Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Liepājā 2014.gada 24.aprīlī (prot. Nr.6, 5.§)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas kārtība" 13.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana – Liepājas ezerā, izņemot Pērkones un polderu kanālus, ūdenstilpē, kurā zvejas tiesības saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu pieder valstij.

2. Liepājas ezers, kura platība ir 3715 ha, atrodas Liepājas pilsētas, Grobiņas un Nīcas novadu administratīvajās teritorijās un saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

3. Liepājas ezers saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ir dabas liegums, kā arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija Natura 2000.

4. Licencētā makšķerēšana ūdenstilpē tiek ieviesta, lai:

4.1. racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība Latvijas Republikas ūdeņos" un 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", kā arī ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" nosacījumus un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai saskaņā ar licencētās makšķerēšanas organizētāja – biedrības "Liepājas ezeri" (vienotais reģistrācijas Nr.40008082556) – plānotajiem Liepājas ezera zivju resursu atjaunošanas pasākumiem 2014.–2017.gadā, kā arī Zivsaimniecības pārvaldē 2005.gadā apstiprinātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

4.2. kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

5. Licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā organizē biedrība "Liepājas ezeri", vienotais reģistrācijas Nr.40008082556; juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401; faktiskā adrese: Zvejnieku aleja 11–5, Liepāja, LV–3401; e-pasts: federacija@apollo.lv

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI

6. Licencētā makšķerēšana ir atļauta:

6.1. no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu;

6.2. no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.3. no ledus.

7. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", nosakot šādus papildu nosacījumus:

7.1. aizliegts spiningot no krasta vai ar iebrišanu no 1. marta līdz 30.aprīlim;

7.2. aizliegts paturēt lomā taimiņus un lašus;

7.3. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;

7.4. aizliegts makšķerēt un spiningot kuģu ceļā no Attekas salas līdz Bārtas ietekai 50 m attālumā uz abām pusēm no iezīmētas navigācijas zīmju līnijas;

7.5. licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

7.6. personām līdz 14 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam – no airu laivas;

7.7. makšķerējot (arī spiningojot) laikposmā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas vienā makšķerēšanas reizē;

7.8. licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu uz ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs uzstāda norādi "Uz ledus atrasties nav atļauts".

III. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

8. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības, kā arī ievērot šādus papildu nosacījumus:

8.1. autotransportu atļauts novietot šim nolūkam aprīkotās autostāvvietās, ceļu vai ielu nomalēs, laivu kooperatīvu teritorijās;

8.2. atļauts makšķerēt vai uzturēties dabas lieguma "Liepājas ezers" regulējamā režīma zonā (2.pielikums) no brīža, kad ir izveidojusies ledus sega vai bezledus periodā no 1.decembra līdz 31.martam.

9. Sezonas liegumā no 15.marta līdz 20.jūnijam ir aizliegta makšķerēšana, saimnieciskā un citu veidu darbība, kā arī uzturēšanās, izņemot šādas darbības:

9.1. iebraukšana Liepājas ezerā no šo noteikumu 2.pielikumā norādītajām kuģošanas līdzekļu piestātnēm pa 20 metru platu joslu;

9.2. makšķerēšana no Reiņa poldera kanāla krasta bez uzturēšanās Liepājas ezeram piegulošajās pļavās un kanālā;

9.3. makšķerēšana no Arāja poldera kanāla krasta bez uzturēšanās Liepājas ezeram piegulošajās pļavās un kanālā.

13. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, un 1. un 2.grupas invalīdiem – atļauts makšķerēt ar gada bezmaksas licenci, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai represētās personas apliecību.

14. Ar gada bezmaksas licenci atļauts makšķerēt arī politiski represētām personām, Liepājas pilsētas daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātiem iedzīvotājiem atbilstoši pašvaldības iesniegtajiem sarakstiem. Šīs licences var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā. Maznodrošinātās personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikts šāds statuss.

IV. LICENČU VEIDI, MAKSA PAR LICENCĒM

10. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta, ņemot vērā licencētās makšķerēšanas organizētāja:

10.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;

10.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai;

10.3. izdevumus ūdenstilpes un apkārtējās vides uzturēšanai, labiekārtošanai un sakopšanai.

