Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2020. - 25.09.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 15. septembra noteikumus Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.15

Rīgā 2014.gada 5.februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr.4 3.p.)
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un
to pārvaldnieku likuma
59. panta pirmo, sesto un astoto daļu un
81. panta septītās daļas 23. punktu
(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 168 redakcijā)
I. Vispārīgās prasības

1. "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī statistikas datus, kuri ir nepieciešami Latvijas Bankai finanšu kontu, finanšu stabilitātes, maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, vērtspapīru, ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistikas sagatavošanai, un nosaka pārskatu saturu, formu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

(Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

2. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

2.1. AIF – alternatīvais ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē;

2.2. dalībvalstī licencēts pārvaldnieks – dalībvalstī licencēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kurš uzsācis pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 70. pantu;

2.3. AIFPL – Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums;

2.4. Komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

2.5. IPSL – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums;

2.6. Regula Nr. 231/2013 – Eiropas Komisijas 19.12.2012. deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību;

2.7. Regula Nr. 345/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2013. regula (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem;

2.8. Regula Nr. 346/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 17.04.2013. regula (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem;

2.9. Regula Nr. 549/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā;

2.10. Regula Nr. 575/2013 – Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regula Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012;

2.10.1 Regula Nr. 2015/760 – Eiropas Parlamenta un Padomes 29.04.2015. Regula (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem;

2.11. RTN – regulētā tirgū netirgots;

2.12. RTT – regulētā tirgū tirgots;

(Grozīts ar FKTK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 186)

3. Noteikumi ir saistoši:

3.1. licencētam un reģistrētam pārvaldniekam, sagatavojot šajos noteikumos minētos pārskatus;

3.2. dalībvalstī licencētam pārvaldniekam, kurš reģistrējis AIF Latvijā;

3.3. dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiālei Latvijā.

4. Noteikumos lietotie termini atbilst tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu, IPSL un AIFPL terminu lietojumam.

5. Licencēts ārējais un iekšējais pārvaldnieks, kā arī pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, par savu darbību sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido:

5.1. "Pārvaldnieka bilances pārskats" (1. pielikums);

5.2. "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums);

5.3. "Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi", kurš sastāv no I. daļas "Pārvaldnieka pārvaldīšanā esošie līdzekļi" un II. daļas "Pārvaldnieka kapitāla prasības izpilde" (3. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

5.1 Ārējais pārvaldnieks, kuram ir tiesības sniegt AIFPL 5. panta septītajā un astotajā daļā minētos pakalpojumus, papildus 5. punktā minētajiem pārskatiem sagatavo 16.04.2014. Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (tālāk tekstā – Īstenošanas regula Nr. 680/2014) 7. pantā minētos pārskatus. Pārskatus saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 un Īstenošanas regulu Nr. 680/2014 sagatavo individuālā un konsolidācijas grupas līmenī, ja pārvaldnieks ir konsolidācijas grupas, finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas atbildīgā iestāde.

(FKTK 03.11.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

6. Licencēts ārējais vai iekšējais pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu atvērto AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu sagatavo:

6.1. mēneša pārskatu, ko veido AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

6.2. ceturkšņa pārskatu, ko veido:

6.2.1. "AIF vērtspapīru pārskats" (4. pielikums);

6.2.2. "AIF aktīvu un saistību pārskata" I. daļa "Aktīvi un saistības", II. daļa "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)" un III. daļa "Sviras finansējums" (5. pielikums);

6.2.3. "AIF ienākumu un izdevumu pārskats" (6. pielikums);

6.2.4. "AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats" (7. pielikums);

6.2.5. "AIF ieguldītāju pārskats" (8. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

7. Pusgada pārskatu, kuru veido šo noteikumu 6.2. punktā minētie pārskati, sagatavo:

7.1. licencēts ārējais vai iekšējais pārvaldnieks par katru Latvijā reģistrētu slēgto AIF vai AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, gadījumā par katru AIF apakšfondu;

7.2. reģistrēts pārvaldnieks par katru AIF, kas Latvijā reģistrēts saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

