Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.02.2014. - 30.11.2016. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1530

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 122.§)
Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
6.panta divpadsmito daļu un Komerclikuma 15.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

2.1. zemnieka vai zvejnieka saimniecības reģistrēšana – 28,46 euro;

2.2. kooperatīvās sabiedrības reģistrēšana – 142,29 euro;

2.3. individuālā uzņēmuma reģistrēšana – 71,14 euro.

3. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizācijas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

3.1. individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācija – 14,23 euro;

3.2. uzņēmējsabiedrības reorganizācija citos gadījumos un apliecinājuma izsniegšana par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas kooperatīvo sabiedrību, vai pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, – 71,14 euro.

4. Par citām darbībām Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

4.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles, dibināšanas dokumentu vai nolikuma grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai) – 14,23 euro;

4.2. citu ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā vai to grozīšana – 7,11 euro;

4.3. (zaudējis spēku ar 17.02.2014.; sk. 20.punktu).

5. Par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā filiāles izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle tiek ierakstīta komercreģistrā (šo noteikumu 6.5.apakšpunkts), valsts nodeva nav jāmaksā.

6. Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

6.1. individuālais komersants – 28,46 euro;

6.2. personālsabiedrība – 142,29 euro;

6.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 142,29 euro;

6.4. akciju sabiedrība – 355,72 euro;

6.5. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle – 21,34 euro;

6.6. cita juridiskā persona, kurai ar likumu ir piešķirts komersanta statuss, – 142,29 euro;

6.7. Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 21,34 euro.

7. Par komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā maksājama valsts nodeva 28,46 euro apmērā.

8. Par komersanta reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

8.1. pārveidošana – 71,14 euro;

8.2. ja pēc reorganizācijas izveido jaunu komercsabiedrību, par katru jaunizveidoto komercsabiedrību maksā šo noteikumu 6.punktā noteikto valsts nodevu;

8.3. pārējos gadījumos par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, – 28,46 euro.

9. Par citām darbībām komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

9.1. dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšana – 14,23 euro;

9.2. reorganizācijas līguma projekta un tā grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai) –14,23 euro;

9.3. dalībnieku reģistra reģistrēšana (pievienošana lietai) – 14,23 euro;

9.4. ierakstu izdarīšana par prokūru un prokūristu – 14,23 euro;

9.5. ierakstu izdarīšana par valdi – 14,23 euro;

9.6. ierakstu izdarīšana par padomi – 14,23 euro;

9.7. ierakstu izdarīšana par juridisko adresi – 14,23 euro;

9.8. (zaudējis spēku ar 17.02.2014.; sk. 20.punktu);

9.9. citu ierakstu izdarīšana un grozīšana komercreģistrā – 14,23 euro.

10. Ja komercreģistrā vienlaikus tiek pieteikti divi vai vairāki šo noteikumu 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. vai 9.9.apakšpunktā minētie ieraksti, maksājama valsts nodeva 21,34 euro apmērā.

11. Valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai reģistrācijas pieteikums šo noteikumu 2. un 4.punktā, 6.2., 6.3., 6.5. un 6.7.apakšpunktā, 7. un 9.punktā noteiktajos gadījumos tiktu izskatīts vienas darbdienas laikā.

12. Ja pieteicējs vēlas, lai vienas darbdienas laikā tiktu izskatīts pieteikums individuālā komersanta vai viena dibinātāja kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā vai izslēgšanai no komercreģistra, maksājama valsts nodeva šo noteikumu 6.1., 6.3., 6.4. un 9.9.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

13. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksātās valsts nodevas atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs nevar izskatīt reģistrācijas pieteikumu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā termiņā.

14. Ja pieteicējs pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izsaka vēlēšanos arī valsts notāra lēmumu saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot minēto tiešsaistes formu, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos minētajām valsts nodevas likmēm.

15. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

15.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Uzņēmumu reģistrā;

15.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

15.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

16. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

17. Valsts nodeva nav jāmaksā par:

17.1. ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, ja grozījums ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

17.2. reģistrācijas ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura likvidācijas procesā likvidatora funkcijas pilda valsts iestāde;

17.3. ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, ja ieraksts tiek izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

17.4. ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, kas saistīts ar maksātnespējas procesu.

18. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atteikt vai atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), valsts nodevu neatmaksā. Šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. un 9.9.apakšpunktā noteikto valsts nodevu maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu:

18.1. atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa;

18.2. atlikt iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

19. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atteikt vai atlikt ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), valsts nodevu neatmaksā. Šo noteikumu 2. un 3.punktā, 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteikto valsts nodevu maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu:

19.1. atlikt ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa;

19.2. atlikt iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

20. Ar attiecīgu grozījumu spēkā stāšanos likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un Komerclikumā, kuros noteikta attiecīgā tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšana pēc pieprasījuma par maksu, spēku zaudē šo noteikumu 4.3. un 9.8.apakšpunkts.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumus Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 33., 193.nr.; 2010, 22., 83.nr.; 2012, 106.nr.; 2013, 65.nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
17.02.2014