Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.10.2015. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.156

Valmierā 2013.gada 25.aprīlī
Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.04.2013. sēdes lēmumu Nr.118 (prot. Nr.4, 14.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi Nr.156 "Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu dizainu un izvietošanas kārtību Valmieras pilsētā.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Valmieras pilsētas administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas.

II. Ēku numerācijas norādes izvietojums

4. Numerācijas norādes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai apsaimniekotāji.

5. Ja pēc Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iniciatīvas tiek mainīta ēkas numerācija, tad pašvaldība finansē ēkas numerācijas zīmes nomaiņu mēneša laikā pēc informācijas reģistrēšanas zemesgrāmatā.

6. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas norādei, kas piestiprināma pie ēkas ielas fasādes.

7. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).

8. Ja ēkas fasādes vērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numerācijas norāde izvietojama uz adresē norādītās fasādes.

9. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas un ēkas numerācijas norāde uz fasādes nav saskatāma, tad tā izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba.

10. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,0–3,0 metru augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes, apmēram 30 centimetru attālumā no ēkas stūra, ieteicams ēkas labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi.

11. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

12. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Valmieras pilsētas Būvvaldē.

III. Ielu nosaukuma norādes izvietojums

13. Ielu nosaukuma norādes izvieto un uztur kārtībā pašvaldība, bet privātīpašumā esošo ielu nosaukuma norādes izvieto un uztur kārtībā to īpašnieki.

14. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5–3,0 metru augstumā no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas nosaukuma norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba saskaņā ar saistošo noteikumu 2.pielikumu.

IV. Dizaina un informācijas prasības ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm

15. Uz katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jāizvieto ēkas numerācijas norāde, uz kuras norāda:

15.1. ielas nosaukumu valsts valodā. Ja ielas nosaukumā izmantots personvārds, tad norāda personas pilno vārdu un uzvārdu vai personas vārda pirmo burtu un uzvārdu;

15.2. ēkas numuru atbilstoši piešķirtajai adresei;

15.3. ēkas piederību valsts valodā:

15.3.1. "Pašvaldības īpašums",

15.3.2. "Valsts īpašums",

15.3.3. "Privātīpašums",

15.3.4. ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 238)

16. Ja ielas nosaukumā izmantots personvārds, tad ielas nosaukumā (norādē) norāda personas pilno vārdu un uzvārdu.

17. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādes jāizstrādā saskaņā ar paraugu (saistošo noteikumu 1.pielikums un 2.pielikums).

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

18. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības policija.

19. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība atbilstoši normatīvajiem aktiem.

20. Administratīvais sods neatbrīvo saistošo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas.

VI. Noslēguma jautājums

21. Ēku numerācijas norādes, kuras neatbilst saistošo noteikumu prasībām, nomaināmas līdz 2015.gada 31.decembrim.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 238)

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
1.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
25.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.156
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā"
Valmieras pilsētas ēku numerācijas norādes plāksnes paraugs

1. Zīmes plāksnes izmēri

220/280X320 mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm

3. Krāsas

Pamatne – krāsu kods RAL 5002 zils
Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)

4. Fonts

Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85 %)
Lielo burtu augstums 26 mm
Ciparu augstums 122 mm

2.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
25.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.156
"Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā"
Valmieras pilsētas ielu nosaukuma norāžu zīmju plāksnes paraugs

1. Zīmes plāksnes izmēri

160 (augstums) X 420/560/700 (garums) mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm

3. Krāsas

Pamatne – krāsu kods RAL 5002 zils
Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)

4. Fonts

Helvetica Condensed Bold (horizontal scale 85%), lielo burtu augstums 70mm

5. Zīmes stiprinājums pie balsta

Balsts – cinkota caurule ar d=60 mm, balsta augstums virs zemes – 2.5 m

09.10.2015