Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/38

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī
Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 45. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732
"Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
" 45. punktu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/8)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Carnikavas novadā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Carnikavas novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kurām Carnikavas novada Būvvalde ir saskaņojusi reklāmas projektu un izdevusi izvietošanas atļauju.

2.1 Pašvaldībai piederošajos īpašumos publiskā vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā, netiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un preču un pakalpojumu reklāmas materiāli. Šis aizliegums neattiecas uz vizuālo informāciju (izkārtni), kas izvietota tieši fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietā vai uz fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas ēkas fasādes un informē par tās veiktās darbības raksturu, darba laiku un citiem saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie datiem par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.

(Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/8 redakcijā)

3. Carnikavas novadā aizliegta patvaļīga reklāmas, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Carnikavas novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās apbūves raksturs un mērogs. Katrai apbūves teritorijai Carnikavas novada pašvaldība var izvirzīt atšķirīgas prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai tādā nekustamajā īpašumā, kas atbilst 20.05.2009. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" prasībām.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides vai apbūves teritorijā prasītā pagalma ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām un ielu perspektīvi.

8. Projektējot stacionāru reklāmu objektu pie gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro spēkā esošie normatīvie akti.

9. Aizliegti reklāmas objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un pamatu ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m, izvietošana ielu sarkanajās līnijās.

10. Aizliegts uzstādīt reklāmu vai reklāmas objektu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, kuģus, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

11. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz tiltiem pār Gauju un Vecgauju (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, kā arī aizliegts uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

12. Aizliegta stacionāru reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, kuru izmērs pārsniedz 3 m x 5 m (līdz 15 m2), Carnikavas novada administratīvajā teritorijā gar valsts autoceļiem P1 un A1;

13. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām. Aizliegums par izvietošanu neattiecas uz būvizkārtnēm un būvtāfelēm, un neliela izmēra baneriem (līdz 1,5 x 2,5 m), kas informē par konkrētā objekta, pie kura atrodas, pārdošanu un izīrēšanu.

14. Aizliegta tabakas izstrādājumu, azartspēļu (spēļu zāļu), kā arī narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana.

14.1 Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un preču un pakalpojumu reklāmas materiālus piekrastes joslā, izņemot vizuālo informāciju (izkārtni), kas izvietota tieši fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietā vai uz fiziskās vai juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas ēkas fasādes un informē par tās veiktās darbības raksturu, darba laiku un citiem saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie datiem par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, pakalpojumu veidiem.

(Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošo noteikumu Nr. SN/2018/8 redakcijā)

15. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

16. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

17. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts kultūras pieminekļa.

18. Uz valsts kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

19. Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas izvietot izkārtni tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē) ciema teritorijas centrālajā daļā, kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisko darbību, izkārtnes vai vairāku izkārtņu kopējais izmērs pieļaujams ne vairāk par 2 kvadrātmetriem.

20. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slieteņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

21. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/8)

22. No jauna projektējamos parkos reklāmas objektu vietas jāparedz parku projektā, saistībā ar parku plānojuma struktūru un atrašanos pilsētvidē.

23. Pret parku fasādēm atļauts eksponēt afišu stabus.

24. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/8)

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

25. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz Carnikavas novada Būvvaldē saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

26. Persona, kura vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanu pēc atļaujas derīguma termiņa beigām, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņa beigām, iesniedz pašvaldībā iesniegumu un reklāmas vai reklāmas objekta fotogrāfiju, norādot fotogrāfijas uzņemšanas datumu.

27. Carnikavas novada Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

28. Carnikavas novada Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

29. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

30. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

31. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu 5 dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.

32. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai 5 dienu laikā rakstiski jāpaziņo Carnikavas novada Būvvaldei.

33. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, Carnikavas novada Būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā vēstulē par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

34. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/8)

35. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/8)

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

36. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 3 līdz 14 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/35)

37. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/35 redakcijā)

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

38. Carnikavas novada Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņos.

39. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

40. Noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Pielikums

Carnikavas novada domes
2013. gada 18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/38
IESNIEGUMS
REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA PROJEKTA IZSKATĪŠANAI
1. Reklāmas izvietotājs, tālrunis 
  
2. Reklāmas atrašanās vietas adrese (izņemot mobilo reklāmu), reklāmas nesēja/reklāmas nosaukums 
  
3. Reklāma izvietota uz: 
 


Carnikavas novada domes īpašumaValsts īpašumaPrivātīpašuma
4. Reklāmas nodevas maksātājs  
5. Reklāmas nodevas maksātāja vienotais reģistrācijas numurs  
   
6. Reklāmas nodevas maksātāja juridiskā adrese  
7. Reklāmas nodevas maksātāja faktiskā adrese  
8. Tālrunis*, fakss, e-pasts  
9. Reklāmas nodevas maksātāja norēķinu banka  
10. Reklāmas nodevas maksātāja bankas konta numurs  

 

                    


11. Reklāmas nodevas maksājuma sadalījums: 1 mēnesis 3mēneši  viss periods
    
12. Reklāmas izmērs   
13. Reklāmas izvietošanas periods   
14. Projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis)   
15. Projekta realizētājs (uzvārds, firma, tālrunis)   

Pielikumā:

Reklāmas nesēja skice;

Izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija;

Reklāmas fotomontāža vidē;

Ja reklāma tiek uzkrāsota uz ugunsmūra/fasādes, jāiesniedz fasādes krāsojuma pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks pārkrāsota atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei;

Ja reklāma tiek izvietota konstruktīvā saistībā ar būvi: Būves, uz kuras tiek izvietots reklāmas objekts, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

Reklāmas objektiem ar piesaisti zemei:

●vietas fotogrāfija, pieprasāmā zemes gabala plāns ar zemes gabala robežām un norādīt reklāmas atrašanās vietu

Projekts iesniegts uz ___________ lapām.

Apliecinu iesniegtās informācijas pareizību.

 Vārds, uzvārds 
   
 Datums, paraksts 
01.07.2020