Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 13.11.2020. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Jēkabpils novada pašvaldības nolikums".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.43

Jēkabpilī 2013.gada 29.augustā
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums
Apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes
29.08.2013. lēmumu Nr.368 (prot. Nr.22, 32.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu
I. Pašvaldības teritoriālais iedalījums un pašvaldības administrācijas struktūra

1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Jēkabpils pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome), kas sastāv no 13 deputātiem.

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorija ir vienota, tā netiek iedalīta teritoriālajās vienībās.

3. Pašvaldības iestāde "Jēkabpils pilsētas pašvaldība", turpmāk tekstā saukta Centrālā administrācija, nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko, tehnisko apkalpošanu, pašvaldības iestāžu darbības iekšējo auditu, kā arī veic citus nolikumā noteiktos uzdevumus. Centrālās administrācijas vadītājs ir izpilddirektors.

3.1 Centrālā administrācija nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites kārtošanu visām Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajām iestādēm, veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

4. Centrālās administrācijas struktūrvienību reglamentus apstiprina dome. Centrālā administrācija darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kvalitātes vadības sistēmas ietvaros izstrādātajiem procesiem un procedūrām. Centrālā administrācija labas pārvaldības nodrošināšanai nepārtraukti pilnveido procesus un procedūras, tos fiksējot kvalitātes vadības sistēmā.

5. Dome ir izveidojusi Jēkabpils pilsētas būvvaldi, kas ir Centrālās administrācijas sastāvdaļa.

6. Pašvaldības funkciju izpildei Dome ir izveidojusi šādas iestādes:

6.1. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola;

6.2. Jēkabpils bāriņtiesa;

6.3. Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs;

6.4. Jēkabpils mākslas skola;

6.5. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 14);

6.6. Jēkabpils pilsētas pašvaldība;

6.7. Jēkabpils vēstures muzejs;

6.8. Jēkabpils sociālais dienests;

6.9. Jēkabpils sporta centrs

6.10. Jēkabpils sporta skola;

6.11. Jēkabpils Izglītības pārvalde;

6.12. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 04.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11);

6.13. Jēkabpils Valsts ģimnāzija;

6.14. Jēkabpils 2.vidusskola;

6.15. Jēkabpils 3.vidusskola;

6.16. Jēkabpils Kultūras pārvalde;

6.17. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis";

6.18. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš";

6.19. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis";

6.20. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte";

6.21. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš".

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 02.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

6.1 Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības noteikumu 6.punktā noteiktās iestādes ir atzīstamas par darba devēju.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.12.2014. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

II. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Domes priekšsēdētājs:

7.1. popularizē Jēkabpili kā perspektīvu Latvijas reģionu valstī un ārvalstīs;

7.2. izskata Domē saņemto pastu un izdara rezolūcijas;

7.3. pieņem lēmumus par tiesvedības procesu ierosināšanu un procesuālo tiesību īstenošanu;

7.4. koordinē deputātu, Centrālās administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

7.5. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās un komisijās;

7.6. izveido ar savu rīkojumu darba grupas, komisijas;

7.7. vada Domes izveidotos fondus;

7.8. atver un slēdz kontus kredītiestādēs, par to tuvākajā sēdē informējot Finanšu komiteju;

7.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

7.10. nosaka finanšu līdzekļu ekonomijas pasākumus pašvaldības iestādēm;

7.11. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

7.12. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

8. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

9. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

9.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

9.2. izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas;

9.3. bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;

9.4. nosaka tās Domes darbības sfēras, kurās nav panākta pietiekoša atklātība, un sniedz priekšlikumu šo jautājumu risināšanai;

9.5. darbojas Domes pretkorupcijas jomā;

9.6. pilda citus Domes un Domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus;

9.7. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

9.8. koordinē komisiju un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

10. Papildus šī nolikuma 9. punktā noteiktajam domes priekšsēdētāja vietnieks pārrauga:

10.1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem;

