Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.204

Valmierā 2014.gada 27.februārī
Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.02.2014. lēmumu Nr.70 (prot. Nr.3, 34.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.03.2014. lēmumu Nr.112 (prot. Nr.5, 25.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
28.02.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.149 "Noteikumi par kārtību,
kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai
uz nākamo klasi
" 4.7.apakšpunktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – IESTĀDE).

1.2. Vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei IESTĀDES 1.klasē tajā kalendārā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

1.3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk no 1.2.apakšpunktā minētā vecuma saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinumu.

1.4. Bērnu ar speciālajām vajadzībām IESTĀDĒ uzņem atbilstoši konkrētās IESTĀDES nolikumam un pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – Pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu.

2. Pieteikumu reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē vispārējās izglītības iestādēs

2.1. Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klašu rindā IESTĀDĒS jaunajam mācību gadam notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim.

2.2. Reģistrācijas pieteikumu vecāks aizpilda un iesniedz Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, vai aizpilda elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv.

2.3. Reģistrējot pieteikumu, Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists pārbauda pieteikumu. Pašvaldības speciālistam ir tiesības nereģistrēt nepilnīgi aizpildītu pieteikumu.

2.4. Pēc pieteikuma reģistrācijas Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālists vecākam izsniedz vai nosūta elektroniski reģistrētā pieteikuma kopiju, kurā redzams reģistrācijas zīmogs ar rekvizītiem, kas veido numuru rindā uz vietu IESTĀDES 1.klasē.

3. rindu veidošana 1.klasēm vispārējās izglītības iestādēs

3.1. Bērni rindā uz vietu IESTĀDES 1.klasē tiek reģistrēti pēc kārtas noteiktā secībā.

3.2. Bērnam, kura brālis vai māsa apmeklē kādu no IESTĀDĒM, tiek piešķirta vieta tajā IESTĀDĒ, kuru apmeklē iepriekšminētie radinieki. Šis fakts vecākiem jānorāda 2.2.apakšpunktā minētajā pieteikumā.

3.3. Pašvaldība nodrošina publiski pieejamu informāciju par bērnu rindu uz 1.klasi IESTĀDĒS Pašvaldības interneta mājas lapā (www.valmiera.lv), norādot:

3.3.1. reģistrētā bērna rindas kārtas numuru;

3.3.2. pieteikuma reģistrācijas datumu (formāts dd.mm.gggg.);

3.3.3. pieteikuma reģistrācijas numuru;

3.3.4. izvēlētās IESTĀDES nosaukumu;

3.3.5. papildus informāciju – informāciju par pēdējām izmaiņām, kas veiktas pamatojoties uz vecāku pieteikumu.

3.4. Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētā informācija tiek atjaunota katra mēneša 15.datumā par stāvokli uz kārtējā mēneša 1.datumu.

3.5. Pašvaldība sniedz vecākiem informāciju par vietas piešķiršanu IESTĀDĒ, nosūtot izziņu.

3.6. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu 1.klasē pieteikumā norādītajā IESTĀDĒ, Pašvaldība, konsultējoties ar vecākiem, koordinē vietas piešķiršanu citā Pašvaldības IESTĀDĒ.

3.7. Ja līdz kārtējā kalendārā gada 30.aprīlim noteikumos noteiktajā kārtībā bērns nav pieteikts rindā uz 1.klasi, tad Pašvaldība koordinē bērna uzņemšanu 1.klasē IESTĀDĒ, kurā ir brīvas vietas.

4. Bērna uzņemšana 1.klasē vispārējās izglītības iestādĒ

4.1. Pēc Pašvaldības izziņas saņemšanas vecākiem uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai gadījumos, kad IESTĀDĒ tiek pieteikts bērns, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene, aizbildnība) attiecīgajam pilnvarotajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, aizbildnim papildus uzrādot bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, pilnvarotajai personai – notariāli apstiprinātu rakstveida pilnvaru un bērna dzimšanas apliecību, IESTĀDĒ jāiesniedz:

4.1.1. iesniegumu (iesnieguma veidlapa tiek nosūtīta vecākiem kopā ar izziņu);

4.1.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);

4.1.3. pirmsskolas izglītības iestādes izdota izziņa par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu apraksts (ja tādi ir);

4.1.4. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērns tiek pieteikts speciālajā izglītības programmā vai pamatizglītības programmā, kuras apguvei nepieciešams nodrošināt atbalsta pasākumus.

4.2. Bērna uzņemšanu IESTĀDES 1.klasē noformē ar IESTĀDES direktora rīkojumu.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

5.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 6.decembra saistošos noteikumus Nr.45 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

5.2. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.204 "Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošina izglītības procesa organizēšanu 1.klašu izglītojamajiem Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, veicinot ērtāku un saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi precizē kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Izglītības pārvalde.

Saistošie noteikumi attiecas uz pamatizglītības jomu.

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Valmieras pilsētas pašvaldībā, Valmieras Izglītības pārvaldē un Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
08.04.2014