7.1 Reģistrēts pārvaldnieks, izņemot pārvaldnieku, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, statistikas datu apkopošanai sagatavo:

7.11. par savu darbību – ikgadējo pārskatu, ko veido šo noteikumu 5.1. un 5.2. punktā minētie pārskati;

7.12. par katru tā pārvaldē esošu AIF, izņemot saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013 reģistrētu AIF, – ikgadējo pārskatu, ko veido šo noteikumu 6.2. punktā minētie pārskati. Par AIF, kurš dibināts ar apakšfondiem, šo pārskatu sagatavo par katru AIF apakšfondu.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

8. Dalībvalstī licencēts pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF Latvijā, sagatavo:

8.1. ceturkšņa pārskatu, ko veido "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I. daļa "Pārvaldnieka pārvaldīšanā esošie līdzekļi" (3. pielikums);

8.2. šo noteikumu 6., 7. vai 7.12. punktā minētos pārskatus, ja tas Latvijā ir reģistrējis attiecīgā veida AIF vai AIF ar apakšfondiem.

(Grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

9. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle sagatavo ceturkšņa pārskatu, ko veido:

9.1. "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" (2. pielikums);

9.2. "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I. daļa "Pārvaldnieka pārvaldīšanā esošie līdzekļi" (3. pielikums).

II. Pārskatu sagatavošanas vispārīgās prasības

10. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

10.1. valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi". Starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

10.2. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi". Vērtspapīru gadījumā norāda finanšu instrumenta denominācijas valūtas kodu;

10.3. emitentu, darījuma partneru un ieguldītāju sektoru dalījums atbilst Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļai. Darījuma partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījuma partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Emitentu, darījuma partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

10.3.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

10.3.2. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

10.3.3. "SK123" – naudas tirgus fondi;

10.3.4. "SK124" – ieguldījumu fondi un AIF, izņemot naudas tirgus fondus;

10.3.5. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

10.3.6. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

10.3.7. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

10.3.8. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

10.3.9. "SK129" – pensiju fondi;

10.3.10. "SK1311" – centrālās valdības;

10.3.11. "SK1312" – pavalsts valdības;

10.3.12. "SK1313" – vietējās valdības;

10.3.13. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

10.3.14. "SK14" – mājsaimniecības;

10.3.15. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.

10.4. ailē "Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā" un "Uzskaites vērtība (euro)" norāda vērtības ar divām zīmēm aiz komata par ieguldījumu fonda vai AIF ieguldījumu portfelī esošajiem vērtspapīriem.

11. AIF pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem par AIF gada pārskatu sagatavošanu.

III. Pārvaldnieka pārskatu sagatavošana

12. Datu laukā "Pārvaldnieka identifikācijas informācija" pārvaldnieks norāda:

12.1. Komisijas piešķirto pārvaldnieka kodu;

12.2. izpildītāja vārdu un uzvārdu;

12.3. izpildītāja e-pasta adresi;

12.4. izpildītāja tālruņa numuru;

12.5. pārskata perioda beigu datumu (dd.mm.gggg.).

13. "Pārvaldnieka bilances pārskata" aili "Termiņa dalījuma pazīme" aizpilda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

13.1. "01G" – īstermiņa – līdz vienam gadam (ieskaitot);

13.2. "99G" – ilgtermiņa (virs viena gada).

14. "Pārvaldnieka bilances pārskata" aili "Likvīda aktīva pazīme" aizpilda, norādot šādas vērtības:

14.1. LI – ieguldījums atbilst AIFPL 16. panta vienpadsmitās daļas prasībām;

14.2. NI – ieguldījums neatbilst AIFPL 16. panta vienpadsmitās daļas prasībām.

15. "Pārvaldnieka bilances pārskata" pozīcijas "Darba ņēmēju iespēju līgumi" aizpilda pārvaldnieks, kurš piedāvā tā darba ņēmējiem iespēju iegādāties pārvaldnieka akcijas, norādot uzskaites vērtību darba ņēmēju akciju iegādes iespēju līgumiem saskaņā ar Regulu Nr. 549/2013.