10.2. ar iedzīvotāju izglītību saistītos jautājumus;

10.3. pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

10.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites veikšanu;

10.5. ar veselības aprūpes pieejamību un veselības aprūpi saistītos jautājumus;

10.6. sporta iestāžu darbu un sporta attīstības jautājumus;

10.7. kultūras iestāžu darbu un kultūras pasākumu organizēšanu;

10.8. ar tūrismu saistītos jautājumus;

10.9. komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

10.10. pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, organizē pretplūdu pasākumus, kapsētu un apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu;

10.11. palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

10.12. saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā, tai skaitā tās veicināšanu;

10.13. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

10.14. pašvaldības pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu, tai skaitā pakalpojumu elektronizāciju.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

11. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

12. Domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata var ierosināt:

12.1. Domes priekšsēdētājs;

12.2. 1/3 Domes deputātu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

13. Domes priekšsēdētāja vietnieks ir atbrīvots no amata, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošo Domes deputātu skaita.

14. Pašvaldības izpilddirektors:

14.1. ierosina ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi un apstiprināšanu;

14.2. pieņem darbā un atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbiniekus, slēdz darba līgumus ar iestāžu vadītājiem;

14.3. iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības dalību komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos;

14.4. slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;

14.5. organizē Centrālās administrācijas un iestāžu darbu, veic citas darbības, kas rodas stājoties un esot darba attiecībās kā darba devējam;

14.6. organizē Domes lēmumu izpildi;

14.7. organizē budžeta ienākumu un izdevumu daļas izpildi;

14.8. nodrošina pašvaldības iestāžu un komercsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;

14.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī, ziņo Domei par Centrālās administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc Domes vai Domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

14.10. pēc kārtējām Domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības Domes priekšsēdētājam;

14.11. pašvaldības administrācijas ikdienas uzdevumu veikšanai izveido un likvidē darba grupas;

14.12. izskata Domē saņemto pastu un izdara rezolūcijas;

14.13. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

14.14. paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus un veic citus pienākumus, kas paredzēti Domes lēmumos;

14.15. norīko darbiniekus braucieniem uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai ārvalstīm darba uzdevumu izpildei un/vai mācību komandējumos;

14.16. ierosina, izskata disciplinārlietas par pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī pieņem lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu;

14.17. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai;

14.18. parakstīt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības,

14.19. atbild par grāmatvedības uzskaiti un organizāciju,

14.20. nosaka grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, nodrošinot centralizēto grāmatvedības uzskaiti Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs, izstrādā un apstiprina normatīvajiem aktiem grāmatvedības un budžeta jomā atbilstošu un pašvaldības specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību un nosaka konkrētus principus, nostādnes, metodes, noteikumus un praksi (tai skaitā uzskaites pamatprincipus, kontu plānu un darījumu grāmatojumus, būtiskuma līmeni);

14.21. nosaka grāmatvedības attaisnojuma un uzskaites dokumentu un pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavošanas, parakstīšanas, apmaksas un aprites kārtību, kā arī preču un pakalpojumu saņemšanas, uzskaites un norakstīšanas kārtību pašvaldības iestādēs;

14.22. nosaka personāla dokumentu sagatavošanas, parakstīšanas un aprites kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Jēkabpils Izglītības pārvaldē;

14.23. saskaņo 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā;

14.24. nosaka dokumentu pārvaldības kārtību Centrālajā administrācijā;

14.25. pieņem lēmumu par aizliegumu atrasties uz pašvaldības teritorijā esošo publisko ūdeņu un pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība;

14.26. saskaņo bezpilota gaisa kuģa lidojumu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 14; 26.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 11.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; 21.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; 09.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 09.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7; 02.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

15. Ja izpilddirektors, veicot savus pienākumus, nonāk interešu konflikta situācijā, konkrētās izpilddirektora funkcijas veic Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdētāja vietnieks.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

