Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2013.gada 10.oktobrī (prot. Nr.23 9.§)
Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē jebkura veida darbību uz Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm un to tiešā tuvumā, lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei, kā arī optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Daugavpils pilsētas ielu sarkano līniju, transporta būvju aizsardzības zonu un inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot ceļa seguma uzlaušanu, zemes darbus un ceļa konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt transporta būves, novietojot uz tām nožogojumus, sastatnes, konteinerus, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

3. Noteikumi saistoši visām personām, kas veic jebkura veida darbus Daugavpils pilsētas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju aizsardzības zonās un inženierkomunikāciju aizsargjoslās.

4. Lietotie termini:

4.1. Transporta būves – ceļi, tilti, satiksmes pārvadi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves, kā arī ceļu inženierbūves.

4.2. Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu, zemes darbi, kas veicami dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā.

4.3. Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai.

4.4. Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem.

4.5. Ģeodēziskā pārbaude – jaunizbūvēto transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves pārbaude dabā ar ģeodēziskiem paņēmieniem, horizontālo un vertikālo atzīmju salīdzināšana ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akceptēto tehnisko projektu risinājumiem un iezīmēšana pilsētas topogrāfiskā plāna materiālos.

4.6. Transporta būvju aizsardzības zona – noteikta platība, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma; tās uzdevums ir aizsargāt transporta būves no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidot no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama transporta būvju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai.

4.7. Neplānotie darbi – darbi, kas nav iekļauti ar ceļu remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņotajā transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas programmā.

4.8. Nepiemēroti klimatiskie apstākļi ceļa seguma atjaunošanai – klimatiskie apstākļi, kas nosakāmi atbilstoši attiecīgā autoceļa specifikācijai.

4.9. Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība.

4.10. Avārijas likvidācijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

II. Transporta būvju aizsardzības zonas

5. Noteiktas šādas transporta būvju aizsardzības zonas:

5.1. tiltiem un satiksmes pārvadiem:

5.1.1. tilta vai satiksmes pārvada garenvirzienā 15 m platumā aiz balsta malējās konstrukcijas;

5.1.2. šķērsvirzienā 10 m platumā, skaitot no tilta vai satiksmes pārvada malējo konstrukciju horizontālās projekcijas;

5.1.3. 10 m platumā, skaitot no krasta balsta konusu saskares līnijas ar zemes virsmu;

5.1.4. 10 m platumā, skaitot no tilta vai satiksmes pārvada uzbrauktuves uzbēruma nogāzes saskares līnijas ar zemes virsmu;

5.2. nostiprinātām krastmalām – 10 m platumā sauszemes virzienā un 20 m platumā akvatorijas virzienā, skaitot no krasta līnijas.

6. Lai nodrošinātu Daugavpils pilsētas transporta būvju un inženierkomunikāciju saglabāšanu ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju aizsardzības zonās un inženierkomunikāciju aizsargjoslās, aizliegts veikt patvaļīgus būvdarbus būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, kā arī:

6.1. patvarīgi veikt zemes darbus (rakšana, ceļa seguma uzlaušana, urbumi, pāļu un cauruļu dzīšana u.c.);

6.2. patvarīgi aizņemt transporta būvju elementus, novietojot uz tiem nožogojumus, sastatnes, konteinerus, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas;

6.3. patvarīgi uzlauzt ceļa segumu, izņemot avāriju likvidācijas darbus;

6.4. patvarīgi paaugstināt vai pazemināt dzelzceļa un tramvaja pārbrauktuvju augstuma atzīmes;

6.5. patvarīgi padziļināt upju vai grāvju gultni pie tiltiem un caurtekām;

6.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti transporta būvju elementi un satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;

6.7. piegružot, piesārņot vai aizsprostot transporta būves un to elementus: brauktuves, ietves, sadalošās joslas, zaļās zonas u.c.;

6.8. gatavot betonu, javu un bitumena maisījumus tieši uz brauktuves, ietves vai zaļajā zonā;

6.9. sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves vai ietves, izņemot avāriju likvidācijas darbus;

6.10. braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt brauktuves segumu;

6.11. bez atļaujas braukt pa transporta būvēm ar transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru gabarīti, kopējā faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz transporta būvju noteiktos parametrus.

