Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.06.2021. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumus Nr. 220 "Statistisko datu par monetāro finanšu iestāžu procentu likmēm sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.133

Rīgā 2014.gada 16.maijā
Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka, kuras monetārās finanšu iestādes (tālāk tekstā – MFI) un kādā kārtībā sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai procentu likmju pārskatus (tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskatu iesniegšanas termiņus.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme – gada likme, kas izlīdzina to maksājumu (kredītu, kredītu pieteikumu izskatīšanas izmaksu, kredītu administrēšanas izmaksu, komisijas maksas u.c.) tagadnes un nākotnes vērtību, kuri izriet no līguma nosacījumiem, MFI vienojoties ar klientu (annual percentage rate of charge);

2.2. nolīgtā gada procentu likme – starp MFI un klientu noslēgtā līgumā noteiktā procentu likme, kura aprēķināta uz gada 365 dienu bāzes un kotēta procentos gadā un kura neiekļauj komisijas maksu, administratīvos izdevumus u.c. ar kredītu un noguldījumu apkalpošanu saistītus izdevumus (annualised agreed rate);

2.3. procentu likmes darbības sākotnējais periods – līgumā noteiktais laika periods no kredīta izsniegšanas brīža līdz procentu likmes pārmaiņu datumam. Šis periods var būt īsāks par sākotnējo termiņu vai vienāds ar to;

2.4. šauri definētā faktiskā procentu likme – procentu likme, kas izlīdzina tādu maksājumu (noguldījumu vai kredītu, maksājumu vai atmaksu, procentu maksājumu) tagadnes un nākotnes vērtību, kuri nav komisijas un citas maksas un kuri izriet no līguma nosacījumiem, MFI vienojoties ar klientu (narrowly defined effective rate);

2.5. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.6. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.7. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.8. norēķinu kartes divu posmu kredīts – kredīts, kas izsniegts mājsaimniecībai vai nefinanšu sabiedrībai, izmantojot atliktā maksājuma debetkarti vai kredītkarti, kurai ir divi kredītu izsniegšanas posmi – bezprocentu kredīts un procentu kredīts;

2.9. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.10. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.11. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.12. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.13. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.14. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.15. pārskatītie kredīti – kredīti, kuru līgumi pārskatīti pēc mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības aktīvas darbības, kas vērsta uz vienošanos par jauniem līguma noteikumiem, t.sk. par procentu likmi;

2.16. pārskatītie noguldījumi – noguldījumi, kuru līgumi pārskatīti pēc mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības aktīvas darbības, kas vērsta uz vienošanos par jauniem līguma noteikumiem, t.sk. par procentu likmi;

2.17. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.18. sākotnējais termiņš – periods no darījuma sākuma datuma līdz nolīgtajam darījuma beigu datumam. Sākotnējo termiņu attiecina uz kredītiem;

2.19. noteiktais termiņš – periods no darījuma sākuma datuma līdz nolīgtajam darījuma beigu datumam. Noteikto termiņu attiecina uz noguldījumiem;

2.20. atlikušais termiņš – periods no pārskata perioda beigu datuma līdz nolīgtajam darījuma beigu datumam;

2.21. sliktais kredīts – kredīts, kura procentu vai pamatsummas (vai tās daļas) kavējuma periods pārsniedz 90 dienas vai kuram konstatēts daļējs vai pilnīgs vērtības samazinājums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantā minēto saistību neizpildes definīciju;

2.22. mājsaimniecība:

2.22.1. fiziskā persona vai fizisko personu grupa kā patērētājs un tikai pašu galapatēriņam domātu preču ražotājs un nefinanšu pakalpojumu sniedzējs;

2.22.2. pašnodarbinātais, kas ir fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidota saimnieciski organizatoriska vienība, par kuras saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuras grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā;

2.22.3. mājsaimniecības apkalpojoša bezpeļņas organizācija – atsevišķa juridiska vienība, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas;

2.23. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190);

2.24. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190).

(Grozīts ar LB 23.03.2017. noteikumiem Nr. 150; LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190)

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Pārskatos sniegtā informācija nepieciešama, lai sagatavotu procentu likmju statistiku atbilstoši Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām, nodrošinātu Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas īstenošanu un makroekonomisko prognozēšanu, veiktu finanšu stabilitātes analīzi un informētu citas institūcijas un sabiedrību par procentu likmēm Latvijas Republikā.

(LB 04.06.2021. noteikumu Nr. 190 redakcijā)

5. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

6. Noteikumi attiecas uz šādām MFI:

6.1. Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiālēm, kuras reģistrētas Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde);

6.2. Latvijas Republikā reģistrētām krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā – krājaizdevu sabiedrība), kuru kredītu atlikumu kopsumma ir lielāka par 250 000 euro.

II. Procentu likmju pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

7. MFI sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai šādus pārskatus:

7.1. "Jauno darījumu procentu likmju pārskats" (1. pielikums);

7.2. "Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats" (2. pielikums);

7.3. "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats" (3. pielikums).

