Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2018. - 31.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2014.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 4.§)
Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma
7.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas (turpmāk – deklarācija) veidlapas paraugu (pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību.

2. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) deklarācijā norāda šādus mikrouzņēmuma rādītājus par katru ceturksni:

2.1. apgrozījumu (ieņēmumus);

2.2. darbiniekus un darbinieku ienākumus pa mēnešiem.

3. Nodokļa maksātājs, kurš atbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 1. punktā un 2. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, aizpilda deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5.1, 7., 8.1, 15. un 16. rindu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

4. Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ceturkšņa apgrozījumā neiekļauj pievienotās vērtības nodokļa daļu.

5. Deklarācijā nodokļa aprēķina summas norāda euro un centos.

6. Deklarācijas 4. rindā norāda ceturksni, par kuru deklarāciju iesniedz.

7. (Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

7.1 (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

7.2 Deklarācijas 5.rindā nodokļa maksātājs norāda mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu:

7.1. (svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667);

7.2. kas no gada sākuma nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā noteikto kritēriju (turpmāk – apgrozījuma kritērijs) – 40 000 euro;

7.3. ja apgrozījuma kopsumma no gada sākuma pārsniedz 40 000 euro un tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.daļa.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

8. Nodokļa maksātājs, kas taksācijas gadā nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, deklarācijas 5.1 rindā apgrozījumu neuzrāda.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr. 711; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 362; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 143; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

9. (Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

10. Ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.daļa, nodokļa maksātājs deklarācijas 5.rindas izvēles laukā izdara attiecīgu atzīmi.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

11. Deklarācijas 6. rindā nodokļa maksātājs norāda ceturkšņa apgrozījuma daļu, kas no kalendāra gada sākuma pārsniedz apgrozījuma kritēriju – 40 000 euro, ja netiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļa, vai ceturkšņa apgrozījumu, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu:

11.1. ja mikrouzņēmuma apgrozījums ir pārsniedzis apgrozījuma kritēriju kādā no pirmajiem trim ceturkšņiem, tā ceturkšņa deklarācijā, kurā apgrozījums no gada sākuma ir pārsniedzis apgrozījuma kritēriju, norāda starpību starp nodokļa maksātāja apgrozījumu no gada sākuma un 40 000 euro, bet turpmāko ceturkšņu deklarācijās šajā rindā norāda attiecīgā ceturkšņa apgrozījumu;

11.2. ja mikrouzņēmums kādā no iepriekšējiem taksācijas gada ceturkšņiem ir piemērojis Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.1 daļu, bet ceturksnī, par kuru tiek iesniegta deklarācija, ir pārsniegts minētajā normā noteiktais ierobežojums un apgrozījums no gada sākuma ir pārsniedzis likumā apgrozījumam noteikto ierobežojumu, ceturkšņa deklarācijas un turpmāko taksācijas gada ceturkšņu deklarācijās šajā rindā norāda attiecīgā ceturkšņa apgrozījumu;

11.3. ja deklarācijas 6. rindā norāda apgrozījumu saistībā ar to, ka taksācijas gadā ir nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, nodokļa maksātājs izvēles laukā izdara attiecīgu atzīmi.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

12. Ja nodokļa maksātājs uzsāk saimniecisko darbību pēc kalendāra gada sākuma, mikrouzņēmuma apgrozījuma kritēriju saimnieciskās darbības uzsākšanas gadam aprēķina, nosakot apgrozījuma kritēriju mēnesim (40 000 euro dala ar 12) un to reizinot ar mēnešu skaitu līdz kalendāra gada beigām, kuros mikrouzņēmums būs nodokļa maksātājs (sākot ar mēnesi, kurā mikrouzņēmums reģistrēts).

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

13. Deklarācijas 7. rindā norāda mikrouzņēmuma darbiniekus (arī prombūtnē esošus), ieskaitot mikrouzņēmuma īpašniekus (turpmāk – darbinieks), un katra darbinieka ienākumus katrā ceturkšņa mēnesī. Darbiniekam nerezidentam norāda vārdu un uzvārdu, bet ailē "Personas kods vai reģistrācijas kods" – personas kodu vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu reģistrācijas numuru. Deklarācijas 7. rindas ailēs "Mēneša ienākums" norāda attiecīgā ceturkšņa katra mēneša ienākumus (I ceturksnī norāda janvāra, februāra un marta ienākumus, II ceturksnī – aprīļa, maija un jūnija ienākumus, III ceturksnī – jūlija, augusta un septembra ienākumus, bet IV ceturksnī – oktobra, novembra un decembra ienākumus):

13.1. par mikrouzņēmuma īpašnieku, kuram darba attiecības nav noformētas ar darba līgumu mikrouzņēmumā, – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī personīgajam patēriņam izņemtos līdzekļus no mikrouzņēmuma un citu naudā vai citās lietās un pakalpojumu veidā gūto ienākumu no mikrouzņēmuma, izņemot dividendes;

13.2. par darbinieku – attiecīgā ceturkšņa katrā mēnesī aprēķināto darba algu un citus gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma.

