Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.08.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.611

Rīgā 2014.gada 7.oktobrī (prot. Nr.53 27.§)
Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai.

2. Vadošā iestāde, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde un par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija (turpmāk – institūcijas) nodrošina Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanu atbilstoši iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3. Institūcijas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu veido, ņemot vērā institūcijas lielumu, funkciju apjomu, dažādību un sarežģītību, risku lielumu saistībā ar katru darbības jomu, pārvaldes centralizācijas pakāpi, kā arī citus faktorus, kuri ir būtiski konkrētās institūcijas funkciju īstenošanā Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles nodrošināšanai.

4. Institūcijas saskaņā ar normatīvajos aktos par dokumentu izstrādi un glabāšanu noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nosaka, kā tās nodrošina ar Eiropas Savienības fondu vadību saistīto dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu (ar juridisku spēku) glabāšanu.

II. Prasības revīzijas iestādei Eiropas Savienības fondu vadības funkciju īstenošanā

5. Revīzijas iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā revīzijas iestāde:

5.1. sagatavo revīzijas stratēģiju un nodrošina tās aktualizāciju;

5.2. veic Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditus;

5.3. veic darbību revīzijas;

5.4. veic sertifikācijas iestādes sagatavoto Eiropas Komisijā iesniedzamo kontu slēguma revīzijas;

5.5. sagatavo gada kontroles ziņojumu un atzinumu par Eiropas Komisijā iesniedzamiem kontu slēgumiem, atzinumu par vadošās iestādes sagatavoto pārvaldības deklarāciju, sertifikācijas iestādes apstiprinātajiem izdevumiem un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu.

III. Prasības vadošajai iestādei Eiropas Savienības fondu vadības funkciju īstenošanā

6. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzsākšanu, vadošā iestāde sagatavo vadības un kontroles sistēmas aprakstu un iesniedz to revīzijas iestādē.

7. Lai nodrošinātu aktuālu vadības un kontroles sistēmas apraksta uzturēšanu, vadošā iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā tiek nodrošināta vadības un kontroles sistēmas apraksta aktualizēšana.

8. Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veikšanu un uzraudzību, vadošā iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā vadošā iestāde:

8.1. nodrošina uzraudzības komitejas un apakškomiteju organizēšanu un to sekretariāta funkcijas;

8.2. sagatavo plānošanas dokumentus un ierosina to grozījumus;

8.3. (svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 463);

8.4. nodrošina Eiropas Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības atbalstīta neatkarīga eksperta piesaisti lielā projekta iesnieguma kvalitātes pārbaudes izvērtēšanai un sadarbību ar minēto ekspertu, saskaņo un iesniedz Eiropas Komisijā lielā projekta iesniegumu un Eiropas Komisijas lēmuma grozījumu projektu, kā arī nodrošina Eiropas Komisiju ar informāciju, kas nepieciešama lielo projektu izvērtēšanai;

8.5. izskata un sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu par darbības programmā norādīto Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu un noteikumu projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju);

8.6. nodrošina informāciju par Eiropas Savienības fondu darbības programmas un Eiropas Savienības fondu vadības un komunikācijas pasākumu izpildi un sagatavo Eiropas Savienības fondu darbības programmas komunikācijas stratēģiju 2014.–2023. gadam;

8.7. nodrošina risku, tai skaitā krāpšanas un korupcijas risku, izvērtēšanu un vadību;

8.8. nodrošina Eiropas Savienības fondu izvērtēšanu, tai skaitā izvērtēšanas plānu aktualizēšanu;

8.9. veic Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, vadošajai iestādei noteikto funkciju (kuras saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada vadības likumu pilda atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde) izpildes pārbaudes (turpmāk – deleģēto funkciju pārbaudes) un pārbaudes Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās;

8.10. sagatavo un saskaņo priekšlikumu virssaistību un izpildes rezerves piešķiršanai, pārdalei un izlietošanai;

8.11. nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam stratēģisko vadību un datu kvalitātes pārbaudi;

8.12. nodrošina Eiropas Savienības fondu darbības programmas īstenošanas gada ziņojuma, noslēguma ziņojuma, stratēģiskā ziņojuma, pārvaldības deklarācijas un gada kopsavilkuma sagatavošanu, kā arī citas Eiropas Komisijas noteiktas informācijas sagatavošanu un iesniedz tos Eiropas Komisijā;

8.13. veic Eiropas Savienības fondos konstatēto neatbilstību uzraudzību un analīzi;

8.14. izskata sūdzības un apstrīdētos sadarbības iestādes lēmumus;

8.15. nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības plānošanu, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;

8.16. nodrošina darbības programmas ieguldījumu ieviešanas uzraudzību, tai skaitā, izskatot ziņojumus par Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, horizontālo principu ieviešanas analīzi un projektu, arī lielo projektu, īstenošanas analīzi, izstrādā Eiropas Savienības fondu investīciju finanšu progresa plānu un sasniedzamo rezultātu progresa plānu dalījumā pa prioritārajiem virzieniem, specifiskā atbalsta mērķiem un pasākumiem un nodrošina nepieciešamos uzraudzības pasākumus pēc darbības programmas ieguldījumu ieviešanas;

