pārskata perioda laikā AIF ir veicis tīrvērti tieši ar CCP? (During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?) 
 (ja nav, pārejiet uzreiz pie 178. jautājuma (if no, skip remainder of the question and go to item 178)
 b) Ja uz 172. jautājuma a) punktu atbildējāt ar “jā”, norādiet trīs lielākās centrālās klīringa iestādes (CCP) pēc neto kredītriska darījumu apjoma (If you answered ‘yes’ in 172, identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure)
  173174175176177 
  Pakāpe (Ranking)CCP nosaukums (Name of CCP)CCP LEI kods (LEI code of CCP)CCP BIC kods (BIC code of CCP)CCP riska darījumu vērtība (Exposure value of CCP) 
 CCP 1 (ja nav piemērojams, atstājiet tukšu) (leave blank if not applicable)

1

     
 CCP 2 (ja nav piemērojams, atstājiet tukšu) (leave blank if not applicable)

2

     
 CCP 3 (ja nav piemērojams, atstājiet tukšu) (leave blank if not applicable)

3

     
 3. Likviditātes profils (Liquidity Profile)
 Portfeļa likviditātes profils (Portfolio Liquidity Profile)
 Procentuālā daļa no portfeļa, ko iespējams likvidēt (Percentage of portfolio capable of being liquidated within):
1781 dienas laikā vai ātrāk (day or less) 
1792–7 dienu laikā (days) 
1808–30 dienu laikā (days) 
18131–90 dienu laikā (days) 
18291–180 dienu laikā (days) 
183181–365 dienu laikā (days) 
184vairāk nekā 365 dienu laikā (more than 365 days) 
185Viegli pieejamu naudas līdzekļu vērtība (Value of unencumbered cash) 
 Ieguldītāju likviditātes profils (Investor Liquidity Profile)
 Ieguldītāju kapitāla procentuālā daļa (% no AIF NAV), ko iespējams izpirkt (Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)):
1861 dienas laikā vai ātrāk (day or less) 
1872–7 dienu laikā (days) 
1888–30 dienu laikā (days) 
18931–90 dienu laikā (days) 
19091–180 dienu laikā (days) 
191181–365 dienu laikā (days) 
192vairāk nekā 365 dienu laikā (more than 365 days) 
 Ieguldītāju atpakaļpirkšanas tiesības (Investor redemptions)
193a) Vai AIF parastā kārtība nodrošina ieguldītājiem atsaukšanas/izpirkšanas tiesības? (Does the AIF provide investors with withdrawal / redemption rights in the ordinary course?)

Flag indicating whether the AIF provides investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course.
true or false

194b) Kāds ir ieguldītāju veiktās izpirkšanas biežums (ja tas attiecas uz vairākām ieguldījuma apliecību vai akciju kategorijām, informācija sniedzama par lielāko akciju kategoriju atbilstoši NAV) (What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV))
[Izvēlieties vienu] [Select one]
Reizi dienā (Daily)
Reizi nedēļā (Weekly)
Reizi divās nedēļās (Fortnightly)
Reizi mēnesī (Monthly)
Reizi ceturksnī (Quarterly)
Reizi pusgadā (Half-yearly)
Reizi gadā (Yearly)
Cits (Other)
Nav (None)
 