11. Makšķerēšana Liepājas ezerā atļauta, iegādājoties jebkuru no šādām licencēm:

11.1. dienas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim – cena 1,50 EUR;

11.2. dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai no motorlaivas periodā no 1.jūnija līdz 1.martam (bezledus apstākļos) – cena 2,50 EUR;

11.3. dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas vai no motorlaivas, periodā no 1.maija līdz 31.maijam – cena 4,50 EUR;

11.4. mēneša licence makšķerēšanai no krasta un no ledus periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim – cena EUR 5,70;

11.5. mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai no motorlaivas, periodā no 1.jūnija līdz 1.martam (bezledus apstākļos) – cena 7,50 EUR;

11.6. vasaras sezonas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no airu laivas vai motorlaivas no 1. jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,50 EUR;

11.7. gada licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no laivas vai no motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) – cena 17,00 EUR;

11.8. gada bezmaksas licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no laivas vai no motorlaivas periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) – bezmaksas.

12. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

V. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU SATURS, NOFORMĒJUMS UN REALIZĀCIJA

15. Katrai licencei (1.pielikums) ir šādi rekvizīti:

15.1. nosaukums un veids;

15.2. kārtas numurs;

15.3. derīguma termiņš;

15.4. licences cena;

15.5. izsniegšanas datums;

15.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;

15.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

15.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.

16. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.

17. Visas licences ir numurētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:

18.1. biedrība "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00;

18.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv:

18.3. licencētās makšķerēšanas organizētājs var noteikt arī citas licenču realizācijas vietas, par to iepriekš publicējot informāciju laikrakstos "Kurzemes Vārds" un "Kursas Laiks".

VI. NO LICENČU REALIZĀCIJAS IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

19. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā 30% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotāciju ieņēmumu veidošanai.

20. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.

21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

VII. MAKŠĶERNIEKU LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

22. Licences īpašniekam ir pienākums:

22.1. reģistrēt savu lomu, norādot makšķerēšanas laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) un ierakstot to attiecīgās licences otrajā pusē – tabulā. Interneta vietnē e-pakalpojumi iegādātās licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu var reģistrēt arī portālā e-loms;

22.2. iesniegt lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietās vai arī viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam, kura adrese norādīta šo noteikumu 5.punktā.

23. Ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos licenču īpašniekam liegts turpmāk iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Tirdzniecības kanālā no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam kārtējā un nākamajā gadā.

VIII. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

24. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Liepājas ezerā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpes tuvumā.

25. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā.

26. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā. Interneta vietnē iegādātās licences tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.

27. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

28. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajām prasībām.

29. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV–1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu.

30. Īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2005.gadā izstrādātajiem Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām.

31. Norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

32. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti un iesniegt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pārskatu par makšķernieku lomiem ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.

33. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo saistošo noteikumu prasībām.

34. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu.

35. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

IX. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS KONTROLE

36. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori un licencētās makšķerēšanas organizētājs.

37. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas personas, Valsts policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

38. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.

39. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.

X. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PASĀKUMU PLĀNS ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

40. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas, zivju uzskaites rezultātus un Liepājas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, no 2014.gada līdz 2017.gadam īsteno šādus pasākumus:

40.1. līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 500 tūkstošiem kāpuru un 20 tūkstošiem līdaku mazuļu katru gadu;

40.2. vēdzeļu krājumu pavairošanu, ielaižot no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam vēdzeļu kāpuru un mazuļu katru gadu.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

41. Atzīt par spēku zaudējušiem:

41.1. Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošos noteikumus Nr.5 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – LIEPĀJAS EZERĀ";

41.2. Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošos noteikumus Nr.22 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2011.GADA 14.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.5 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU – LIEPĀJAS EZERĀ"".

42. Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2014.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8
LICENCES LIEPĀJAS EZERAM
   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

DIENAS LICENCE
NR. DKBE.

DIENAS LICENCE NR. DKBE ..

makšķerēšanai Liepājas ezerā no krasta vai no ledus
periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim.

   
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
Makšķerēšanas datums 201... gada "....".....................
   
 Licences cena EUR 1.50Licences cena EUR 1.50
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

DIENAS LICENCE
NR. DLBE.

DIENAS LICENCE NR. DLBE ..

makšķerēšanai Liepājas ezerā (arī ar spiningu) no laivas,
periodā no 1.jūnija līdz 1.martam

   
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
Makšķerēšanas datums 201... gada "....".....................
   