8.17. izvērtē revīzijas iestādes un citu iestāžu sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu auditu, revīziju un tās rezultātiem un veic ieteikumu ieviešanas uzraudzību;

8.18. saskaņo sadarbības iestādes sniegto informāciju par maksājumu pieteikumā iekļaujamajiem izdevumiem pirms sertifikācijas iestāde apstiprina maksājuma pieteikumu iesniegšanai Eiropas Komisijā, kā arī sniedz sertifikācijas iestādei tās rīcībā esošo informāciju maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošanai;

8.19. nodrošina Eiropas Komisijā iesniedzamo Eiropas Savienības fondu finansējuma pieprasījumu prognozes sagatavošanu kārtējam un nākamajam gadam;

8.20. īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 463)

IV. Prasības atbildīgajai iestādei Eiropas Savienības fondu vadības funkciju īstenošanā

9. Lai nodrošinātu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu un uzraudzību, atbildīgā iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā atbildīgā iestāde:

9.1. izstrādā un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniedz Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, ja darbības programmā iekļautā ieguldījumu prioritāte vai projekts paredzēts komercdarbības atbalstam;

9.2. (svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 463);

9.3. nodrošina Eiropas Savienības fonda specifisko atbalsta mērķu rezultātu sasniegšanas uzraudzību, tai skaitā sagatavo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, piedalās pārbaudē projekta īstenošanas vietā;

9.4. nodrošina, ka Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam tiek ievadīti dati par specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājiem;

9.5. nodrošina Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi;

9.6. izstrādā citas kārtības, kas izriet no atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes starpresoru vienošanās;

9.7. nodrošina ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldību;

9.8. īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku.

V. Prasības sadarbības iestādei Eiropas Savienības fondu vadības funkciju īstenošanā

10. Lai nodrošinātu projektu iesniegumu atlases uzsākšanu, sadarbības iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā sadarbības iestāde:

10.1. veic Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasi, tai skaitā nodrošina projektu iesniegumu pieņemšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam, projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un izvērtē lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, paredzot īpašu kārtību lielajiem projektiem;

10.2. iesniedz Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai projekta iesniegumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12. panta trešās daļas 16. punktu;

10.3. nodrošina Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi attiecībā uz specifiskajiem atbalsta mērķiem, tai skaitā sniedz sabiedrībai informāciju, kas saistīta ar Eiropas Savienības fondiem, kā arī publisko informāciju par tās apstiprinātajiem projektu iesniegumiem;

10.4. pamatojoties uz projekta iesniedzēja juridisko statusu, slēdz ar finansējuma saņēmēju civiltiesisku līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanas nosacījumiem un izdara tajā grozījumus.

(Grozīts ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 463)

11. Lai nodrošinātu projektu īstenošanas uzraudzību, sadarbības iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā sadarbības iestāde:

11.1. nodrošina Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam uzturēšanu un pilnveidi, kā arī sadarbību ar vadošo iestādi;

11.2. nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, projektu mērķu un iznākuma rādītāju sasniegšanas uzraudzību, analizē problēmas projektu īstenošanā un iesniedz atbildīgajai iestādei, vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai priekšlikumus par projektu īstenošanas uzlabošanu;

11.3. nodrošina lielā projekta īstenošanas un finanšu instrumentu ieviešanas uzraudzību un kontroli;

11.4. veic iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī izvērtē finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

11.5. ziņo vadošajai iestādei un atbildīgajai iestādei par Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā konstatētajiem pārkāpumiem un pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un ziņošanu Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF);

11.6. nodrošina datu ievadi un datu kvalitātes pārbaudi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam;

11.7. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo informāciju par maksājuma pieteikumā iekļaujamajiem izdevumiem saskaņošanai vadošajā iestādē un apkopošanai sertifikācijas iestādei, kā arī sniedz citu tās rīcībā esošu informāciju maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošanai;

11.8. sagatavo Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozi un iesniedz to Valsts kasē un vadošajā iestādē;

11.9. nodrošina ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldību;

11.10. īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku.

VI. Prasības par horizontālo principu koordināciju atbildīgajām institūcijām Eiropas Savienības fondu vadības funkciju īstenošanā

12. Lai nodrošinātu horizontālo principu ieviešanas uzraudzību, par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā tā nodrošina horizontālo principu ieviešanas uzraudzību un veic analīzi, izstrādā un iesniedz vadošajā iestādē informācijas analīzi un priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem horizontālajiem principiem, horizontālo principu rādītāju statusu, horizontālo principu ievērošanu darbības programmas ieguldījumu ieviešanā un ievada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam minētajai institūcijai pieejamos datus par horizontālo principu rādītājiem, ja tie tieši neizriet no datiem, kas ievadīti sistēmā atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 12. panta trešās daļas 15. punktam.