195c) Cik ilgu laiku (cik dienu) pirms izpirkšanas ieguldītājiem par to jābrīdina (What is the notice period required by investors for redemptions in days)? 
 (ja vairākas akciju vai ieguldījuma daļu kategorijas – norādiet aktīvu svērto dienu skaitu) (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
196d) Kāds ir ieguldītāju bloķēšanas (lock-up) perioda ilgums dienās (ja vairākas akciju vai ieguldījuma daļu kategorijas – norādiet aktīvu svērto dienu skaitu) What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units) 
 Īpaši pasākumi un priekšrocības (Special arrangements and preferential treatment)
 a) Uz cik lielu procentuālo AIF NAV daļu pārskata sniegšanas dienā attiecas šādi pasākumi (As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements) :
197Norobežotie konti (Side pockets) (in %) 
198Barjeras (Gates) (in %) 
199Darījumu pārtraukšana (Suspension of dealing) (in %) 
200Citi pasākumu veidi (Other arrangements type) 
201Citi pasākumi nelikvīdo aktīvu pārvaldībai (Other arrangements for managing illiquid assets) (in %) 
 b) Norādiet procentuālo neto aktīvu vērtības daļu tiem AIF aktīviem, uz kuriem saistībā ar to nelikviditāti pašlaik attiecas AIFPD 23. panta 4. punkta a) apakšpunktā paredzētie īpašie pasākumi (tostarp 197.–201. jautājumā minētie)? (Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23 (4) (a) of the AIFMD including those in items 197 to 201)?
202Īpaši pasākumi % no NAV (Special arrangements as a % of NAV) 
203c) Vai ir ieguldītāji, kuriem ir priekšrocības vai tiesības uz priekšrocībām (piemēram, kā noteikts atsauces vēstulē (side letter) un par kuriem tādējādi jāsniedz informācija AIF ieguldītājiem atbilstīgi AIFPD 23. panta 1. punkta j) apakšpunktam? (Are there any investors who obtain preferential treatment or the right to preferential treatment (e.g. through a side letter) and therefore are subject to disclosure to the investors in the AIF in accordance with Article 23(1)(j) of the AIFMD?) 
 d) Ja uz jautājumu c) punktā atbildējāt ar “jā”, lūdzam norādīt visas attiecīgās priekšrocības (If ’yes’ to letter c) then please indicate all relevant preferential treatment):
204Attiecībā uz dažādu informācijas atklāšanu/pārskatu sniegšanu ieguldītājiem (Concerning different disclosure/reporting to investors) 
205Attiecībā uz dažādiem ieguldītāju likviditātes nosacījumiem (Concerning different investor liquidity terms) 
206Attiecībā uz dažādiem maksas nosacījumiem ieguldītājiem (Concerning different fee terms for investors) 
207Citas priekšrocības, kas nav minētas iepriekš (Preferential treatment other than that specified above) 
 AIF ieguldījuma daļu īpašumtiesību sadalījums pa ieguldītāju grupām (Breakdown of the ownership of units in the AIF by investor group)
 (% no AIF aktīvu NAV; pēc caurskatāmības principa norāda faktiskos īpašniekus, kad tie ir zināmi vai tas ir iespējams) (as % of NAV of AIF assets; look-through to the beneficial owners where known or possible)
 Katram ieguldītāju grupas veidam (For each investor group type):
  208209   
  Ieguldītāju grupas veids
(Investor Group Type)
Investor group NAV rate   
 Nefinanšu sabiedrības (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Non-financial corporations (leave blank if not applicable))NFCO    
 Bankas (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Banks (leave blank if not applicable))BANK    
 Citi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Other collective investment undertaking (e.g. fund of funds or master) (leave blank if not applicable))OCIU    
 Citas finanšu institūcijas (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Other financial institutions (leave blank if not applicable))OFIN    
 Apdrošināšanas sabiedrības (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Insurance corporations (leave blank if not applicable))INSC    
 Pensiju fondi (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Pension funds (leave blank if not applicable))PFND    
 Centrālās valdības (ja nav piemērojams – neaizpilda) (General government (leave blank if not applicable))GENG    
 Mājsaimniecības (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Households (leave blank if not applicable)HHLD    
 Nezināms (ja nav piemērojams – neaizpilda) (Unknown (leave blank if not applicable))UNKN    
 Nav (ja nav piemērojams – neaizpilda) (None (leave blank if not applicable))NONE    
 Finansējuma likviditāte (Financing liquidity)
210a) Norādiet AIF aizņēmumu apjomu un AIF pieejamo naudas līdzekļu finansējuma apjomu (ieskaitot visas izmantotās un neizmantotās,
piesaistītās un nepiesaistītās kredītlīnijas, kā arī visu noteikta termiņa finansējumu) (Provide the aggregate amount of borrowing and cash financing available to the AIF (including all drawn and undrawn, committed and uncommitted lines of credit as well as any term financing))
 
