Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 30.11.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošos noteikumus "Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-57

Jelgavā 2013.gada 19.decembrī
Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 16/33

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma
7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu
" 28. un 45.punktu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nodrošinot Jelgavas pilsētai (turpmāk – pilsēta) raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu.

2. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un reklāmas objektu saskaņošanas, izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas un demontāžas kārtību, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas uzraudzības, kontroles kārtību un atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

3. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

3.1. afiša – paziņojums vai plakāts par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem, izrādēm u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu;

3.2. slietnis – neliels (līdz 1 m augsts un līdz 1 m plats), mobils un vieglas konstrukcijas reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas tās darba laikā.

4. Patvaļīga reklāmas un reklāmas objekta izvietošana pilsētā aizliegta.

5. Kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – atļauja), Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) nosaka normatīvo aktu noteikumi reklāmas jomā, kā arī šie saistošie noteikumi.

6. Reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot afišu un slietni, var izvietot un tā grafiskā dizaina maiņu drīkst veikt pēc atļaujas saņemšanas Būvvaldē, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes un pašvaldības nodevas samaksas. Pašvaldības nodevu maksā reklāmas objekta īpašnieks.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-9)

7. Afišu var izvietot uz afišu stabiem vai stendiem pēc saskaņošanas ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi "Kultūra" (iestāde "Kultūra") normatīvo aktu noteikumu reklāmas jomā noteiktajā kārtībā un pēc iestādes "Kultūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu izcenojumos noteiktās cenas samaksas.

8. Uz afišu stabiem un stendiem aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu un pakalpojumu sniegšanas vietu reklāma.

9. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas un reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

10. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas un reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

11. Būvvalde, pieņemot lēmumu par atļauju, var ņemt vērā pilsētas domes Estētikas komisijas atzinumu par reklāmas vai reklāmas objekta projektu.

12. Slietni var izmantot reklāmas izvietošanai, ja brīvais gājēju ietves platums pēc slietņa uzstādīšanas ir ne mazāks kā 1, 50 m. Ja ietves platums nepieļauj slietņa uzstādīšanu, slietni var uzstādīt zaļajā zonā.

13. Reklāmas un reklāmas objektus ar piesaisti zemei, izņemot tos, ko izvieto pašvaldības iestādes, aizliegts izvietot:

13.1. Jāņa Čakstes bulvārī no Raiņa ielas līdz Ausekļa ielai;

13.2. Hercoga Jēkaba laukumā;

13.3. Pasta salā;

13.4. Uzvaras parkā.

14. Reklāmas un reklāmas objektus bez piesaistes zemei, izņemot izkārtnes, aizliegts izvietot:

14.1. teritorijā ap Jāņa Čakstes pieminekli – Lielajā ielā 1 (uz ēku fasādēm pret Lielo ielu un Akadēmijas ielu), Lielajā ielā 3 (uz ēku fasādēm pret Lielo ielu un Akadēmijas ielu), Akadēmijas ielā 3 (uz ēkas fasādes pret Lielo ielu), Uzvaras ielā 2, Lielajā ielā 6;

14.2. uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem;

14.3. uz apgaismes stabiem un tiltiem, to konstrukcijām un balstiem.

15. Aizliegts izvietot reklāmas objektus uz ūdenstilpnēm (t.sk. uz ledus), arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

16. Reklāmas un reklāmas objektus aizliegts izvietot uz dekoratīviem, kaltiem žogiem, kaltiem nožogojuma elementiem un mazajām arhitektūras formām, ja tie nav paredzēti vai projektēti reklāmas un reklāmas objektu izvietošanai.

II. Reklāmas objektu ar piesaisti zemei saskaņošanas un izvietošanas kārtība

17. Izvietojot reklāmas objektu, nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, ielu perspektīvu, nodrošinot pilsētai raksturīgās arhitektoniskās vides saglabāšanu.

18. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizvieto taisnās līnijās paralēli brauktuvei.

19. Reklāmas objektu atļauts izvietot ielu sarkano līniju atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, ja to pieļauj esošās inženierkomunikācijas un ir noslēgts apsaimniekošanas līgums ar pilsētas pašvaldības iestādi "Pilsētsaimniecība".