III. Komunālās saimniecības pārvaldes kompetence

7. Daugavpils pilsētas transporta būvju aizņemšanai vai darbu veikšanai Daugavpils pilsētas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju aizsardzības zonās un inženierkomunikāciju aizsargjoslās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" (turpmāk – KSP) izsniedz:

7.1. darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas:

7.1.1. darbiem, kas saistīti ar ceļa seguma uzlaušanu, zemes darbiem ielu sarkano līniju robežās vai transporta būvju aizsardzības zonās un inženierkomunikāciju aizsargjoslās inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;

7.1.2. ceļu periodiskās uzturēšanas (ceļa seguma atjaunošanas) darbiem, to izpildes organizēšanu iepriekš saskaņojot ar KSP;

7.1.3. avārijas likvidācijas darbiem, kas tiek veikti atbilstoši Noteikumu 6.nodaļas prasībām;

7.2. atļaujas Daugavpils pilsētas transporta būvju aizņemšanai, novietojot uz tām nožogojumus, sastatnes, konteinerus, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātam, saskaņotam un akceptētam projektam.

8. KSP atļauja nav nepieciešama transporta būvju uzturēšanas ikdienas darbu veikšanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un uzturēšanai.

9. KSP darbu izpildes termiņus saskaņo, ņemot vērā, ka darbu izpilde organizējama:

9.1. nepieļaujot nepamatotu dīkstāvi;

9.2. saskaņojot apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves secību un ierobežojot atkārtotu seguma uzlaušanu vismaz vienas sezonas laikā;

9.3. uz ceļiem ar sabiedriskā transporta satiksmi – brīvdienās vai citā laikā, kad ir mazāka satiksmes intensitāte.

10. Ja darbu veikšanai ir jāslēdz vai būtiski jāierobežo transporta satiksme uz ceļiem ar sabiedriskā transporta satiksmi, nepieciešams KSP saskaņojums.

11. Atļauja var tikt anulēta, ja netiek ievērotas Noteikumu prasības.

12. Lēmumu par atļaujas anulēšanu KSP rakstveidā paziņo atļaujas saņēmējam.

IV. Kārtība, kādā saņemama atļauja

13. Atļauja nepieciešama atsevišķi katram konkrētam darbu veidam un konkrētam posmam, izņemot Noteikumu 7.1.3.apakšpunktā minētos darbus.

14. Atļaujas saņemšanai, izņemot Noteikumu 7.1.3.apakšpunktā minētajiem darbiem, būvatļaujā vai līgumā norādītajam būvuzņēmējam septiņas dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz šādi dokumenti:

14.1. pieteikums;

14.2. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktajā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts un būvatļauja vai tehniskā shēma;

14.3. saskaņojums ar pašvaldības atbildīgo personu, ja darbus paredzēts veikt vietējā ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslā;

14.4. par būvdarbiem atbildīgās personas sertifikāta kopija, uzrādot oriģinālu;

14.5. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem izstrādāts darbu veikšanas projekts;

14.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota darba vietas aprīkojuma shēma un transporta kustības shēma;

14.7. ar pasūtītāju saskaņots kalendārais grafiks.

15. Ja nav iesniegti Noteikumu 5.2.apakšpunktā norādītie dokumenti un normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā pašvaldības nodevas samaksu apliecinošs dokuments, atļauja netiek izsniegta.

16. Inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai renovācija uz ceļiem, kur iesākti ceļa seguma atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbi, jāsaskaņo ar būvuzņēmēju, kas veic šos darbus.

