Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 19.06.2004. - 31.12.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.315

Rīgā 2001.gada 10.jūlijā (prot. Nr.32, 39.§)
Kārtība, kādā sabiedriskajām organizācijām (fondiem) un reliģiskajām organizācijām tiek izsniegtas vai atsauktas atļaujas saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sabiedriskajām organizācijām (fondiem) un reliģiskajām organizācijām tiek izsniegtas vai atsauktas atļaujas saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi (turpmāk — atļauja), kā arī apstiprina formu, kādā sniedzams pārskats par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu.

2. Atļaujas sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām (fondiem) un reliģiskajām organizācijām (turpmāk — organizācija), kā arī atļaujas ziedojumu saņemšanai atsevišķiem organizāciju darbības virzieniem izsniedz un atsauc Finanšu ministrija.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

3. Finanšu ministrija izsniegtās atļaujas reģistrē, piešķirot tām kārtas numuru izsniegšanas secībā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

4. Atļauju izsniedz kārtējam taksācijas gadam ar tiesībām pagarināt tās derīguma termiņu, ja ir izpildītas šo noteikumu 18.punktā minētās prasības.

5. Lai Finanšu ministrija pieņemtu lēmumu par atļaujas piešķiršanu, nepieciešami šādi dokumenti:

5.1. iesniegums, kurā norādīta kredītiestāde un konta numurs bezskaidras naudas ziedojumiem;

5.2. reģistrācijas apliecība (kopija);

5.3. statūti (nolikums vai satversme) (oriģināls vai noteiktā kārtībā apliecināts noraksts);

5.4. kopsapulces, kongresa vai konferences protokols vai cits dokuments, kurā sniegtas ziņas par organizācijas dibinātājiem (fiziskajām personām — vārds, uzvārds un personas kods, juridiskajām personām — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese), ja statūtos (nolikumā vai satversmē) nav ietvertas šādas ziņas (kopija);

5.5. organizācijas gada pārskats, kas sastāv no bilances (izņemot gadījumus, ja normatīvie akti to neparedz), ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma (pielikuma), ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes atzīmi par saņemšanu (kopija);

5.6. motivēta ieteikuma vēstule no tiešās valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības domes, padomes, kura pārzina attiecīgo darbības jomu;

5.7. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība (kopija);

5.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu (uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu) (oriģināls);

5.9. pašvaldības domes, padomes izziņa par organizācijas nodokļu samaksu (uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu) (oriģināls).

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

6. Šo noteikumu 5.7.apakšpunktā minēto dokumentu neiesniedz, ja organizācija reģistrāciju veicošā iestādē, kura atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā (turpmāk — reģistrācijas iestāde), reģistrēta pēc 2001.gada 12.janvāra.

7. Reliģiskās organizācijas šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minēto ziņu vietā iesniedz informāciju par reliģiskās organizācijas amatpersonām — pārvaldes institūciju (padomes, valdes un revīzijas komisijas) locekļiem — un norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu.

7.1 Finanšu ministrija iesniegumu par atļaujas piešķiršanu attiecīgajai organizācijai izskata, ja līdz taksācijas gada 1.novembrim ir iesniegti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti.

(MK 15.06.2004. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

8. Finanšu ministrija atļauju ziedojumu saņemšanai atsevišķiem organizācijas darbības virzieniem izsniedz, ja organizācijas pamatdarbības virzieni neatbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmajā daļā norādītajām darbības jomām, bet kāds no darbības veidiem atbilst minētajā pantā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

9. Finanšu ministrija neizsniedz atļauju, ja:

9.1. organizācijas statūtos norādītie mērķi vai organizācijas darbība neatbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmajā daļā minētajām darbības jomām;

9.2. organizācijas darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

9.3. organizācijai ir nodokļu parādi;

9.4. (svītrots ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538).