16. Izpilddirektora prombūtnes laikā viņa pienākumus veic Centrālās administrācijas Administratīvā departamenta direktors. Ja Administratīvā departamenta direktors nevar veikt izpilddirektora pienākumus, tad Izpilddirektora pienākumus veic cits Centrālās administrācijas departamenta direktors atbilstoši rīkojumam.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā, kas grozīta ar 04.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

17. Darba līgumu ar izpilddirektoru slēdz Domes priekšsēdētājs.

III. Domes pastāvīgās komitejas, komisijas, darba grupas un konsultatīvās komisijas

18. Deputātu pārstāvību pastāvīgajās komitejās nosaka pēc iespējas, ievērojot proporcionalitātes principu, deputāta vēlmes un intereses.

19. Dome izveido šādas pastāvīgās komitejas:

19.1. Finanšu komiteja, kas sastāv no 13 locekļiem;

19.2. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja, kas sastāv no 6 locekļiem;

19.3. Attīstības un tautsaimniecības komiteja, kas sastāv no 6 locekļiem.

20. Finanšu komitejas kompetence:

20.1. Sniegt priekšlikumus un atzinumus par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.

20.2. Vadīt pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskatīt komiteju atzinumus par budžeta projekta priekšlikumiem un iesniegt pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai Domes sēdē.

20.3. Dot atzinumu par budžeta līdzekļu pieprasījumiem un budžeta projektu.

20.4. Konceptuāli noteikt un kopīgi ar administrāciju un citām komitejām, komisijām un darba grupām īstenot vienotu Jēkabpils pilsētas finanšu politiku.

20.5. Izskatīt jautājumus, kas saistīti ar dažādiem finanšu pārkāpumiem pašvaldības iestādēs.

20.6. Izskatīt un sniegt atzinumu par jebkuru ar pašvaldības darbību saistītu jautājumu.

21. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas kompetence:

21.1. Izstrādāt sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības lietu politiku Jēkabpils pilsētā un pārraudzīt to īstenošanu.

21.2. Izskatīt un sniegt atzinumu Finanšu komitejai par kompetencē esošo nozaru struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

21.3. Izskatīt jebkuru jautājumu, kas skar sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jomas.

21.4. Ierosināt saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izstrādi kompetences ietvaros.

21.5. Atbilstoši kompetencei veicināt sabiedriskās aktivitātes.

22. Attīstības un tautsaimniecības komitejas kompetence:

22.1. Izstrādāt vienotu pašvaldības reģionālās attīstības, vides aizsardzības, mājokļu attīstības, būvniecības politiku, pilsētas attīstības, tai skaitā labiekārtošanas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas politiku un pārraudzīt to īstenošanu.

22.2. Izskatīt Jēkabpils pašvaldības spēkā esošo Attīstības programmu, teritorijas plānojumu, ierosināt grozījumu veikšanu.

22.3. Sniegt atzinumus par pašvaldības jaunu būvju projektēšanu un būvniecību.

22.4. Sniegt priekšlikumus Domei par nepieciešamību piedalīties Valsts investīciju programmās un Eiropas Savienības finansētos projektos.

22.5. Atbilstoši kompetencei ierosināt izstrādāt saistošos noteikumus.

22.6. Izskatīt jebkuru jautājumu, kas skar pilsētas attīstību, pašvaldības īpašumus, to pārvaldību, tautsaimniecību, transporta attīstību, kā arī tirdzniecību un komercdarbību.

22.7. Veicināt saimnieciskās darbības attīstību pilsētā.

22.8. Izskatīt un sniegt atzinumu Finanšu komitejai par kompetencē esošo nozaru struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

23. Jautājumi, kas jāskata Domes sēdē, pirms tam tiek skatīti pēc piekritības kādā no komitejām. Ja jautājumam nevar noteikt piekritību, to izskata Finanšu komiteja.

