Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.03.2017. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.162

Valmierā 2013.gada 29.augustā
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
29.08.2013. sēdes lēmumu Nr.297 (prot. Nr.11, 17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 12., 16. un 16.1punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, nosaka nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību, nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžetā no Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas vai reklāmas objekta.

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, Pašvaldība aprēķina un iekasē nodevu, piemērojot šajos saistošajos noteikumos noteikto nodevas aprēķinu.

II. Nodevas maksātāji un objekts

5. Nodevas maksātāji ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

6. Nodevas objekts ir reklāma vai reklāmas objekts, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

7. No nodevu samaksas atbrīvotas šādas personas:

7.1. fiziskas vai juridiskas personas par tādas reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemes vienībā vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi);

7.2. valsts un Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, biedrības un nodibinājumi, kuros Pašvaldība ir biedrs;

7.3. juridiska persona, kas atklāta konkursa rezultātā ir ieguvusi tiesības nomāt zemes gabalus Valmieras pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu ar reklāmas nesēju uzstādīšanai un apsaimniekošanai par saviem līdzekļiem un izvieto tīkla reklāmu sabiedriskā transporta pieturvietā speciāli tam atvēlētā reklāmas nesējā;

7.4. labdarības pasākumu rīkotāji, ja reklamētā labdarības pasākumu ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri tiek nodoti Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu;

7.5. dabas (vides) un veselības aizsardzību un ar to saistīto bezmaksas pasākumu (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums) rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

7.6. kultūras, kultūrvēsturisko, sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, izglītības un zinātnes bezmaksas pasākumu rīkotāji, ja pasākuma norises vieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

7.7. persona, kas izvieto reklāmu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides un svētku pasākuma norises vietā un laikā.

8. Nodeva netiek piemērota:

8.1. valsts un pašvaldības rīkoto un atbalstīto vietējo un starptautisko pasākumu reklāmai un informācijai par tiem (arī svētku noformējumam);

8.2. informācijai par Valmieras pilsētu – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

8.3. informācijai, kas tiek izvietota īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), par aktuālo teātra, kino repertuāru;

8.4. informācijai par publiski pieejamu bezmaksas interneta piekļuvi attiecīgajā piekļuves vietā, ja attiecīgajā vietā izvieto vienu informācijas zīmi, kuras izmēri nepārsniedz 0,4 m augstumā un 0,4 m platumā;

8.5. informācijai par šķiroto atkritumu pieņemšanas punktiem.

III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšana

9. Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs vai viņa pilnvarota persona, kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.

10. Nodevas par reklāmas un reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, apmērs:

10.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu mēnesi, tiek aprēķināta nodeva pēc formulas:

Nodeva = Tp x Z x T x P x R x Lm x Zn, kur

Tp – nodevas pamata likme,

Z – zonas koeficients,

T – tematikas koeficients,

P – platības koeficients,

R – reklāmas laukums kvadrātmetros,

Lm – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums pilnos mēnešos,

Zn – koeficients par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu reklāmas vajadzībām;

10.2. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots īslaicīgi (uz laiku līdz vienam mēnesim), tiek aprēķināta nodeva pēc formulas:

Nodeva = Tp x Kd x Z x T x P x R x Ld x Zn, kur

Tp – nodevas pamata likme,

Kd – dienas nodevas koeficients,

Z – zonas koeficients,

T – tematikas koeficients,

P – platības koeficients,

R – reklāmas laukums kvadrātmetros,

Ld – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums dienās,

Zn – koeficients par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu reklāmas vajadzībām;

10.3. nodevas pamata likme ir noteikta 2,20 euro;

10.4. dienas nodevas koeficients ir noteikts 0,15;

10.5. zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un apdzīvotības blīvumu (zonu izvietojumu skatīt pielikumā):

10.5.1. 1.zona – 6,

10.5.2. 2.zona – 5,

10.5.3. 3.zona – 4,

10.5.4. pārējā pilsētas teritorijā – 3,

10.5.5. mobilajai reklāmai piemērojams zonas koeficients – 3;

10.6. tematikas koeficentu nosaka, ņemot vērā reklāmas tematiku:

