Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumus Nr. 98 "Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.419

Rīgā 2014.gada 22.jūlijā (prot. Nr.40 24.§)
Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka un tā spermas, olšūnas un embrija (turpmāk – vaislas materiāls) izcelsmes sertifikātā norādāmos datus un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes sertifikātu.

2. Lai saņemtu izcelsmes sertifikātu, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka vai vaislas materiāla īpašnieks (turpmāk – īpašnieks) iesniedz šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijā (turpmāk – organizācija) iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā. Iesniegumā norāda:

2.1. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka vai vaislas materiāla identifikācijas numuru;

2.2. DNS analīžu rezultātus, kas apliecina liellopu, zirgu, aitu un kazu vaislinieku izcelšanos.

3. DNS analīžu rezultātu iekļaušanai valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" analīžu veicējs vai īpašnieks septiņu darbdienu laikā pēc analīžu rezultātu iegūšanas laboratorijā vai to saņemšanas, ja DNS analīzes veiktas ārvalstīs, iesniedz tos Lauksaimniecības datu centrā.

4. Organizācija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka un vaislas materiāla izcelsmi, kā arī sagatavo un izsniedz īpašniekam izcelsmes sertifikātu. Izcelsmes sertifikātu pievieno šķirnes lauksaimniecības dzīvniekam un vaislas materiālam tirdzniecības laikā.

5. Pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievesta šķirnes liellopa, zirga, cūkas, aitas un kazas (turpmāk – šķirnes dzīvnieks), kā arī vaislas materiāla izcelsmes sertifikātā vai citos pavaddokumentos norāda:

5.1. datus par šķirnes dzīvnieku vai to dzīvnieku, no kura iegūts vaislas materiāls:

5.1.1. sugu;

5.1.2. šķirni;

5.1.3. vārdu (liellopiem, cūkām, aitām un kazām var nenorādīt);

5.1.4. dzimumu;

5.1.5. dzimšanas datumu;

5.1.6. ciltsgrāmatas numuru vai atzīmi par reģistrēšanu ciltsgrāmatā, ja dzīvnieks ir reģistrēts ciltsgrāmatā;

5.1.7. identifikācijas numuru;

5.1.8. īpašnieku, tā adresi;

5.1.9. audzētāju, tā adresi;

5.1.10. izcelšanos vismaz trijās paaudzēs (vecāku un vecvecāku dzimšanas datums, ciltsgrāmatas numurs vai identifikācijas numurs);

5.1.11. cūkām – ģenētisko tipu un līniju, ievedot no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

5.1.12. grūsnam dzīvniekam – apsēklošanas datumu vai lecināšanas periodu un tā vaislinieka identifikācijas numuru, ar kuru dzīvnieks apsēklots, ja sertifikātam nav pievienoti citi dokumenti, kas satur minēto informāciju;

5.1.13. šķirnes dzīvnieka, tā vecāku un vecvecāku vērtēšanas rezultātus vai ģenētisko vērtību, ja dzīvnieks jau ir novērtēts (var norādīt genoma testa rezultātus vai tīmekļa vietnes adresi, kur atrodami vērtēšanas rezultāti vai ģenētiskā vērtība);

5.1.14. izdevējiestādes nosaukumu;

5.1.15. izsniegšanas datumu un vietu;

5.1.16. izsniedzēja pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu (elektroniska dokumenta formā sagatavotiem izcelsmes sertifikātiem – atzīmi, ka dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu);

5.2. datus par vaislas materiālu:

5.2.1. vaislas materiāla identifikāciju un savākšanas datumu;

5.2.2. konteinera identifikāciju;

5.2.3. vaislas materiāla sagatavošanas un uzglabāšanas centra nosaukumu un adresi;

5.2.4. vaislas materiāla saņēmēja nosaukumu un adresi;

5.2.5. spermas devu skaitu;

5.2.6. olšūnu skaitu pajetē, ja vienā pajetē ir vairāk nekā viena olšūna no viena un tā paša sieviešu kārtas dzīvnieka;

5.2.7. embriju skaitu pajetē, ja vienā pajetē ir vairāk nekā viens embrijs no vieniem un tiem pašiem vecākiem;

5.2.8. analīžu rezultātus, kas apliecina liellopu, zirgu, aitu un kazu vaislinieku izcelšanos, no kuriem iegūts vaislas materiāls (asins grupas analīzes vai DNS analīzes).

6. Izcelsmes sertifikātā norādāmie dati var būt iekļauti citos pavaddokumentos (piemēram, dzīvnieka ciltskartītē, zirga pasē vai veterinārajā (veselības) sertifikātā). Organizācija tos apliecina ar parakstu un zīmogu, un minētos pavaddokumentus šo noteikumu izpratnē uzskata par izcelsmes sertifikātu.

7. Pārdošanai paredzētas vai no Eiropas Savienības dalībvalsts Latvijā ievedamas nenovērtētas šķirnes buļļu spermas izcelsmes sertifikātā papildus šo noteikumu 5. punktā minētajiem datiem norāda tās organizācijas nosaukumu un adresi, kura ir atbildīga par pārbaudes veikšanu.

8. Ievest Latvijā nenovērtētu šķirnes dzīvnieka spermu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, atļauts tādā daudzumā, kāds nepieciešams organizācijai, lai veiktu vaislas dzīvnieka novērtēšanu.

9. Pārdošanai paredzētu vai Latvijā ievedamu šķirnes kažokzvēru, trušu, savvaļas sugu dzīvnieku, kas ierobežotās platībās tiek turēti produkcijas ieguvei (turpmāk – savvaļas dzīvnieki), mājputnu un medus bišu (Apis mellifera L.) māšu, kā arī savvaļas dzīvnieku vaislas materiāla izcelsmes sertifikātā norāda datus, kas apliecina to izcelsmi.

10. Izsniegtos izcelsmes sertifikātus organizācija reģistrē žurnālā vai elektroniski, norādot sertifikāta izsniegšanas datumu, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka un vaislas materiāla identifikācijas numuru un personu, kurai izsniegts sertifikāts.

11. Par izcelsmes sertifikātā norādīto datu pareizību atbildīga organizācija, kura izsniegusi šo sertifikātu.

12. Līdz 2016. gada 1. jūlijam vaislinieka tēva un mātes izcelsmi apliecina:

12.1. liellopiem – iepriekš veiktais imunoģenētiskais tests, ja kāds no vaislinieka vecākiem likvidēts;

12.2. zirgiem – ciltskartīte, ja kāds no vaislinieka vecākiem likvidēts vai neatrodas Latvijas teritorijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988. gada 19. decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

2) Padomes 1989. gada 30. maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;

3) Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

4) Padomes 1991. gada 25. marta Direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

5) Padomes 1994. gada 23. jūnija Direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem;

6) Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/157/EEK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
02.08.2014