24. Domstarpības starp komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.

25. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti un argumentēti katrā konkrētā gadījumā.

26. Atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai Dome var izveidot no Domes deputātiem un iedzīvotājiem koleģiālās institūcijas - komisijas, konsultatīvās komisijas, valdes un darba grupas. Izveidotās koleģiālās institūcijas darbojas uz Domes apstiprināto nolikumu pamata, ja domes lēmumā nav noteikts citādi.

27. Kandidātus darbam Domes koleģiālajās institūcijās var izvirzīt tikai Domes deputāti. Pirms kandidāta izvirzīšanas darbam Domes koleģiālajās institūcijās izvirzītājam ir jāsaņem kandidāta rakstiska piekrišana.

28. Ja Dome neapstiprina izvirzītos kandidātus, tiek izvirzīts cits kandidāts. Ja Domes deputāts, nevēlas izvirzīt citu kandidātu, tad, vienojoties vai lozējot, tiesības izvirzīt kandidātu iegūst pārējie Domes deputāti.

29. Jautājumos, kas netiek regulēti Domes koleģiālo institūciju nolikumos, piemēro šī nolikuma IV. nodaļas regulējumu, kas noteikts komiteju darba organizācijai.

30. Dome ir izveidojusi Deputātu ētikas komisiju, kas sastāv no 13 deputātiem. Deputātu ētikas komisija izskata Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku un deputātu ētikas kodeksa (turpmāk tekstā – Ētikas kodekss) deputātu pārkāpumus un darbojas šī nolikumā IV. nodaļā pastāvīgajām komitejām noteiktajā kārtībā.

31. Iesniegumu par deputāta Ētikas kodeksa pārkāpumu rakstveidā var iesniegt 3 (trīs) deputāti, kurā:

31.1. izklāstīta lietas būtība;

31.2. paskaidrots, kādā veidā izpaudies deputātu Ētikas kodeksa pārkāpums;

31.3. sniegti pierādījumi, ja tādi ir iesniedzēja rīcībā;

31.4. minēti citi fakti, kuriem var būt nozīme lietas izskatīšanā.

32. Ja iesniegums nav pietiekami pamatots, to nekavējoties nosūta iesniedzējam precizēšanai un trūkumu novēršanai.

33. Iesniegumu Deputātu ētikas komisija izskata ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai trūkumu novēršanas.

34. Deputātu ētikas komisijas sēdes ir slēgtas.

35. Konstatējusi Ētikas kodeksa pārkāpumu, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

35.1. izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;

35.2. izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;

35.3. izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to domes sēdē un publicē komisijas lēmumu www.jekabpils.lv.

IV. Domes un pastāvīgo komiteju darba reglaments

36. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes sēdes notiek valsts valodā.

37. Domes kārtējās sēdes reizi mēnesī sasauc domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs, sasaucot domes sēdes, nosaka to datumu, laiku un vietu, ko deputātiem izziņo Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra. Informācija deputātiem tiek nosūtīta īsziņā uz deputāta norādīto mobilā tālruņa numuru.

(Jēkabpils pilsētas domes 27.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

37.1 Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra domes deputātiem par ārkārtas sēdes norises laiku un vietu paziņo nosūtot deputātiem informāciju īsziņā uz deputāta norādīto mobilā tālruņa numuru.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

38. Ja Domes priekšsēdētājs ir aizkavēts vadīt domes vai Finanšu komitejas sēdes, tās vada domes priekšsēdētāja vietnieks.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

39. Domes sēdēs obligāti piedalās Izpilddirektors, Centrālās administrācijas departamentu direktori, Juridiskās nodaļas pārstāvis, lēmuma projekta sagatavotājs, lēmuma projekta vīzētājs.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

40. Izpilddirektors Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā.

41. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem nav izpildīts noteiktajā termiņā, domes sēdes vadītājs sniedz informāciju, norādot, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.