19.1 Reklāmas objektiem, kuru augstums nepārsniedz 2,5m, jābūt vienota stila, atbilstoši skicei (pielikumā).

(Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-9 redakcijā)

19.2 Reklāmas objektiem, kuru augstums pārsniedz 2,5m, jāizstrādā būvprojekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-9 redakcijā)

III. Reklāmas un reklāmas objektu bez piesaistes zemei saskaņošanas un izvietošanas kārtība

20. Izvietojot uz ēkām reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina ēkas fasādes dalījuma proporciju saglabāšana, neaizsedzot arhitektoniskās detaļas (logi, karnīzes, fasādes dekori u.c.) un netraucējot videonovērošanu.

21. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu uz ēkas, reklāmas vai reklāmas objekta projekta sastāvā jāiekļauj krāsaina ēkas kopējās fasādes vizualizācijas skice.

22. Reklāmas vizuālajam noformējumam jāveido harmonisks kopskats ar ēkas fasādi.

23. Maksimāli pieļaujamais reklāmas vai reklāmas objekta izvirzījums perpendikulāri ēkas fasādei ir 1 m, ja to ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva, un apakšējā mala neatrodas zemāk par 3 m no zemes.

24. Reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakārtotas ēkas fasādes.

25. Azartspēļu un intīmpreču tirdzniecības vietās reklāmas un reklāmas objekti ēku stiklotās fasādes un skatlogu vitrīnas nedrīkst aizsegt vairāk par 25% no skatloga vitrīnas platības. Azartspēļu un intīmpreču tirdzniecības reklāmā nedrīkst izmantot gaismas un skaņas specefektus.

IV. Reklāmas un reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

26. Par reklāmas un reklāmas objekta ekspluatāciju, vizuālo un tehnisko stāvokli, konstrukciju drošību un savlaicīgu demontāžu, kā arī reklāmas izvietošanas vietas sakārtošanu ir atbildīgs reklāmas devējs vai reklāmas objekta īpašnieks, ja īpašnieka atrašanās vieta nav zināma – konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

27. Ja reklāmas devējs ir juridiska persona, reklāmas un/vai reklāmas objekta apakšējā daļā norāda tā nosaukumu un tālruņa numuru.

28. Inženierkomunikāciju izbūves vai ielu rekonstrukcijas gadījumā ielu sarkanajās līnijās izvietots reklāmas objekts ir jādemontē Būvvaldes noteiktajā termiņā.

29. Beidzoties atļaujas derīguma termiņam, reklāma un reklāmas objekts ir jādemontē. Gadījumā, ja reklāmā norādītā informācija vairs nav aktuāla vai beigusies reklāmas devēja darbība, reklāmu un reklāmas objektu jādemontē ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā.

Ja reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad pašvaldība organizē reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, izdevumus piedzenot no reklāmas objekta īpašnieka vai reklāmas devēja, ja īpašnieka atrašanās vietas nav zināma – konkrētās teritorijas vai būves īpašnieka vai apsaimniekotāja.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

30. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī galdus, teltis un pārvietojamas nojumes, kas tiek izmantotas priekšvēlēšanu aģitācijai, aizliegts izvietot šādās publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:

30.1. šo saistošo noteikumu Vispārīgajos noteikumos noteiktajās vietās;

30.2. uz pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā esošām ēkām un attiecīgajam īpašumam piesaistītajā zemesgabalā;

30.3. tuvāk par 100 m no valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrību (kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībām) īpašumā esošām ēkām;

30.4. uz pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem ar piesaisti zemei;

30.5. uz afišu stabiem un stendiem;

30.6. sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;

30.7. uz pilsētas pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai lietojumā esošiem transporta līdzekļiem.

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

31. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-9)

32. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-9 redakcijā)

33. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 4 naudas soda vienībām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 10 naudas soda vienībām līdz 300 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-9 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

34. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.13-54 "Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā".

35. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.184 "Par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā".

36. Pašvaldības izsniegtās reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas, kas izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14-9

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-9 redakcijā)

Reklāmas objekta ar piesaisti zemei skice

01.07.2020