Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.10.2015. - 31.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra noteikumus Nr. 61 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.378

Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.30 38.§)
Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums
Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – brīvostas pārvalde) ir atvasināta publiska persona, kas veic Rīgas brīvostas pārvaldīšanu un darbojas publisko un privāto tiesību jomā, un tā atrodas Ministru kabineta pārraudzībā, kas tiek īstenota ar satiksmes ministra starpniecību.

2. Brīvostas pārvaldes pilns nosaukums latviešu valodā ir "Rīgas brīvostas pārvalde", angļu valodā – "Freeport of Riga Authority".

3. Brīvostas pārvaldes juridiskā adrese – Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Latvijas Republika, LV-1010.

4. Brīvostas pārvaldei ir zīmogs ar Latvijas Republikas mazā papildinātā ģerboņa attēlu un ostas nosaukumu latviešu vai angļu valodā.

5. Brīvostas pārvalde ir Rīgas ostas pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja.

6. Brīvostas valdes locekļiem un izpildaparāta darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības atrasties ar brīvostas darbību saistītos objektos.

II. Brīvostas pārvalde

7. Brīvostas pārvaldes sastāvā ir brīvostas valde, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada brīvostas pārvaldnieks.

8. Brīvostas pārvaldes funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, Rīgas brīvostas likumā, kā arī citos normatīvajos aktos.

9. Brīvostas pārvalde:

9.1. sniedz ieteikumus brīvostas robežu noteikšanai un to izmaiņām;

9.2. sniedz ierosinājumus nekustamā īpašuma atsavināšanai sabiedrības vajadzībām;

9.3. saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē un uztur ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai;

9.4. sadarbojas ar pašvaldību brīvostas ārējās infrastruktūras veidošanā un attīstīšanā;

9.5. sadarbojas ar mācību iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar speciālistu sagatavošanu jūrniecībai un ostu saimniecībai, kā arī ar jaunatnes audzināšanu;

9.6. sadarbojas ar pašvaldību brīvostai nozīmīgas pilsētas infrastruktūras objektu (piemēram, pievadceļi ostu termināļiem un rūpnieciskām zonām) uzturēšanā un attīstīšanā;

9.7. popularizē brīvostu;

9.8. sadarbojas ar organizācijām, iestādēm un komersantiem, kas saistīti ar jūrniecību un brīvostu;

9.9. atbilstoši kompetencei rīkojas ar kustamo un nekustamo īpašumu;

9.10. veic citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10. Valsts apdraudējuma gadījumā brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju ir tiesības lemt par prioritāras apkalpošanas noteikšanu tām kravām, kas caur ostu tiek transportētas valsts aizsardzības vajadzībām.

11. Brīvostas pārvaldes rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto tikai brīvostas pārvaldei noteikto funkciju izpildei, ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai un investoru un klientu piesaistei.

12. Brīvostas pārvalde ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas publicē to savā mājaslapā internetā.

III. Brīvostas valde

13. Brīvostas valdes locekļu iecelšana valdes locekļu amatā un atcelšana no tā notiek saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu vai Rīgas pilsētas domes lēmumu.

14. Brīvostas valdes locekļi, atklāti balsojot, no brīvostas valdes locekļu vidus ievēlē brīvostas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

15. Brīvostas valdes locekļu atlīdzību par darbu brīvostas valdē nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

16. Ja brīvostas valdes loceklis atsakās no amata brīvostas valdē, viņš par to rakstiski paziņo brīvostas valdes priekšsēdētājam un institūcijai, kura brīvostas valdes locekli iecēlusi amatā.

17. Brīvostas valdes loceklis, kurš iesniedz paziņojumu par atteikšanos no amata, turpina pildīt brīvostas valdes locekļa pienākumus līdz laikam, kamēr viņa vietā iecelts cits brīvostas valdes loceklis, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi.

18. Brīvostas valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks.

19. Laikā, kad brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieks pilda brīvostas valdes priekšsēdētāja amata pienākumus, lēmumus, kas attiecas uz brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku, pieņem brīvostas valde.

20. Brīvostas valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Brīvostas valdes sēdes ir slēgtas, izņemot gadījumus, ja brīvostas valde nolēmusi citādi.