17. Ja būvuzņēmējs darbus atļaujā noteiktajā termiņā nav pabeidzis:

17.1. tad ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms atļaujas termiņa beigām, pamatojoties uz motivētu būvuzņēmēja iesniegumu, tiek izskatīts jautājums par atļaujas izsniegšanu darbu turpināšanai;

17.2. tā pieteikumi darbu veikšanai citos Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos objektos netiek izskatīti līdz atļaujā noteikto darbu nodošanas ekspluatācijā.

V. Darbu izpildes noteikumi

18. Visus inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas, kā arī ceļa seguma atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām reģistrēti būvkomersanti.

19. Būvuzņēmējs, kas veic inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju, atjauno ceļa segumu par saviem līdzekļiem.

20. Būvdarbu vadītājam vai citai pilnvarotai atbildīgajai personai darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt KSP izsniegtai atļaujai un darba vietas aprīkojuma shēmai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

21. Lai veiktu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, par darbiem atbildīgajai personai pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina inženierkomunikāciju, kuru aizsargjoslās tiks veikti darbi, valdītāji vai turētāji. Inženierkomunikāciju turētājiem vai valdītājiem jānorāda un jāprecizē inženierkomunikāciju izvietojums un kādi pasākumi jāveic inženierkomunikāciju saglabāšanai.

22. Lai iezīmētu darbu vietu, katra ceļa seguma uzlaušanas vieta jāaprīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

23. Veicot Noteikumu 7.2.punktā minētos darbus 1,5 m augstumā pie vairākstāvu ēkām gar pagaidu žogu jābūt uzstādītām gājēju laipām un tām pāri nojumei ar slīpumu uz būves pusi.

24. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi jānoņem pēc ceļa seguma pilnīgas atjaunošanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu (arī ceļa horizontālos apzīmējumus); ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1.jūnijam.

25. Brauktuves uzlaušanas gadījumā jānodrošina transporta satiksme atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

26. Slēdzot satiksmi, jānodrošina ātrās medicīniskās palīdzības un cita specializētā autotransporta piekļūšana attiecīgajiem objektiem, uz ceļiem ar tramvaju satiksmi – arī specializētā avārijas transporta pārvietošanās.

27. Informācijas publicēšanu par transportlīdzekļu satiksmes aizliegšanu vai ierobežošanu nodrošina būvuzņēmējs atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

28. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso brauktuves, kuru segums veidots pēdējo piecu gadu laikā no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojama beztranšeju metode (caurduršana), izņemot avārijas gadījumus.

29. Ja izbūvējot inženierkomunikācijas, jārok tranšejas un būvbedres, jāievēro šādi nosacījumi:

29.1. tranšejas platumam jāatbilst spēkā esošajiem būvnormatīviem;

29.2. asfaltbetona segums jāuzlauž, izgriežot trasi ar asfaltbetona griešanas vai frēzēšanas iekārtām;

29.3. tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti darbu veikšanas projektā;

29.4. tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti, kāda paredzēta darbu veikšanas projektā (ziemā – ar nesasalušu grunti), slāņos līdz 0,3 m biezumā. Katrs slānis jāsablīvē. Tranšejas un būvbedres jāaizber, ievērojot tehniskos noteikumus un darbu veikšanas projektu;

29.5. grunts blīvuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98% no Proktora blīvuma, ja būvprojektā nav noteikts citādi.

30. Būvdarbu veikšanas laikā visi iegūtie materiāli nododami pilsētas pašvaldības rīcībā un nogādājami uz pašvaldības norādīto uzglabāšanas vietu.

31. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un akām u. tml. atļauts caur nostādinātāju lietus ūdens kanalizācijas rīdziņās vai akās.

32. Pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas būvuzņēmējs atbild par aizbērtās tranšejas uzturēšanu kārtībā līdz pilnīgai ceļa seguma atjaunošanai.