8. MFI pārskatus sagatavo un iesniedz pēc pārskata mēneša beigām Latvijas Bankai šādos termiņos:

8.1. kredītiestādes – septiņu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām;

8.2. krājaizdevu sabiedrības – ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatu'' un "Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskatu" par martu, jūniju, septembri un decembri un ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskatu'' par stāvokli 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī – četru darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām.

(Grozīts ar LB 10.05.2018. noteikumiem Nr. 166)

9. Pārskatus iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

10. Pārskatos ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz rezidentiem un nerezidentiem. Attiecībā uz nerezidentiem pārskatos ievēro dalījumu pārējās euro zonas valstīs un pārējās ārvalstīs.

11. Pārskatos atsevišķi uzrāda darījumus euro, ASV dolāros un pārējās ārvalstu valūtās.

12. Sagatavojot pārskatus, MFI katram kredītam vai noguldījumam aprēķina nolīgto gada procentu likmi vai šauri definēto faktisko procentu likmi, pamatojoties uz līguma nosacījumiem. Šauri definēto faktisko procentu likmi var aprēķināt jebkuram noguldījumam vai kredītam. MFI var izmantot arī nolīgtās gada procentu likmes aprēķinu, ja:

12.1. procentu kapitalizācija notiek regulāri un sakrīt ar pamatsummas samaksas laika plānu;

12.2. pamatsummas samaksa un procentu kapitalizācija notiek regulāri, bet procentu maksājumi tiek veikti biežāk nekā pamatsummas samaksa.

13. MFI lieto tikai šauri definētās faktiskās procentu likmes aprēķinu, ja:

13.1. pamatsummas samaksa ir regulāra, bet procentu maksājumi ir neregulāri vai procentu maksājumi tiek veikti retāk nekā pamatsummas samaksa;

13.2. procentu maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, bet pamatsummas samaksa nav regulāra.

14. Nolīgto gada procentu likmi aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

,

kur:

AAR – nolīgtā gada procentu likme;

r – gada procentu likme, kas noteikta starp MFI un klientu noslēgtajā līgumā (mainīgas procentu likmes gadījumā izmanto kredīta izsniegšanas vai noguldījuma piesaistīšanas brīdī aprēķināto procentu likmi);

n – procentu kapitalizācijas reižu skaits gadā (piemēram, 1, 2, 4, 12).

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 190)

15. Šauri definēto faktisko procentu likmi aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

,

kur:

S – sākotnēji izsniegtā kredīta (piesaistītā noguldījuma) apjoms;

i – šauri definētā faktiskā procentu likme;

CFn – n-tā nākotnes naudas plūsma;

N – ar finanšu instrumentu saistīto naudas plūsmu skaits;

Dn – dienu skaits no datuma, kad izsniegts kredīts (piesaistīts noguldījums), līdz datumam, kad notiek n-tā nākotnes naudas plūsma.

16. Izsniegto kredītu un piesaistīto noguldījumu apjomu un atlikumu uzrāda veselos euro. Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu un piesaistīto noguldījumu apjomu un atlikumu uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

17. Procentu likmes uzrāda procentos, norādot četrus ciparus aiz komata.

18. Attiecinot katru kredītu vai noguldījumu uz konkrētu termiņu grupu, ņem vērā, ka pārskatu ietvaros par gadu uzskatāms periods no iepriekšējā gada konkrētā datuma līdz attiecīgā gada tam pašam datumam (ieskaitot).

19. Katrā termiņu grupā uzrāda arī tos kredītus un noguldījumus, kuri attiecināmi uz termiņu grupas ilgāko termiņu.

III. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskata'' un "Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskata" aizpildīšanas kārtība

20. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' MFI uzrāda pārskata perioda jaunos darījumus.

21. Jaunais darījums ir starp mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību un MFI pārskata periodā:

21.1. no jauna noslēgts līgums par finanšu pakalpojuma sniegšanu, kurā pirmo reizi noteikta kredīta vai noguldījuma procentu likme;

21.2. pārskatītais kredīts vai pārskatītais noguldījums.

22. Spēkā esošo noguldījuma, kredīta un repo līgumu pagarinājumi, kas notiek automātiski, t.i., bez klienta aktīvas iejaukšanās, un neietver jaunas vienošanās par spēkā esošā līguma noteikumiem, t.sk. procentu likmi, nav uzskatāmi par jauniem darījumiem. Ja līguma darbības laikā (laikā t1) fiksēto procentu likmi aizstāj ar mainīgo procentu likmi un otrādi, par ko puses vienojušās līguma darbības sākumā (laikā t0), to neuzskata par jaunu vienošanos.

23. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' ietver jaunos darījumus par kredīta, pārsnieguma kredīta, atjaunojamā kredīta un norēķinu kartes divu posmu kredīta izsniegšanu, piesaistītajiem noguldījumiem un repo darījumiem. Par jaunajiem darījumiem uzskatāmi arī tie darījumi, kuru norēķinu diena ir nākamajā pārskata periodā.