16. Iekšējais pārvaldnieks sagatavo "Pārvaldnieka bilances pārskatu", ievērojot šādus noteikumus:

16.1. pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu", "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" un "Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas" aizpilda aili "Likvīdo aktīvu pazīme" un "Uzskaites vērtība (veselos euro)";

16.2. pozīcijas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" ailē "Uzskaites vērtība (veselos euro)" norāda uzskaites vērtību, kura samazināta par uzskaites vērtību, ko veido līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā.

17. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle pārskatā "Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins" sniedz informāciju par tā ienākumiem un izdevumiem, kuri gūti no darbības Latvijā.

18. Aizpildot "Pārskatu par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi":

18.1. iekšējais pārvaldnieks I. daļā "Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi" aizpilda pozīciju "Līdzekļi pārvaldē kopā" un norāda pārvaldē esošā AIF aktīvu uzskaites vērtību;

18.2. pozīcijā "Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)" pārvaldnieks norāda pārvaldīto AIF aktīvu kopējo vērtību, kura aprēķināta atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam;

18.3. pozīcijā "Pašu kapitāls" pārvaldnieks norāda saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 aprēķināto pašu kapitāla vērtību;

18.4. pozīcijā "Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma" pārvaldnieks norāda vērtību, kura aprēķināta kā fiksēto pieskaitāmo izmaksu vērtība saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 un Eiropas Komisijas 04.09.2014. Deleģēto regulu (ES) 2015/488, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem;

18.5. pozīcijā "AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi" pārvaldnieks, kurš ir saņēmis licenci AIF pārvaldnieka darbībai, norāda AIF aktīvu uzskaites vērtību, kuras pārvaldīšanai pārvaldnieka profesionālās darbības riski nav segti ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Regulai Nr. 231/2013. Šai aktīvu uzskaites vērtības daļai piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kas aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 14. pantam. Ja pārvaldnieka profesionālās darbības riski pilnībā ir segti ar apdrošināšanas polisi, norāda "0".

(Grozīts ar FKTK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 186)

19. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle un dalībvalstī licencēts pārvaldnieks, kurš ir reģistrējis AIF Latvijā, aizpilda "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļu "Pārvaldnieka pārvaldīšanā esošie līdzekļi" un sniedz informāciju par aktīvu uzskaites vērtību tā Latvijā reģistrētajiem AIF, pārvaldītajiem privāto pensiju fondu Latvijā reģistrētajiem pensiju plāniem, kā arī individuālā pārvaldīšanā esošo Latvijas rezidentu finanšu instrumentu portfeļiem.

(FKTK 03.11.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

IV. AIF vērtspapīru pārskata sagatavošana

20. Datu laukā "AIF identifikācijas informācija" pārvaldnieks norāda:

20.1. Komisijas piešķirto tā pārvaldnieka kodu, kurš AIF ir reģistrējis;

20.2. Komisijas piešķirto AIF reģistrācijas kodu;

20.3. izpildītāja vārdu un uzvārdu;

20.4. izpildītāja e-pasta adresi;

20.5. izpildītāja tālruņa numuru;

20.6. pārskata perioda beigu datumu (dd.mm.gggg.).

21. Ailē "Emitenta reģistrācijas numurs" norāda emitenta reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. Aili aizpilda, ja komercsabiedrība ir reģistrēta Latvijā.

22. Ailē "ISIN kods" norāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

23. Pārskatā informāciju par attiecīgo datumu norāda formātā "dd.mm.gggg.".

24. Pārskatā informāciju par parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda) ailē "Kupona likme (%)" norāda kupona jeb procentu likmes apmēru pārskata perioda beigās procentos līdz četriem cipariem aiz komata.

25. Ailē "Kupona izmaksas biežums" norāda šādas vērtības, ņemot vērā kupona izmaksu biežumu:

25.1. "AN" – reizi gadā;

25.2. "SA" – divas reizes gadā;

25.3. "QU" – reizi ceturksnī;

25.4. "BM" – reizi divos mēnešos;

25.5. "MO" – reizi mēnesī;

25.6. "IR" – neregulāri;

25.7. "ZC" – nulles kupons;

25.8. "UK" – nav zināms.