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

10. (Svītrots ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

11. Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minēto dokumentu neiesniedz, ja organizācija reģistrācijas iestādē reģistrēta taksācijas gadā, pretendējot uz atļaujas saņemšanu kārtējam taksācijas gadam.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

12. Lēmumu par atļaujas piešķiršanu Finanšu ministrija pieņem mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

13. Ja atļauja tiek nozaudēta vai prettiesiski atsavināta, organizācija publicē sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un publikācijā norāda organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, kā arī rakstiski informē Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā tā reģistrēta kā nodokļu maksātāja. Atļauja ir uzskatāma par nederīgu kopš publikācijas dienas. Lai saņemtu jaunu atļauju taksācijas gadam, organizācija Finanšu ministrijā iesniedz iesniegumu un publikācijas kopiju.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

14. Atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai organizācija līdz taksācijas gada 1.novembrim Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tā reģistrēta kā nodokļu maksātāja, iesniedz iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai, norādot šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētos rekvizītus. Kopā ar iesniegumu organizācija iesniedz šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minēto gada pārskatu, kā arī pārskata publikācijas kopiju atbilstoši noteiktajam paraugam (pielikums) par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu ar norādi, kad minētie pārskati ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai citā laikrakstā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

15. Organizācija, kuras statūtos (nolikumā vai satversmē) pirmstaksācijas gadā ir izdarīti grozījumi, kopā ar iesniegumu  atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai taksācijas gadam Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tā reģistrēta kā nodokļu maksātāja, iesniedz notariāli apliecinātu reģistrācijas iestādē reģistrētu statūtu (nolikuma vai satversmes) grozījumu kopiju vai statūtu (nolikuma vai satversmes) kopiju, kas ietver visus pirmstaksācijas gadā izdarītos grozījumus.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

16. Ja organizācija iesniegusi iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde sagatavo un 30 dienu laikā nosūta Finanšu ministrijai atzinumu par:

16.1. ziedoto līdzekļu izmantošanu statūtos (nolikumā vai satversmē) paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem (organizācijai, kurai izsniegta šo noteikumu 2.punktā minētā atļauja ar norādi par atsevišķiem organizācijas darbības virzieniem, — atbilstoši atļaujā norādītajiem darbības virzieniem);

16.2. faktiskā ziedojumu izlietojuma atbilstību publicētajai informācijai par ziedojumu izlietojumu;

16.3. organizācijas darbībā konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;

16.4. nodokļu samaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

17. Atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde kopā ar atzinumu Finanšu ministrijai nosūta šo noteikumu 14. un 15.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

18. Finanšu ministrija pagarina atļaujas derīguma termiņu, ja:

18.1. organizācijas mērķi un darbības virzieni arī pēc grozījumu izdarīšanas atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmajā daļā minētajām darbības jomām, kā arī organizācijas darbība pirmstaksācijas gadā atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmajā daļā minētajām darbības jomām;

18.2. ziedotie līdzekļi izmantoti organizācijas statūtos (nolikumā vai satversmē) paredzētajiem mērķiem un darbībai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmajā daļā norādītajās jomās (organizācijai, kurai izsniegta šo noteikumu 2.punktā minētā atļauja atsevišķiem organizācijas darbības virzieniem, — atbilstoši atļaujā norādītajiem darbības virzieniem);

18.3. organizācija ziedotos līdzekļus izmantojusi atbilstoši ziedotāja un ziedojumu saņēmēja noslēgtajā līgumā noteiktajiem mērķiem;

18.4. konstatēts, ka faktiskais ziedojumu izlietojums atbilst publicētajai informācijai par to izlietojumu;

18.5. organizācijas darbībā nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

18.6. organizācija pilnīgi un noteiktajos termiņos veic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

19. Ja šo noteikumu 17.punktā minētā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, Finanšu ministrija var pieprasīt papildu informāciju par ziedoto līdzekļu izlietojumu organizācijas statūtos paredzētajiem mērķiem un darbībai likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli20.panta pirmajā daļā norādītajās jomās, atliekot jautājuma izskatīšanu līdz brīdim, kad iesniegtie dokumenti tiks papildināti ar prasīto informāciju.