24. Jaunā darījuma noslēgšanas brīdī ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' uzrāda visu attiecīgajā darījumā noteikto summu, izņemot šo noteikumu 25. un 26. punktā minēto.

25. Pārsnieguma kredītu, atjaunojamo kredītu un norēķinu kartes divu posmu kredītu ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' uzrāda kā pārskata mēneša pēdējās dienas bilances atlikumu (atlikums dienas beigās).

26. Ja kredīts izsniegts saskaņā ar kredītlīnijas nosacījumiem, ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' uzrāda summas, kas kredītlīnijas ietvaros saņemtas un pārskata perioda beigās nav atmaksātas. Kredītlīnijā pieejamā summa, kas nav saņemta vai ir atmaksāta, nav uzrādāma ne kā jauns darījums, ne kā darījuma atlikums.

27. Ja mājsaimniecība vai nefinanšu sabiedrība saņem kredītu pa daļām (tranches) laikā t1, t2, t3 utt., nevis visu summu līguma darbības sākumā (laikā t0), "Jauno darījumu procentu likmju pārskatā" to uzrāda kā vienošanos starp mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību un MFI laikā t0 ar līgumā norādīto procentu likmi un visu līgumā noteikto summu.

28. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'', aprēķinot norēķinu kartes divu posmu kredītu vidējo svērto procentu likmi, norēķinu kartes bezprocentu kredītu atlikumi nav jāņem vērā.

29. Pozīcijas ''Pārējie kredīti mājsaimniecībām'' apakšpozīcijā "t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām" atsevišķi uzrāda kredītus pašnodarbinātām personām saimnieciskās darbības veikšanai. Kredītus pašnodarbinātām personām privātajam patēriņam uzrāda attiecīgi vai nu pozīcijā "Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei" vai pozīcijā "Patēriņa kredīti mājsaimniecībām".

30. Katrs rezidentu nefinanšu sabiedrībām un pārējo euro zonas valstu nefinanšu sabiedrībām izsniegts kredīts uzrādāms vienā no šādām grupām:

30.1. kredīta apjoms līdz 250 000 euro;

30.2. kredīta apjoms no 250 001 līdz 1 000 000 euro;

30.3. kredīta apjoms pārsniedz 1 000 000 euro.

31. Šo noteikumu 30. punktā minētajiem kredītiem, kuri izsniegti valūtā, kas nav euro, kredīta apjomu pārrēķina saskaņā ar šo noteikumu 16. punkta prasībām.

32. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' atsevišķi uzrāda kredītus nefinanšu sabiedrībām ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu.

33. Pozīcijās ''Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei'' un ''Patēriņa kredīti mājsaimniecībām'' mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām visās kredītu apjomu grupās apakšpozīcijā ''t.sk. kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju'' atsevišķi uzrāda kredītus, kuriem ir nodrošinājums vai garantija, kas ir vienāda ar kredīta kopējo apjomu vai lielāka par to.

34. Noguldījumus uzrāda, ievērojot, ka noguldījumiem noteicošais ir noteiktais termiņš.

35. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' jaunos kredītus, izņemot atjaunojamos kredītus, pārsnieguma kredītus un norēķinu karšu divu posmu kredītus, klasificē pēc procentu likmes darbības sākotnējā perioda. Procentu likmi uzskata par nemainīgu tad, ja tās vērtība ir precīzi noteikta, piemēram, 10%, vai ja tā ir salikta procentu likme, kuras pamatā ir indeksa vērtība noteiktā datumā un laikā. Kredītus, kuriem nav noteikts procentu likmes darbības sākotnējais periods, uzrāda kā kredītus ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam mājsaimniecībām un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem nefinanšu sabiedrībām.

36. Pārskatītos kredītus uzrāda atbilstoši šo noteikumu 21., 30., 32. un 33. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī atsevišķi mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību dalījumā, ievērojot instrumentu veidu dalījumu.

37. ''Jauno darījumu procentu likmju pārskatā'' uzrādāmo vidējo svērto procentu likmi aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

,

kur:

R – vidējā svērtā procentu likme;

Vn – katra jaunā darījuma apjoms;

An – katra jaunā darījuma nolīgtā gada procentu likme, šauri definētā faktiskā procentu likme vai kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme.

38. Kopējo faktisko gada izmaksu procentu likmi aprēķina kredītiem mājsaimniecībām mājokļa iegādei un patēriņa kredītiem mājsaimniecībām, izmantojot šādu vienādojumu:

,

kur:

K – veikto kredīta izmaksu kārtas numurs;

K' – veikto kredīta atmaksu kārtas numurs;

Sk – K kredīta izmaksas summa;

S'k' – K' kredīta atmaksas summa (pamatsumma, procenti, komisijas maksa u.c. maksājumi);

m – pēdējās veiktās kredīta izmaksas kārtas numurs;

m' – pēdējās veiktās kredīta atmaksas kārtas numurs;

tk – intervāls, kas izteikts gados un gada daļās (daļskaitlis), starp kredīta izmaksas reizi Nr. 1 un katru nākamo kredīta izmaksas reizi Nr. 2 līdz Nr. m;

tk' – intervāls, izteikts gados un gada daļās (daļskaitlis), starp kredīta izmaksas reizi Nr. 1 un katru atmaksas reizi Nr. 1 līdz Nr. m';

i – kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme.

