Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2018. - 31.08.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.136

Rīgā 2014.gada 16.maijā
Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), un šo noteikumu 6. punktā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība (tālāk tekstā – ieguldījumu brokeru sabiedrība) sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai vērtspapīru pārskatus (tālāk tekstā – pārskati), kā arī pārskatu iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

3. Pārskatos sniegtā informācija nepieciešama maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, finanšu kontu statistikas, vērtspapīru turējumu statistikas, ieguldījumu fondu statistikas un citu finanšu starpnieku statistikas sagatavošanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

5. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz piektajai darbadienai pēc pārskata mēneša beigām šādus pārskatus:

5.1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (1. pielikums);

5.2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (2. pielikums);

5.3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" (3. pielikums).

6. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai līdz piektajai darbadienai pēc pārskata mēneša beigām šādus pārskatus:

6.1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (1. pielikums);

6.2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (2. pielikums).

7. Kredītiestāžu sagatavoto "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" un "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" norādīto savā īpašumā esošo vērtspapīru pozīciju (ailes "Kopējā uzskaites vērtība (euro)") kopsumma atbilst monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 250000., 225300. un 260000. pozīciju kopsummai.

8. Pārskatus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

III. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata" aizpildīšanas kārtība

9. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" uzrāda informāciju par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu īpašumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā, kuriem Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks piešķīris starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (International Securities Identification Number; tālāk tekstā – ISIN kods) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi".

10. Kredītiestāde pārskatā neuzrāda vērtspapīrus, kuri nodrošina līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

IV. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata" aizpildīšanas kārtība

11. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" uzrāda informāciju par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu īpašumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā, par kuriem informācija nav iekļauta "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā".

12. Kredītiestāde pārskatā neuzrāda vērtspapīrus, kuri nodrošina līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

V. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskata (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" aizpildīšanas kārtība

13. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskatā (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" kredītiestāde uzrāda informāciju par vērtspapīriem, kuri nodrošina līdzdalību saistītās un radniecīgās sabiedrībās pārskata mēneša pēdējā datumā.

14. Pārskata pozīcija "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" atbilst monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai.

VI. Pārskatu pozīciju aizpildīšanas kārtība

15. Pozīcijā "ISIN kods" uzrāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

16. Pozīcijā "ID kods" uzrāda attiecīgā vērtspapīra starptautisko vai uzskaites sistēmā esošo unikālo identifikācijas kodu (ne garāku par 20 simboliem).

17. Pozīcijā "ISIN/ID kods" uzrāda attiecīgā vērtspapīra ISIN kodu, vai, ja ISIN kods nav pieejams, identifikācijas kodu saskaņā ar šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem.

18. Pozīcijā "Emitenta valsts kods" uzrāda vērtspapīra emitenta rezidences valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Ja emitents ir starptautiskā organizācija, uzrāda divu zīmju kodu atbilstoši starptautisko organizāciju kodu sarakstam (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites"). Ja emitents emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, uzrāda emisijā piesaistīto līdzekļu galasaņēmēja rezidences valsts kodu.

19. Pozīcijā "Emitenta sektora kods" uzrāda šādu emitenta sektora kodu (ja emitents emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, uzrāda emisijā piesaistīto līdzekļu galasaņēmēja sektora kodu; ieguldījumu fonda un alternatīvā ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda un pensiju fonda, emitētajiem vērtspapīriem piederību emitenta sektoram nosaka pēc fonda veida):

19.1. nefinanšu sabiedrībām – kodu "SK11";

19.2. centrālajām bankām – kodu "SK121";

19.3. monetārajām finanšu iestādēm, izņemot naudas tirgus fondus – kodu "SK122";

19.4. naudas tirgus fondiem – kodu "SK123";

19.5. ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem – kodu "SK124";

19.6. citiem finanšu starpniekiem, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, – kodu "SK125";

19.7. finanšu palīgsabiedrībām – kodu "SK126";

19.8. piesaistošajām finanšu iestādēm un naudas aizdevējiem – kodu "SK127";

19.9. apdrošināšanas sabiedrībām – kodu "SK128";

19.10. pensiju fondiem – kodu "SK129";

19.11. centrālajām valdībām – kodu "SK1311";

19.12. pavalsts valdībām – kodu "SK1312";

19.13. vietējām valdībām – kodu "SK1313";

19.14. sociālās nodrošināšanas fondiem – kodu "SK1314";

19.15. mājsaimniecībām – kodu "SK14";

19.16. mājsaimniecības apkalpojošajām bezpeļņas organizācijām – kodu "SK15".