21. Paziņojumu par brīvostas valdes kārtējās sēdes sasaukšanu brīvostas pārvaldnieks nosūta visiem brīvostas valdes locekļiem papīra formā vai elektroniski ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Paziņojumā norāda sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

22. Satiksmes ministrija pirms brīvostas valdes sēdes organizē Ministru kabineta apstiprināto pārstāvju viedokļu saskaņošanu par brīvostas valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

23. Komersantam ir tiesības pirms iesniegtā jautājuma izskatīšanas klātienē brīvostas valdes sēdē prezentēt to.

24. Brīvostas valdes sēdē apstiprina iepriekšējās brīvostas valdes sēdes protokolu un brīvostas valdes sēdes darba kārtību. Darba kārtību var papildināt, ja par to nobalso visi brīvostas valdes locekļi, kas piedalās brīvostas valdes sēdē.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 568)

25. Brīvostas pārvaldes izpildaparāts nodrošina, ka brīvostas valdes locekļi brīvostas valdes kārtējās sēdes materiālus saņem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes, izņemot šo noteikumu 24. punktā minēto gadījumu. Brīvostas valdes kārtējās sēdes materiālus izsniedz brīvostas valdes locekļiem personīgi vai nosūta pa pastu uz brīvostas valdes locekļa norādīto adresi, vai nosūta uz brīvostas valdes locekļa norādīto elektroniskā pasta adresi.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

26. Brīvostas valdes ārkārtas sēdi var sasaukt pēc brīvostas valdes priekšsēdētāja ierosinājuma, kā arī tad, ja to pieprasa ne mazāk kā trīs brīvostas valdes locekļi vai pārvaldnieks. Brīvostas valdes priekšsēdētājs izziņo brīvostas valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Brīvostas pārvaldes izpildaparāts nodrošina, ka brīvostas valdes locekļi brīvostas valdes ārkārtas sēdes materiālus saņem ne vēlāk kā divas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Brīvostas valdes ārkārtas sēdē lēmumus var pieņemt arī:

26.1. izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (videokonferenci, telefonkonferenci, elektronisko pastu) un tādējādi nodrošinot iespēju brīvostas valdes locekļiem attālināti piedalīties apspriešanā un lēmuma pieņemšanā;

26.2. nosūtot lēmuma projektus un ar to saistīto informāciju brīvostas valdes locekļiem un norādot termiņu, kurā brīvostas valdes loceklim jāpaziņo savs lēmums.

(MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

27. Ja brīvostas valdes priekšsēdētājs neizziņo šo noteikumu 26.punktā minētās ārkārtas sēdes sasaukšanu, to dara ārkārtas sēdes ierosinātāji – trīs brīvostas valdes locekļi vai pārvaldnieks. Brīvostas pārvaldes izpildaparāts vai trīs valdes locekļi, kuri ierosina ārkārtas brīvostas valdes sēdes sasaukšanu, nodrošina, ka brīvostas valdes locekļi brīvostas valdes ārkārtas sēdes materiālus saņem ne vēlāk kā divas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 568)

28. Ja sasauktā brīvostas valdes sēde nenotiek vai nav lemtspējīga kvoruma trūkuma dēļ, brīvostas valdes priekšsēdētājs izziņo atkārtotas brīvostas valdes sēdes sasaukšanu ar to pašu darba kārtību.

29. Brīvostas valdes lēmumu norakstus (izrakstus) 15 dienu laikā pēc brīvostas valdes sēdes izsniedz visiem brīvostas valdes locekļiem un par pieņemto lēmumu izpildi atbildīgajām personām, kā arī nosūta institūcijām un personām, uz kurām attiecas pieņemtais lēmums.

30. Brīvostas valdes sēdes protokolē. Brīvostas valdes sēdes protokolu un tās lēmumus paraksta attiecīgās sēdes vadītājs.

31. Brīvostas valdes sēžu protokoli un lēmumu oriģināli tiek glabāti brīvostas pārvaldē. Brīvostas valdes locekļiem ir tiesības pievienot sēdes protokolam savu atsevišķo viedokli.

32. Informāciju par brīvostas valdes sēdē pieņemtajiem lēmumiem publicē brīvostas mājaslapā internetā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes.

