Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.70

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.11, 15.§)
Par palīdzību pārtikas iegādei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek piešķirts un izmaksāts vienreizējs pabalsts pārtikas iegādei (turpmāk – pabalsts).

2. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir:

4.1. bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;

4.2. atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 euro katram ģimenes loceklim mēnesī;

4.3. valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu.

5. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumīgais pārstāvis (turpmāk – persona) līdz 30.04.2014. vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, ja ģimene (persona) pēdējo sešu mēnešu laikā nav deklarējusi ienākumus un materiālo stāvokli.

6. Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene (persona) deklarē ienākumus un materiālo stāvokli saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

7. Rīgas Sociālais dienests, lemjot par pabalsta piešķiršanu saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām), izvērtē tikai ģimenes (personas) ienākumu atbilstību 4.2.apakšpunktā noteiktajam ienākumu līmenim.

8. Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

9. Personai nav tiesību saņemt pabalstu, ja nokavēts saistošo noteikumu 5.punktā minētais dokumentu iesniegšanas termiņš.

10. Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists personas mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas noformē rakstveidā, un persona to paraksta.

11. Pabalstu nepiešķir personai, kas saņem ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegto pakalpojumu vai atrodas ieslodzījuma vietā.

12. Rīgas Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums, aizpildīta un parakstīta iztikas līdzekļu deklarācija (izņemot saistošo noteikumu 8.punktā minēto), pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

13. Pabalsts personai tiek izmaksāts:

13.1. pārskaitot naudu personas norādītajā norēķinu kontā;

13.2. skaidrā naudā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

15. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2012.gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr.189 "Par palīdzību pārtikas iegādei" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.190).

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2010.gada 9.novembra saistošos noteikumus Nr.97 "Par palīdzību pārtikas iegādei" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.200).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.70
"Par palīdzību pārtikas iegādei"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas pilsētas pašvaldībā nav spēkā esoša normatīvā akta, kas reglamentētu pieteikšanos vienreizējam pabalstam pārtikas iegādei. Vēl arvien Rīgā ir daudz iedzīvotāju, kuru ienākumi ir zemi, kuriem ir dažādas sociālās problēmas un nepieciešama palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai.

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai palielinātu Rīgas iedzīvotāju uzticību pašvaldības darbībai un finansiāli atbalstītu sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus, nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas ļautu šiem iedzīvotājiem saņemt vienreizēju pabalstu pārtikas iegādei.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

2012.gadā, lai nodrošinātu vienreizēju pabalstu pārtikas iegādei, tika izlietoti Ls 804 780. 2013.gadā turpina samazināties trūcīgo personu un sociālo pabalstu saņēmēju skaits. 2013.gada nogalē paredzētā pensiju indeksācija un 2014.gadā valstī plānotā minimālās mēneša algas paaugstināšana ietekmēs pabalsta saņēmēju skaitu un var prognozēt vienreizēja pabalsta pārtikas iegādei saņēmēju skaita samazinājumu, tādēļ plānojam, ka pabalsta izmaksai būs nepieciešami Ls 645 990 (919 160,96 euro).

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Šo jomu neskar.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.01.2014