42. Pirms balsošanas par Domes sēdes darba kārtību deputāti izsaka savus priekšlikumus darba kārtības izmaiņai un papildināšanai. Izvirzīt jautājuma iekļaušanu Domes sēdes darba kārtībā var domes sēdes vadītājs.

43. Domes sēdes vadītājs:

43.1. pārliecinās par kvoruma esamību;

43.2. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi, vada debates;

43.3. dod vārdu ziņotājam;

43.4. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

43.5. ierosina jautājumu nobalsošanu, tai skaitā, grozījumus Domes sēdes darba kārtībā;

43.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

43.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs;

43.8. nodrošina kārtības un normatīvo aktu ievērošanu sēdes laikā.

44. Par jautājumu var ziņot Domes deputāti un administrācijas darbinieki.

45. Domes sēdes vadītājam pēc debašu slēgšanas un pirms balsošanas ir tiesības izteikt savu viedokli.

46. Domes sēdē var runāt tikai tad, kad vārdu ir devis sēdes vadītājs.

47. Ja balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo Domes sēdes vadītājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

48. Nodrošinot kārtību Domes sēdē, sēdes vadītājam ir tiesības izteikt aizrādījumu kārtības traucētājam vai izraidīt to no sēdes.

49. Ja, izskatot lēmuma projektu, ir radušies priekšlikumi labojumiem, tad sākumā balso par priekšlikumiem labojumiem to iesniegšanas kārtībā un pēc tam par pašu lēmuma projektu. Ja priekšlikumi netiek pieņemti, tad balso par lēmuma projektu sākotnējā redakcijā.

50. Personas, kuras piedalās Domes sēdē, tiek reģistrētas. Tām nav tiesības runāt bez uzaicinājuma, piedalīties debatēs, balsošanā un traucēt Domes sēdes gaitu. Reģistrāciju veic Centrālās administrācijas darbinieks, kurš protokolē domes sēdi.

51. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā kārtējā domes sēdē.

52. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas sēžu laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, informējot par to komitejas sekretāru, kurš paziņojumu par sēžu laiku nekavējoties nosūta uz elektronisko pasta adresi pasts@jekabpils.lv. Komiteju sēdes nedrīkst būt Domes sēžu laikā.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

53. Domes un komitejas sēdes norisei izmanto datortehniku un dokumentu vadības sistēmu Namejs (turpmāk – Namejs), kurš nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu un vārdisku balsošanu. Piekļuvi Namejam nodrošina deputātam izsniegts unikāls "Lietotāja vārds" un "Parole", kuru datus aizliegts nodot citām personām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

53.1 Elektronisku pieeju Domes sēdes darba kārtībai, lēmuma projektiem, izziņas materiāliem, deputātu priekšlikumiem deputātiem Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra nodrošina Namejā ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

53.3 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

53.3 Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

53.4 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

53.5 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

(Jēkabpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

53.6 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs.

(Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

54. Izskatot materiālus, kas attiecas uz vairākām komitejām, var organizēt kopīgas sēdes. Sēdi vada tās komitejas vadītājs, kurš ierosinājis jautājuma izskatīšanu kopīgā sēdē vai domes priekšsēdētājs.

55. Komitejām var būt priekšsēdētāja vietnieki, kurus ievēl ar klātesošo locekļu balsu vairākumu attiecīgā komiteja. Komiteja nosaka priekšsēdētāja vietnieku un locekļu uzdevumus.

56. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Komitejas priekšsēdētāja vietnieks:

56.1. atbild par Komitejas uzdevumu un lēmumu izpildi;

56.2. pārstāv Komitejas viedokli domes sēdēs, citās komitejās un institūcijās;

56.3. kontrolē Komitejas kompetences jomās pieņemto domes lēmumu izpildi.

56.4. izpilda 43.punktā noteiktos sēdes vadītāja pienākumus.

57. Komitejas priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt padomdevējus.

58. Komitejas locekļiem ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs, un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

59. Komitejas locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem un juridisko personu komercnoslēpumiem, kas tiem kļuvusi zināma pildot Komitejas locekļa pienākumus.

