Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.361

Rīgā 2014.gada 18.jūlijā (prot. Nr.38 18.§)

Par Mērsraga novada administratīvajā teritorijā esošās Engures ezera daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Mērsraga novada pašvaldības valdījumā

1. Pamatojoties uz Civillikuma 875., 876., 1102. un 1104. pantu, 1477. panta otro daļu, I pielikuma 1. saraksta 186. punktu un ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 55. §) "Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā (Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe, Gaujas-Daugavas kanāls un dabas liegums "Daugava pie Kaibalas")"" 1. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodot Mērsraga novada pašvaldības valdījumā tās administratīvajā teritorijā esošo Engures ezera daļu un zem tās esošo zemi (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8878 005 0001) 2489,66 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 8878 003 0422, 8878 005 0001, 8878 005 0002, 8878 004 0225, 8878 004 0050, 8878 002 0199, 8878 004 0218, 8878 004 0177 un 8878 004 0114).

2. Šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienību platības var tikt precizētas pēc to kadastrālās uzmērīšanas.

3. Īstenojot valdījuma tiesības uz Engures ezera daļu, Mērsraga novada pašvaldībai ir šādi pienākumi un tiesības:

3.1. nodrošināt Engures ezera daļas ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumus Nr. 596 "Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi";

3.2. izmantot ezera ūdeņu resursus, ūdens ekosistēmas un zemi zem publiskajiem ūdeņiem, zemes dzīles, kā arī zemes dzīļu derīgās īpašības atļautiem un normatīvajos aktos noteiktiem mērķiem;

3.3. veikt nepieciešamos pasākumus, tai skaitā īstenot Eiropas Savienības fondu finansētus projektus, lai nodrošinātu ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzību un atjaunošanu;

3.4. ievērot citos normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības, saimnieciskās darbības ierobežojumus, kā arī vides kvalitātes mērķus;

3.5. iznomājot Engures ezera daļu, ievērot normatīvajos aktos par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteikto nomas kārtību un termiņus.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sastādīt pieņemšanas un nodošanas aktu par šā rīkojuma 1. punktā minētās Engures ezera daļas nodošanu pašvaldības valdījumā.

5. Mērsraga novada pašvaldībai mēneša laikā pēc šā rīkojuma 4. punktā minētā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 55. panta pirmo daļu iesniegt to Valsts zemes dienestā, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veiktu ierakstu par šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju.

6. Mērsraga novada pašvaldībai nodot Engures ezera daļu atpakaļ valstij, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja tā vairs netiek izmantota šā rīkojuma 3. punktā minēto mērķu īstenošanai, un par saviem līdzekļiem dzēst ierakstu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par nekustamā īpašuma valdītāju.

7. Ja tiek konstatēts, ka Mērsraga novada pašvaldība ir pārkāpusi šā rīkojuma 3. punktā vai ārējos normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz šā rīkojuma 1. punktā minētās Engures ezera daļas izmantošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Mērsraga novada pašvaldības valdījuma tiesību izbeigšanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

18.07.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.