 b) Sadaliet a) punktā norādīto apjomu pa turpmāk norādītajiem periodiem atkarībā no tā, kāds ir ilgākais laikposms, uz kuru kreditoram ir līgumā noteikts pienākums šādu finansējumu nodrošināt (Divide the amount reported in letter a) among the periods specified below depending on the longest period for which the creditor is contractually committed to provide such financing):
2111 dienas laikā vai ātrāk (day or less) 
2122–7 dienu laikā (days) 
2138–30 dienu laikā (days) 
21431–90 dienu laikā (days) 
21591–180 dienu laikā (days) 
216181–365 dienu laikā (days) 
217vairāk nekā 365 dienu laikā (more than 365 days) 
 4. Darbības un citu risku aspekti (Operational and Other Risk Aspects)
218Kopējais atvērto pozīciju skaits (Total number of open positions) 
 Vēsturiskais riska profils (Historical risk profile)
 a) AIF bruto ienākumi no ieguldījumiem vai IRR pārskata periodā (%, bruto pirms pārvaldības maksām un vērtības pieauguma maksām) (Gross Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, gross of management and performance fees))
219January 
220February 
221March 
222April 
223May 
224June 
225July 
226August 
227September 
228October 
229November 
230December 
 b) AIF neto ienākumi no ieguldījumiem vai IRR pārskata periodā (%, neto pēc pārvaldības maksām un vērtības pieauguma maksām) (Net Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, net of management and performance fees))
231January 
232February 
233March 
234April 
235May 
236June 
237July 
238August 
239September 
240October 
241November 
242December 
 c) AIF neto aktīvu vērtības izmaiņas pārskata periodā (%, ietverot parakstīšanās un izpirkšanas ietekmi) (Change in Net Asset Value of the AIF over the reporting period (in %, including the impact of subscriptions and redemptions))
243January 
244February 
245March 
246April 
247May 
248June 
249July 
250August 
251September 
252October 
253November 
254December 
 d) Parakstīšanās pārskata perioda laikā (Subscriptions over the reporting period)
255January 
256February 
257March 
258April 
259May 
260June 
261July 
262August 
263September 
264October 
265November 
266December 
 e) Atpakaļpirkšana pārskata perioda laikā (Redemptions over the reported period)
267January 
268February 
269March 
270April 
271May 
272June 
273July 
274August 
275September 
276October 
277November 
278December 
 Stresa testu rezultāti (Results of stress tests)
279Lūdzam norādīt rezultātus stresa testiem, kas veikti atbilstīgi AIFMD 15. panta 3. punkta b) apakšpunktam [ar katru AIF ieguldījumu pozīciju saistītos riskus un to kopējo ietekmi uz AIF portfeli pastāvīgi var pareizi identificēt, izmērīt, pārvaldīt un uzraudzīt, tostarp izmantojot atbilstošas stresa testēšanas procedūras] (brīvā formā)

Please provide the results of the stress tests performed in accordance with point (b) of Article 15(3) of Directive 2011/61/EU [risks associated with each investment position of the AIF and their overall effect on the AIF’s portfolio can be properly identified, measured, managed and monitored on an on-going basis, including through the use of appropriate stress testing procedures;] (free text)

 
280Lūdzam norādīt rezultātus stresa testiem, kas veikti atbilstīgi AIFMD 16. panta 1. punkta otrajai daļai [AIFP regulāri veic stresa testus normālos un ārkārtējos likviditātes apstākļos, kas tam ļauj izvērtēt AIF likviditātes risku un attiecīgi uzraudzīt AIF likviditātes risku] (brīvā formā)
Please provide the results of the stress tests performed in accordance with the second subparagraph of Article 16(1) of Directive 2011/61/EU. [AIFMs shall regularly conduct stress tests, under normal and exceptional liquidity conditions, which enable them to assess the liquidity risk of the AIFs and monitor the liquidity risk of the AIFs accordingly.] (free text)
 
 Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF (AIF-specific information to be provided)
 Informāciju sniedz saskaņā ar AIFPD 24. panta 2. punktu, ja vien tā nav sniegta saskaņā ar 24. panta 4. punktu (Article 24(2) of Directive 2011/61/EU) information to report when information is not already reported under Article 24(4)
281Atkārtotas ieķīlāšanas iezīme (Rehypothecation flag) 
282No nodrošinājuma un cita kredītatbalsta apjoma, ko pārskata sniedzējs AIF piešķīris darījumu partneriem: kādu procentuālo daļu darījumu partneri ir atkārtoti izmantojuši hipotēkā? (Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties: what percentage has been re-hypothecated by counterparties?) 
 Aizņēmumu un riska darījumu risks (Borrowing and Exposure Risk)
 Naudas līdzekļu vai vērtspapīru aizņēmumu vērtība, ko veido (Value of borrowings of cash or securities represented by):
283Nenodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi (Unsecured cash borrowing): 
284Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar galvenā brokera starpniecību (Collateralised/secured cash borrowing – Via Prime Broker): 
285Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar pārdošanas ar atpirkšanu/pirkšanas ar atpārdošanu līguma starpniecību (Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo:) 
286Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – citādi (Collateralised/secured cash borrowing — Via Other:) 
 Finanšu instrumentos iegulto aizņēmumu vērtība (Value of borrowing embedded in financial instruments)
287Biržā tirgoti atvasinātie instrumenti: bruto riska darījuma apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve (Exchange-traded Derivatives: Gross Exposure less margin posted) 
288Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti: bruto riska darījumu apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve (OTC Derivatives: Gross Exposure less margin posted) 
289Vērtspapīru aizņēmumu vērtība īso pozīciju segšanai (Value of securities borrowed for short positions) 
 Bruto riska darījumu apjoms finanšu un/vai juridiskām struktūrām, ko kontrolē AIF, kā definēts AIFPD 78. apsvērumā (Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD)
  290291292293
  Kontrolētās struktūras nosaukums (Controlled structure Name)Kontrolētās struktūras LEI kods (Controlled structure LEI code)Kontrolētās struktūras BIC kods (Controlled structure BIC code)Kontrolētās struktūras riska darījumu vērtība (Controlled structure Exposure value)
 Finanšu un/vai juridiska struktūra (Financial and, as the case may be,or legal structure)    
 Finanšu un/vai juridiska struktūra (Financial and, as the case may be,or legal structure)    
 Finanšu un/vai juridiska struktūra (Financial and, as the case may be,or legal structure)    
 …..    
 AIF saistību īpatsvars (Leverage of the AIF)
294a) aprēķināts ar bruto metodi (as calculated under the Gross Method) 
295b) aprēķināts ar saistību metodi (as calculated under the Commitment Method) 

Naudas izteiksmes vērtības norāda AIF bāzes valūtā (Monetary values should be reported in the base currency of the AIF).