26. Pārskata ailē "Papildinformācija" norāda šādu darījumu raksturojošo kodu:

26.1. "R" – vērtspapīriem, kas iesaistīti repo darījumā;

26.2. "RR" – vērtspapīriem, kas iesaistīti reversajā repo darījumā;

26.3. "VA" – vērtspapīriem, kas iesaistīti aizdošanas darījumā.

27. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)" norāda vienīgi tādu fondu, kuru regulējums ir analoģisks IPSL noteiktajam, t.sk. regulētā tirgū tirgoto ieguldījumu fondu (UCITS ETF) ieguldījumu apliecības (daļas).

28. Pozīcijā "AIF ieguldījumu daļas" norāda informāciju par AIF ieguldījumu daļām, t.sk. regulētā tirgū tirgoto AIF ETF ieguldījumu daļas.

V. AIF aktīvu un saistību pārskata sagatavošana

29. Pārskatā atsevišķi darījumi tiek iedalīti divās kategorijās – īstermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir līdz vienam gadam (ieskaitot), un ilgtermiņa darījumi, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

30. Pozīciju "AIF kvalificētie ieguldījumi" aizpilda pārvaldnieks, ja attiecīgais AIF ir reģistrēts kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas riska kapitāla fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013, kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, vai kā AIF, kas reģistrēts kā "Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 2015/760. Šajā pozīcijā norāda to AIF ieguldījumu kopsummu, kuri saskaņā ar attiecīgo tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu ir atzīstami par kvalificētiem ieguldījumiem vai atbilstīgi ieguldītiem aktīviem.

(FKTK 03.11.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

31. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz ieguldījumus nekustamajā īpašumā, aizpilda II. sadaļu "Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)", attiecīgi norādot ailē:

31.1. "Darījuma radītās pārmaiņas" – izmaiņas attiecīgās ieguldījumu īpašuma grupas uzskaites vērtībā, kuras notikušas pirkuma vai pārdevuma darījuma rezultātā;

31.2. "Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā" – izmaiņas attiecīgās ieguldījumu īpašuma grupas uzskaites vērtībā, kuras nav saistītas ar pirkuma vai pārdevuma darījumiem, piemēram, pārvērtēšanas rezultāts.

32. Par AIF, kura darbības noteikumi paredz sviras finansējuma izmantošanu, aizpilda III. sadaļu "Sviras finansējums", norādot ailē:

32.1. "AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%)" – saskaņā ar Regulu Nr. 231/2013 (2. iedaļa) aprēķinātā riska darījumu apmēra, kas aprēķināts pēc bruto metodes, attiecību pret NAV izteiktu procentos;

32.2. "AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%)" – saskaņā ar Regulu Nr. 231/2013 (2. iedaļa) aprēķinātā riska darījumu apmēra, kas aprēķināts pēc saistību metodes, attiecību pret NAV izteiktu procentos.

VI. Pārskatu iesniegšana

33. Šajos noteikumos minēto mēneša pārskatu par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam.

34. Šajos noteikumos minēto ceturkšņa pārskatu par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

34.1 Šajos noteikumos minēto pusgada pārskatu par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

34.2 Šajos noteikumos minēto ikgadējo pārskatu par stāvokli katra gada pēdējā datumā pārvaldnieks sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā gada 20. aprīlim.

(FKTK 22.10.2019. noteikumu Nr. 168 redakcijā)

35. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi". Pārskatus sagatavo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā. Pārskata XML faili ietver vienīgi visus nepieciešamos izejas datus un pārbaudes datus un var neietvert visu noteikumu pielikumos norādīto informāciju (piemēram, atsevišķas starpsummas un citus aprēķinus).

36. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

VII. Noslēguma jautājums

37. Noteikumi stājas spēkā 31.03.2014.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

Pārvaldnieka bilances pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas
kods

Valsts
kods

Valūtas
kods

Darījumu partnera
sektora kods

Termiņa
dalījuma pazīme

Likvīdo aktīvu pazīme*

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

AKTĪVI

 

 

 

 

 

  
Kase

11100

x

 

x

x

LI

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

11210

  

 

x

 

 
Noguldījumi

11220

  

 

   
Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām

11310

  

 

 

x

 
Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām

11320

  

 

 

x

 
Prasības pret pārējiem klientiem

11330

  

 

 

x

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

11400

  

 

 

 

 
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

11500

  

 

x

 

 
Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas

11600

  

 

x

 

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

11700

  

 

x

x

 
Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā

11800

  

 

x

x

 
Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā

11900

  

 

x

x

 
Nemateriālie aktīvi

12000

x

x

x

x

x

 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

12101

x

x

x

x

x

 
Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem

12102

x

x

x

x

x

 
Ieguldījumu īpašums

12110

x

x

x

x

x

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

12200

  

 

x

x

 
Nodokļu aktīvi

12300

x

x

x

x

x

 
Darba ņēmēju iespēju līgumi

12500

  

 

x

x

 
Pārējie aktīvi

12400

  

 

x

x

 
Kopā aktīvi

10000

x

x

x

x

x

 
SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

  
Kredītsaistības pret kredītiestādēm

21100

  

 

 

x

 
Kredītsaistības asociētajām komercsabiedrībām

21210

  

 

 

x

 
Kredītsaistības radniecīgajām komercsabiedrībām

21220

  

 

 

x

 
Kredītsaistības pret citiem kreditoriem

21230

  

 

 

x

 
Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības" iekļautos

21300

x

 

x

 

x

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

21400

  

 

x

x

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

21500

  

 

x

x

 
Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

21610

  

 

x

x

 
Pārējie uzkrājumi

21620

  

 

x

x

 
Nodokļu saistības

21630

x

x

x

x

x

 
Darba ņēmēju iespēju līgumi

22000

  

 

x

x

 
Pārējās saistības

21700

  

 

x

x

 
Pakārtotās saistības – emitētie parāda vērtspapīri

21810

x

 

x

x

x

 
Pakārtotās saistības – citas saistības

21820

  

 

x

x

 
Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves)

21910

 

x

 

x

x

 
Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves)

21920

x

x

x

x

x

 
Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) (–)

21930

x

x

x

x

x

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves)

21940

x

x

x

x

x

 
Pārvērtēšanas rezerves (kapitāls un rezerves)

21950

x

x

x

x

x

 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–)

21960

x

x

x

x

x

 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/–)

21970

x

x

x

x

x

 
Kopā saistības

20000

x

x

x

x

x

 
ĀRPUSBILANCE

 

 

 

 

 

  
Iespējamās saistības – galvojumi (garantijas)

31110

x

x

x

x

x

 
Pārējās iespējamās saistības

31200

x

x

x

x

x

 

* Aizpilda licencēts pārvaldnieks un pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013.

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

(Pielikums FKTK 03.11.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

1

Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)

11100

 
Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm

11110

 
Procentu ienākumi no prasībām pret pārējām personām

11120

 
Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

11130

 
Pārējie līdzīgie ienākumi

11140

 
Procentu izdevumi (11210+11220+11240)

11200

 
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm

11210

 
Procentu izdevumi par saistībām pret pārējām personām

11220

 
Pārējie līdzīgie izdevumi

11240

 
Dividenžu ienākumi

11300

 
Komisijas naudas ienākumi

11400

 
t.sk. par ieguldījumu pakalpojumiem

11401

 
t.sk. par pārvaldes pakalpojumiem

11402

 
Komisijas naudas izdevumi

11500

 
Pārējie ienākumi

11800

 
Administratīvie izdevumi

11900

 
Nolietojums

12110

 
Pārējie izdevumi

12200

 
Uzkrājumu veidošanas rezultāts - peļņa/(zaudējumi)

12300

 
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (11100–11200+11300+11400–11500+11800–11900–12110–12200+12300)

13100

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

13200

 
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (13100–13200)

13300

 
   

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

(Pielikums FKTK 03.11.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa
(veselos euro)

I daļa. Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi
Pārvaldnieka dibināto AIF (lietu kopības) aktīvu uzskaites vērtība kopā