39. Ja ''Jauno darījumu procentu likmju pārskata'' atsevišķas pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējā ''Jauno darījumu procentu likmju pārskata'' attiecīgo rādītāju mainījies par 2 vai vairāk procentu punktiem, MFI aizpilda "Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskatu", norādot attiecīgās pozīcijas procentu likmes, to pārmaiņu apmēru un iemeslus.

IV. "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskata" aizpildīšanas kārtība

40. ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskatā'' uzrāda MFI kredītu, noguldījumu un repo darījumu pārskata mēneša pēdējās dienas bilances atlikumus (atlikumi dienas beigās).

41. ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskatā'' atsevišķi uzrāda kredītus (ietverot pārsnieguma kredītus, atjaunojamos kredītus un norēķinu kartes divu posmu kredītus) termiņu dalījumā un atbilstoši sākotnējā termiņa un atlikušā termiņa dalījumam un procentu likmes pārskatīšanas periodam, noguldījumus uz nakti, noguldījumus ar noteiktu termiņu, noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu un repo darījumus.

42. Ja mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām darījuma veids ir pārsnieguma kredīts vai atjaunojamais kredīts, tas uzrādāms kredītu termiņu grupā līdz 1 gadam. Norēķinu kartes divu posmu kredīts uzrādāms kredīta termiņu grupā atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam. Aprēķinot norēķinu kartes divu posmu kredīta vidējo svērto procentu likmi, norēķinu kartes bezprocentu kredīta atlikumu neņem vērā.

43. ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskatā'' kredītus uzrāda dalījumā pēc sākotnējā termiņa, bet noguldījumus pēc noteiktā termiņa.

44. ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskatā'', aprēķinot kredītu vidējo svērto procentu likmi, nav jāņem vērā sliktie kredīti. Slikto kredītu atlikumus uzrāda atbilstošajā ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskata'' pozīcijā ''Atlikums".

45. ''Darījumu atlikumu procentu likmju pārskatā'' vidējo svērto procentu likmi aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

,

kur:

R – vidējā svērtā procentu likme;

Vn – katra kredīta, noguldījuma vai repo darījuma atlikums pārskata perioda beigās;

An – katra kredīta, noguldījuma vai repo darījuma nolīgtā gada procentu likme vai šauri definētā faktiskā procentu likme.

V. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 100 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 102).

47. Pārskatus par 2014. gada novembri iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 8. decembrim, un tiem piemēro Latvijas Bankas padomes 2013. gada 16. maija noteikumus Nr. 100 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi".

48. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

49. Šo noteikumu 6. punktā minētās MFI līdz 2017. gada 30. septembrim pārbauda, vai fizisko personu vai fizisko personu grupu veidoto saimnieciski organizatorisko vienību, par kuru saistībām attiecīgās fiziskās personas vai fizisko personu grupas atbild ar visu savu mantu, klasifikācija mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību sektorā atbilst šo noteikumu prasībām, un neatbilstības gadījumā veic pārklasifikāciju.

(LB 23.03.2017. noteikumu Nr. 150 redakcijā)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 133
Jauno darījumu procentu likmju pārskats 

VSPARK 27002076

20____. gada ___________________ 

Iesniedz Latvijas Bankai

MFI nosaukums    
MFI kods |_|_|_| 

 KJ-1


Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas
kods
EuroASV dolāros
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu likme (%)Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

 

 

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Rezidenti

 

        
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

 

 

 

 

 

 

 

  
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

142111

    

 

 

 

 

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    

 

 

 

 

  

1–5 gadi

142112

    

 

 

 

 

  5–10 gadi

142113

    

 

 

 

 
  ilgāku par 10 gadiem

142114

    

 

 

 

 

 

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

143111

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu         
  

1–5 gadi

143112

        
  5–10 gadi

143113

        
  ilgāku par 10 gadiem

143114

        
Pārējie kredīti mājsaimniecībām

144111

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam 

x

 

x

 

x

 

x

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu         
  

1–5 gadi

144112

 

x

 

x

 

x

 

x

  5–10 gadi

144113

 

x

 

x

 

x

 

x

  ilgāku par 10 gadiem

144114

 

x

 

x

 

x

 

x

 t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām         
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

147111

 

x

 

x

 

x

 

x

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu         
  

1–5 gadi

147112

 

x

 

x

 

x

 

x

  5–10 gadi

147113

 

x

 

x

 

x

 

x

  ilgāku par 10 gadie

147114

 

x

 

x

 

x

 

x

Kontrolsumma*

119999

        

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
Pārējās ārvalstu valūtās
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju

