Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.04.2016. - 12.05.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.73

Rīgā 2014.gada 4.februārī (prot. Nr.7 23.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu, piena šķirņu slaucamo kazu, vaislas aitu māšu un tīršķirnes vaislas ķēvju ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, L 193).

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.728 redakcijā)

3. Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas, kazkopības, aitkopības un zirgkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, piena šķirņu slaucamās govis un kazas, vaislas aitu mātes, vaislas ķēves, gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles (turpmāk – vaislas dzīvnieks), lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos.

4. Kopējais atbalsta apmērs 2016. gadā ir 19 029 659 euro, no tiem:

4.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai paredzēti:

4.1.1. vaislas sivēnmātēm – 7 829 550 euro;

4.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm (tostarp pirmpienēm) – 9 408 743 euro;

4.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 18 mēnešiem, – 1 445 554 euro;

4.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām (tostarp pirmpienēm) – 34 934 euro;

4.1.5. vaislas aitu mātēm – 263 330 euro;

4.2. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem – 47 548 euro.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 66 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

5. Pakalpojums ietver:

5.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanu;

5.2. to izmaksu segšanu, kas saistītas ar ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, produktivitātes izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību un konkrētās nozares ciltsdarba programmā noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām.

6. Uz atbalstu par pakalpojuma sniegšanu var pretendēt komersants, biedrība, nodibinājums vai kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – pretendents), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. pretendentam ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, un pēc šā statusa piešķiršanas pretendents ciltsdarba jomā darbojas vismaz vienu gadu;

6.2. pretendents kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu;

6.3. pretendents sniedz pakalpojumu:

6.3.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

6.3.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu un anulēšanu (turpmāk – šķirnes saimniecība);

6.3.3. attiecībā uz vaislas dzīvnieku, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā (izņemot pirmpieni, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura piensaimniecības nozarē nav vecāka par četriem gadiem, bet kazkopības nozarē nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem) atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību, ja par to Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus.

7. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu cūkkopības nozarē saņem:

7.1. kā vienreizēju maksājumu 348,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kas atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110), bet:

7.1.1. nepārsniedzot 88 procentus no katrā šķirnes saimniecībā esošajām sivēnmātēm, bet ne vairāk kā no 1500 vaislas sivēnmātēm (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā);

7.1.2. nepārsniedzot 60 procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām sivēnmātēm, bet ne vairāk kā no 1500 vaislas sivēnmātēm, ja:

7.1.2.1. pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā);

7.1.2.2. iepriekšējā pārraudzības gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā pārraudzības ganāmpulkā ir vidēji 8,5 sivēni;

7.2. ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 422; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 66; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 219)

7.1 Pretendents saņem vienreizēju maksājumu 131,28 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), bet ne vairāk kā par 1500 sivēnmātēm, ja:

7.1 1. pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes (pēc stāvokļa 1. oktobrī);

7.1 2. iepriekšējā pārraudzības gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;

7.1 3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību (to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu);

7.1 4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un ceturtajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 66 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 660; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 219)

8. Šo noteikumu 7. punktā minēto atbalstu piešķir par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas baltās šķirnes sivēnmātēm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts atzinums par atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

9. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā esošajai piena šķirņu slaucamai govij (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena–gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekus) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, saņem:

9.1. kā vienreizēju maksājumu 80,90 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā) par pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kilogramiem;

9.2. kā vienreizēju maksājumu 99,34 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā) par pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 7000 kilogramu.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 66; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

10. Pretendentam šo noteikumu 9. punktā minēto atbalstu piešķir, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas slaucamas govis un piena šķirņu slaucamajai govij pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par govju pārraudzību.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.66)

11. Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir par pārraudzības ganāmpulkā esošām Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamām govīm, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes prasībām.

12. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

12.1. kā vienreizēju maksājumu 142,65 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

12.2. kā vienreizēju maksājumu 73,78 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovij un tīršķirnes telei (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā ir vecāka par 18 mēnešiem;

12.3. kā vienreizēju maksājumu 35,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus), ja tā ir vecāka par 18 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 66; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

13. Šo noteikumu 12. punktā minēto atbalstu piešķir:

13.1. ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem;

13.2. ja par šo noteikumu 12.2. un 12.3. apakšpunktā minētajām pārraudzībā esošajām govīm ganāmpulka īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.66)

14. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē saņem kā vienreizēju maksājumu 40,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai pārraudzībā esošajai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirņu slaucamajai kazai (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, ja:

14.1. pēdējās noslēgtās laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu;

14.2. pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kazu pārraudzību.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 66; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

15. Aitkopības nozarē, ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā 29 vaislas aitu mātes, pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu saņem:

15.1. par šķirnes saimniecībā esošas vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

15.2. par pārraudzības ganāmpulkā esošas vaislas aitu mātes produktivitātes izvērtēšanu;

15.3. par vaislas aitu māšu skrepi genotipa noteikšanu un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi;

15.4. par šķirnes saimniecībā un pārraudzības ganāmpulkā ar sertificētu pārbaudes teķi lecinātas aitu mātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes vienādos turēšanas un ēdināšanas apstākļos un ar šo novērtēšanu saistītām uzturēšanas un administratīvajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.66; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.466)

16. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu zirgkopības nozarē saņem, lai noteiktu pārraudzības ganāmpulkā esošās tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu tās pēc pēcnācējiem.

17. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 1. martam Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz plānoto pakalpojuma izdevumu tāmi. Pretendents, kas darbojas zirgkopības nozarē, tāmei pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānots sniegt pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 66; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

17.1 Lai pieteiktos šo noteikumu 7.1 punktā minētā atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 1. oktobrim iesniedz dienestā plānoto pakalpojuma izdevumu tāmi.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 728 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 66; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

18. Dienests izvērtē pretendenta iesniegtās izdevumu tāmes atbilstību šo noteikumu prasībām un triju nedēļu laikā pēc tās saņemšanas pieņem lēmumu par pretendenta izdevumu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja šo noteikumu 17. un 17.1 punktā minētā izdevumu tāme tiek apstiprināta, dienests pretendentam izmaksā priekšapmaksu:

18.1. cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas un kazkopības nozarē – līdz 75 procentiem no plānotajām administratīvajām izmaksām;

18.2. aitkopības un zirgkopības nozarē – līdz 90 procentiem no plānotās atbalsta maksājumu summas.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.66)

19. Pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā lēmuma saņemšanas slēdz līgumu ar šķirnes saimniecību vai pārraudzības ganāmpulka īpašnieku par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu. Līgumā paredz termiņu, kādā šķirnes saimniecības vai pārraudzības ganāmpulka īpašnieks iesniedz pretendentam šo noteikumu prasībām atbilstošus vaislas dzīvnieku sarakstus, kuros norādīti to produktivitātes dati, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus.

(Grozīts ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 219)

20. Lai saņemtu atbalstu, pretendents papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz dienestā šādus dokumentus:

20.1. cūkkopības nozarē:

20.1.1. pārskatu par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kas atražo vaislas jauncūkas, kā arī tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (1. pielikums) – līdz 1. aprīlim, bet par šo noteikumu 7.1 punktā minēto atbalstu – līdz 1. novembrim;

20.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim, bet par šo noteikumu 7.1 punktā minēto atbalstu – līdz 15. decembrim;

20.2. piensaimniecības nozarē:

20.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 9. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo govju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2. pielikums) – līdz 1. maijam;

20.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

20.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

20.3.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju šķirnes saimniecību un pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (3. pielikums) – līdz 1. septembrim;

20.3.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

20.4. kazkopības nozarē:

20.4.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 14. punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo kazu pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (4. pielikums) – līdz 1. septembrim;

20.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim;

20.5. aitkopības nozarē:

20.5.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šķirnes saimniecībā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, kā arī par pārraudzības ganāmpulkā esošo vaislas aitu māšu produktivitātes izvērtēšanu (5. pielikums) – līdz 1. septembrim;

20.5.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 20. decembrim;

20.6. zirgkopības nozarē:

20.6.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu pārraudzības ganāmpulkā esošo tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem (6. pielikums) – līdz 1. oktobrim;

20.6.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 1. novembrim.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 66 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

21. Ja atbalsta saņemšanai vienā nozarē ir vairāki pretendenti un šo noteikumu 20. punktā minētajos sarakstos vai pārskatos tie norāda vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir. Dienests divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu 6. punktā minētās prasības.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.66 redakcijā)

22. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

22.1 Dienests mēneša laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās, kuri paredz šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētā atbalsta palielināšanu, aprēķina un izmaksā atbalsta pretendentam starpību starp sākotnēji noteikto un palielināto atbalsta apmēru.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.422 redakcijā)

23. Atbalstu izmaksā, nepārsniedzot šo noteikumu 4. punktā katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējuma apmēru. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot šo noteikumu 7., 7.1, 9., 12. un 14. punktā minēto atbalsta apmēru par vienu dzīvnieku, izņemot administratīvās izmaksas.

(Grozīts ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr. 728; MK 23.02.2016. noteikumiem Nr. 113)

24. Šo noteikumu 18. un 22. punktā minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt vai pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumus Nr. 64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 20., 70., 177., 197. nr.; 2013, 52., 109. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1. pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 219 redakcijā)

_________. gada pārskats par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas firma (nosaukums), reģistrācijas numurs)


 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieka nosaukums (juridiskās personas firma (nosaukums), fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/ personas kods (fiziskai personai)

Kopējais sivēnmāšu skaits ganāmpulkā, bet ne vairāk kā 1500

Sivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairāk

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 88 % no kopējā sivēnmāšu skaita, bet ne vairāk kā no 1500

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 60 % no kopējā sivēnmāšu skaita, bet ne vairāk kā no 1500

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits

        
        
        
Kopā par sivēnmātēm (euro)

 
Iesniedzējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

 
Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.73
_______. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās govis, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums)/fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai)

   
   
   

Iesniedzējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.73
_______. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums)/fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai)

   
   
   

Iesniedzējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

4.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.73
_______. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās kazas, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums)/fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai)

   
   
   

Iesniedzējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

5.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.73
_______. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas vaislas aitu mātes, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte vai izvērtēti produktivitātes dati

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums), fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai)

Aitu māšu skaits šķirnes saimniecībā

Aitu māšu skaits pārraudzības ganāmpulkā

     
     
     

Iesniedzējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

6.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.73
_______. gada pārskats par ganāmpulku īpašniekiem, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kas novērtētas pēc pēcnācējiem

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas firma (nosaukums), fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/personas kods (fiziskai personai)

Ķēves identifikācijas numurs

    
    
    

Iesniedzējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  

Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
16.04.2016