Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Liepājā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.13, 12.§)
Par vienreizējiem pabalstiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vienreizēju pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2. Vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm ir tiesības saņemt personai, kura, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

II. VIENREIZĒJU PABALSTU PĒC ATBĪVOŠANAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS IESTĀDĒM VEIDI UN APMĒRS

4. Ir šādi vienreizēji pabalsti pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm:

4.1. vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai;

4.2. vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai.

5. Vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai ir valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

6. Vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai ir Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā.

III. VIENREIZĒJU PABALSTU PĒC ATBRĪVOŠANAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS IESTĀDĒM PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

7. Vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas dienas.

8. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un izziņas par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas kopiju (uzrādot oriģinālu).

9. Sociālais dienests lēmumu, par vienreizēju pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm piešķiršanu, pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

10. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

11. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

11.1. kredītiestādē skaidrā naudā;

11.2. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā.

12. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2005.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.19 "PAR VIENREIZĒJIEM PABALSTIEM PERSONĀM, KURAS ATBRĪVOTAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS VIETĀM" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 147.nr.).

14. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Saistošo noteikumu "Par vienreizējiem pabalstiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašlaik kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai un vienreizējs pabalsts personas apliecinošu dokumentu noformēšanai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorija, nosaka Liepājas pilsētas domes 2005.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.19 "PAR VIENREIZĒJIEM PABALSTIEM PERSONĀM, KURAS ATBRĪVOTAS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS VIETĀM" (turpmāk – noteikumi).

Ir nepieciešams mainīt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, kā arī atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem precizēt noteikumos lietotos terminus, pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai apmēru, kā arī noteikt, ka pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvota pēc soda izciešanas.

Tā kā veicami apjomīgi grozījumi, tad lietderīgi ir apstiprināt jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts paredz, ka:

– vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm ir tiesības saņemt personai, kura pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

– vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests);

– ir šādi vienreizējo pabalstu veidi:

1) vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

2) vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā;

– vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas dienas;

– pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un izziņa par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas kopija (uzrādot oriģinālu);

– lēmums par pabalsta piešķiršanu jāpieņem mēneša laikā, bet pabalsta atteikuma gadījumā jāsagatavo motivēts lēmums;

– vienreizēju pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai izmaksā kredītiestādē skaidrā naudā vai pārskaita uz pabalsta pieprasītāja kontu, bet pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLiepājas pašvaldības 2014.gadā budžeta saistošo noteikumu projektā paredzēto pabalstu izmaksai papildu līdzekļi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāProjekta mēķis ir nodrošināt personai, kura pēc soda izciešanas tiek atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, līdzekļus sadzīves apstākļu uzlabošanai un personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, mazinot risku, ka persona atkārtoti izdarīs noziedzīgu nodarījumu
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.01.2014