Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.576

Jūrmalā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.25, 41.p.)

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas (turpmāk tekstā - nodaļa) maksas pakalpojumu cenrādi (pielikums) (turpmāk - cenrādis).

2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto nodaļas pakalpojumus, par tiem maksā cenrādī noteikto pakalpojumu maksu un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

3. Noteikt, ka no pakalpojuma maksas pilnībā atbrīvo Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības, pašvaldības iestādes un uzņēmējsabiedrības.

4. Noteikt, ka, pieprasot cenrāža 5. un 6.punktā minēto informāciju, no pakalpojuma maksas atbrīvo:

4.1. personas ar invaliditāti;

4.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus;

4.3. pensionārus, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;

4.4. par trūcīgām atzītas personas;

4.5. ja pieprasītā informācija nepieciešama bērnu tiesību un interešu aizsardzībai;

4.6. ja nepieciešamais dokuments pieprasīts atkārtoti, jo pirmreizējais dokuments personai ir zudis no tās neatkarīgu iemeslu dēļ vai trešās personas prettiesiskas rīcības dēļ.

5. Noteikt, ka, pieprasot cenrāža 5. un 6.punktā minēto informāciju, pakalpojuma maksa samazināma par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:

5.1. represēta persona;

5.2. aizbildnis vai aizgādnis, ja informāciju pieprasa aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas vārdā.

6. Noteikt, ka šajā lēmumā minētajām privātpersonām samazina maksu par maksas pakalpojumiem vai atbrīvo no tās, ja persona iesniedz attiecīgu statusu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

7. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama pirms pasūtījuma saņemšanas ar pārskaitījumu rēķinā norādītajā Jūrmalas pilsētas pašvaldības kontā kredītiestādē.

8. Noteikt par pienākumu Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.576
(prot. Nr.25, 41.p.)

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, Ls

1. Tehniskā projekta atkārtota vai TN atkāpju saskaņošana

1 projekts

36,00+PVN

2. Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

Dokuments

12,00+PVN

3. Īpašo nosacījumu, t.sk., atzinuma sagatavošana inženierbūvju būvniecības publiskai apspriešanai

1 objekts

45,00+PVN

4. Kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem

1 A4 lapa

0,05+PVN

1 A3 lapa

0,10+PVN

5. Informācijas iegūšana no datora:
5.1. Melnbalta izdruka

1 A4 lapa

0,05+PVN

5.2. Krāsaina izdruka

1 A4 lapa

0,55+PVN

5.3. Ieraksts pasūtītāja elektroniskā datu nesējā

1 diskete

0,34+PVN

5.4. Ieraksts pasūtītāja matricā

1 matrica

0,85+PVN

5.5. Skenēšana

1 lappuse

0,17+PVN

5.6. Dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām

1 dokuments

0,47+PVN

6. Dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde:
6.1. Dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu*

1 lappuse

2,50

6.2. Dokumenta apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošām datu bāzēm*

1 lappuse

2,70

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

17.10.2013