Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.61

Rīgā 2014.gada 18.jūlijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.EglājsAPSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 18.jūlija lēmumu Nr.61

Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija

I. Vēlēšanu sagatavošana

1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk tekstā - iecirkņa komisija) savu darbību vēlēšanu sarīkošanā uzsāk līdz ar tās izveidošanu un organizē Saeimas vēlēšanu likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.

2. Iecirkņa komisijas darba laiks:

piektajā dienā (pirmdienā) pirms vēlēšanu dienas - no plkst.17.00 līdz 20.00,

ceturtajā dienā (otrdienā) pirms vēlēšanu dienas - no plkst.8.00 līdz 11.00,

trešajā dienā (trešdienā) pirms vēlēšanu dienas - no plkst. 17.00 līdz 20.00,

otrajā dienā (ceturtdienā) pirms vēlēšanu dienas - no plkst.9.00 līdz 12.00,

dienā pirms vēlēšanu dienas (piektdienā) - no plkst.10.00 līdz 16.00.

3. Paziņojumus par administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu darba laiku republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanām izliek:

3.1. pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās);

3.2. pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā;

3.3. ievieto informāciju domes mājas lapā (norādot Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas adreses attiecīgo sadaļu).

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kuru administratīvajā teritorijā ir izveidoti iecirkņi balss nodošanai glabāšanā, paziņojumus izliek ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanām, tajos norādot arī informāciju par šo iecirkņu adresēm un darba laiku.

4. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija nodrošina, lai iecirkņa komisiju telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu:

4.1. sagatavoti atsevišķi balsošanas nodalījumi vai aizslietņi, kas tiek novietoti tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;

4.2. viena vai vairākas vēlēšanu kastes. Kastēm jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Līdzīgi sagatavojamas arī kastes balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā.

5. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas locekļu apmācīšanu un instruktāžu (par darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un drošību, ugunsdrošību), balsošanas procesa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas rezultātu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas iecirkņa komisijas rīcībā.

6. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas dokumentāciju.

7. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.

8. Ja nepieciešams, iecirkņa komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 22.pantu balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai uzaicina civildienesta ierēdņus un citus speciālistus no vēlētāju vidus (turpmāk tekstā - izpildītāji).

9. Izpildītājiem jāatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta prasībām, un tie var uzsākt darbu, ja ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju noslēgts līgums, kurā noteiktas izpildītāju tiesības un pienākumi, kā arī atlīdzība tāmē paredzēto līdzekļu ietvaros. Izpildītājam var uzdot veikt jebkuru komisijas locekļa funkciju, izņemot piedalīšanos komisijas lēmuma pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu.

10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par to, lai izpildītājs ievērotu normatīvos aktus un precīzi veiktu uzdotos pienākumus.

11. Sākot no piektās dienas pirms vēlēšanu dienas, iecirkņa komisija:

11.1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un nepieciešamības gadījumā izvieto norādes, kā atrodamas iecirkņa telpas;

11.2. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu saraksti un Saeimas vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;

11.3. iecirkņa komisijas sekretārs vai - viņa prombūtnes laikā - cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis Centrālās vēlēšanu komisijas elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk tekstā - CVK informācijas sistēma) aizpilda vēlēšanu gaitas žurnālu, norādot tajā paredzētās ziņas par vēlēšanu procesa organizēšanu pirms vēlēšanu dienas;

11.4. pieņem rakstveida iesniegumus par balsošanas organizēšanu 39.punktā minētajiem vēlētājiem un reģistrē tos 41.punktā noteiktajā kārtībā.

12. Saņēmusi no republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās apzīmogo, pārskaita vismaz divas reizes un izdara vēlēšanu gaitas žurnālā ierakstu par apzīmogoto aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās skaitījuši.

II. Vēlēšanu kārtība

13. Pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam:

13.1. ierīko atsevišķas telpas vai nodalījumus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu;

13.2. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;

13.3. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus kandidātu sarakstu numerācijas secībā, virspusē liekot zīmi ar pirmo numuru;

13.4. iecirkņa komisijas locekļiem izsniedz vēlētāju reģistrēšanai sagatavotas balsotāju saraksta lapas un noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu. Aploksnes pārskaita vismaz divas reizes. Katram iecirkņa komisijas loceklim izsniegto balsotāju saraksta lapu numurus un vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

13.5. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;

13.6. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām aizklātā nodalījumā vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;

13.7. pārliecinās, vai vēlēšanu kastes atbilst noteiktajām prasībām.

14. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7 rītā līdz pulksten 8 vakarā.

15. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas iesniegusi attiecīgā vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstu (turpmāk tekstā - pilnvarotais novērotājs), kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

16. Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

17. Ierodoties iecirkņa komisijā, minētajām personām jāuzrāda iecirkņa komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:

17.1. pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā - pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;

17.2. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;

17.3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;

17.4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.

18. Pilnvarotā persona, ierodoties vēlēšanu iecirknī, pilnvarojumu nodod iecirkņa komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod iecirkņa komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.

19. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten 7 no rīta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām.

20. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties CVK informācijas sistēmā ziņo par iecirkņa darba sākšanu.

21. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs vai - viņa prombūtnes laikā - cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā atzīmes:

21.1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;

21.2. par atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;

21.3. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;

21.4. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušām un sabojātām vēlēšanu aploksnēm;

21.5. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu norisi un sniegtajām atbildēm;

21.6. par saņemtajiem norādījumiem no attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vai Centrālās vēlēšanu komisijas;

21.7. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem;

21.8. par pilnvarotajiem novērotājiem, norādot pilnvarotāja nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;

21.9. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.

22. Pie ieejas balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis pēc Latvijas pilsoņa pases vai personas apliecības pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs, un pārbauda, vai pasei (personas apliecībai) nav beidzies derīguma termiņš. Ja vēlētājs uzrāda pasi, iecirkņa komisijas loceklis pārliecinās, vai tajā nav spiedoga par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās. Ja vēlētājs uzrāda personas apliecību vai pasi, kurā ir spiedogs par dalību attiecīgās Saeimas vēlēšanās, iecirkņa komisijas loceklis pieprasa papildus uzrādīt arī vēlētāja apliecību.

23. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, vai parakstīties balsotāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Iecirkņa komisija balsotāju sarakstā ailē "Piezīmes" ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai izpildītājs. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās balsotāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.

24. Iecirkņa komisijas loceklis, kurš reģistrē vēlētājus balsotāju sarakstā un izsniedz vēlēšanu materiālus, iepriekš pārliecinās, ka persona ir vēlētājs un viņa pasei vai personas apliecībai nav beidzies derīguma termiņš. Ja vēlētājs uzrāda personas apliecību vai pasi, kurā ir spiedogs par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, iecirkņa komisijas loceklis pārliecinās, ka vēlētājam ir arī vēlētāja apliecība, kurā norādītie personas dati sakrīt ar personas apliecībā vai pasē norādītajiem datiem. Pēc tam balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un:

24.1. ja vēlētāja personu apliecinošais dokuments ir Latvijas pilsoņa pase, iespiež spiedogu tās 9.lappusē, 1992.gada parauga pasē - 14.lappusē, bet, ja tajā nav vietas spiedoga iespiešanai, pieļaujams, ka tas tiek iespiests 12. vai 13.lappusē;

24.2. ja vēlētāja personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība vai pase, kurā ir spiedogs par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, saņem attiecīgās personas vēlētāja apliecību, kuru vēlētājam atpakaļ neatdod, bet iespiež tajā spiedogu par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās un novieto atsevišķi.

25. Katrs vēlētājs saņem no iecirkņa komisijas vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu.

26. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.

27. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:

27.1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi "+", ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;

27.2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;

27.3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).

28. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.

29. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

30. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā "Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu", norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas žurnālā.

31. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.

32. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt aizklātā nodalījumā, vai paņemt no nodalījuma jebkuru vēlēšanu zīmi.

33. Iecirkņa komisijas locekļiem un izpildītājiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.

34. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.

35. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības un sniegtās atbildes saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

36. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00, 12.00, 16.00 iecirkņa komisija CVK informācijas sistēmā nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu iecirknī.

37. Vēlēšanu dienā, pēc pulksten 20.00 iecirkņa komisija CVK informācijas sistēmā nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu iecirknī līdz balsošanas pabeigšanai, vēlētāju atrašanās vietā un kopējo nobalsojušo skaitu:

37.1. ziņas par vēlētāju skaitu iecirknī nosaka pēc balsotāju sarakstiem, kas aizpildīti iecirknī;

37.2. ziņas par vēlētāju skaitu vēlētāju atrašanās vietā nosaka pēc balsotāju sarakstiem, kas aizpildīti vēlētāju atrašanās vietā (tai skaitā ieslodzījuma vietā).

38. Vēlēšanu dienā pēc pulksten astoņiem vakarā var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri bija ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten astoņiem vakarā. Pēc tam iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un uzsāk balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanu likumā un balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.

III. Balsošana vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem

39. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un šādu vēlētāju aprūpētājiem, kā arī slimojošu personu aprūpētājiem. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

40. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, nodrošinot aizklātību, un pamatojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu.

41. Iecirkņa komisija iesniegumu reģistrē CVK informācijas sistēmas sadaļā "žurnāls iesniegumu reģistrēšanai par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā" (turpmāk tekstā - reģistrācijas žurnāls). Reģistrācijas žurnālā norāda:

41.1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;

41.2. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

41.3. personas, kura iesniegusi iesniegumu, vārdu, uzvārdu (vēlams norādīt arī personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, numuru);

41.4. adresi, kur jāierodas, un, ja ir, tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.

42. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten divpadsmitiem dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten astoņiem vakarā.

43. Ja attiecīgais vēlētājs jau ir pieteikts balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā un iesniegumos norādītās adreses:

43.1. sakrīt - atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;

43.2. nesakrīt - iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams.

44. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs izraugās divus iecirkņa komisijas locekļus balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā un izsniedz viņiem 19.punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, no reģistrācijas žurnāla izdrukātus attiecīgo balsotāju sarakstus un vēlētāju adrešu sarakstu, vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus atbilstoši iesniegumu skaitam, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta.

Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.

45. Balsošanā vēlētāju atrašanās vietā var būt klāt pilnvarotie novērotāji.

46. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

47. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu. Iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlētāja apliecības, balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes, vēlētāju adrešu sarakstu. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām un sabojātajām vēlēšanu aploksnēm un nobalsojušo skaitu ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.

48. Ja vēlētāja iesniegums ir reģistrēts, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs

18.07.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.