Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumus Nr. 214 "Statistisko datu par transporta un starpniecības pakalpojumiem
(3-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.114

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība (tālāk tekstā – komercsabiedrība) sagatavo un iesniedz "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskatu (3-MB)" (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.2. rezidenti – visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.3. starpniecības pakalpojumi – transporta pakalpojumu organizēšana un maksājumu veikšana, ja transporta pakalpojumu organizētājs un maksājumu veicējs pats nav transporta pakalpojumu saņēmējs vai transporta pakalpojumu sniedzējs;

2.4. transporta pakalpojumi – pasažieru pārvadāšana, kravu pārvadāšana, transportlīdzekļa noma pasažieru un kravu pārvadāšanai, transportlīdzekļa remonts, transportlīdzekļa apgāde, kā arī citi transporta pakalpojumi (piemēram, kravu iekraušana un izkraušana, ostu un lidostu pakalpojumi, ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi, ar pasažieru un kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi, sliežu ceļu izmantošana, visu veidu preču glabāšana, muitas deklarāciju noformēšana, kravu apstrāde, transportlīdzekļa tehniskā apkope un kārtējais remonts un citi transporta atbalsta pakalpojumi un papildpakalpojumi);

2.5. transportlīdzekļa apgāde – transportlīdzekļa nodrošināšana ar tā darbībai nepieciešamajām precēm (degviela, pārtika un citas preces);

2.6. transportlīdzekļa remonts – transportlīdzekļa remontdarbu izmaksas, kas palielina tā vērtību.

3. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances statistikas sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

5. Pārskatu sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi vai saņēmusi transporta pakalpojumus vai sniegusi starpniecības pakalpojumus.

6. Pārskatu sagatavo par šādiem pārskata ceturkšņiem – 1. ceturksnis (1. janvāris–31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis–30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs–30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris–31. decembris) – un iesniedz līdz tā mēneša 25. datumam, kas seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām, Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. Pārskatā iekļauj informāciju par transporta un starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti nerezidentam vai saņemti no nerezidenta pārskata ceturksnī, neatkarīgi no tā, kad par tiem veikta vai saņemta samaksa.

8. Pārskatā summas uzrāda veselos euro.

9. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem bijusi kļūda, pārskatu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot visu informāciju.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

10. Pārskata sadaļu "Sniegtie transporta pakalpojumi" aizpilda, ja:

10.1. komercsabiedrība veikusi pasažieru pārvadāšanu starptautiskajos maršrutos, iznomājusi transportlīdzekli nerezidentam pasažieru vai kravu pārvadāšanai, veikusi nerezidenta transportlīdzekļa apgādi, kā arī sniegusi citus transporta pakalpojumus nerezidentam, samaksu par šiem pakalpojumiem saņemot tieši no nerezidenta;

10.2. komercsabiedrība veikusi importa kravu pārvadāšanu uz Latviju un/vai preču ievedumu Latvijā no citām Eiropas Savienības valstīm (ja krava šķērsojusi Latvijas Republikas robežu), eksporta kravu pārvadāšanu no Latvijas un/vai preču izvedumu no Latvijas uz citām Eiropas Savienības valstīm (ja krava šķērsojusi Latvijas Republikas robežu), tranzītkravu pārvadāšanu caur Latviju (ja krava šķērsojusi Latvijas Republikas robežu) un nerezidentu kravu pārvadāšanu ārvalstīs neatkarīgi no tā, vai krava pieder pašai komercsabiedrībai, rezidentam vai nerezidentam, un neatkarīgi no tā, vai maksa par šo kravas pārvadāšanu tiek saņemta no rezidenta vai nerezidenta.

11. Pārskata sadaļas "Sniegtie transporta pakalpojumi" pozīciju "Kravu pārvadāšana" aizpilda neatkarīgi no tā, vai krava pieder pašai komercsabiedrībai, citam rezidentam vai nerezidentam, un neatkarīgi no tā, vai maksa par šo kravu pārvadāšanu tiek saņemta no cita rezidenta vai nerezidenta.

12. Pārskata sadaļu "Saņemtie transporta pakalpojumi" aizpilda, ja komercsabiedrība pasažieru vai kravu pārvadāšanai nomājusi transportlīdzekli no nerezidenta, ja nerezidents veicis komercsabiedrības transportlīdzekļa remontu, kā arī ja komercsabiedrība saņēmusi transportlīdzekļa apgādi un citus transporta pakalpojumus no nerezidenta, par šiem pakalpojumiem samaksājot tieši nerezidentam.

