Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/37

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī
Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 40. §)

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
15. panta 7. punktu, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie nosacījumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldībā personām (turpmāk – Persona) ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tiek piešķirts lietošanai ratiņkrēsla pacēlājs (turpmāk – Pacēlājs)

2. Pacēlāja ierīkošanas mērķis ir nodrošināt vides pieejamību atbilstoši Personas vajadzībām, veicinot šo personu integrāciju sabiedrībā.

3. Pacēlājs lietošanai tiek piešķirts, neizvērtējot Personas ienākumus un materiālo stāvokli.

4. Tiesības saņemt lietošanai pacēlāju ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai Personai ar 1. un 2. grupas invaliditāti, bērnam invalīdam, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

5. Pacēlāju lietošanai piešķir, ja mājoklis, kurā dzīvo persona un kurā paredzēts uzstādīt Pacēlāju (turpmāk – Mājoklis), ir Personas vai viņa ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā, ja minēto Mājokli lieto persona.

6. Ja Mājoklis ir personas vai viņa ģimenes locekļu lietošanā, īres līgumam ir jābūt noslēgtam uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no Pacēlāja pieprasīšanas dienas.

II. Pacēlāja pieprasīšanas kārtība

7. Lai pacēlājs tiktu piešķirts lietošanai, persona vai tās pilnvarotā persona iesniedz Carnikavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – SD) rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzstādīt Mājoklī Pacēlāju, uzrāda personu apliecinošus dokumentus, nepieciešamības gadījumā – pilnvaru.

8. Iesniegumam pievieno invaliditātes apliecības kopiju, ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas ratiņkrēslā, īres līgumu vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, Mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja Persona nav Mājokļa īpašnieks. Ja pacēlājs uzstādāms dzīvojamās mājas kopīpašuma daļā, īpašnieku piekrišanu tā uzstādīšanai pieprasa pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra).

III. Pacēlāja piešķiršanas kārtība

9. Pēc 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas SD pieprasa Aģentūras atzinumu par pacēlāja uzstādīšanas tehniskām iespējām un veic Personas dzīvesvietas apsekošanu.

10. Pēc apsekošanas SD gatavo Lēmumu par Pacēlāja piešķiršanu Personai vai pamatotu atteikumu.

11. SD rakstiski informē Personu par pieņemto lēmumu.

12. SD rakstiski informē Aģentūru par lēmumu piešķirt Personai lietošanā pacēlāju.

13. Aģentūra saskaņo Pacēlāja uzstādīšanu ar Carnikavas novada Būvvaldi.

14. Aģentūra veic tehniskos pasākumus Pacēlāja ekspluatācijas nodrošināšanai (elektropieslēgums, nobrauktuve).

15. Aģentūra Pacēlāja uzstādīšanu veic trīs mēnešu laikā.

16. Ja zūd Pacēlāja izmantošanas nepieciešamība, Persona vai Personas pilnvarnieks to paziņo Aģentūrai, kas veic Pacēlāja demontāžas darbus.

IV. Pacēlāja uzstādīšanas samaksa

17. Pacēlāja iegādi un uzstādīšanu finansē Carnikavas novada dome.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

18. SD izdoto administratīvo aktu Persona var apstrīdēt Carnikavas novada domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Carnikavas novada domes lēmumu par apstrīdēto SD administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/37 "Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIzdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta septīto daļu – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo aprūpi. Ierīkošanas mērķis ir nodrošināt vides pieejamību atbilstoši personas vajadzībām, veicinot šo personu integrāciju sabiedrībā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā novada pašvaldībā personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tiks piešķirts lietošanai ratiņkrēsla pacēlājs, secība kā tas tiks uzstādīts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pēc Sociālā dienesta rīcībā esošas informācijas Carnikavas novadā ir 5 deklarēti iedzīvotāji, kas pārvietojas ratiņkrēslā, trīs no viņiem var izmantot citas palīgierīces, lai varētu pārvietoties. Ir paredzama neliela ietekme uz budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz konkrēto mērķgrupu – personām ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcijas, kurās personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

1. pašvaldības Sociālais dienests;

2. Carnikavas novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
12.11.2013