 

kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju

 

A

B

09

10

11

12

Rezidenti

 

    
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

142111

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu     
  

1–5 gadi

142112

    
  5–10 gadi

142113

    
  ilgāku par 10 gadiem

142114

    
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām     
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

143111

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu     
  

1–5 gadi

143112

    
  5–10 gadi

143113

    
  ilgāku par 10 gadiem

143114

    

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

A

B

09

10

11

12

Pārējie kredīti mājsaimniecībām     
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

144111

 

x

 

x

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu     
  

1–5 gadi

144112

 

x

 

x

  5–10 gadi

144113

 

x

 

x

  ilgāku par 10 gadiem

144114

 

x

 

x

 t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

147111

 

x

 

x

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

1–5 gadi

147112

 

x

 

x

  5–10 gadi

147113

 

x

 

x

  ilgāku par 10 gadiem

147114

 

x

 

x

Kontrolsumma*

119999

    

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolāros
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu
likme (%)
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu
likme (%)
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
   

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Rezidenti

 

        
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms ≤250 000 euro)**

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141616

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  

3 mēn.–1 gads

141617

        
  1–3 gadi

141618

        
  3–5 gadi

141619

        
  5–10 gadi

141613

        
  ilgāku par 10 gadiem

141614

        
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

        

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms 250 001–1 000 000 euro)**

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141716

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  

3 mēn.–1 gads

141717

        
  1–3 gadi

141718

        
  3–5 gadi

141719

        
  5–10 gadi

141713

    

 

 

 

 

  ilgāku par 10 gadiem

141714

    

 

 

 

 

 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

    

 

 

 

 

Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms >1 000 000 euro)**

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141516

    

 

 

 

 

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  3 mēn.–1 gads

141517

    

 

 

 

 

  1–3 gadi

141518

    

 

 

 

 

  3–5 gadi

141519

    

 

 

 

 

  5–10 gadi

141513

    

 

 

 

 

  ilgāku par 10 gadiem

141514

    

 

 

 

 

 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

    

 

 

 

 

Kontrolsumma*

129999

    

 

 

 

 

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
Pārējās ārvalstu valūtās
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju

 

A

B

09

10

11

12

Rezidenti

 

    
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms ≤250 000 euro)**

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141616

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

3 mēn.–1 gads

141617

    
  1–3 gadi

141618

    
  3–5 gadi

141619

    
  5–10 gadi

141613

    
  ilgāku par 10 gadiem

141614

    
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

    

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-1

A

B

09

10

11

12

Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms 250 001–1 000 000 euro)**

 

 

 

 

 
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141716

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    


 3 mēn.–1 gads

141717

    
  1–3 gadi

141718

    
  3–5 gadi

141719

    
  5–10 gadi

141713

    
  ilgāku par 10 gadiem

141714

    
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

    
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms >1 000 000 euro)**

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141516

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

3 mēn.–1 gads

141517

    
  1–3 gadi

141518

    
  3–5 gadi

141519

    
  5–10 gadi

141513

    
  ilgāku par 10 gadiem

141514

    
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

    
Kontrolsumma*

129999

    

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro pārrēķināms euro, saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolāros
Apjoms (euro)Vidējā svērtā
procentu likme (%)
Apjoms (euro)Vidējā svērtā
procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

 

 

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Pārējās euro zonas valstis

 

        
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

 

 

 

 

 

 

 

  
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

142111

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  1–5 gadi

142112

        
  5–10 gadi

142113

        
  ilgāku par 10 gadiem

142114

        
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

143111

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  

1–5 gadi

143112

        
  5–10 gadi

143113

        
  ilgāku par 10 gadiem

143114

        
Pārējie kredīti mājsaimniecībām         
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

144111

 

x

 

x

    

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1–5 gadi

144112

 

x

 

x

 

 

 

 

  5–10 gadi

144113

 

x

 

x

 

 

 

 

  ilgāku par 10 gadiem

144114

 

x

 

x

 

 

 

 

 t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

147111

 

x

 

x

 

 

 

 

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1–5 gadi

147112

 

x

 

x

 

 

 

 

  5–10 gadi

147113

 

x

 

x

 

 

 

 

  ilgāku par 10 gadiem

147114

 

x

 

x

 

 

 

 

Kontrolsumma*

139999

    

 

 

 

 

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
Pārējās ārvalstu valūtās
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

A

B

09

10

11

12

Pārējās euro zonas valstis

 

    
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

 

 

 

 

 

 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

142111

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

1–5 gadi

142112

    
  5–10 gadi

142113

    
  ilgāku par 10 gadiem

142114

    
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

143111

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

1–5 gadi

143112

    
  5–10 gadi

143113

    
  ilgāku par 10 gadiem

143114

    

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

A

B

09

10

11

12

Pārējie kredīti mājsaimniecībām

 

 

 

 

 