IV. Brīvostas valdes kompetence

33. Atbilstoši kompetencei brīvostas valde:

33.1. izskata un pieņem lēmumu par brīvostas noteikumu projektu;

33.2. izskata un pieņem lēmumu par brīvostas robežu projektu;

33.3. apstiprina ostas attīstības programmu;

33.4. apstiprina ostas mārketinga stratēģiju trim gadiem;

33.5. apstiprina brīvostas pārvaldes budžetu katram finansiālajam gadam;

33.6. izdara izmaiņas kārtējā gada budžetā, apstiprina un precizē turpmāko gadu investīciju programmu;

33.7. apstiprina brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes projektu nākamajam kalendāra gadam un turpmākajiem pieciem gadiem un izdara grozījumus tajā;

33.8. izlemj jautājumus par zemes un būvju nodošanu nomā, kā arī nosaka zemes un būvju nomas maksas apmēru;

33.9. izskata komersantu iesniegumus par to darbību brīvostā;

33.10. pieņem lēmumus par atļauju uzsākt paredzēto darbību ostas teritorijā atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

33.11. izsniedz atļaujas licencētas komercdarbības veikšanai brīvostā;

33.12. izsniedz atļaujas par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

33.13. lemj par šo noteikumu 33.8., 33.9., 33.11., 33.12., 33.17. un 33.21. apakšpunktā minētā līguma slēgšanu, kā arī par tāda līguma slēgšanu, kura summa pārsniedz 75 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) vai darbības laiks pārsniedz piecus gadus. Brīvostas valde ar atsevišķu lēmumu var pilnvarot brīvostas pārvaldnieku lemt par šo noteikumu 33.8., 33.9., 33.17. un 33.21. apakšpunktā minēto brīvostas valdes kompetencē esošo līgumu slēgšanu, nosakot pilnvarojuma apjomu;

33.14. iepazīstas ar informāciju par pārvaldnieka rīcību un darījumiem viņa kompetencē esošajos jautājumos, kas izriet no šo noteikumu 33.13.apakšpunkta;

33.15. apstiprina brīvostas pārvaldes struktūru un amatu sarakstu;

33.16. iesniedz Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei priekšlikumus par valsts investīciju piesaistīšanu brīvostai;

33.17. izlemj jautājumus par tādu kredītu ņemšanu, kas pārsniedz šo noteikumu 33.13.apakšpunktā noteikto apmēru;

33.18. sagatavo un iesniedz Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomei priekšlikumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām;

33.19. pieņem ieteikuma rakstura lēmumus par brīvostas pārvaldes valdījumā esošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, nekustamā īpašuma iegūšanu valsts vai pašvaldības īpašumā un komunikāciju un citu objektu izbūvi brīvostā, kas var ietekmēt ostas darbību;

33.20. pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma iegūšanu brīvostas pārvaldes īpašumā un brīvostas pārvaldei piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu;

33.21. izīrē vai iznomā brīvostas pārvaldes labā nodibinātos servitūtus uz citām juridiskām un fiziskām personām piederošo nekustamo īpašumu;

33.22. atceļ brīvostas pārvaldnieka rīkojumus;

33.23. iesniedz Satiksmes ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Rīgas brīvostas pārvaldes nolikumā;

33.24. apstiprina brīvostas pārvaldes emblēmu, citu atribūtiku un veidlapu paraugus;

33.25. izlemj citus ar brīvostas darbību saistītus jautājumus.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.800; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 568)

34. Brīvostas valde ne retāk kā divas reizes gadā uzklausa un izvērtē brīvostas pārvaldnieka pārskatu par:

34.1. brīvostas maksu, maksas par pakalpojumiem un nomas (īres) maksas iekasēšanas gaitu;

34.2. apstiprinātā budžeta izpildes gaitu;

34.3. saimnieciskās darbības rezultātiem.

V. Brīvostas pārvaldnieka tiesības un pienākumi

35. Brīvostas pārvaldnieks nodrošina brīvostas pārvaldes funkciju izpildi un vada brīvostas pārvaldes izpildaparāta darbu.