(MK 15.06.2004. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

19.1 Finanšu ministrija lēmumu par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu nākamajam taksācijas gadam var pieņemt līdz kārtējā taksācijas gada pēdējai darbdienai.

(MK 15.06.2004. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

20. Finanšu ministrija 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti, pieņem motivētu lēmumu par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt atļaujas derīguma termiņu un nosūta attiecīgo lēmumu tai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā organizācija reģistrēta kā nodokļu maksātāja. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas motivēto lēmumu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde trīs dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas izdara atzīmi uz organizācijai izsniegtās atļaujas par tās derīguma termiņa pagarinājumu vai atļaujas nederīgumu.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

21. Finanšu ministrija atsauc atļauju, ja tās derīguma termiņa laikā:

21.1. ziedotie līdzekļi netiek izmantoti organizācijas statūtos (nolikumā vai satversmē) paredzētajiem mērķiem un darbībai likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta pirmajā daļā norādītajās jomās vai ja organizācija, kurai izsniegta šo noteikumu 2.punktā minētā atļauja atsevišķiem organizācijas darbības virzieniem, neizmanto tos atbilstoši atļaujā norādītajiem darbības virzieniem;

21.2. organizācija ziedotos līdzekļus nav izmantojusi atbilstoši ziedotāja un ziedojumu saņēmēja noslēgtajā līgumā noteiktajiem mērķiem;

21.3. organizācijas darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

21.4. organizācija neveic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

22. Motivētu lēmumu par atļaujas atsaukšanu Finanšu ministrija pieņem 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minētās informācijas saņemšanas un nosūta attiecīgajai organizācijai, kā arī rakstiski informē to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā organizācija reģistrēta kā nodokļu maksātāja, un to tiešās valsts pārvaldes iestādi vai pašvaldības domi, padomi, kura attiecīgajai organizācijai izsniegusi šo noteikumu 5.6.apakšpunktā minēto motivēto ieteikuma vēstuli. Atsaukums attiecināms uz to taksācijas gadu, kurā pieņemts Finanšu ministrijas lēmums par atļaujas atsaukšanu. Finanšu ministrija 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", publikācijā norādot organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, atsauktās atļaujas numuru un izsniegšanas datumu.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

23. Organizācijai, kurai saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu atļauja ir atsaukta vai pieņemts lēmums par atļaujas derīguma termiņa pagarinājuma atteikumu, tiek izsniegta jauna atļauja šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 24.punktā noteiktajā kārtībā.

24. Ja atļauja ir atsaukta vai pieņemts lēmums par atļaujas derīguma termiņa pagarinājuma atteikumu, organizācija atļauju atkārtoti var saņemt tikai pēc visu Finanšu ministrijas motivētajā lēmumā par atļaujas atsaukšanu vai atteikumu pagarināt atļaujas derīguma termiņu uzskaitīto pārkāpumu novēršanas, tomēr ne agrāk kā pēctaksācijas gadā.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

24.1 Finanšu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 15.06.2004. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

25. Organizācija, kura nav iesniegusi iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu, atļauju var atjaunot šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 24.punktā noteiktajā kārtībā. Atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai šo noteikumu 14.punktā minēto gada pārskatu un pārskata publikācijas kopiju par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu iesniedz gan par pēdējo gadu, kurā izsniegta Finanšu ministrijas atļauja saņemt ziedojumus, ziedotājiem piemērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.pantā paredzēto atlaidi, gan par pirmstaksācijas gadu.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

26. Finanšu ministrija katru ceturksni publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to organizāciju sarakstu, kurām ir piešķirta atļauja, pagarināts tās derīguma termiņš vai pieņemts lēmums par atļaujas derīguma termiņa pagarinājuma atteikumu.

(Grozīts ar MK 15.06.2004. noteikumiem Nr. 538)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
Pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 10. jūlija
noteikumiem Nr. 315

(Pielikums MK 15.06.2004. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

Pārskats
par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu 20___. gadā

 

19.06.2004