VII. Prasības sertifikācijas iestādei Eiropas Savienības fondu vadības funkciju īstenošanā

13. Lai nodrošinātu maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu apstiprināšanu, sertifikācijas iestāde sagatavo iekšējo procedūru aprakstu, nosakot kārtību, kādā sertifikācijas iestāde:

13.1. apstiprina maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu un iesniedz to Eiropas Komisijā;

13.2. izskata ziņojumus par Eiropas Savienības fondu auditu, revīziju un to rezultātiem;

13.3. informē par iespējamo neatbilstību;

13.4. veic Eiropas Savienības fondu ieviešanas pārbaudi, kas nepieciešama maksājumu pieteikumu un kontu slēgumu apstiprināšanai;

13.5. veic atgūstamo un atmaksāto neatbilstoši veikto izdevumu uzskaiti un ziņo par to Eiropas Komisijai;

13.6. nodrošina ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldību;

13.7. īsteno ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto cilvēkresursu politiku.

VIII. Vadības un kontroles sistēmas izmaiņu saskaņošana

14. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde vismaz mēnesi pirms plānoto izmaiņu ieviešanas vadības un kontroles sistēmā nosūta saskaņošanai vadošajai iestādei informāciju par plānotajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, ja tās ir saistītas ar šādiem gadījumiem:

14.1. iestādes reorganizācija;

14.2. būtiskas strukturālas izmaiņas iestādē, kas ietekmē vadības un kontroles sistēmas darbību vai kas attiecas uz jaunu funkciju veikšanu (ja tiek veikta funkciju iekšējā pārdale vai iestādei tiek piešķirtas jaunas funkcijas Eiropas Savienības fondu īstenošanā un jaunu funkciju veikšanai tiek izstrādātas jaunās procedūras).

15. Vadošā iestāde pēc šo noteikumu 14. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē iestādes plānotās izmaiņas vadības un kontroles sistēmā un 10 darbdienu laikā tās saskaņo vai, ja vadošajai iestādei ir iebildumi, informē par tiem iestādi.

16. Iestāde 10 darbdienu laikā pēc vadošās iestādes iebildumu saņemšanas precizē plānotās izmaiņas tās vadības un kontroles sistēmā atbilstoši vadošās iestādes iebildumiem un priekšlikumiem un nosūta tās saskaņošanai vadošajai iestādei.

17. Ja vadošā iestāde 10 darbdienu laikā neinformē iestādi par iebildumiem attiecībā uz plānotajām izmaiņām vadības un kontroles sistēmā, attiecīgās plānotās izmaiņas ir uzskatāmas par saskaņotām.

IX. Iekšējo procedūru pieejamības nodrošināšana un vadošās iestādes pārbaude

18. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un par horizontālo principu koordināciju atbildīgā institūcija piecu darbdienu laikā pēc iekšējo procedūru apraksta izstrādes vai tā aktualizēšanas ievieto šo noteikumu IV, V un VI nodaļā minēto iekšējo procedūru aktualizēto aprakstu Finanšu ministrijas portālā.

19. Vadošā iestāde, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju risku analīzi, veic deleģēto funkciju pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 8.9. apakšpunktā minēto kārtību, lai gūtu pārliecību par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstību šajos noteikumos minētajiem procedūru aprakstiem, kā arī lai pārliecinātos par atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei deleģēto funkciju izpildes atbilstību normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kā arī to iekšējās procedūrās noteiktajai kārtībai.

X. Noslēguma jautājumi

20. Šo noteikumu 5. punktā minēto iekšējo procedūru aprakstu revīzijas iestāde sagatavo līdz 2015. gada 25. jūnijam.

21. Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.11. un 8.14. apakšpunktā, 10. punktā un 11.1. apakšpunktā minēto iekšējo procedūru aprakstu institūcijas sagatavo līdz 2014. gada 25. decembrim.

22. Šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.5. apakšpunktā minēto iekšējo procedūru aprakstu atbildīgā iestāde sagatavo līdz dienai, kad stājas spēkā tās kompetencē esošie noteikumi par attiecīgo specifisko atbalsta mērķi, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 25. aprīlim.

23. Šo noteikumu 8.20., 9.7., 9.8., 11.9., 11.10., 13.6. un 13.7. apakšpunktā minēto iekšējo procedūru aprakstu institūcijas sagatavo vai aktualizē līdz 2014. gada 25. decembrim.

24. Šo noteikumu 8.15. un 11.4. apakšpunktā minēto iekšējo procedūru aprakstu institūcijas sagatavo līdz 2015. gada 25. februārim.

25. Šo noteikumu 7. punktā, 8.8., 8.9., 8.10., 8.12., 8.13., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 9.3., 9.6., 11.2., 11.3., 11.5., 11.7. un 11.8. apakšpunktā, 12. punktā, 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minēto iekšējo procedūru aprakstu institūcijas sagatavo līdz 2015. gada 25. aprīlim.

26. Šo noteikumu 9.4. un 11.6. apakšpunktā minētās iekšējās procedūras aprakstu atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde sagatavo mēneša laikā pēc tam, kad tiks izstrādāta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam lietotāju rokasgrāmata un tiks noslēgtas institūciju vienošanās par datu ievadi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
11.08.2017