Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.02.2015. - 20.05.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-53

Jelgavā 2013.gada 28.novembrī
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 28.novembra lēmumu Nr. 15/12

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 11.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai un suņu reģistrācijai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību, Jelgavas pilsētā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. mājas dzīvnieks – mājas (istabas) suns vai kaķis;

2.2. mājas dzīvnieka īpašnieks – persona, kurai pieder mājas dzīvnieks;

2.3. mājas dzīvnieka turētājs – persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks;

2.4. suņa reģistrācijas žetons – žetons ar numuru par suņa reģistrēšanu, ko izsniedz tā īpašniekam vai turētājam;

2.5. zaļā zona – jebkura ar zālienu apaugusi publiski pieejama teritorija.

II. Suņu reģistrācijas kārtība un nodevas nomaksa

3. Līdz 2016.gada 1.jūlijam suņa īpašniekam vai turētājam savu suni, ja tam nav implantēta mikroshēma, jāreģistrē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība" vai pie personas, ar kuru tā ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

4. Par suņa turēšanu Jelgavas pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām.

III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

5. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai sunim pie kakla siksnas ir piestiprināts suņa reģistrācijas žetons un kaķim aplikta kakla siksna, ar vai bez norādes par dzīvnieka īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, mājas dzīvniekam atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas.

6. Bezsaimnieka sterilizētus kaķus atļauts izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajā vai nomātajā zemes gabalā, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, norādot personu, kas atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka sterilizēto kaķu turēšanu un labturību. Dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarota persona nodrošina bezsaimnieka kaķa sterilizāciju par saviem līdzekļiem.

7. Sunim bez pavadas ir aizliegts atrasties zaļajās zonās.

7.1 Suņa īpašniekam vai tā turētājam aizliegts ar suni uzturēties Jelgavas pilsētas Pasta salas teritorijā.

(Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr.15-5 redakcijā)

8. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, konstatējot mājas dzīvnieka pazušanu, jāziņo par to Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (turpmāk – POIC) pa tālruni 8787.

IV. Klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo mājas dzīvnieku izķeršana

9. Par klaiņojošo, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo vai bojā gājušo bezsaimnieka mājas dzīvnieku jāziņo POIC pa tālruni 8787.

10. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var izņemt dzīvnieku no patversmes 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas, uzrādot dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.

V. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un to izpildes kontrole

11. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

12. Par noteikumu 3., 5., 7. un 7.1 punktā noteikto prasību neievērošanu mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 100 euro.

(Grozīts ar Jelgavas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-5)

13. Par noteikumu 6.punktā noteikto prasību neievērošanu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā norādītajai atbildīgajai personai izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 100 euro.

VI. Noslēguma jautājumi

14. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

15. Noteikumu spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Jelgavas domes 2006.gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.127 "Noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu Jelgavā" (apstiprināti ar Jelgavas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumu Nr. 10/13).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
26.02.2015