33. Ceļa segums jāatjauno atbilstoši Noteikumu 7.1.punktā minētajā atļaujā norādītajam termiņam.

VI. Avārijas likvidācijas darbi

34. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi un ceļa seguma atjaunošanu ir atbildīgs inženierkomunikāciju valdītājs vai turētājs.

35. Avārijas likvidēšana inženierkomunikācijās jāsāk nekavējoties, tūlīt pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.

36. Ja avārijas likvidēšana ir saistīta ar ceļa seguma uzlaušanu un zemes darbiem, šo darbu veikšana jāsaskaņo ar citu inženierkomunikāciju, kuru aizsargjoslā tiks veikti darbi, valdītājiem vai turētājiem.

37. Uzsākot avārijas likvidācijas darbus, inženierkomunikāciju, kuru aizsargjoslā tiks veikti darbi, valdītāji vai turētāji:

37.1. nekavējoties jebkurā diennakts laikā paziņo KSP par avārijas vietu, norādot adresi un par avārijas likvidācijas darbiem atbildīgo personu;

37.2. lai tiktu kontrolēta avārijas likvidācijas darbu uzskaite un ceļa seguma atjaunošana, nākamās darba dienas laikā iesniedz KSP rakstveida pieteikumu, kurā norāda avārijas vietas shēmu, seguma atjaunošanas apjomu un būvuzņēmēju, kas veiks seguma atjaunošanu;

37.3. informē valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts ceļi", kā arī organizācijas, kuru darbība tiks traucēta.

38. Avārija jālikvidē pēc iespējas īsākā laikā, organizējot darbu maiņās.

39. Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, ceļa segums jāatjauno, ievērojot Noteikumu prasības.

40. Ceļa segums pēc avārijas likvidēšanas jāatjauno līdz sākotnējam stāvoklim saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem pēc iespējas īsākā laikā – ne ilgāk par vienu diennakti uz ceļiem, kur ir sabiedriskā transporta satiksme, ne ilgāk par 3 diennaktīm – pārējos ceļos.

41. Nepiemērotos klimatiskos apstākļos atjaunots ceļa segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1.jūnijam par attiecīgo inženierkomunikāciju valdītāja vai turētāja līdzekļiem.

42. Darba vietas jāaprīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

43. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi jānoņem pēc avārijas likvidēšanas un ceļa seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu (arī ceļa horizontālos apzīmējumus). Ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1.jūnijam.

44. Atjaunotais ceļa segums jāuzrāda KSP pārstāvim, kurš izdara atzīmi izsniegtajā atļaujā par ceļa posma nodošanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VII. Ceļa elementu atjaunošana

45. Ceļa segums un aprīkojums jāatjauno sākotnējā stāvoklī par būvuzņēmēja līdzekļiem atbilstoši būvniecības normu, Noteikumu un tehnisko noteikumu prasībām.

46. Ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citas inženierkomunikācijas, pirms ceļa elementu atjaunošanas jāpieaicina inženierkomunikāciju valdītāji vai turētāji.

47. Izjauktie transporta būvju elementi jāatjauno atļaujā paredzētajā konstrukcijā.

48. Asfaltbetona segums jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, Noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajiem konstrukcijas tipiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus (ģeosintētiskie materiāli u.c.), asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas.

49. Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez izsvīdumiem, plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

50. Ceļa šķērsprofila parametriem jābūt atbilstošiem autoceļu specifikācijai, bet ne sliktākiem par parametriem pirms remonta.

51. Spraugas zem 3 m latas (5 mērījumi ik pēc 0,5 m no latas gala) nedrīkst pārsniegt 6 mm garenlīdzenumam un 10 mm šķērslīdzenumam.

52. Darbu beidzot, remontējamam posmam un nomalēm jābūt tīriem.

53. Kalto akmeņu un betona bruģis jāatjauno ceļam nodarīto bojājumu apmērā, lietojot Noteikumu 7.1 un 7.2.punktā minētajā atļaujā noteiktās metodes, materiālus un līdzekļus.

54. Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas.

55. Betona elementu rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām.

56. Ceļa seguma atjaunojamās joslas platums tiek noteikts saskaņā ar projektu un spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot seguma stāvokli, ceļa platumu, tranšejas atrašanos attiecībā pret ceļa asi.

57. Ja tiek veikti avārijas likvidācijas darbi, ceļa segums jāatjauno visā tā platumā gadījumā, ja tranšeja šķērso ceļa asi vai aizņem 2/3 no brauktuves vai ietves daļas.

58. Atjaunotām seguma virsmām jābūt vienā līmenī ar blakus esošā seguma elementiem saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, lietojot noteiktās segas konstrukcijas un savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas.

59. Tranšejas salaiduma šuvei ar esošo asfalta segumu jābūt perpendikulārai vai paralēlai ceļa asij.

60. Ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno būvuzņēmējam ar materiāliem, kādi ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai bija izmantoti pirms ceļa seguma uzlaušanas. Ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1.jūnijam.

61. Grants segums jāatjauno tā pilnā biezumā, to sablīvējot un planējot atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm Noteikumu 7.1.punktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā.

62. Zaļie stādījumi jāatjauno atbilstoši projektam vai spēkā esošajiem būvnormatīviem.

63. Ceļa aprīkojums (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) jāatjauno būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem.

64. Atjaunotais ceļa segums jāuzrāda KSP pārstāvim, kurš izdara atzīmi izsniegtajā atļaujā par objekta nodošanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VIII. Ceļa seguma atjaunošanas darbu garantijas

65. Ja inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas darbi, ieskaitot arī avāriju likvidācijas darbus, ir saistīti ar ceļa seguma uzlaušanu un tā atjaunošanu, darbu izpildītājam jānodrošina, lai kvalitatīvi tiktu sablīvēta grunts un atjaunots ceļa segums, tādējādi novēršot lauzuma vietas deformāciju ceļa ekspluatācijas laikā.

66. KSP ir tiesīga veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ceļa seguma kvalitātes pārbaudes (arī laboratoriskās pārbaudes).

67. Ja 36 mēnešu laikā uz ceļiem ar sabiedriskā transporta satiksmi un 24 mēnešu laikā uz visiem pārējiem ceļiem pēc seguma atjaunošanas tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), inženierkomunikācijas valdītājam vai turētājam vai tā pilnvarotajam būvuzņēmējam nekavējoties jānodrošina atkārtota ceļa seguma atjaunošana.

68. Ar ceļa seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai renovācija nedrīkst pasliktināt ceļa ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

69. Ja pēc inženierkomunikāciju un transporta būvju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas nepieciešams veikt ceļa seguma atjaunošanu nepiemērotos klimatiskos apstākļos, būvuzņēmējam pēc darbu pabeigšanas jāveic ceļa seguma pagaidu atjaunošana par saviem līdzekļiem. Ceļa segums jāatjauno pilnā apjomā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1.jūnijam.

IX. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

70. KSP lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

71. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X. Administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu

72. Noteikumu prasību ievērošanu un izpildi kontrolē KSP un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija savas kompetences ietvaros. Atbildība par Noteikumu neievērošanu iestājas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 "Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 11.punktu pilsētas pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par republikas pilsētas pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi reglamentē jebkura veida darbību uz Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm un to tiešā tuvumā, lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei, kā arī optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Daugavpils pilsētas ielu sarkano līniju, transporta būvju aizsardzības zonu un inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot ceļa seguma uzlaušanu, zemes darbus un ceļa konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt transporta būves, novietojot uz tām nožogojumus, sastatnes, konteinerus, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLēmumus pieņem un atļaujas izsniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas veiktas ar būvkomersantiem, kas veic saimniecisko darbību pilsētas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās, Komunālās saimniecības pārvaldi.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
16.11.2013