Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta rīkojums Nr.39

Rīgā 2014.gada 21.janvārī (prot. Nr.3 39.§)

Par atļauju Ingai Antānei savienot amatus

1. Ministru kabinets (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520), izskatot Ingas Antānes iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Rīgas ostas valdes locekļa amatu ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja amatu, konstatēja:

1.1. ar Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra rīkojumu Nr. 80 "Par I. Antānes iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā" I. Antāne iecelta Rīgas ostas valdes locekļa amatā;

1.2. likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk - likums) 4. panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu;

1.3. saskaņā ar likuma 7. panta 5.1 daļu likuma 4. panta 2.3 daļā minētajām amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amatu savienošanas nosacījumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1.3.1. amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

1.3.2. amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;

1.3.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

1.3.4. citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.4. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ar 2013. gada 2. februāra rīkojumu Nr. 675-p "Par I. Antānes pieņemšanu darbā" ir pieņēmis I. Antāni vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja amatā;

1.5. saskaņā ar likuma 8.1 panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma pildīšanu), un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot likuma 7. panta 5.1 daļas 4. punktā minētās amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu;

1.6. Ministru kabinets ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7. panta 5.1 daļas 4. punktu ir kompetenta sniegt atļauju savienot Rīgas ostas valdes locekļa amatu ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja amatu;

1.7. saskaņā ar Rīgas brīvostas likuma 2. pantu Rīgas brīvosta ir izveidota, lai veicinātu Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, investīciju piesaisti, ražošanas un pakalpojumu attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu. Rīgas ostas valdes locekļa pienākumi ir noteikti Likuma par ostām 7.pantā un Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumu Nr. 378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums" 33. punktā;

1.8. saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumu Nr. 233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 1. punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja tiesības un pienākumi ir noteikti 2013. gada 2. novembrī apstiprinātajā amata aprakstā.

2. Izvērtējot Likuma par ostām 7. pantā, Rīgas brīvostas likuma 2. pantā un Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumu Nr. 378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums" 33. punktā minētās Rīgas ostas valdes funkcijas kopsakarā ar I. Antānes - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītājas - pienākumiem, secināms, ka Rīgas ostas valdes locekļa amata savienošana ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja amatu pati par sevi interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

3. Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, I. Antānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Rīgas brīvostas valdes locekļa amatu vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja amatu, pastāv iespēja, ka I. Antāne var nonākt interešu konflikta situācijā.

4. Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma 8.1 panta piekto daļu, Ministru kabinets nolemj atļaut I. Antānei savienot Rīgas ostas valdes locekļa amatu ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja amatu.

5. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs,
ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

24.01.2014