Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.163

Valmierā 2013.gada 26.septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.09.2013.
sēdes lēmumu Nr.326 (prot. Nr.13, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta (14) daļu,
9.panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2014.gadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2014.gadam.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2014.gadā

2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2014.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuri sastāv no vienas telpu grupas un zemes domājamām daļām.

3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2014.gadā (ja 2013.gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai jau izveidots jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadam tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.

4. Noteikumu 2.punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir mazāks par 7 euro.

5. Noteikumu 2.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

III. Kārtība, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves

6. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija.

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi 2014.gadā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;

2) būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

8. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 27. un 28.punktā noteiktajā kārtībā.

9. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par Noteikumu 7.punktā minētā būves statusa atcelšanu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2014.gadā

10. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde par 2014.gadu uzsākama ne vēlāk kā piecu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

V. Noslēguma jautājums

11. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.163 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta (14) daļa, 9.panta otrā daļa, Pārejas noteikumu 40.2 punkts.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" Pārejas noteikumu 40. punkts noteic, ka pašvaldībai, izdodot savus saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir tiesības 2014.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta (14) daļa noteic, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

12. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;

13. būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām".

Saistošie noteikumi Nr.163 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam" stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi Nr.163 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam" nosaka:

1. nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2014.gadā;

2. kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves;

3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2014.gadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNosakot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei 2014.gadā iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu LVL 37 990 (EUR 54 055).

Nosakot kārtību, kādā 2014.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves iespējamā ietekme uz budžetu tiks palielināta, bet nav iespējams to aprēķināt.

Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2014.gadā, iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks
01.01.2014