Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.04.2015. - 10.02.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-4

Jelgavā 2014.gada 27.martā
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 27.marta lēmumu Nr.4/1

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma
21.pantu un 26.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes);

1.2. kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir pašvaldības atbalstu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā), turpmāk – privātā izglītības iestāde, par bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un kurš apgūst licencētu vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmu, turpmāk – pašvaldības atbalsts.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt:

2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

2.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – skola);

2.3. privātajā izglītības iestādē.

3. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē vai skolā.

4. Pašvaldība finansē vai nodrošina pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.15-6 redakcijā)

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

5. Bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē var reģistrēt no bērna dzimšanas līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai:

5.1. personīgi – Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā (turpmāk – deklarēšanas sektors);

5.2. elektroniski – mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv.

(Sk. 42.punktu)

6. Pieteikumu iesniegšanas kārtība:

6.1. piesakot personīgi, vecāks vai aizbildnis (turpmāk – vecāks):

6.1.1. iesniedz reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums), norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), kad nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

6.1.2. uzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Aizbildnis papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

6.1.3. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru;

6.2. piesakot elektroniski, vecāks reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv, aizpilda un iesniedz pieteikumu, norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), kad nepieciešama vieta iestādē.

(Sk. 42.punktu)

7. Visi pieteikumi tiek reģistrēti Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā.

8. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāka norādītajā vēlamajā mācību gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikumu pirmreizējās reģistrācijas datumu. Bērnam sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, pieteikums tiek izslēgts no reģistra.

9. Līdz vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecākam ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un/vai laiku (mācību gadu), kad bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (2.pielikums), saglabājot pieteikuma pirmreizējās reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu (3.pielikums) personīgi vai elektroniski.

(Sk. 42.punktu)

III. Vietu piešķiršanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

10. Vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde) izveidota pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija (turpmāk – Komisija).

11. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā.

12. Komisija, atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), piešķir vietas šādā secībā:

12.1. bērniem, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

12.2. bērniem, kuriem ar Izglītības pārvaldes pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve;

12.3. bērniem, kuru reģistrēšana reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni);

12.3.1 daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene šo saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu);

12.3.2 dvīņiem vai vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, ja bērna dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

12.3.3 bērnam, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;

12.4. Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas ārstniecības iestādēs praktizējošo ārstniecības personu bērniem;

12.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

12.6. konkrētās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

12.7. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22);

12.8. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22);

12.9. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, atbilstoši vecāka norādītajai vēlamajai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei;

12.10. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, ja reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

13. Šo noteikumu 12.1.–12.6.punktā noteiktajā gadījumā, vecākam personīgi jāiesniedz Izglītības pārvaldē iesniegums (4.pielikums) un dokumenti, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22)

14. Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, bet, ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22)

15. Ievērojot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu citā gadā dzimušajam bērnam.

16. Komisija, saskaņā ar pieteikumā norādīto kontaktinformāciju, rakstiski paziņo bērna vecākam par vietas piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, norādot pieteikšanās termiņu ne īsāku par 14 dienām no Komisijas lēmuma nosūtīšanas dienas un iestādē iesniedzamos dokumentus.

17. Ja vecāks saistošo noteikumu 16.punktā noteiktajā termiņā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav iesniedzis saistošo noteikumu 22.punktā noteiktos dokumentus, vai saistošo noteikumu 18.punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies no piešķirtās vietas, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par pieteikuma izslēgšanu no reģistra.

18. Ja vecāks personīgi vai elektroniski atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā ir norādīta kā vēlamā (5.pielikums), pieteikums zaudē savu pirmreizējās reģistrēšanas datumu un numuru un tiek pārreģistrēts ar pēdējo kārtas numuru.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22)

19. Vecākam ir tiesības atteikties no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā ir norādīta kā vēlamā, un turpināt saņemt pašvaldības atbalstu, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi, izņemot saistošo noteikumu 32.7.punktā noteiktajā gadījumā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

20. Ja vecāks personīgi vai elektroniski atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā vēlamā (5.pielikums), tiek saglabāta vieta reģistrā, atbilstoši pieteikuma pirmreizējās reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr bērnam tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Atteikumu var reģistrēt personīgi vai elektroniski.

(Sk. 42.punktu)

21. Izglītības pārvalde nodrošina reģistra publisko pieejamību un publicē informāciju par komisijas lēmumiem Izglītības pārvaldes mājas lapā internetā www.jip.jelgava.lv.

IV. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

22. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki attiecīgās iestādes vadītājam iesniedz šādus dokumentus:

22.1. iesniegumu (6.pielikums);

22.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

22.3. Izglītības pārvaldes pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).

23. Nepieciešamības gadījumā vecāks var Izglītības pārvaldē iesniegt iesniegumu (7.pielikums) par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā un Komisija iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

24. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, tad bērnu var atskaitīt no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, izņemot 25.punktā noteiktajā gadījumā.

25. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz bērna ārsta izziņu, nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi laika posmā, kas nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc kārtas, vieta bērnam iestādē tiek saglabāta.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

26. Izglītības pārvaldei ir tiesības no četrām līdz astoņām nedēļām pārtraukt pedagoģisko procesu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs no četrām līdz astoņām nedēļām. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā bērniem nodrošina vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22)

27. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai skolās vecāks bērnus reģistrē attiecīgajā skolā. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

V. Pašvaldības atbalsta sniegšanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

28. Pašvaldības atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē (turpmāk – pašvaldības atbalsts) nosaka Jelgavas pilsētas dome.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

29. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (8.pielikums), kas iesniegts personīgi – deklarēšanas sektorā, vai elektroniski – mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

30. Pašvaldības atbalstu piešķir pie šādiem nosacījumiem:

30.1. bērna dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

30.2. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

30.3. bērns ir reģistrēts pirmsskolas izglītības programmas apguvei uz konkrēto mācību gadu, bet viņam nav piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

30.4. ir noslēgts trīspusējs līgums starp bērna vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu bērnam.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

31. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi. Par attaisnojošu iemeslu saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāki rakstiski informējuši privāto izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

32. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pārtraukta un līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai tiek izbeigts, ja:

32.1. bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

32.2. bērna dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

32.3. bērns bez attaisnojoša iemesla kalendārā gada laikā neapmeklē privāto izglītības iestādi kopumā ilgāk nekā 1 mēnesi pēc kārtas;

32.4. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

32.5. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta;

32.6. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

32.7. bērna vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā ir norādīta kā vēlamā, ja pēc minētā atteikuma konkrētajā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-22; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

VI. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

33. Saistošo noteikumu 12., 14., 15. 17., 19. un 23.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Komisija.

34. Saistošo noteikumu 22., 24. un 25.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

35. Saistošo noteikumu 29., 31., 32. un 38.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Izglītības pārvalde.

36. Komisijas, Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Līdz 2014.gada 1.decembrim jāveic pieteikumu pārreģistrācija tiem vecākiem, kuru bērni reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, personīgi ierodoties Jelgavas pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldes Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā vai elektroniski mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv. Veicot pārreģistrāciju norādītajā termiņā, pieteikumi saglabā savu pirmreizējo reģistrācijas datumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-14; sk. 42.punktu)

38. Ja vecāks saistošo noteikumu 37.punktā noteiktajā laikā nav veicis pieteikuma pārreģistrāciju, pieteikums tiek izslēgts no reģistra.

39. Trīspusējie līgumi starp vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi, kas noslēgti pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, saglabā savu juridisko spēku.

40. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.maijā.

41. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.11-27 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

42. Saistošo noteikumu 5.2., 6.2., 9., 18., 20., 29. un 37.punktu nosacījums attiecībā uz elektronisko pieteikumu reģistrāciju, izmaiņu veikšanu un pārreģistrāciju mājas lapā www.epakalpojumi.lv stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

(Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. saistošo noteikumu Nr.14-14 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski e-pasts: 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu 
 

bērna vārds, uzvārds

Personas kods: _____________ - _____________

Deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________________________

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)

Adrese

   
   
   

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _______________ mācību gadā.

Esmu informēts, ka :

● jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

● reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv.

2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski e-pasts: 

iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu reģistrēt sekojošas izmaiņas pieteikumā Nr.  

(Aizpilda tikai tās sadaļas, kurās reģistrē izmaiņas!)

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās prioritārā secībā)

Adrese

   
   
   

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _______________ mācību gadā.

Esmu informēts, ka :

● jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski

● reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums: _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes " Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos 63012465, mājas lapa www.jip.jelgava.lv.

3.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
 

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. 
par manas meitas/dēla 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums ______/_____/_____________

Paraksts, atšifrējums __________________________

4.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski e-pasts: 

IESNIEGUMS vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

Manam dēlam/meitai 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods ______________- ____________________

deklarētās dzīvesvietas adrese ___________________________________________________

Pamatojums-

 
 

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos 63012465, mājas lapa www.jip.jelgava.lv.

5.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski e-pasts: 

atteikums no piešķirtās vietas
pirmsskolas izglītības programmas apguvei
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Atsakos no manam bērnam 
 

bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________________________,

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

 

iestādes nosaukums

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas ir norādīta kā vēlamā

Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas nav norādīta kā vēlamā

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _______/______/ ___________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________

6.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Jelgavas pilsētas pašvaldības
 

pirmsskolas izglītības iestādes

 
  

iestādes nosaukums

 

vadītājam

 
  

vārds, uzvārds

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 

Iesniegums
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu 

personas kods __________________-_________________

deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

7.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski e-pasts: 

Iesniegums vietas maiņai no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu

Lūdzu mainīt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei manam dēlam/meitai

 ,

(vārds, uzvārds)

 

personas kods _________________ - _________________

bērna deklarētā dzīvesvieta - 

 

no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes"_____________________"uz
 

iestādes nosaukums

 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi"_____________________". 
 

iestādes nosaukums

 

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

8.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.14-4
"Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

(Pielikums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-6)

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis
Vēlos saņemt informāciju elektroniski e-pasts:

PIETEIKUMS pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu

bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________________________,

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Informācija par privāto pirmsskolas izglītības iestādi:

Iestādes nosaukums

adrese

Datums, no kura bērns apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi

___________/________/______________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.__ "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Datums _______/______/ ___________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________

02.04.2015