 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

144111

 

x

 

x

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  1–5 gadi

144112

 

x

 

x

  5–10 gadi

144113

 

x

 

x

  ilgāku par 10 gadiem

144114

 

x

 

x

 t.sk. kredīti pašnodarbinātām personām

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam

147111

 

x

 

x

 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  1–5 gadi

147112

 

x

 

x

  5–10 gadi

147113

 

x

 

x

  ilgāku par 10 gadiem

147114

 

x

 

x

Kontrolsumma*

139999

    

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolāros
Apjoms (euro)Vidējā svērtā
procentu likme (%)
Apjoms (euro)Vidējā svērtā
procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju
 kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

kredīti ar nodrošinā-
jumu vai garantiju

 

 

 

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Pārējās euro zonas valstis

 

        
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms ≤250 000 euro)**

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141616

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  

3 mēn.–1 gads

141617

        
  1–3 gadi

141618

        
  3–5 gadi

141619

        
  5–10 gadi

141613

        
  ilgāku par 10 gadiem

141614

        
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

        

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms 250 001–1 000 000 euro)**

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141716

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  

3 mēn.–1 gads

141717

        
  1–3 gadi

141718

        
  3–5 gadi

141719

        
  5–10 gadi

141713

        
  ilgāku par 10 gadiem

141714

        
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

        
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms) >1 000 000 euro**

 

        
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141516

        
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

        
  

3 mēn.–1 gads

141517

        
  1–3 gadi

141518

        
  3–5 gadi

141519

        
  5–10 gadi

141513

        
  ilgāku par 10 gadiem

141514

        
Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

        
Kontrolsumma*

129999

        

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
Pārējās ārvalstu valūtās
Apjoms (euro)Vidējā svērtā procentu likme (%)

 

kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju kredīti ar nodrošinājumu vai garantiju

 

A

B

09

10

11

12

Pārējās euro zonas valstis

 

    
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms ≤250 000 euro)**

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141616

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

3 mēn.–1 gads

141617

    
  1–3 gadi

141618

    
  3–5 gadi

141619

    
  5–10 gadi

141613

    
  ilgāku par 10 gadiem

141614

    
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141615

    

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

A

B

09

10

11

12

Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms 250 001–1 000 000 euro)**

 

 

 

 

 
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141716

    
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

3 mēn.–1 gads

141717

    
  1–3 gadi

141718

    
  3–5 gadi

141719

    
  5–10 gadi

141713

    
  ilgāku par 10 gadiem

141714

    
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141715

    
Kredīti nefinanšu sabiedrībām
(apjoms) >1 000 000 euro**

 

    
 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

141516

    
Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

    
  

3 mēn.–1 gads

141517

    
  1–3 gadi

141518

    
  3–5 gadi

141519

    
  5–10 gadi

141513

    
  ilgāku par 10 gadiem

141514

    
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

141515

    
Kontrolsumma*

129999

    

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

** To kredītu apjoms, kuri nav izsniegti euro, pārrēķināms euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējās dienas beigās.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

 
 

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās ārvalstis

 

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām

 

 

 

 

 

 

 

 Ar mainīgo procentu likmi un procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 3 mēnešiem

140116

      
 Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu

 

      
  

3 mēn.–1 gads

140117

      
  1–3 gadi

140118

      
  3–5 gadi

140119

      
  5–10 gadi

140113

      
  ilgāku par 10 gadiem

140114

      
 Ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

140115

      
Kontrolsumma*

179999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-3

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās
 

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

 
 

A

B

01

02

03

04

05

06

Rezidenti

 

      
Mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts

146854

  

 

 

  
Mājsaimniecību norēķinu karšu divu posmu kredīts

146855

  

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts

141854

  

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību norēķinu karšu divu posmu kredīts

141855

  

 

 

  
Pārējās euro zonas valstis

 

  

 

 

  
Mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts

146054

  

 

 

  
Mājsaimniecību norēķinu karšu divu posmu kredīts

146055

  

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts

141054

  

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību norēķinu karšu divu posmu kredīts

141055

  

 

 

  
Pārējās ārvalstis

 

  

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts

140954

  

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību norēķinu karšu divu posmu kredīts

140955

  

 

 

  

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-3

A

B

01

02

03

04

05

06

Kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme       
Rezidenti

 

 

 

 

 

  
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

142820

  

 

 

  
Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

143820

  

 

 

 

 

Pārējās euro zonas valstis

 

  

 

 

  
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

142020

  

 

 

 

 

Patēriņa kredīti mājsaimniecībām

143020

  

 

 

 

 

Kontrolsumma*

189999

  

 

 

  

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

KJ-4

Pozīcijas nosaukums


Pozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Rezidenti       
Pārskatītie kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

162800

      
Pārskatītie patēriņa kredīti mājsaimniecībām

163800

      
Pārskatītie pārējie kredīti mājsaimniecībām

164800

      
Pārskatītie kredīti nefinanšu sabiedrībām

161800

      
Pārējās euro zonas valstis       
Pārskatītie kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