60. Ja komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots.

61. Komitejās jautājumus izskata sagatavotu domes lēmumu projektu formā. Ja komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz uz kārtējo domes sēdi cits lēmuma projekta variants. Par komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.

62. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs par to ziņo Domei.

63. Komiteju pieņemtie lēmumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījis komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētājs paraksta komitejas pieņemtos lēmumus 2 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sēdē.

64. Domes sēžu un komiteju sekretāri, kurus ar rīkojumu nosaka izpilddirektors no Centrālās administrācijas Vienas Pieturas Aģentūras darbiniekiem:

64.1. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai sēdē;

64.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus un protokolē sēdes atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

64.3. sagatavo domes lēmumu projektus;

64.4. kārto dokumentus, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, atbilstoši dokumentu pārvaldības noteikumiem;

64.5. sagatavo un izsniedz pieņemtos lēmumus.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 20)

65. Domes un komiteju sēžu protokolu numerācija tiek uzsākta katru kalendāro gadu no jauna.

66. Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra nodrošina Domes pieņemto nolikumu, noteikumu, reglamentu, instrukciju, ieteikumu, saistošo noteikumu grupēšanu un konsolidāciju.

V. Pašvaldības lēmuma projektu sagatavošanas kārtība

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

67. Domes sēdē izskata Komitejās vai citā domes izveidotā koleģiālā institūcijā izskatītus lēmumu projektus.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

68. Lēmuma projekta sagatavotājs ir atbildīgs par lēmuma projekta kvalitāti, satura atbilstību faktiskajai situācijai, tā atbilstību nozares speciālajām tiesību normām, kā arī visas nepieciešamās dokumentācijas pievienošanu un reģistrēšanu Namejā.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

69. Domes lēmumu tiesiskuma papildpārbaudi veic Juridiskais departaments. Lēmumu projektu lietderības pārbaudi veic Domes izveidotās koleģiālās institūcijas un Dome.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

70. Domes lēmumu projekti vizēšanai jāiesniedz Juridiskajā departamentā ne vēlāk kā līdz 8 dienas pirms Domes sēdes plkst.1500. Domes lēmumu projektus, kas tiek nodoti izskatīšanai Domē no Finanšu komitejas, iesniedz vizēšanai Juridiskajā departamentā ne vēlāk kā līdz septiņas dienas pirms Domes sēdes plkst.1500. Termiņā neiesniegti domes lēmumu projekti netiek vizēti.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

71. Juridiskā departamenta jurists, vizējot domes lēmuma projektu, pārbauda tā atbilstību vispārējām tiesību normām un var nodot lēmuma projektu vizēšanai jebkuram Centrālās administrācijas darbiniekam vai lēmuma projekta sagatavotājam papildināt lēmuma projektu pēc būtības. Juridiskā departamenta jurists var atteikties vizēt lēmuma projektu, ja tos atteicies vizēt attiecīgās nozares speciālists, vai lēmuma projekta sagatavotājs ne vēlāk kā līdz sešas dienas pirms Domes sēdes plkst.1500 nav papildinājis lēmuma projektu pēc būtības un nav iesniedzis Juridiskajā departamentā.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā, kas grozīta ar 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

72. Vizētos domes lēmumu projektus ne vēlāk kā līdz trīs dienas pirms Domes sēdes plkst.900 nodod Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūrai. Domes priekšsēdētājs nosaka Domes sēdes darba kārtību. Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra Domes sēdes darba kārtību, izskatāmos lēmumu projektus un pievienotos materiālus ievieto Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes" vismaz trīs dienas pirms kārtējās Domes sēdes un trīs stundas pirms ārkārtas Domes sēdes.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

73. Deputāti ar Domes sēžu lēmumu projektiem un pievienotajiem materiāliem iepazīstas elektroniski Namejā, sadaļā "Aktuālās sēdes".

