Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.06.2016. - 31.12.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.39

Jūrmalā 2013.gada 26.septembrī (prot. Nr.24, 11.p.)
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1punktu,
3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis) apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, sprādziens u.tml.), tās īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

2.2. vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, sprādziens u.tml.) atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai, taču gada laikā kopš stihiskās nelaimes vai avārijas nav atjaunota;

2.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē apkārtējo ainavu;

2.2.3. būvē ilgāk kā gadu nav notikusi būvniecība (būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies pirms vairāk kā gada un tas nav atjaunots, un būvvalde nav informēta par būvdarbu pārtraukšanu uz laiku), tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām;

2.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst pārseguma konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā vai nonākusi tādā stāvoklī īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā un kas nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā, vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

2.4. būvei piekritīga zeme – zemesgabals vai tā daļa, kura noteikta proporcionāli būves apbūves laukumam, ņemot vērā būves izvietojumu zemesgabalā, kā arī būves apbūves laukumam nepieciešamo zemes platību atbilstoši normatīvajam apbūves blīvumam, ievērojot piekļuvei un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabala platību.

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas. Citiem nodokļa objektiem piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās nodokļa likmes.

4. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. būves kadastrālās vērtības.

6. Nodokli, kas aprēķināts atbilstoši šo saistošo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai, maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir radies nodokļa maksāšanas pienākums (lēmuma pieņemšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu).

(Jūrmalas pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

7. Šo saistošo noteikumu 5.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc maksāt ar nākamo mēnesi pēc nodokļa maksāšanas pienākuma izbeigšanās (lēmuma atcelšanas diena par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu).

(Jūrmalas pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

7.1 Nodokļa maksāšanas paziņojumu un lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu vai tā atcelšanu nosūta nodokļu maksātājam atbilstoši Paziņošanas likumam, to noformējot kā ierakstītu pasta sūtījumu.

(Jūrmalas pilsētas domes 19.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

8. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
18.06.2016