162000

      
Pārskatītie patēriņa kredīti mājsaimniecībām

163000

      
Pārskatītie pārējie kredīti mājsaimniecībām

164000

      
Pārskatītie kredīti nefinanšu sabiedrībām

161000

      
Pārējās ārvalstis       
Pārskatītie kredīti mājsaimniecībām

166900

      
Pārskatītie kredīti nefinanšu sabiedrībām

161900

      
Kontrolsumma*

199999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

NJ-1

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Rezidenti

 

      
Mājsaimniecību noguldījumi

 

      
 Ar noteikto termiņu

 

      
  

līdz 1 gadam

156131

      
  1–2 gadi

156135

      
  2–5 gadi

156136

      
  ilgāku par 5 gadiem

156137

      
 Mājsaimniecību repo darījumi

156140

      
Nefinanšu sabiedrību noguldījumi

 

      
 Ar noteikto termiņu

 

      
  

līdz 1 gadam

151131

      
  1–2 gadi

151135

      
  2–5 gadi

151136

      
  ilgāku par 5 gadiem

151137

      
 Nefinanšu sabiedrību repo darījumi

151140

      
Kontrolsumma*

159999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002076 (turpinājums)

NJ-2

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Apjoms
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās euro zonas valstis

 

      
Mājsaimniecību noguldījumi

 

      
 Ar noteikto termiņu

 

 

 

 

 

  
  

līdz 1 gadam

156131

      
  1–2 gadi

156135

      
  2–5 gadi

156136

      
  ilgāku par 5 gadiem

156137

      
 Mājsaimniecību repo darījumi

156140

      
Nefinanšu sabiedrību noguldījumi

 

      
 Ar noteikto termiņu

 

      
  

līdz 1 gadam

151131

      
  1–2 gadi

151135

      
  2–5 gadi

151136

      
  ilgāku par 5 gadiem

151137

      
 Nefinanšu sabiedrību repo darījumi

151140

      

VSPARK 27002076 (turpinājums)

NJ-2

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās ārvalstis

 

 

 

 

 

  
Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību
noguldījumi

 

 

 

 

 

  
 Ar noteikto termiņu

 

 

 

 

 

  
  

līdz 1 gadam

150131

      
  1–2 gadi

150135

      
  2–5 gadi

150136

      
  ilgāku par 5 gadiem

150137

      
 Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību repo darījumi

150140

      
Kontrolsumma*

169999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.


MFI vadītājs  / /  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)   
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 133
Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats 

VSPARK 27002077

20____. gada ___________________ 

Iesniedz Latvijas Bankai

MFI nosaukums    
MFI kods |_|_|_| 

"Jauno darījumu procentu likmju pārskata" paskaidrojums


Pārskata sadaļas nosaukumsPozīcijas
kods

Ailes
kods

Procentu likme (%)

Pārmaiņas
(procentu punktos)
(02–01)
Pārmaiņu iemesli

Iepriekšējā
pārskatā

Jaunajā
pārskatā

A

B

C

01

02

03

04

Euro        
         
         
ASV dolāros        
         
         
Pārējās ārvalstu valūtās        
         
         


MFI vadītājs  / /  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)   
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3. pielikums
Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 133
Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats 

VSPARK 27002078

20____. gada ___________________ 

Iesniedz Latvijas Bankai

MFI nosaukums    
MFI kods |_|_|_| 

KA-1

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Rezidenti

 

      
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

242131

      
 Ar sākotnējo termiņu      
  

līdz 1 gadam

      
  1–5 gadi

242132

      
  ilgāku par 5 gadiem

242137

      
Patēriņa un pārējie kredīti mājsaimniecībām

245131

      
 Ar sākotnējo termiņu      
  

līdz 1 gadam

      
  1–5 gadi

245132

      
  ilgāku par 5 gadiem

245137

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām

 

      
 Ar sākotnējo termiņu

241131

      
  

līdz 1 gadam

      
  1–5 gadi

241132

      
  ilgāku par 5 gadiem

241137

      
Kontrolsumma*

219999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002078 (turpinājums)

KA-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās euro zonas valstis

 

      
Kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei

 

 

 

 

 

  
 Ar sākotnējo termiņu

 

 

 

 

 

  
  līdz 1 gadam

242131

      
  1–5 gadi

242132

      
  ilgāku par 5 gadiem

242137

      
Patēriņa un pārējie kredīti mājsaimniecībām

 

      
 Ar sākotnējo termiņu

 

      
  līdz 1 gadam

245131

      
  1–5 gadi

245132

      
  ilgāku par 5 gadiem

245137

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām

 

      
 Ar sākotnējo termiņu

 

      
  līdz 1 gadam

241131

      
  1–5 gadi

241132

      
  ilgāku par 5 gadiem

241137

      
Pārējās ārvalstis

 

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām

 

      
 Ar sākotnējo termiņu

 

      
  līdz 1 gadam

240131

      
  1–5 gadi

240132

      
  ilgāku par 5 gadiem

240137

      
Kontrolsumma*

229999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002078 (turpinājums)