10.6.1. izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas, medicīnisko un veselības nostiprināšanas pakalpojumu, sporta nodarbību reklāmas – 0,6,

10.6.2. kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, ģimenes, bērnu un jauniešu u.tml. pasākumu ar komerciālu raksturu reklāmas – 0,6,

10.6.3. tūrismu veicinoša reklāma – 0,8,

10.6.4. tirgus, gadatirgu reklāma – 0,8,

10.6.5. alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu reklāma – 2,

10.6.6. pārējās reklāmas – 1;

10.7. platības koeficientu nosaka, ņemot vērā vienas izvietojamās reklāmas vai reklāmas objekta reklāmas laukuma (reklāmai atvēlētā vieta) izmēru. Ja reklāmas laukums ir:

10.7.1. līdz 6 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 1;

10.7.2. no 6 līdz 12 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,8,

10.7.3. no 12 līdz 25 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,6,

10.7.4. no 25 līdz 50 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,4,

10.7.5. 50 un vairāk kvadrātmetri – 0,2;

10.8. koeficients par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu reklāmas vajadzībām nosaka, ņemot vērā reklāmas zonas (zonu izvietojumu skatīt pielikumā):

10.8.1. 1.zona – 1,2,

10.8.2. 2.zona – 1,15,

10.8.3. 3.zona – 1,05

10.8.4. pārējā teritorijā – 1,01;

10.9. koeficientu par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izmantošanu reklāmas vajadzībām nodevas aprēķina formulā neiekļauj, ja reklāmas vajadzībām netiek izmantots Pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums;

10.10. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots uz laiku īsāku par vienu dienu, tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva;

10.11. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots ilglaicīgi, tiek piemērota nodeva par pilniem mēnešiem;

10.12. reklāmai, kas izvietota abās pusēs uz Pašvaldībai piederoša reklāmas nesēja pie ielas apgaismes staba, noteikta mēneša nodeva 20,- euro apmērā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 245)

IV. Nodevas aprēķināšanas, maksāšanas kārtība un kontrole

11. Nodevas apmēru aprēķina Pašvaldības iestāde "Attīstības un būvniecības pārvalde".

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 245; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 279)

12. Nodeva nomaksājama saskaņā ar Pašvaldības Finanšu dienesta sagatavoto un izsniegto rēķinu.

13. Nodeva pilnā apmērā nomaksājama par īslaicīgo (uz laiku līdz vienam mēnesim) reklāmu vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Pašvaldības sagatavoto rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaicīgi ar reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Nodeva nomaksājama ne vēlāk kā vienu dienu pirms reklāmas vai reklāmas objekta vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas.

14. Ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu mēnesi un nodevas nomaksa tiek veikta pa daļām, nodevas maksātājs slēdz līgumu ar Pašvaldību, līgumā ietverot nodevas nomaksas kārtību un grafiku, izņemot Noteikumu 15.punktā noteiktajā gadījumā.

(Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 245 redakcijā)

15. Izvietojot reklāmu uz Pašvaldības reklāmas nesējiem pie apgaismes stabiem, nodeva nomaksājama pilnā apmērā par 6 (sešiem) mēnešiem.

16. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.189)

17. Nodeva nomaksājama Pašvaldības pamatbudžeta kontā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Pašvaldības budžetu.

18. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam. Par pārmaksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, saskaņojot ar Pašvaldību, samazinājis reklāmas eksponēšanas ilgumu vai reklāmas laukuma platību.

19. Par nodevas iekasēšanu ir atbildīgs Pašvaldības Finanšu dienests.

V. Noslēguma jautājumi

20. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.38 "Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai publiskās vietās Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2007.gada 31.maija sēdes lēmumu Nr.354 (protokols Nr.8, §27), ar grozījumiem ("Latvijas Vēstnesis", 2011, Nr.111).

21. Līgumi, kas noslēgti par reklāmas eksponēšanas nodevu līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz attiecīgā līguma termiņa beigām. Ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietotājs, kas noslēdzis līgumu ar Pašvaldību, vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta eksponēšanu pēc līguma termiņa beigām, slēdz jaunu līgumu atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām.

22. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
18.03.2017