 Licences cena EUR 2.50Licences cena EUR 2.50
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

DIENAS LICENCE
NR. DMBE.

DIENAS LICENCE NR. DMBE ..

makšķerēšanai Liepājas ezerā (arī ar spiningu) no laivas vai no krasta periodā no 1.maija līdz 31.maijam.

   
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
Makšķerēšanas datums 201... gada "....".....................
   
 Licences cena EUR 4.50Licences cena EUR 4.50
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

MĒNEŠA LICENCE
NR. MKBE …

MĒNEŠA LICENCE NR. MKBE….

makšķerēšanai Liepājas ezerā (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus periodā no 1.jūnija līdz 30.aprīlim

   
 Sākot no 201....gada "...."..................Sākot no 201....gada "...."................līdz "…."…..
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
 
 Licences cena EUR 5.70Licences cena EUR 5.70
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

MĒNEŠA LICENCE
NR. MLBE

MĒNEŠA LICENCE NR. MLBE…

makšķerēšanai Liepājas ezerā (arī ar spiningu) no laivas,
periodā no 1.jūnija līdz 1.martam

   
 Sākot no 201....gada "....".................. līdz ..................Sākot no 201....gada "...."................līdz "…."…..
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
 
 Licences cena EUR 7.50Licences cena EUR 7.50
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

VASARAS SEZONAS LICENCE
NR. VBE

VASARAS SEZONAS LICENCE NR. VBE

makšķerēšanai Liepājas ezerā (arī ar spiningu no krasta vai laivas),
periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim

   
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
 
   
 Licences cena EUR 11.50Licences cena EUR 11.50
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

GADA LICENCE
NR. GBE ....

GADA LICENCE NR. GBE ....

makšķerēšanai Liepājas ezerā,
(izņemot periodā no 1.marta 30.aprīlim no laivas)

   
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
Licences izsniegšanas datums 201... gada "....".....................
   
 Licences cena EUR 17.00Licences cena EUR 17.00
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

   
 Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401
Biedrība "Liepājas ezeri"
Rožu iela 6, Liepāja, 3401, reģ.Nr. 40008082556
   
 

GADA BEZMAKSAS LICENCE
NR. BE ....

GADA BEZMAKSAS LICENCE NR. BE ....

makšķerēšanai Liepājas ezerā,
(izņemot periodā no 1.marta 30.aprīlim no laivas)

   
 Licences izsniegšanas datums
201... gada "....".....................
Licences izsniegšanas datums 201... gada "....".....................
   
 BezmaksasBezmaksas
   
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinosLicence izsniegta  
  

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
   Izsniedza   
    

(paraksts)

  
 

(licences saņēmēja paraksts)

 Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma
licence uzskatāma par nederīgu

AIZMUGURE LICENCĒM

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU
AIZMUGURES DAĻA

  

PIEZĪMES

MAKŠĶERĒŠANAS ATSKAITE

(obligāti nodot licenču realizācijas vietā vai arī viena mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam)

Makšķerēšanas
vieta

Periods:  
 SUGA

Skaits

Svars (kg)

    
    
    
    
    
    
    
    
    
2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2014.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8
LIEPĀJAS EZERA KARTOSHĒMA (ZIEMEĻU DAĻA)

LIEPĀJAS EZERA KARTOSHĒMA (ZIEMEĻU DAĻA)

LIEPĀJAS EZERA KARTOSHĒMA (DIENVIDU DAĻA)

Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, jo 2014.gada 10.maijā beidzas Liepājas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 14.aprīlī apstiprināto saistošo noteikumu Nr.5 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR LICENCĒTO AMATIERZVEJU – MAKŠĶERĒŠANU LIEPĀJAS EZERĀ" darbības termiņš.

Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus Liepājas ezerā un gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība". Šo noteikumu 13.punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi".

Izstrādājot saistošos noteikumu projektu, ņemti vērā arī Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana – Liepājas ezerā.

Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar Domes 2011.gada 14.aprīlī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5:

– precizēti atļautie makšķerēšanas termiņi;

– noteiktas jaunas licenču cenas, kas izteiktas euro noapaļojot summas uz augšu, kas pirms nolikuma izstrādes saskaņotas biedrības "Liepājas ezeri" valdes sēdē, kurā piedalījās makšķernieku pārstāvji.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuTiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība "Liepājas ezeri", iesniedzot pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, ieņēmumiem un lomiem.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājas lapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNetika veiktas.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
27.08.2014