012

 
t.sk. Latvijā  
Ārējā pārvaldnieka pārvaldīto AIF (juridisku personu, t.sk. komandītsabiedrību, akciju sabiedrību) aktīvu uzskaites vērtība kopā

013

 
t.sk. Latvijā  
Iekšējā pārvaldnieka pārvaldītā AIF (akciju sabiedrības) aktīvu uzskaites vērtība

014

 
Līdzekļi pārvaldīšanā kopā (012+013+014)

100

 
Pārvaldnieka pārvaldīto Latvijā reģistrēto pensiju plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā

015

 
Klientu individuālie finanšu instrumentu portfeļi kopā (021+022)

020

 
Fizisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība

021

 
Juridisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība

022

 
Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)

040

 
II daļa. Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde
Pārvaldnieka pašu kapitāls

801

 
Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma

802

 
Minimālais sākotnējais kapitāls (50000/125000/300000)

803

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār pārvaldnieka minimālo sākotnējo kapitālu (801–803)

804

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār 25% vai 12.5%* no pastāvīgo izmaksu kopsummas (801–0.25x802 vai 801–0.125x802*)

805

 
Līdzekļu pārvaldīšanā limits bez papildu pašu kapitāla prasības

806

250000000

Pārvaldnieka minimālā sākotnējā kapitāla un papildu pašu kapitāla prasības maksimālais apmērs

807

10000000

Koeficients papildu pašu kapitāla aprēķinam

808

0.0002

Papildu pašu kapitāla prasība (0, ja 100≤806; 808x(100–806), ja (100>806 un (803+808x(100–806)≤807)); 807, ja (100>806 un (803+808x(100–806)>807))

809

 
AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi**

810

 
Papildu pašu kapitāla prasība AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības risku segšanai** (0.0001x810)

811

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār minimālo sākotnējo kapitālu un pašu kapitāla papildu summu (801–803–809–811)

812

 
Pašu kapitāla un papildu pašu kapitāla segumam paredzēto likvīdo aktīvu apmērs

813

 

* Pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr.  345/2013 vai AIF saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013.
** Aizpilda licencēts pārvaldnieks.

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

AIF identifikācijas informācija

AIF vērtspapīru pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas numurs

ISIN kods

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Emitenta sektora kods

Emisijas valūtas kods

Emisijas datums

Dzēšanas datums

Kupona likme
(%)

Kupona izmaksas biežums

Dienu skaits līdz kupona likmes maiņai*

Papild-
informā-
cija

Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā

Vērtspapīru skaits

Uzskaites vērtība (euro)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

1

2

3

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)

11101

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda)

11102

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Akcijas (ar ISIN kodu)

11103

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

Akcijas (bez ISIN koda)

11104

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)

11105

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (bez ISIN koda)

11106

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (ar ISIN kodu)

11107

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (bez ISIN koda)

11108

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

AIF ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)

11109

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

AIF ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)

11110

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

* aizpilda par naudas tirgus fondu

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

AIF identifikācijas informācija

AIF aktīvu un saistību pārskats

I. daļa. Aktīvi un saistības

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Emitenta, darījumu partnera nosaukums

Emitenta, darījumu partnera valsts kods

Emitenta, darījumu partnera sektora kods

Valūtas kods

Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

C

D

E

F

1

2

AKTĪVI

 

 

 

 

 

 

 

Vērtspapīri kopā (4. pielikuma Uzskaites vērtību summa)

1110

x

x

x

x

x

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1120

 

 

 

 

x

 

Īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs

1130

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa noguldījumi kredītiestādēs

1140

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

1150

 

 

 

 

x

 

Īstermiņa aizdevumi

1160

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa aizdevumi

1170

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

1180

x

x

x

x

x

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1190

x

 

 

 

x

 

Pārējie aktīvi

1200

x

 

 

 

x

 

Kopā aktīvi

1000

x

x

x

x

x

 

SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa kredītsaistības

2110

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa kredītsaistības

2120

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem

2130

 

 

 

 

x

 

Ilgtermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem

2140

 

 

 