* Papildu informācija, kuru Komisija lūdz AIFP aizpildīt pēc pieprasījuma saskaņā ar AIFPD 24. panta 5. punktu additional information that NCAs could require AIFMs to report on a periodic basis pursuant to Article 24(5)).

AIFPD 24. panta 2. punkts (Article 24(4) of Directive 2011/61/EU)

 IV. daļa. Pārskatā iekļaujamā informācija, kas attiecas uz AIF (AIF-specific information to be provided)
 AIFPD 24. panta 4. punkts (Article 24(4) of Directive 2011/61/EU)
 Datu veids (Data Type)Pārskatā iekļautie dati (Reported Data)
281Atkārtotas ieķīlāšanas iezīme (Rehypothecation flag) 
282No nodrošinājuma un cita kredītatbalsta apjoma, ko AIF piešķīris darījumu partneriem: kādu procentuālo daļu darījumu partneri ir izmantojuši atkārtotai ieķīlāšanai? (Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties: what percentage has been re-hypothecated by counterparties?) 
 Aizņēmumu un riska darījumu risks (Borrowing and Exposure Risk)
 Naudas līdzekļu un vērtspapīru aizņēmumu vērtība, ko veido (Value of borrowings of cash or securities represented by):
283Nenodrošināti naudas līdzekļu aizņēmumi (Unsecured cash borrowing) 
284Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar galvenā brokera starpniecību (Collateralised/secured cash borrowing — Via Prime Broker): 
285Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – ar (reversā) repo līguma starpniecību (Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo): 
286Nodrošināts naudas līdzekļu aizņēmums – citādi (Collateralised/secured cash borrowing — Via Other): 
 Finanšu instrumentos ieguldīto aizņēmumu vērtība (Value of borrowing embedded in financial instruments)
287Biržā tirgoti atvasinātie instrumenti: bruto riska darījuma apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve (Exchange-traded Derivatives: Gross Exposure less margin posted) 
288Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti: bruto riska darījumu apjoms mīnus iesniegtā drošības rezerve (OTC Derivatives: Gross Exposure less margin posted) 
289Vērtspapīru aizņēmumu vērtība īso pozīciju segšanai (Value of securities borrowed for short positions) 
 Bruto riska darījumu apjoms finanšu un/vai juridiskām struktūrām, ko kontrolē AIF, kā definēts AIFPD 78. apsvērumā (Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD)
  290291292293
  Kontrolētās struktūras nosaukums (Controlled structure Name)Kontrolētās struktūras LEI kods (Controlled structure LEI code)Kontrolētās struktūras BIC kods (Controlled structure BIC code)Kontrolētās struktūras riska darījumu vērtība (Controlled structure Exposure value)
 Finanšu un/vai juridiska struktūra (Financial and, as the case may be,or legal structure)    
 Finanšu un/vai juridiska struktūra (Financial and, as the case may be,or legal structure)    
 Finanšu un/vai juridiska struktūra (Financial and, as the case may be,or legal structure)    
 …..    
 AIF saistību īpatsvars (Leverage of the AIF)
294a) aprēķināts ar bruto metodi (as calculated under the Gross Method) 
295b) aprēķināts ar saistību metodi (as calculated under the Commitment Method) 

 

Pieci lielākie naudas līdzekļu vai vērtspapīru aizņēmumu avoti (īsās pozīcijas) (Five largest sources of borrowed cash or securities (short positions)):
  296297298299300301 

 

 Pakāpe (Ranking)Aizņēmuma avota iezīme (Borrowing source flag)Avota nosaukums (Name of the source)Avota LEI kods (LEI code of the source)Avota BIC kods (BIC code of the source)Saņemtā sviras finansējuma apmērs (Received leverage amount)

 

Vislielākais (Largest):

1

     

 

2. lielākais (2nd largest):

2

     

 

3. lielākais (3nd largest):

3

     

 

4. lielākais (4nd largest):

4

     

 

5. lielākais (5nd largest):

5

     

Naudas izteiksmes vērtības norāda AIF bāzes valūtā (Monetary values should be reported in the base currency of the AIF).

20.11.2014