20. Pozīcijā "Emitenta nosaukums" uzrāda pilnu vērtspapīra emitenta nosaukumu. Ja emitents emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, uzrāda emisijā piesaistīto līdzekļu galasaņēmēja nosaukumu.

21. Pozīcijā "Emisijas datums" uzrāda datumu, kurā vērtspapīrs emitēts. Ja veikta papildemisija, uzrāda sākotnējās emisijas datumu.

22. Pozīcijā "Dzēšanas datums" uzrāda parāda vērtspapīra dzēšanas datumu.

23. Pozīcijā "Instrumenta kods" uzrāda šādu vērtspapīra kodu:

23.1. īstermiņa parāda vērtspapīriem – kodu "AF31";

23.2. ilgtermiņa parāda vērtspapīriem – kodu "AF32";

23.3. kotētām akcijām – kodu "AF511";

23.4. nekotētām akcijām – kodu "AF512";

23.5. citiem kapitāla vērtspapīriem – kodu "AF519";

23.6. naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecībām – kodu "AF521";

23.7. ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām – kodu "AF522".

24. Pozīcijā "Valūtas kods" uzrāda vērtspapīru emisijas valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

25. Pozīcijā "Kopējā nominālvērtība" uzrāda individuāla īpašnieka kontā esošo parāda vērtspapīru turējuma kopējo nominālvērtību emisijas valūtā.

26. Pozīcijā "Kupona likme (%)" uzrāda parāda vērtspapīra kupona likmes apmēru procentos pārskata mēneša pēdējā datumā.

27. Pozīcijā "Īpašnieka valsts kods" uzrāda vērtspapīra īpašnieka rezidences valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi":

27.1. klientu uzdevumā turētiem vērtspapīriem uzrāda attiecīgā klienta rezidences valsts kodu;

27.2. nominālajā finanšu instrumentu kontā esošiem vērtspapīriem, kuriem nav iespējams uzrādīt personu, kam vērtspapīri pieder, uzrāda nominālā finanšu instrumentu konta turētāja rezidences valsts kodu;

27.3. reversā repo darījuma rezultātā iegūtiem vērtspapīriem uzrāda darījuma partnera rezidences valsts kodu.

28. Pozīcijā "Īpašnieka sektora kods" uzrāda tā īpašnieka, kura rezidences valsts kods norādīts pozīcijā "Īpašnieka valsts kods", sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 19.1.–19.16. apakšpunktu. Ieguldījumu fonda un alternatīvā ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda un pensiju fonda, portfelī ietilpstošajiem vērtspapīriem piederību īpašnieka sektoram nosaka pēc fonda veida.

29. Pozīcijā "Īpašnieka identifikācijas kods" uzrāda īpašnieka vai nominālā finanšu instrumentu konta turētāja – rezidenta – identifikācijas kodu:

29.1. monetārajām finanšu iestādēm – atbilstošo monetārās finanšu iestādes kodu saskaņā ar "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu", kuru uztur un publicē Latvijas Banka;

29.2. ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem – atbilstošo reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;

29.3. ieguldījumu fondam, izņemot naudas tirgus fondu, un alternatīvajam ieguldījumu fondam – atbilstošo kodu saskaņā ar "Latvijas Republikas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu sarakstu", kuru uztur un publicē Latvijas Banka.

30. Pozīcijā "Vērtspapīru portfeļa veids" uzrāda:

30.1. kredītiestāžu īpašumā esošiem tirgojamiem parāda vērtspapīriem šādu kodu:

30.1.1. amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem vērtspapīriem – kodu "MMTB";

30.1.2. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā – kodu "MMPV";

30.1.3. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos – kodu "MMPI";

30.2. kredītiestāžu īpašumā esošiem netirgojamiem parāda vērtspapīriem (kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijā) šādu kodu:

30.2.1. amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem vērtspapīriem – kodu "MMNTTB";

30.2.2. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā – kodu "MMNTPV";

30.2.3. patiesajā vērtībā vērtētiem vērtspapīriem ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos – kodu "MMNTPI";

30.3. pensiju fondu turētiem vērtspapīriem šādu kodu:

30.3.1. pensiju fonda īpašumā esošiem vērtspapīriem – kodu "MMPF";

30.3.2. pensiju plānu vārdā turētiem vērtspapīriem – kodu "MMPL";

30.4. valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esošiem vērtspapīriem – kodu "MMVF".

