Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Jēkabpilī 2013.gada 25.aprīlī
Saistošie noteikumi par peldvietas "Radžu ūdenskrātuve" lietošanas un apsaimniekošanas kārtību
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
25.04.2013. lēmumu Nr.145 (prot. Nr.10, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību peldvietā "Radžu ūdenskrātuve", tās apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, peldvietas lietošanas noteikumus, kā arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu Jēkabpils pilsētā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. glābēji – peldvietas apsaimniekotāja vai iestādes, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē glābēju apmācību, speciāli apmācīti darbinieki;

2.2. peldsezona – peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi un kurā ir gaidāms liels peldētāju skaits;

2.3. peldvieta – peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša un peldēšanai paredzēta vieta, kas ietver labiekārtotu sauszemes daļu (150 m gara Radžu ūdenskrātuves teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija), ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā, un kura ir iezīmēta Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumā;

2.4. peldvietas apsaimniekotājs – Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde "Jēkabpils sporta centrs", kas pilda Noteikumos paredzētos peldvietu uzturēšanas pienākumus.

II. Peldvietas apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšana

3. Peldvietas apsaimniekotājs nodrošina peldvietas sakārtošanu atpūtas sezonas uzsākšanai, veicot to katru gadu līdz 15.maijam.

4. Peldsezonas laikā apmeklētāju drošību un kārtību peldvietā uzrauga glābēji savas kompetences ietvaros un noteiktajā darba laikā, kas norādīts uz informatīvajiem stendiem.

5. Nepieciešamības gadījumā glābēji sazinās ar Valsts policiju.

6. Peldvietas piesārņojuma gadījumā glābēji par piesārņojumu nekavējoties brīdina tās apmeklētājus, ziņo pašvaldībai un peldvietas apsaimniekotājam un izvieto brīdinājuma zīmi "Peldēties aizliegts".

7. Glābēji peldsezonas laikā peldvietas apmeklētājiem nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.

8. Peldvietas apsaimniekotāja pienākumi:

8.1. nodrošināt, ka peldsezonas laikā (no 15.maija līdz 15.septembrim) peldvietas uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā pēc vajadzības, nodrošinot nepārtrauktu peldvietas tīrību;

8.2. nodrošināt informatīvā stenda izvietošanu peldvietā;

8.3. organizēt peldvietas apsaimniekošanas darbus, tai skaitā tualešu apsaimniekošanu, peldvietas inventāra (pārģērbšanās kabīņu, solu, peldēšanas laipas, atpūtas vietas u.c.) uzturēšanu un remontu;

8.4. rūpēties, lai ūdenī neatrastos dažādi atkritumi;

8.5. bīstama piesārņojuma gadījumā (neatkarīgi no sezonas) nekavējoties organizēt piesārņotās teritorijas norobežošanu un sakopšanu, kā arī brīdinājuma zīmju uzstādīšanu.

III. Peldvietas lietošanas noteikumi

9. Peldvietā atļauts:

9.1. peldēt līdz speciāli norobežojošām bojām;

9.2. novietot motorizētos transporta līdzekļus autostāvvietā;

9.3. rīkot publiskus sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, saņemot atļauju Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

10. Peldvietā aizliegts:

10.1. peldēties tālāk par speciāli norobežojošām bojām;

10.2. peldēties laikā, kad izvietota informācija "Peldēties aizliegts";

10.3. bojāt jebkuru peldvietas aprīkojumu un informatīvos stendus vai norādes;

10.4. braukt ar laivām, vējdēļiem u.c., izņemot glābēju ūdens transporta līdzekļus;

10.5. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot specializēto transportu pludmales apsaimniekošanai un uzraudzībai, operatīvo transportu;

10.6. piegružot ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest atkritumus ūdenī;

10.7. peldināt suņus un citus mājdzīvniekus;

10.8. ierīkot naktsmītnes, celt teltis un kurināt ugunskurus, izņemot tam speciāli paredzētās un aprīkotās vietās;

10.9. smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus;

10.10. nodarboties ar tirdzniecību bez atļaujas.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

11. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo Noteikumu 10.1.–10.4.apakšpunktos minētajiem pārkāpumiem veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija un Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes "Jēkabpils sporta centrs" Radžu ūdenskrātuves inspektors. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Par šo Noteikumu 10.1.–10.4.apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

13. (Svītrots no 01.07.2020 ar Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; sk. grozījumu 2. punktu)

14. Par šo Noteikumu 10.5.–10.10.apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu piemēro administratīvo sodu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

15. (Svītrots no 01.07.2020 ar Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; sk. grozījumu 2. punktu)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
01.07.2020