13.1 Ja darbinieka mēneša ienākums pārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteikto ierobežojumu – 720 euro, šādam darbinieka ienākumam nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveidotajā izvēles laukā izdara attiecīgu izvēli:

13.1. "Nav pārsniegts", ja ir izpildīts Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta ceturtās daļas nosacījums, ka darbinieka pārsniegtais ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu;

13.2. "Ir pārsniegts", ja nav izpildīts Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta ceturtās daļas nosacījums, ka darbinieka pārsniegtais ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

14. Darbiniekam aprēķināto samaksu par atvaļinājumu vai slimības naudu norāda pārskata mēnesī, par kuru tā tiek aprēķināta.

15. Ja darbinieks kādā no pārskata mēnešiem negūst ienākumu no mikrouzņēmuma, deklarācijas 7. rindas ailē "Mēneša ienākums" ceturkšņa attiecīgajā mēnesī norāda skaitli "0".

16. Ja darbiniekam kādā no pārskata mēnešiem mikrouzņēmums kompensē komandējuma vai darba brauciena izdevumus un kompensācija ir atbilstoša normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, šo kompensāciju deklarācijas 7. rindas ailes "Mēneša ienākums" ceturkšņa attiecīgajā mēnesī nenorāda kā personas gūto ienākumu no mikrouzņēmuma.

17. (Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

17.1 (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.362)

17.2 Mikrouzņēmumu nodokli deklarācijas 8.rindā aprēķina, deklarācijas 5.rindā norādīto mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa likmi 15 procentu apmērā.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

18. Mikrouzņēmumu nodokli deklarācijas 9. rindā aprēķina, deklarācijas 6. rindā norādīto mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa likmi 20 procentu apmērā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 667 redakcijā)

19. Deklarācijas 10. rindā norāda visu darbinieku visu ceturkšņa mēnešu ienākumu daļu, kas pārsniedz 720 euro, kopējo summu. To aprēķina atsevišķi katram darbiniekam katrā ceturkšņa mēnesī, atskaitot no darbinieka ienākuma 720 euro, summējot ienākuma pārsnieguma daļu un saskaitot visu darbinieku mēneša ienākumu pārsnieguma daļas. Nosakot deklarācijas 10. rindā norādāmo lielumu, neņem vērā to ceturkšņa mēnesi, kurā darbiniekam ienākums ir bijis 720 euro vai mazāks.

20. Deklarācijas 12. rindā:

20.1. norāda, par cik darbiniekiem pārsniegts piecu darbinieku skaits ceturksnī. Darbinieku skaita pārsniegumu 12. rindā nenorāda, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļa:

20.1.1. darbinieku skaitā iekļauj darbiniekus, kas mikrouzņēmumā nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa. Darbinieku skaitā neiekļauj darbiniekus, kas ir prombūtnē vai no darba atstādināti;

20.1.2. ja piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļu, attiecīgajā izvēles laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka tiek izmantotas minētajā likuma panta daļā noteiktās tiesības;

20.1.3. ja mikrouzņēmums kādā no iepriekšējiem taksācijas gada ceturkšņiem ir piemērojis Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļu, bet ceturksnī, par kuru tiek sniegta deklarācija, darbinieku skaits ir pārsniedzis likuma attiecīgajā normā noteiktos ierobežojumus, ceturkšņa deklarācijā aizpilda 12., 13. un 14. rindu, bet 12. rindas attiecīgajā izvēles laukā neizdara atzīmi par to, ka tiek izmantotas Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļā noteiktās tiesības;

20.2. norāda to darbinieku skaitu, kas nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, un attiecīgajā izvēles laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta otrā daļa;

20.3. ja ir pārsniegts mikrouzņēmuma darbinieku skaita ierobežojums un mikrouzņēmumā strādā darbinieks, kas ir nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos, norāda šo darbinieku kopskaitu;

20.4. ja ceturksnī mikrouzņēmumā nav vairāk par pieciem darbiniekiem un nav darbinieku, kas ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, deklarācijas 12., 13. un 14. rindu neaizpilda. Ja piemēro Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļu, deklarācijas 13. un 14. rindu neaizpilda.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 667 redakcijā)

21. Deklarācijas 13. rindā norāda papildus piemērojamo mikrouzņēmumu nodokļa likmi, ja mikrouzņēmumā strādā vairāk par pieciem darbiniekiem ceturksnī, kā arī ja mikrouzņēmumā strādā darbinieks, kas nodarbināts vairākos mikrouzņēmumos. Mikrouzņēmumu nodokli aprēķina, deklarācijas 12. rindā norādīto darbinieku skaitu reizinot ar mikrouzņēmumu nodokļa papildu likmi divu procentu apmērā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 667 redakcijā)

22. Deklarācijas 14. rindā aprēķina mikrouzņēmumu nodokli ceturksnī par darbinieku skaita pārsnieguma daļu un darbinieku skaitu, kas ir nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, deklarācijas 13. rindā norādīto nodokļa likmi reizinot ar deklarācijas 5.1 un 6. rindā norādīto kopsummu.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 667 redakcijā)

