Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.08.2014. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.194

Valmierā 2013.gada 19.decembrī
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
19.12.2013. lēmumu Nr.501 (prot. Nr.16, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma "Par nodokļiem un
nodevām
" 12.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 10., 16.2. un 16.1punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa turēšanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – suņa turēšanas nodeva), kā arī nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no suņa turēšanas nodevas.

1.1 Noteikumos lietotie termini:

1.11. Reģistrācijas pazīšanas zīme – pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka par suņa turēšanu samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva;

1.12. Reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņš – no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.

(Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

II. Nodevas maksātāji

2. Suņu turēšanas nodevas maksātāji ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošas personas, kuras ir suņu īpašnieki.

3. No suņu turēšanas nodevas ir atbrīvoti:

3.1. redzes un dzirdes invalīdi;

3.2. I grupas invalīdi;

3.3. vientuļie pensionāri;

3.4. individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu īpašnieki, ja tiem piederošie suņi neatstāj īpašuma robežas.

III. Nodevas apmērs

4. Suņa turēšanas nodeva par vienu suni ir 12 euro par periodu no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam jeb 1 euro mēnesī.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

5. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis sešu mēnešu vecumu un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

6. Par suni, kurš iegādāts reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa laikā vai sešu mēnešu vecumu sasniedzis reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa laikā, suņu turēšanas nodeva jāmaksā proporcionāli atlikušo mēnešu skaitam līdz reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa beigām, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi.

(Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

7. Suņa turēšanas nodeva nomaksājama par tekošo gadu līdz 1.jūlijam. Nodeva par suņiem, kas iegādāti vai sešu mēnešu vecumu sasnieguši pēc 1.jūlija, maksājama līdz reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

8. Suņa turēšanas nodeva maksājama Valmieras pilsētas pašvaldības norēķinu kontos, kuri pieejami Valmieras pilsētās pašvaldības mājas lapā (www.valmiera.lv) vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā. Visa nodevas summa nomaksājama vienā maksājumā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.212)

9. Pēc suņa turēšanas nodevas nomaksas suņa īpašniekam vai turētājam tiek izsniegta reģistrācijas pazīšanas zīme. Reģistrācijas pazīšanas zīmi izsniedz Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Informācijas centrā Semināra ielā 2A, Valmierā, uzrādot suņa turēšanas nodevas apmaksu apliecinošu dokumentu un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.

(Valmieras pilsētas domes 31.07.2014. saistošo noteikumu Nr.212 redakcijā)

10. Reģistrācijas pazīšanas zīme ir jāpiestiprina pie suņa kaklasiksnas.

11. Suņu turēšanas nodevas samaksas kontroli veic Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde".

V. Noslēguma jautājums

12. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
26.08.2014