Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Jūrmalā 2014.gada 9.oktobrī (prot. Nr.15, 8.p.)
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Ministru kabineta
2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.149 "Noteikumi par kārtību,
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām
pārcelšanai uz nākošo klasi" 4.7.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – iestādes).

2. Saistošie noteikumi attiecas uz bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, adoptētājiem, audžuģimeni un aizbildņiem) (turpmāk – vecāki), kuri vēlās reģistrēt bērnu 1.klasē iestādēs.

II. Bērnu reģistrēšana 1.klasei

3. Bērnu reģistrācija (turpmāk – reģistrācija) pašvaldībā notiek katru gadu no 1.marta līdz 31.maijam.

4. Reģistrācija notiek elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, sadaļā E-iesniegums iestādei. Reģistrējoties vecāki izvēlās iesnieguma saņēmēja iestādi – Jūrmalas pilsētas dome; izvēlas tēmu – lūgums; izvēlnē iesnieguma nosaukums ieraksta lūguma būtību: par bērna reģistrēšanu skolas (skolas nosaukums) 1.klasē; izvēlnē iesnieguma saturs – ieraksta informāciju par bērnu: vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētās skolas nosaukums, aizpilda pārējo pieprasīto informāciju.

5. Jūrmalas pilsētas dome saņemto iesniegumu elektroniski reģistrē datu bāzē.

6. Bērni rindā uz vietu iestādes 1.klasē tiek reģistrēti iesniegumu iesniegšanas secībā.

7. Jūrmalas pilsētas dome katra gada 1.jūnijā elektroniskā reģistra datus par bērnu reģistrāciju 1.klasē nodod iestādēm.

III. Bērnu uzņemšana Iestādēs

8. Iestāde katru gadu pēc 1.jūnija, divu nedēļu laikā, rakstiski paziņo vecākiem par elektroniskajā reģistrā reģistrēto bērnu uzņemšanu iestādes 1.klasē un uzaicina iesniegt iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē.

9. Vecāki, kuri bērna uzņemšanu 1.klasē nav reģistrējuši elektroniskajā reģistrā, līdz katra gada 31.maijam, izvēlētajā iestādē personīgi iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādes 1.klasē.

10. Ja iestāde pamatotu iemeslu dēļ bērna uzņemšanu atsaka, tad divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski par to informē vecākus un pašvaldību, kas informē vecākus par brīvajām vietām 1.klasē citās iestādēs.

IV. Noslēguma jautājums

11. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", portālā www.jurmala.lv. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likumā noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. ārējais normatīvais akts, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus: Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi" 4.7.apakšpunkts;

1.2. saistošo noteikumu mērķis – vienota un ērtāka pakalpojuma pieejamība;

1.3. saistošie noteikumi precizē kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē, Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina izglītības procesa organizēšanu 1.klašu izglītojamajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, veicinot ērtāku un saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību;

2.2. pastāvošais tiesiskais regulējums, kas nosaka kārtību, kādā bērnus uzņem 1.klasē, ir Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi" 4.un 5.punktā noteiktais, savukārt 4.7.punktā noteiktais izglītības iestādes dibinātājam dod iespēju uzlabot pakalpojumu, kā arī pārraudzīt tā norisi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome un tās dibinātās vispārējās izglītības iestādes;

5.2. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs Jūrmalas pilsētas domes funkcijas un uzdevumus;

5.3. privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Jūrmalas pilsētas domē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
31.10.2014