(Jēkabpils pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

VI. Līgumu noslēgšanas procedūra

74. Jebkuru līgumu, ko slēdz pašvaldība var parakstīt Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

75. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētaja vietnieks informē Finanšu komiteju par noslēgtajiem starptautiskiem sadarbības līgumiem un ziedojuma, sponsorēšanas vai dāvinājuma līgumiem, ja pašvaldība ir mantas saņēmēja.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

76. Domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks var pilnvarot jebkuru Centrālās administrācijas darbinieku slēgt atsevišķus līgumus, par to sastādot attiecīgu pilnvaru.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

77. Līgumus pašvaldības iestādēs slēdz iestādes vadītājs budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un iestādes nolikumā paredzētās kompetences ietvaros.

78. Līgumu projekti, pirms parakstīšanas jāiesniedz vizēšanai attiecīgās pašvaldības iestādes juristam, ja tāds ir, un konkrētajā jomā atbildīgajam darbiniekam.

79. Ja līguma vizētājiem nav pretenziju, tad uz līguma tiek uzlikta vīza ar pozitīva vērtējuma nozīmi. Līguma vizētājs sniedzot negatīvu atsauksmi par līguma projektu, norāda uz tā trūkumiem un iespējamiem labojumiem. Atkarībā no līgumu sarežģītības pakāpes līguma vizēšanu veic no 3 līdz 10 darba dienu laikā. Nepārkāpjot vizēšanas termiņu, līguma vizētājs ir tiesīgs nodot līguma projekta vizēšanu jebkuram iestādes darbiniekam.

80. Dome apstiprina Centrālās administrācijas līgumu noslēgšanas un saistību izpildes kontroles kārtību.

VII. Iedzīvotāju pieņemšana, iesniegumu izskatīšanas un informācijas iegūšanas kārtība

81. Domes priekšsēdētājs iedzīvotājus pieņem Brīvības ielā 120, Jēkabpilī katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00. Domes priekšsēdētāja vietnieks iedzīvotājus pieņem Brīvības ielā 120, Jēkabpilī katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst.14.00 līdz 17.00. Par iedzīvotāju pieņemšanas laiku un vietas izmaiņām tiek izziņots publiski.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

82. Izpilddirektors un Centrālās administrācijas darbinieki iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst.17.00. Pašvaldības iestādēs iedzīvotāju pieņemšanas kārtību nosaka iestādes vadītājs un par to informē Izpilddirektoru.

83. Iedzīvotāji iesniegumus, kas adresēti Domei, var sūtīt pa pastu vai personīgi nodot Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, pirmajā stāvā. Elektroniskos iesniegumus un dokumentus var sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

84. Jēkabpils pilsētas pašvaldība publicitātes veicināšanai Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā tiek izveidoti un uzturēti pašvaldības profili sociālajos tīklos.

85. Pašvaldības iestādes reģistrē iesniegumus un izskata tos atbilstoši to apstiprinātajai kārtībai.

86. Personām ir pieejama visa Domes rīcībā esošā informācija, kas nav ierobežotas pieejamības informācija.

87. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pieņemtajiem domes lēmumiem, izņemot informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Domes lēmumi tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv. Ar domes sēžu protokoliem var iepazīties un saņemt to atvasinājumus Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūrā.

88. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un/vai iesniegumus. Tos iesniedz Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūrā. Elektroniskos dokumentus nosūta Vienas pieturas aģentūrai uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Atbilde uz deputāta iesniegumu un/vai pieprasījumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā piecpadsmit dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs darba dienu laikā no iesnieguma un/vai pieprasījuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

VIII. Kārtība kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu

89. Pašvaldības amatpersonas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem rīkojas Domes lēmumos noteiktajā kārtībā.

90. Dome apstiprina kārtību kādā pašvaldības amatpersonas un darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem.

IX. Dokumentu nodošanas kārtība priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā

91. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam organizē izpilddirektors.

