Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Liepājā 2014.gada 22.maijā (prot. Nr.7, 3.§)

Par Liepājas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt Liepājas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PRIVĀTAJIEM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM" par spēku zaudējušiem.

2. Šie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

 

Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem" atzīšanu par spēkā zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2014.GADA 30.JANVĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 1 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS LĪDZFINANSĒJUMS PRIVĀTAJIEM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM" ATZĪŠANU PAR SPĒKĀ ZAUDĒJUŠIEM" paredz atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS LĪDZFINANSĒJUMS PRIVĀTAJIEM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.1).

Ņemot vērā, ka valsts sniedz atbalstu privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk - aukle) 142 EUR mēnesī par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās, Liepājas pilsētas pašvaldības budžets turpmāk nodrošinās līdzfinansējumu auklēm 43 EUR.

2014.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr.1462 "Kārtība, kāda tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja", Liepājas pilsētas pašvaldībā pieauga aukļu skaits (no 20-25 auklēm līdz 57 auklēm uz 2014.gada 9.maiju) un tas turpina pieaugt.

Minēto saistošo noteikumu atzīšana par spēku zaudējušiem neietekmēs aukļu skaitu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi atzīst par spēku zaudējušiem Domes saistošos noteikumus Nr.1.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta izdevumi netiks palielināti.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes interneta mājas lapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekta izstrādes laikā nav organizētas tikšanās ar privātpersonām.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.07.2014