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

31. Pozīcijā "Papildinformācija" uzrāda darījumu vai starpniecību raksturojošo kodu:

31.1. repo darījumā iesaistītiem vērtspapīriem – "MM13";

31.2. reversā repo darījumā iesaistītiem (iegūtiem) vērtspapīriem – "MM14";

31.3. nominālajos finanšu instrumentu kontos esošiem vērtspapīriem – "MM50";

31.4. repo darījumā iesaistītiem un nominālajos finanšu instrumentu kontos esošiem vērtspapīriem – "MM53";

31.5. reversā repo darījumā iesaistītiem (iegūtiem) nominālajos finanšu instrumentu kontos esošiem vērtspapīriem – "MM54".

32. Pozīcijā "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" uzrāda individuāla īpašnieka kontā esošo vērtspapīru turējuma uzskaites vērtību euro ar divām zīmēm aiz komata (ja uzskaites vērtība ir negatīva, to norāda ar "–" zīmi). Ārvalstu valūtās denominētus vērtspapīrus pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda pēdējās dienas beigās. Šīs pozīcijas kopsummu uzrāda pozīcijā "Kontrolsumma".

33. Pozīcijā "Skaits" uzrāda individuāla īpašnieka kontā esošo kapitāla vērtspapīru un ieguldījumu apliecību skaitu.

34. Pozīcijā "Emitenta NACE kods" uzrāda emitenta četrzīmju kodu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, noteiktajai saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai.

35. Pozīcijā "Līdzdalības apmērs (%)" uzrāda līdzdalības apmēru procentos no pamatkapitāla.

36. Pozīcijā "Kopējais emitētais apjoms" uzrāda vērtspapīru kopējo emitēto apjomu emisijas valūtā.

37. Pozīcijā "Emitenta pašu kapitāls" uzrāda emitenta pašu kapitāla (starpība starp aktīviem un saistībām) apjomu emisijas valūtā. Ja šādi dati nav pieejami par kārtējo pārskata periodu, uzrāda kārtējā pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju.

38. Pozīcijā "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi" uzrāda emitenta pārskata gada peļņu vai zaudējumus (zaudējumus uzrāda ar "–" zīmi), kas radušies periodā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam, emisijas valūtā. Ja šādi dati nav pieejami par kārtējo pārskata periodu, uzrāda kārtējā pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju.

39. Pozīcijā "Emitenta reģistrācijas numurs" uzrāda emitenta, kuram pozīcijā "Emitenta valsts kods" uzrādīts kods "LV", reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 116 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 152).

41. Pārskatus par stāvokli 2014. gada novembra beigās iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 5. decembrim, un tiem piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 116 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi".

42. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

43. Pārskatos par stāvokli 2017. gada decembra beigās kredītiestāžu īpašumā esošo vērtspapīru kodus norāda saskaņā ar šo noteikumu 30. punkta redakciju, kas bija spēkā 2017. gada 31. decembrī.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 136
   VSPARK 27002080
Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats   
20_____. gada _____________________   
    

Kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums

  
    

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

 
Nr. p.k.ISIN kodsEmitenta valsts kodsEmitenta sektora kodsInstru-
menta kods
Valūtas kodsKopējā nomināl-
vērtība
Īpaš-
nieka valsts kods
Īpaš-
nieka sektora kods
Īpaš-
nieka identifi-
kācijas kods
Vērts-
papīru portfeļa veids
Papild-
informācija
Kopējā uzskaites vērtība
(euro)
Skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              
              
              
              

Kontrolsumma

 

x


Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 136
   VSPARK 27002081
Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats   
20_____. gada _____________________   
    
Kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums  
    

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

 

 

Nr. p.k.ID kodsEmitenta nosaukumsEmitenta valsts kodsEmitenta sektora kodsEmitenta NACE kodsEmisijas datumsDzēšanas datumsInstrumenta kodsValūtas kods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          


Kopējā nominālvērtībaKupona likme (%)Īpašnieka valsts kodsĪpašnieka sektora kodsĪpašnieka identifikācijas kodsVērtspapīru portfeļa veidsPapildinformācijaKopējā uzskaites vērtība (euro)Skaits

11

12

13

14

15

16

17

18

19

         
         

Kontrolsumma

 

x


Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 136
   VSPARK 27002082
Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu
"Mēneša bilances pārskata"  270000. pozīcijai)
 
20_____. gada _____________________   
    
Kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums  
    

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

 

 
Nr.p.k.ISIN/ID kodsEmitenta nosaukumsEmitenta valsts kodsEmitenta sektora kodsInstrumenta kodsValūtas kods

1

2

3

4

5

6

7

       
       


Līdzdalības apmērs (%)Kopējā uzskaites vērtība (euro)SkaitsEmitenta NACE kodsKopējais emitētais apjomsEmitenta pašu kapitālsEmitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumiEmitenta reģistrācijas numurs

8

9

10

11

12

13

14

15

        
        

Kontrolsumma

  

x

x

x

x

x


Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
01.01.2018