Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.12.2014. - 30.06.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.115

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
Kredītiestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskatu" un "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskatu" (tālāk tekstā – pārskati), kā arī pārskatu iesniegšanas termiņu.

2. Ilgtermiņa ārējais parāds šo noteikumu izpratnē ir kredītiestādes tādas saistības pret nerezidentiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir ilgāks par 1 gadu.

(Grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.137)

3. Citu terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

4. Pārskatos sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu ārējā parāda statistikas sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

5. Pārskatos sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņš

6. Kredītiestāde pārskatus sagatavo par šādiem pārskata ceturkšņiem – 1. ceturksnis (1. janvāris–31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis–30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs–30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris–31. decembris) – un ne vēlāk kā 10. darbadienā pēc pārskata ceturkšņa Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā)

III. Pārskatu aizpildīšanas kārtība

7. "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskatu" (1. pielikums) sagatavo kredītiestādes, kurām ir ilgtermiņa saistības pret nerezidentiem. Pārskatā ievēro rādītāju dalījumu attiecībā uz Eiropas Savienības valstīm un pārējām ārvalstīm (saistības pret monetārajām finanšu iestādēm un ne-MFI noguldījumi), kā arī saistības pret starptautiskajām organizācijām. Summas pārskatā uzrāda veselos skaitļos par katru valūtu neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valūtā ir viena vai vairākas ilgtermiņa ārējās saistības.

8. Pārrēķinu euro veic saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata ceturkšņa pēdējās dienas beigās.

(Grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.137)

9. 05. ailes kopsumma (pozīcijas kods 390000) atbilst monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikuma pozīciju "Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku" un "Noguldījumi" (termiņa veida pazīme TV112, termiņa pazīme 01G02G, 02G05G un 05G99G), kas attiecas uz nerezidentiem, kopsummai.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.137 redakcijā)

10. "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskatu" (2. pielikums) sagatavo kredītiestādes, kurām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar ārvalstu monetārajām finanšu iestādēm un starptautiskajām organizācijām turpmākajos 12 ceturkšņos paredzētas ilgtermiņa ārējā parāda pārmaiņas (tiks saņemtas un/vai atmaksātas pamatsummas, veikti procentu maksājumi). Pārskatā ievēro dalījumu saistībās pret monetārajām finanšu iestādēm un starptautiskajām organizācijām. Summas pārskatā uzrāda veselos tūkstošos valūtas vienību par katru valūtu neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā valūtā ir viena vai vairākas ilgtermiņa ārējās saistības.

11. Valūtas kodu pārskatā uzrāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes (www.bank.lv) izvēlni "Saites").

IV. Noslēguma jautājumi

12. Pārskatiem par 2013. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas 2009. gada 5. novembra noteikumus Nr. 47 "Monetāro finanšu iestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 15. janvārim.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 5. novembra noteikumus Nr. 47 "Monetāro finanšu iestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 190).

14. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.115

VSPARK 27002058

Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskats

20_____. gada ____. ceturksnis

Kredītiestādes nosaukums   

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Adrese   

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valūtas kods

Atlikums iepriekšējā ceturkšņa beigās (aizņēmuma valūtā)

Pārmaiņas pārskata ceturksnī (aizņēmuma valūtā)

Atlikums pārskata ceturkšņa beigās

Procentu izdevumi (aizņēmuma valūtā)

Saņemtā pamatsumma

Atmaksātā pamatsumma

Aizņēmuma valūtā
(01+02-03)

Euro

A

B

C

01

02

03

04

05

06

Eiropas Savienības valstis

Saistības pret MFI

310026

EUR

      
 

310026

USD

      
 

310026

..

      
         

Ne-MFI noguldījumi

320026

EUR

      
 

320026

USD

      
 

320026

..

      
Pārējās ārvalstis

Saistības pret MFI

310027

EUR

      
 

310027

USD

      
 

310027

..

      
         

Ne-MFI noguldījumi

320027

EUR

      
 

320027

USD

      
 

320027

..

      
         

VSPARK 27002058 (turpinājums)

A

B

C

01

02

03

04

05

06

Starptautiskās organizācijas
Saistības pret starptautiskajām organizācijām

320028

EUR

      

320028

USD

      

320028

..

      
Kopā (310026+
320026+
310027+
320027+
320028)

390000

x

x

x

x

x

 

x


Izpildītājs  Aizpildīšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.115

VSPARK 27002059

Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskats

20_____. gada ____. ceturksnis

Kredītiestādes nosaukums   
   

Kredītiestādes kods |__|__|__|

Adrese   

(aizņēmuma valūtā; veselos tūkst.)

Ceturkšņa Nr. pēc pārskata ceturkšņa

Pozīcijas kods

Valūtas kods

Saņemamās pamatsummas

Atmaksājamās pamatsummas

Procentu maksājumi

Ārvalstu MFI

Starptautiskās organizācijas

Ārvalstu MFI

Starptautiskās organizācijas

A

B

C

01

02

03

04

05

1.

490001

EUR

     
 

490001

USD

     
 

490001

..

     
        

2.

490002

EUR

     
 

490002

USD

     
 

490002

      
        

3.

490003

EUR

     
 

490003

USD

     
 

490003

..

     
        

4.

490004

EUR

     
 

490004

USD

     
 

490004

..

     
        

VSPARK 27002059 (turpinājums)

A

B

C

01

02

03

04

05

5.

490005

EUR

     
 

490005

USD

     
 

490005

..

     
        

6.

490006

EUR

     
 

490006

USD

     
 

490006

..

     
        

7.

490007

EUR

     
 

490007

USD

     
 

490007

..

     
        

8.

490008

EUR

     
 

490008

USD

     
 

490008

..

     
        

9.–12.

490009

EUR

     
 

490009

USD

     
 

490009

..

     
        

Kontrolsumma

499999

x

     

Izpildītājs  Aizpildīšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

   
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
01.12.2014