13. Pārskata sadaļu "Starpniecības pakalpojumi starp rezidentu un nerezidentu" aizpilda, ja:

13.1. komercsabiedrība nerezidentam sniegusi ekspedīcijas, aģentēšanas u.c. starpniecības pakalpojumus par rezidenta veikto nerezidenta kravu pārvadāšanu, nerezidenta transportlīdzekļa apgādi, kā arī citiem transporta pakalpojumiem nerezidentam (ieskaitot komisijas maksu), ko sniedzis rezidents;

13.2. komercsabiedrība rezidentam sniegusi ekspedīcijas, aģentēšanas u.c. starpniecības pakalpojumus par nerezidenta veikto rezidenta kravu pārvadāšanu un citiem transporta pakalpojumiem rezidentam, ko sniedzis nerezidents.

14. Aizpildot pārskata sadaļas "Starpniecības pakalpojumi starp rezidentu un nerezidentu" pozīciju "Nerezidentam sniegtie pakalpojumi", saņemto samaksu uzrāda, ietverot komisijas maksu.

15. Pārskata sadaļu "Starpniecības pakalpojumi starp nerezidentiem" aizpilda, ja komercsabiedrība veikusi ekspedīcijas, aģentēšanas u.c. starpniecības pakalpojumus starp nerezidentiem.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Pārskatam par 2013. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas noteikumus ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2003. gada 13. novembra lēmumu Nr. 107/9 "Par ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā". Šajā punktā minēto pārskatu iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 24. janvārim.

17. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2003. gada 13. novembra lēmumu Nr. 107/9 "Par ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā" (Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr. 167).

18. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.114

VSPARK 27002057

Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats (3-MB)

20_____. gada __. ceturksnis

 

Komercsabiedrības nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Pasta adrese

1. sniegtie TRANSPORTA PakalpojumI

 Rindas kodsAutotransportsDzelzceļa transportsGaisa transportsJūras transportsCauruļvadu transports

A

B

1

2

3

4

5

Pasažieru pārvadāšana starptautiskajos maršrutos

1010

    

x

Transportlīdzekļa iznomāšana nerezidentam pasažieru pārvadāšanai  
ar apkalpi

1021

    

x

bez apkalpes

1022

    

x

Kravu pārvadāšana  
importa kravas uz Latviju un preču ievešana Latvijā no citām Eiropas Savienības valstīm

1031

     
eksporta kravas no Latvijas un preču izvešana no Latvijas uz citām Eiropas Savienības valstīm

1032

    

x

tranzītkravas caur Latviju

1033

   

x

 
nerezidentu kravu pārvadāšana ārvalstīs

1034

    

x

Transportlīdzekļa iznomāšana nerezidentam kravu pārvadāšanai  
ar apkalpi

1041

    

x

bez apkalpes

1042

    

x

Nerezidentam sniegtā transportlīdzekļa apgāde

1050

    

x

Citi nerezidentam sniegtie transporta pakalpojumi

1060

     

2. SAŅEMTIE TRANSPORTA PAKALPOJUMI

 Rindas kodsAutotransportsDzelzceļa transportsGaisa transportsJūras transportsCauruļvadu transports

A

B

1

2

3

4

5

Transportlīdzekļa nomāšana no nerezidenta pasažieru pārvadāšanai  
ar apkalpi

2011

    

x

bez apkalpes

2012

    

x

Transportlīdzekļa nomāšana no nerezidenta kravu pārvadāšanai  
ar apkalpi

2021

    

x

bez apkalpes

2022

    

x

Nerezidenta veiktais transportlīdzekļa remonts

2030

     
No nerezidenta saņemtā transportlīdzekļa apgāde

2040

    

x

Citi no nerezidenta saņemtie transporta pakalpojumi

2050

     

3. STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMI STARP REZIDENTU UN NEREZIDENTU

 Rindas kodsAutotransportsDzelzceļa transportsGaisa transportsJūras transportsCauruļvadu transports

A

B

1

2

3

4

5

Nerezidentam sniegtie pakalpojumi  
rezidenta veiktā nerezidenta kravu pārvadāšana

3011

     
rezidenta veiktā nerezidenta transportlīdzekļa apgāde

3012

    

x

rezidenta sniegtie citi transporta pakalpojumi nerezidentam

3013

     
Rezidentam sniegtie pakalpojumi  
nerezidenta veiktā rezidenta kravu pārvadāšana

3022

     
nerezidenta sniegtie citi transporta pakalpojumi rezidentam

3023

     

4. STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMI STARP NEREZIDENTIEM

 Rindas kodsAutotransportsDzelzceļa transportsGaisa transportsJūras transportsCauruļvadu transports

A

B

1

2

3

4

5

Komisijas maksa

4010

     


Izpildītājs 

/

 /
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 
 

/

 /

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
01.01.2014