Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 07.04.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.70

Jūrmalā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.25, 37.p.)
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un piešķiršanas kārtību pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pie privātā pakalpojuma sniedzēja.

2. Līdzfinansējumu piešķir par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un nesaņem pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.

3. Līdzfinansējumu izmaksā privātajam pakalpojuma sniedzējam, kas ir Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta privātās izglītības iestāde un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

4. Līdzfinansējumu piešķir, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk – vecāks) iesniegumu, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam ir atteikts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

II. Līdzfinansējuma apmērs

5. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu ir 85,37 euro mēnesī.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.71)

6. Līdzfinansējumu nepiešķir par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa.

7. Līdzfinansējums nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtība

8. Līdzfinansējuma saņemšanai vecāks iesniedz Jūrmalas pilsētas domē iesniegumu (pielikums) par to, ka bērns saņem pakalpojumu privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu, juridisko adresi un juridiskās personas reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno apliecinājumu no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam.

9. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu 4.punktā, un piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu Izglītības nodaļa informē privāto izglītības iestādi, vecāku un Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību (turpmāk – grāmatvedība).

10. Ja Izglītības nodaļa pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, tā sagatavo trīspusēju līguma projektu, kuru slēdz vecāks, privātā izglītības iestāde un Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārdā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Līgumā nosaka arī līdzfinansējuma saņemšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtību. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.

11. Šo saistošo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu vecāks var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

12. Katra pārskata perioda beigās (mēneša pēdējā darba diena) privātā izglītības iestāde iesniedz Izglītības nodaļā Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja" (turpmāk – noteikumi Nr.403) noteiktajā kārtībā aizpildīta pieprasījuma valsts atbalsta saņemšanai kopiju.

13. Izglītības nodaļa sagatavo informāciju par bērniem, kuri iepriekšējā mēnesī bija reģistrēti uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet saņēma pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja noteikumos Nr.403 noteiktajā kārtībā un līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz to grāmatvedībā.

14. Grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā veic maksājumu privātās izglītības iestādei.

15. Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta:

15.1. pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē;

15.2. ja bērns tiek deklarēts citā pašvaldībā;

15.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto pakalpojuma sniedzēju un vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu;

15.4. ja tiek izbeigts šo saistošo noteikumu 10.punktā minētais trīspusējais līgums.

16. Gadījumos, kad tiek pārtraukta līdzfinansējuma izmaksa, līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē.

IV. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.70 (prot. Nr.25, 37.p.)
Jūrmalas pilsētas domei

(iesniedzēja vārds, uzvārds )

-
(personas kods)

 

LV-

 

(deklarētās dzīves vietas adrese)

 LV- 

(faktiskā adrese)

   

(tālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu privātā pakalpojuma sniedzējam

 

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

 

(juridiskā adrese un reģistrācijas numurs vai deklarētā dzīvesvietas adrese)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienoju: līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju uz ____lp.;

Citi 

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

____.gada ______._________________________  
  

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda Jūrmalas pilsētas Izglītības nodaļas speciālists:

Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:

Bērna dzīves vieta

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Mātes, tēva dzīvesvieta (vajadzīgo pasvītrot)

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Aizbildņa vai to pilnvarotās personas dzīvesvieta (vajadzīgo pasvītrot)

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes:

Bērns reģistrēts rindā 
 

(izglītības iestāde)


 (datums) nepieciešama vieta gadā

□ Atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām

□ Neatbilst līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām

 

amats, paraksts, paraksta atšifrējums

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
01.01.2014