KA-3

Pozīcijas nosaukums


Pozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Rezidenti

 

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

246891

      
t.sk.Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu, un ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam

246892

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu, ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤1 gadu

246893

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem

246894

      
t.sk.Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiem

246895

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem, ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤2 gadiem

246896

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

241891

      
t.sk.Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam

241892

      

VSPARK 27002078 (turpinājums)

KA-3

A

B

01

02

03

04

05

06

 Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu, ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤1 gadu

241893

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem

241894

      
t.sk.Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiem

241895

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem, ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤2 gadiem

241896

      
Kontrolsumma*

239999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002078 (turpinājums)

KA-4

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas
kods

EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās euro zonas valstis

 

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

246091

      
t.sk.Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam

246092

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu, ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤1 gadu

246093

      
Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem

246094

      
t.sk.Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiem

246095

      
 Kredīti mājsaimniecībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem, ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤2 gadiem

246096

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu

241091

      
t.sk.Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar atlikušo termiņu līdz 1 gadam

241092

      

VSPARK 27002078 (turpinājums)

KA-4

A

B

01

02

03

04

05

06

 Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu, ar atlikušo termiņu ilgāku par 1 gadu un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤1 gadu

241093

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem

241094

      
t.sk.Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar atlikušo termiņu līdz 2 gadiem

241095

      
Kredīti nefinanšu sabiedrībām ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem, ar atlikušo termiņu ilgāku par 2 gadiem un ar procentu likmes pārskatīšanas periodu ≤2 gadiem

241096

      
Kontrolsumma*

239999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002078 (turpinājums)

NA-1

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Rezidenti

 

      
 Mājsaimniecību noguldījumi

256160

      
  

Uz nakti

      
  Ar noteikto termiņu

256131

      
   

līdz 1 gadam

      
   1–2 gadi

256135

      
   ilgāku par 2 gadiem

256138

      
  Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

256170

      
   

līdz 3 mēnešiem

      
   ilgāku par 3 mēnešiem

256180

      
 Mājsaimniecību repo darījumi

256140

      
 Nefinanšu sabiedrību noguldījumi

251160

      
  

Uz nakti

      
  Ar noteikto termiņu

251131

      
   

līdz 1 gadam

      
   1–2 gadi

251135

      
   ilgāku par 2 gadiem

251138

      
  Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

251170

      
   

līdz 3 mēnešiem

      
   ilgāku par 3 mēnešiem

251180

      
  Nefinanšu sabiedrību repo darījumi

251140

      
Kontrolsumma*

239999

      

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002078 (turpinājums)

NA-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās euro zonas valstis

 

      
 Mājsaimniecību noguldījumi

 

 

 

 

 

  
  

Uz nakti

256160

  

 

 

  
  Ar noteikto termiņu

 

  

 

 

  
   

līdz 1 gadam

256131

  

 

 

  
   1–2 gadi

256135

  

 

 

  
   ilgāku par 2 gadiem

256138

  

 

 

  
  Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

 

  

 

 

  
   līdz 3 mēnešiem

256170

  

 

 

  
   ilgāku par 3 mēnešiem

256180

  

 

 

  
 Mājsaimniecību repo darījumi

256140

  

 

 

  
 Nefinanšu sabiedrību noguldījumi

 

  

 

 

  
  

Uz nakti

251160

  

 

 

  
  Ar noteikto termiņu

 

  

 

 

  
   līdz 1 gadam

251131

  

 

 

  
   1–2 gadi

251135

  

 

 

  
   ilgāku par 2 gadiem

251138

  

 

 

  
  Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

 

  

 

 

  
   

līdz 3 mēnešiem

251170

  

 

 

  
   ilgāku par 3 mēnešiem

251180

  

 

 

  
 Nefinanšu sabiedrību repo darījumi

251140

  

 

 

  
Kontrolsumma*

239999

  

 

 

  

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.

VSPARK 27002078 (turpinājums)

NA-2

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas
kods
EuroASV dolārosPārējās ārvalstu valūtās

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

Atlikums
(euro)

Vidējā svērtā
procentu likme
(%)

A

B

01

02

03

04

05

06

Pārējās ārvalstis

 

      
 Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību
noguldījumi

 

      
  Uz nakti

250160

      
  Ar noteikto termiņu

 

  

 

 

  
   līdz 1 gadam

250131

  

 

 

  
   1–2 gadi

250135

  

 

 

  
   ilgāku par 2 gadiem

250138

  

 

 

  
  Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

 

  

 

 

  
   

līdz 3 mēnešiem

250170

  

 

 

  
   ilgāku par 3 mēnešiem

250180

  

 

 

  
 Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību repo darījumi

250140

  

 

 

  
Kontrolsumma*

249999

  

 

 

  

* Aritmētiska ailes rādītāju summa.


MFI vadītājs  / /  
 (paraksts) (vārds, uzvārds)   
       
Izpildītājs  Iesniegšanas datums 
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
26.06.2021