92. Izpilddirektors organizē arī materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam atbilstoši Grāmatvedības nodaļas izsniegtajam materiālo vērtību sarakstam.

93. Par dokumentu un materiālo vērtību nodošanu tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais Domes priekšsēdētājs, jaunais Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Grāmatvedības nodaļas pārstāvis.

X. Kārtība kādā rīko publisko apspriešanu

94. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības autonomas kompetences jautājumos Dome visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var organizēt publisku apspriešanu.

95. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

95.1. pēc ne mazāk kā 2/3 Dome deputātu iniciatīvas;

95.2. pēc ne mazāk kā 5% pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

95.3. pēc pašvaldības Domes priekšsēdētāja iniciatīvas.

96. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

96.1. tās datumu un vēlamos termiņus;

96.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

96.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

96.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

96.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

XI. Administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

97. Pašvaldības padotībā esošo institūciju un amatpersonu administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd Domē. Administratīvo strīdu komisija sagatavo apstrīdējumu izskatīšanu Domē, kā arī uzklausa procesa dalībniekus.

98. Administratīvo strīdu komisijas sastāvu nosaka dome.

99. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj Dome, pirms tam jautājumu izskatot Finanšu komitejā.

XII. Darbinieku pieņemšanas kārtība

100. Iestāžu vadītāji un iestāžu struktūrvienību vadītāji darbā tiek pieņemti pēc iekšēja vai atklāta konkursa rezultātiem. Pieņemot darbā pārējos darbiniekus, konkursa rīkošanas nepieciešamību un veidu izvērtē attiecīgās pašvaldības iestādes vadītājs. Darbinieku pieņemšanas procedūru pārējās Centrālās administrācijas vakantajās amata vietās izpilddirektors saskaņo ar domes priekšsēdētāju.

101. Iestādes vadītājs izlemj vai konkrētā gadījumā piemērot iekšēju vai atklātu konkursu. Rīkojums par iekšēja konkursa izsludināšanu nekavējoties tiek nosūtīts visām iestādēm, izmantojot vienoto dokumentu vadības sistēmu.

102. Pašvaldību iestāžu vadītāji, pieņemot darbā darbiniekus atklātā konkursā, izsludina konkursu, kurā norāda vakanto amata vietu, galvenos pienākumus, prasības, pieteikumu iesniegšanas vietu un laiku. Izsludinot atklātu konkursu, var tikt noteiktas papildus prasības. Atklāto konkursu uz pieteikšanos amata vietai izsludina vismaz vienu reizi vietēja rakstura laikrakstā. Pieteikšanās termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 dienām no sludinājuma publicēšanas dienas. Ja konstatēta kandidātu neatbilstība prasībām vai termiņā noteiktajā laikā neviens nav iesniedzis pieteikumu, izsludina atkārtotu konkursu. Izsludinot iekšējo konkursu, tā rīkošanas nosacījumi, ir tādi paši kā atklātam konkursam.

103. Vakantajām Centrālās administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vadītāju amata vietām izpilddirektors ar rīkojumu konkursā pieteikušos kandidātu vērtēšanai izveido komisiju trīs personu sastāvā. Komisijas sastāvā obligāti piedalās izpilddirektors un attiecīgās Centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs, kura tiešā pakļautībā atradīsies darbinieks. Ja Centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs pamatoti iebilst pret kandidatūru, tad izpilddirektoram šie iebildumi ir saistoši. Komisijā ar padomdevēja tiesībām izpilddirektors var pieaicināt jebkuru pašvaldības darbinieku. Komisijas sēdes ir slēgtas.

104. Rīkojumus par Centrālās administrācijas struktūrvienību un pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju pieņemšanu darbā un darba līgumus sagatavo Centrālās administrācijas Vienas pieturas aģentūra.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 04.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

XIII. Noslēguma jautājums

105. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
13.11.2020