 

x

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

2150

 

 

 

 

x

 

Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas parādi

2160

x

 

 

 

x

 

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2170

x

 

 

 

x

 

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

2180

x

 

 

 

x

 

Pārējās saistības

2190

x

 

 

 

x

 

Kopā saistības

2000

x

x

x

x

x

 

Neto aktīvu vērtība (1000–2000)

3000

x

x

x

x

x

 

AIF kvalificētie ieguldījumi

4108

x

x

x

x

x

 

II. daļa. Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)

Darījums

Aktīvu un saistību pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma reģistrācijas valsts kods

Darījuma valūtas kods

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās (veselos euro)

Pārmaiņas pārskata periodā
(negatīvās pārmaiņas uzrāda ar "–" zīmi)

Uzskaites vērtība (veselos euro)

Darījuma radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā

A

B

C

D

1

2

3

4

Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 1

 

      
Ieguldījumu īpašums grupa Nr. 2

 

      
Ieguldījumu īpašums grupa Nr. …

 

      
Kopā

1180

x

x

    
t.sk. ieguldījumu īpašumi, uz kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas ķīlas tiesības

1181

x

x

x

x

x

 

III. daļa. Sviras finansējums

Sviras finansējums

 

(%)

AIF darbības noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

1

2

AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%)

3101

 

 

AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%)

3102

 

 

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

AIF identifikācijas informācija

AIF ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

A

B

1

IENĀKUMI
Procentu ienākumi

0101

 

Dividendes

0102

 

Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas

0103

 

Pārējie ienākumi

0104

 

Kopā (0101+...+0104)

0100

 

IZDEVUMI
Atlīdzība pārvaldniekam

0201

 

Atlīdzība turētājbankai

0202

 

Pārējie pārvaldes izdevumi

0203

 

Procentu izdevumi

0204

 

Pārējie izdevumi

0205

 

Kopā (0201+...+0205)

0200

 

IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

0301

 

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

0302

 

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302)

0303

 

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

0304

 

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)

0305

 

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

0306

 

Kopā (0305+0306)

0300

 

Nodokļi un nodevas

0500

 

Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0500)

0600

 

* posteņu rādītāji iekavās iekļaujami ar mīnusa zīmi

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

AIF identifikācijas informācija

AIF neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats

(Pielikums grozīts ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 168)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

A

B

01

NAV pārskata gada sākumā

0100

 

Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)*

0200

 

Dividendes ieguldījumu daļu turētājiem

0300

 

Ienākumi no ieguldījumu daļu pārdošanas

0401

 

Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas izdevumi

0402

 

Darījumu ar ieguldījumu daļām rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0401–0402)

0400

 

NAV pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (0200–0300+0400)

0500

 

NAV pārskata perioda beigās (0100+0500)

0600

 

Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata gada sākumā

0700

 

Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata perioda beigās

0800

 

(0900. un 1000. pozīcija svītrota ar FKTK 22.10.2019. noteikumiem Nr.168)

* posteņu rādītāji iekavās iekļaujami ar mīnusa zīmi

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr.15

AIF identifikācijas informācija

AIF ieguldītāju pārskats

Ieguldītāju grupa

Pozīcijas kods

Valsts kods

Ieguldītāja sektora kods

Ieguldījumu daļu skaits

AIF ieguldījumu daļas uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

C

D

1

2

Profesionālie ieguldītāji

01

    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 9. panta otrajai daļai* (min. ieguldījums 20 000 euro)

02

    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta astotajai daļai** (min. ieguldījums 100 000 euro)

03

    
Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta devītajai daļai**

04

    
Kopā (01+02+03+04)

05

x

x

 

 
Ieguldītāji, kuri veikuši ieguldījumus kopējo ieguldījumu uzņēmumā, kas dibināts pirms 07.08.2013., laikposmā no tā dibināšanas dienas līdz reģistrēšanas dienai Komisijā

06

 

 

 

 

Kopā (05+06)

07

x

x

 

 

* aizpilda reģistrēts AIF pārvaldnieks

** aizpilda licencēts AIF pārvaldnieks

01.01.2020