Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.02.2021. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.73

Jūrmalā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.25, 40.p.)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un
13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu, 13.panta sesto,
septīto un astoto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datu bāzes
noteikumi" 69. un 79.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) iesniegšanas, pieņemšanas un pārbaudes kārtību, kā arī veic samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju un izsniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Topogrāfiskās informācijas datu bāze (turpmāk – datu bāze) – ģeotelpiskā informācijas sastāvā strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993.gada sistēmas (TKS-93) planšetēs, LKS92 koordinātu sistēmā un kuras mēroga noteiktība ir 1:500 vai lielāka.

2.2. Topogrāfiskās informācijas uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu elektroniska uzglabāšana, regulāru kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2.3. Topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli.

3. Pašvaldības topogrāfiskās informācijas turētājs ir Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (turpmāk – nodaļa), kura pilsētas administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu.

4. Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā veic:

4.1. visa veida būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, būvniecību vai ekspluatēšanu;

4.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

II. Prasības topogrāfisko un ģeodēzisko darbu veikšanai, tīkla ģeodēziskais pamatojums

5. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

6. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

7. Pēc pasūtītāja vai nodaļas pieprasījuma izpildmērījuma plānā attēlo jaunizbūvētās būves faktisko novirzi attiecībā pret projektu.

8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, persona, kas saņēmusi atļauju veikt būvdarbus vai rakšanas darbus organizē šo inženierkomunikāciju uzmērīšanu pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. Precizētās inženierkomunikācijas jāparāda topogrāfiskajā vai izpildmērījuma plānā.

(Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

9. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

10. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

11. Ja topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām mērnieks izveido uzmērīšanas tīklu, kas balstās uz pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju vai to sistēmu (izņemot LatPos), mērnieks veic kontrolmērījumus, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.281 20.punkta prasības. Informāciju par vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem var saņemt Nodaļā bez maksas.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

12. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

13. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana datu bāzē

14. Topogrāfiskās informācijas pārbaudei Nodaļa pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izstrādātos topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, kas sagatavoti digitālā formā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

(Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

15. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs nodaļā iesniedz:

15.1. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16);

15.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, (tostarp apakšzemes) turētāju (pārvaldītāju, ekspluatētāju) saskaņojumiem atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā norādītajam sarakstam (saskaņā ar 1.pielikumu).

15.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu iesniedz šī plāna digitālo versiju izmantojot elektroniskos datu nesējus (kompaktdisku, zibatmiņu u.tml.) vai nosūtot to uz e-pastu topo@jpd.gov.lv;

16. Nodaļas mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā. Iesniegtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi nodaļa veic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.

17. Ja pārbaudes rezultātā konstatē neatbilstības, nodaļas darbinieks neatbilstības norāda uz iesniegtā darba un atdod to iesniedzējam. Mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir novērst nepilnības un laboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar nodaļas atzīmēm atkārtoti iesniegt nodaļā izvērtēšanai un saskaņošanai.

18. Nodaļa saskaņo un attiecīgi reģistrē iesniegto darbu ievadīšanai datu bāzē tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājam.

18.1. Informācijas apmaiņa starp datu bāzi un centrālo datu bāzi notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes jomu.

(Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

19. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš pēc tā attiecīgas saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas datu bāzē ir 2 gadi, skaitot no mērnieka paraksta datuma. Izpildmērījuma plāns ir beztermiņa.

IV. Datu bāzes izmantošana un maksa

20. Datu bāzes datu avoti ir:

20.1. ģeodēziskos darbos sertificētas personas izstrādātie topogrāfiskie plāni;

20.2. ģeodēziskos darbos sertificētas personas izstrādāti izpildmērījumu plāni;

20.3. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.16).

21. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus nodaļa sagatavo un izsniedz:

21.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

21.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

21.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumu.

22. Datu bāzē uzkrātos datus izsniedz:

22.1. Jūrmalas pilsētas domei, tās struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām to funkciju un uzdevumu izpildei;

22.2. mērniecības darbu izpildītājam, izpildot konkrētu pasūtījumu, kas iesniegts nodaļā.

23. Samaksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, sagatavošanu, reģistrāciju datu bāzē un izsniegšanu veic pirms darbu saskaņošanas ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumā noteikto cenrādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā rēķinā norādītājā kontā. Šo saistošo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajiem subjektiem maksu neaprēķina.

24. Nodaļa informāciju par sarkanajām līnijām, aizsargjoslām un vietējiem ģeodēziskajiem punktiem izsniedz bez maksas.

V. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.47 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā".

26. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2013. gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 73
(protokols Nr. 25, 40. punkts)
Inženierkomunikāciju turētāju saraksts ar kuriem saskaņojami topogrāfiskie plāni Jūrmalas pilsētā

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 23.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

Nr.
p.k.
Valsts un pašvaldību institūcijas un/vai inženierkomunikāciju turētāja nosaukumsAdreseElektroniskā adrese
1.A/S "Sadales tīkls" (vid. un zemsprieguma elektroapgādes tīkli) skaņo elektroniskiLīči, Stopiņu novads, LV-2118st@sadalestikls.lv
2.A/S "GASO", Jūrmalas iecirknisKlints iela 1, Jūrmala, LV-2015info@gaso.lv
3.VAS "Latvijas dzelzceļš",

Rīgas ceļu distances dienests

Signalizācijas un sakaru distance SCB

Torņakalna iela 16-304, Rīga, LV-1004

Krūzes iela 47A-250, Rīga, LV-1002

Turgeņeva iela 14-336, Rīga, LV-1050

info@ldz.lv
4.SIA "TET" (elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniskiDzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011uzraugi@tet.lv
5.VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (elektronisko sakaru tīkli), skaņo elektroniskiIerēdņu iela 3, Rīga, LV-1013info@lvrtc.lv
6.SIA "Jūrmalas Gaisma"Jomas iela 28, Jūrmalagaisma@jurmalasgaisma.lv
7.SIA "Jūrmalas ūdens"

UK tīkli, Meliorācija

Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015info@jurmalasudens.lv
8.SIA "Jūrmalas siltums"Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2018info@jurmalassiltums.lv
9.VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012info@lvrtc.lv
10.SIA "Elektrons S"Slokas iela 38-73, Jūrmala, LV-2016info@elektronss.lv
11.Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa (Sarkanās līnijas, tauvas joslas, īpašās zonas, ģeodēzija), skaņo elektroniskiEdinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010pasts@jurmala.lv

* Informācija aktualizēta uz 2020. gada janvāri. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju

2. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2013. gada 17. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 73
(protokols Nr. 25, 40. punkts)
Topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumu cenrādis Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (*)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 23.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā; pielikuma nosaukums 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN (euro)
1. Par topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam*
1.1Objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)objekts18.81
1.2Objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)objekts27.08
1.3Objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)objekts31.60
1.4Objekta platība virs 1.0 ha papildus par katru nākamo haha7.53
2. Par inženiertīklu izpildshēmu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē
2.1Trases garums līdz 300 mobjekts18.81
2.2Trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 mmetri3.76
3. Par būvniecības izpildmērījumu pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievadīšanu datu bāzē
3.1Uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ienešana datu bāzēobjekts11.28
3.2Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzēobjekts11.28

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro

17.02.2021