36. Saskaņā ar brīvostas valdes lēmumu darba līgumu ar brīvostas pārvaldnieku slēdz brīvostas valdes priekšsēdētājs.

37. Brīvostas pārvaldnieka prombūtnes (piemēram, komandējums, atvaļinājums) laikā viņa amata pienākumus pilda brīvostas pārvaldnieka vietnieks.

38. Brīvostas pārvaldniekam ir pienākums:

38.1. nodrošināt brīvostas valdes pieņemto lēmumu izpildi;

38.2. nodrošināt brīvostas valdes apstiprinātā budžeta izpildi;

38.3. organizēt brīvostas valdes sēdes materiālu sagatavošanu un izsniegšanu;

38.4. piedalīties brīvostas valdes sēdēs;

38.5. organizēt brīvostas pārvaldes īpašuma, kā arī tās valdījumā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši kuģošanas drošības prasībām, brīvostas attīstības plānam un vides aizsardzības prasībām;

38.6. nodrošināt brīvostas maksu, maksas par pakalpojumiem un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

38.7. organizēt ziemas navigāciju brīvostā;

38.8. atbilstoši kompetencei kontrolēt komersantu darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem;

38.9. vadīt izpildaparāta darbu;

38.10. pieņemt darbā un atbrīvot no darba izpildaparāta darbiniekus, noteikt viņu tiesības un pienākumus, kā arī darba samaksu brīvostas valdes apstiprinātajā amatu sarakstā noteiktā darbinieku skaita un budžetā iedalīto līdzekļu ietvaros;

38.11. atvērt un slēgt kontus kredītiestādēs;

38.12. bez īpašas pilnvaras pārstāvēt brīvostas pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās un sabiedriskajās organizācijās;

38.13. izpildot šo noteikumu 33.8., 33.9., 33.10., 33.11., 33.12., 33.13., 33.17., 33.20., 33.21. un 33.25.apakšpunktā minētos valdes lēmumus, slēgt līgumus ar komersantiem par brīvostas pārvaldei piederošā īpašuma, valstij vai pašvaldībai piederošā vai brīvostas pārvaldes valdījumā nodotā nekustamā īpašuma nomu, komersantu darbību brīvostas teritorijā, izdarīt grozījumus noslēgtajos līgumos, kā arī slēgt īres līgumus;

38.14. atbilstoši kompetencei, ievērojot valdes lēmumos noteikto pilnvarojumu, slēgt līgumus un izsniegt pilnvaras.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 568)

39. Brīvostas pārvaldniekam ir tiesības:

39.1. pieprasīt un brīvostas valdes noteiktajā apjomā un termiņā saņemt no komersantiem informāciju, kas saistīta ar brīvostas maksām, maksām par pakalpojumiem un kravu apjomiem un nomenklatūru;

39.2. (svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 568);

39.3. atbilstoši brīvostas nolikumam un brīvostas valdes noteiktajām pilnvarām rīkoties ar brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļiem un brīvostas pārvaldes valdījumā un īpašumā esošo mantu;

39.4. rīkoties ar brīvostas pārvaldes apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem finanšu līdzekļiem atbilstoši brīvostas valdes apstiprinātajam finanšu līdzekļu izlietojumam;

39.5. atsavināt brīvostas pārvaldes kustamo mantu, ja tās vērtība nepārsniedz šo noteikumu 33.13.apakšpunktā minēto apmēru, kā arī norakstīt kustamo mantu;

39.6. noteikt apsardzes un caurlaižu režīmu brīvostā;

39.7. pieprasīt brīvostas valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu;

39.8. atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus.

VI. Brīvostas pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana

40. Brīvostas pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina brīvostas pārvaldnieks.

41. Brīvostas pārvaldnieka pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību publisko tiesību jomā, kā arī publisko tiesību līgumus var apstrīdēt brīvostas valdē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

42. Brīvostas valdes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību publisko tiesību jomā, kā arī publisko tiesību līgumus var apstrīdēt tiesā.

43. Brīvostas valdes prettiesiskas bezdarbības gadījumā satiksmes ministram ir tiesības dot valdei rīkojumu pieņemt lēmumu.

44. Ja šo noteikumu 43.punktā minētais rīkojums netiek izpildīts, satiksmes ministram ir tiesības rosināt brīvostas valdes atlaišanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis
09.10.2015