23. Deklarācijas 15. rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli par attiecīgo taksācijas perioda ceturksni, ko aprēķina, summējot deklarācijas 8.1, 9., 11. un 14. rindā norādīto.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr. 711; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 362; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

24. Deklarācijas 16. rindā norāda deklarācijas 15. rindā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli par attiecīgo taksācijas perioda ceturksni. Aizpildot IV ceturkšņa deklarāciju, 16. rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā, ja mikrouzņēmumam taksācijas periodā (kalendāra gadā) apgrozījuma nav bijis. Ja IV ceturkšņa deklarācijas un taksācijas perioda (kalendāra gada) I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15. rindā norādītā mikrouzņēmumu nodokļa kopsumma ir mazāka par 50 euro, tad, aizpildot IV ceturkšņa deklarāciju, 16. rindā norāda mikrouzņēmumu nodokli, ko aprēķina, no 50 euro atskaitot I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15. rindā norādīto mikrouzņēmumu nodokļa summu. Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta piekto daļu aprēķināto mikrouzņēmumu nodokļa summu proporcionāli samazina par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās nodokļa maksātājs kopj bērnu līdz divu gadu vecumam, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām nodokļa maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B".

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

24.1 Ja taksācijas perioda (kalendāra gada) I, II un III ceturkšņa deklarāciju 15. rindā norādītā mikrouzņēmumu nodokļa kopsumma ir mazāka par 50 euro un attiecīgajā taksācijas periodā nav reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai nav pabeigts likvidācijas process, tad, aizpildot taksācijas perioda IV ceturkšņa deklarāciju, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā deklarācijas 16. rindā izveidotajā tabulā norāda darbnespējas lapas "B" un bērna kopšanas atvaļinājuma periodus taksācijas gadā, par kuriem nav piemērojams mikrouzņēmumu nodoklis 50 euro apmērā.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

24.2 Aizpildot IV ceturkšņa deklarāciju par taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības (komercdarbības) reģistrācija, un par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process, deklarācijas 16. rindā norāda deklarācijas 15. rindā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli par attiecīgo taksācijas perioda ceturksni.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

25. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina atbildīgā persona, norādot vārdu, uzvārdu un deklarācijas parakstīšanas datumu.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumus Nr. 819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 149. nr.; 2011, 182. nr.; 2013, 183. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.190

(Pielikums MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 362 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 143; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
1.Mikrouzņēmuma juridiskā forma (vajadzīgo atzīmēt ar "X")
 Individuālais komersants Individuālais uzņēmums,
t. sk. zemnieku vai zvejnieku saimniecība
 Saimnieciskās darbības veicējs,
kas reģistrēts VID
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
2.Mikrouzņēmuma reģistrācijas kods vai personas kods fiziskai personai (individuālajam komersantam – reģistrācijas kods)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

3.Mikrouzņēmuma (arī individuālā komersanta) nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)
 
 
4.Par |___|___|___|___| . gada |___| ceturksni
5.

(Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

5.1Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums, kuram tiek piemērota 15 % likme

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 3.daļa

6.Mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma daļa, kas no kalendāra gada sākuma pārsniedz 40 000 euro, vai ceturkšņa apgrozījums, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu
|___|___|___|___|___|___| , |___|___|
  Taksācijas periodā nepamatoti saglabāts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss
7.
Informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumi no mikrouzņēmuma
Nr. p.k.vārdsuzvārdspersonas kods vai reģistrācijas kodsmēneša ienākums
IIIIII
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.(Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)
8.1Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no ceturkšņa apgrozījuma, kuram tiek piemērota 15 % likme (5.r. x  15 %)

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

9.Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis no mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma vai tā daļa, kam tiek piemērota 20 % likme (6. r. x 20 %)

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

10.Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī (daļa, kas pārsniedz 720  euro mēnesī)
|___|___|___|___|___|___|, |___|___|
11.Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu ceturksnī (10. r. x 20 %)
|___|___|___|___|___|___|, |___|___|
12.Mikrouzņēmuma darbinieku skaits, kas pārsniedz piecus darbiniekus ceturksnī, un mikrouzņēmuma darbinieku skaits, kas nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, kopā
 
 
  Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta otrā  daļa

  Tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta 2.daļa

  
13.Papildus piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme (12. r. x 2 %)
|___|___| %
14.Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku skaita pārsnieguma daļu un darbinieku skaitu, kas nodarbināti vairākos mikrouzņēmumos, ceturksnī (5.r. + 6. r.) x 13. r.)

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

15.Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (8.r. + 9. r. + 11. r. + 14. r.)

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

16.Aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis ceturksnī kopā (15. r.) vai aprēķinātā nodokļa summa, ja tiek piemērota Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 6. panta piektā, sestā un 6.daļa

|___|___|___|___|___|___| , |___|___|

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības.

Atbildīgā persona

 
(vārds, uzvārds)
    
(paraksts**)  (datums**)

Piezīmes.

1. (Svītrota ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 667)

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

01.01.2018