Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.207

Rīgā 2013.gada 16.aprīlī (prot. Nr.20 37.§)
Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām (turpmāk – mērķdotācija), kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtību.

2. Mērķdotāciju piešķir pašvaldības investīciju projektam (turpmāk – projekts) no finansējuma, kas šim mērķim paredzēts gadskārtējā valsts budžeta likumā ilgtermiņa saistībās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā.

3. Mērķdotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt ekonomiskās aktivitātes vietējā līmenī un nodrošināt pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, sakārtojot un attīstot pašvaldības infrastruktūru.

4. Projekta mērķa grupas ir pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji – publisko pakalpojumu saņēmēji un komersanti.

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) nodrošina projektu pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu, mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām un to izlietošanas uzraudzību.

II. Mērķdotācijas piešķiršanas nosacījumi

6. Projekta pieteikuma iesniedzējs ir novada pašvaldība, izņemot novada pašvaldību, kuras sastāvā ir reģionālās nozīmes attīstības centrs (turpmāk – pašvaldība).

7. Uz mērķdotācijas piešķiršanu var pretendēt pašvaldība, kurai ir apstiprināta pašvaldības attīstības programma un kura plāno ieguldīt objektā, kas ir iekļauts pašvaldības investīciju plānā.

8. Mērķdotācijas piešķir šādām prioritātēm un atbalstāmajām jomām:

8.1. ekonomisko aktivitāšu veicināšanai:

8.1.1. pašvaldības īpašumā esošas teritorijas sakārtošanai;

8.1.2. ar esošajām ražošanas teritorijām saistīto pievedceļu, kā arī ūdensapgādes, siltumapgādes un citu komunikāciju sakārtošanai, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

8.2. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, samazinot ar pakalpojumu saistītās izmaksas:

8.2.1. siltumapgādes infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai (izņemot koģenerācijas elektrostacijas un tādu siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu, kuras darbojas ar fosilo kurināmo);

8.2.2. ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai;

8.2.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai.

9. Mērķdotāciju iegulda objektā, kas ir pašvaldības īpašumā vai mērķdotācijas saņemšanas brīdī tiek nomāts no citas pašvaldības vai valsts institūcijas, ja pašvaldības nomas tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā un noma paredzēta vismaz turpmākos 10 gadus.

10. Projekta īstenošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 mēnešu, un tas īstenojams ne ilgāk kā līdz projekta trešā īstenošanas gada 31.oktobrim.

11. Viena projekta īstenošanai pieejamais minimālais mērķdotācijas apmērs ir 142 287 euro un maksimālais mērķdotācijas apmērs – 1 422 871 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.529 redakcijā)

12. Mērķdotācijas maksimālais pieļaujamais līdzfinansējuma apmērs ir 70 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 30 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

III. Projekta izmaksas

13. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

13.1. atbilst šo noteikumu 14.punktā minētajām izmaksām un sekmē šo noteikumu 3.punktā minētā mērķa sasniegšanu;

13.2. ir saistītas ar normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām autonomajām funkcijām un to izpildi;

13.3. atbilst drošas finanšu vadības principam, ko veido:

13.3.1. saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar resursu pieejamību noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par saimnieciski izdevīgāko cenu;

13.3.2. lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

13.3.3. efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;

13.4. nekvalificējas kā saimnieciskā darbība.

14. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

14.1. būvniecības izmaksas:

14.1.1. pašvaldības ēku renovācija, rekonstrukcija vai jaunbūve, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu izbūve un rekonstrukcija;

14.1.2. satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija;

14.1.3. siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve;

14.2. teritorijas labiekārtošanas izmaksas, nepārsniedzot 20 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā ēku un būvju demontāžas un būvgružu izvešanas izmaksas;

14.3. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu (izņemot ražošanas iekārtas) un stacionāra aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, nepārsniedzot 20 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

14.4. autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

14.5. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

14.5.1. tehniskā projekta dokumentācijas izstrādes izmaksas, ja akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš nepārsniedz divus gadus;

14.5.2. akceptētas vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas;

14.5.3. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu minēto dokumentu sagatavošanas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai.

15. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

15.1. izmaksas, kas veiktas pirms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 14.5.apakšpunktā minētās izmaksas;

15.2. izmaksas, kas nav paredzētas projektā;

15.3. izmaksas, kas saistītas ar mazvērtīga inventāra un apgrozāmo līdzekļu iegādi;

15.4. papildu izmaksas, kas veidojas projekta īstenošanas laikā un pārsniedz projekta pieteikumā paredzēto attiecināmo izmaksu kopējo summu;

15.5. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

15.6. izmaksas, kas finansētas no citiem finanšu līdzekļiem;

15.7. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas maksas un tamlīdzīgi maksājumi;

15.8. līgumsodi un kavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

15.9. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

15.10. izmaksas, kas attiecas uz izpirkumnomas (līzinga) un nomas darījumiem;

15.11. komandējumu un darba braucienu izmaksas;

15.12. iepirkumu procedūras nodrošināšanas izmaksas;

15.13. pašvaldības darbinieku algas, prēmijas un dāvanas;

15.14. pašvaldības administratīvās izmaksas projekta īstenošanas gaitā.

16. Neattiecināmās izmaksas pašvaldība sedz no pašvaldības budžeta.

IV. Projektu pieteikumu iesniegšana

17. Aģentūra izsludina pirmo atklāto projektu pieteikumu konkursu nedēļas laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Otro atklāto projektu pieteikumu konkursu un nākamos konkursus izsludina reizi gadā, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā ir paredzēts finansējums saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu.

18. Aģentūra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu termiņā, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.

19. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta pieteikumu, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. Projekta pieteikuma veidlapa elektroniski pieejama aģentūras tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

20. Projekta pieteikums sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas un šādiem pievienotajiem dokumentiem:

20.1. pašvaldības domes lēmuma par dalību projekta īstenošanā, garantējot līdzfinansējuma summu;

20.2. tehniskā projekta, vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas kopijas;

20.3. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu minēto dokumentu kopijām, ja attiecināms;

20.4. būvniecības izmaksu tāmēm, kas sagatavotas un apstiprinātas saskaņā ar būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", kā arī stacionāro iekārtu un aprīkojuma izmaksu tāmēm vai līguma kopijas par projektā paredzēto darbu izpildi;

20.5. pašvaldības īpašuma (objekta, kurā paredzētas projekta aktivitātes) tiesības apliecinoša dokumenta vai izraksta no zemesgrāmatas, vai, ja tāda nav, izziņas par atrašanos pašvaldības īpašumā un valsts zemes dienesta kadastra izziņas kopijas;

20.6. projekta iesniedzēja apliecinājuma saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

20.7. citiem dokumentiem, kas pamato pašvaldības investīciju projektā iekļautās izmaksas, ja nepieciešams.

21. Projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz projekta pieteikumu vienā eksemplārā:

21.1. papīra formā – personīgi vai nosūtot to pa pastu. Dokumentus noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, ievieto iepakojumā (aploksnē vai kastē) un iepakojumu aizzīmogo. Projekta pieteikuma oriģinālam pievieno projekta pieteikuma elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā. Ja projekta pieteikums ir nosūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta pieteikums ir nodots pastā. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā. Ja projekta pieteikums iesniegts personīgi, par projekta pieteikuma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad aģentūras pārstāvis ir izdarījis atzīmi uz projekta pieteikuma par projekta saņemšanu;

21.2. elektroniska dokumenta veidā – atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti. Par projekta pieteikuma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad projekta pieteikums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta pieteikums nosūtīts līdz projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja aģentūra apgalvo, ka projekta pieteikums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

V. Projektu pieteikumu atlase un līguma slēgšana

22. Projektu pieteikumu atlasi organizē atklāta konkursa veidā.

23. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs iesniedz ne vairāk kā divus projektu pieteikumus.

24. Projektu pieteikumu atlase notiek ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

25. Projektu pieteikumus vērtē vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, kurā ir noteikta vērtēšanas komisijas locekļu atbildība, pienākumi un kompetence.

26. Vērtēšanas komisijas personālsastāvu un nolikumu apstiprina aģentūras direktors.

27. Vērtēšanas komisijā iekļauj divus pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas, kā arī divus pārstāvjus no aģentūras.

28. Aģentūra, ja nepieciešams, vērtēšanas procesā var pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

29. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir aģentūras vadītājs, kuram ir balsstiesīga komisijas locekļa statuss, vai aģentūras vadītāja norīkota amatpersona.

30. Pēc vērtēšanas komisijas ierosinājuma projektu pieteikumu vērtēšanas laikā aģentūra var veikt pārbaudi projekta pieteikumā minētā objekta atrašanās vietā.

31. Vērtēšanas komisija saņemtos projektu pieteikumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā iekļautajiem projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem.

32. Projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Daļēji atbilst" (atbilst ar nosacījumu) un "Nē" (neatbilst). Projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

33. Ja projekta pieteikums, ievērojot šo noteikumu 3.pielikumā minēto projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriju secību, neatbilst kādam no administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem, kas noteikti kā neprecizējami, vai projekta iesniedzējs atsauc projekta pieteikumu, projekta pieteikuma vērtēšanu neturpina.

34. Vērtēšanas komisija atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem apkopo vērtēšanā iegūto punktu skaitu, sarindo projektu pieteikumus dilstošā secībā atbilstoši vērtēšanā iegūtajam punktu skaitam un sniedz aģentūrai priekšlikumu par pašvaldību investīciju projektu prioritāro sarakstu.

35. Ja vairāki projektu pieteikumi, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, saņem vienādu kopējo punktu skaitu, projektu pieteikumus sarindo, ievērojot šādus principus:

35.1. prioritāte ir projekta pieteikumam, kas atbilst šo noteikumu 8.1.apakšpunktam;

35.2. ja vairāki projektu pieteikumi atbilst šo noteikumu 35.1.apakšpunktā minētajai prioritātei, projektu pieteikumus sarindo, nosakot prioritāti tiem projektiem, kurus īstenojot, tiek nodrošināti priekšnosacījumi, lai radītu lielāku skaitu jaunu darba vietu.

36. Finansējumu projektu īstenošanai piešķir prioritārā secībā pēc projektu pieteikumu vērtēšanā iegūto punktu skaita atbilstoši šo noteikumu 2.punktā minētajam finansējuma apjomam.

37. Atklātā konkursa ietvaros atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam punktu skaitam projekta iesniedzējam tiek atbalstīts tikai viens projekta pieteikums, kas ieguvis augstāko punktu skaitu.

38. Aģentūras vadītājs pieņem lēmumu par projekta pieteikuma noraidīšanu, ja projekta pieteikums neatbilst kādam no šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, kas nepieļauj projekta pieteikuma precizēšanu.

39. Aģentūras vadītājs pieņem lēmumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu, ja:

39.1. projekta pieteikums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

39.2. ja ir pieejams finansējums.

40. Aģentūras vadītājs projekta pieteikumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta pieteikumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, kas pieļauj projekta pieteikuma precizēšanu.

41. Šo noteikumu 40.punktā minētais nosacījums var ietvert:

41.1. prasību sniegt papildu skaidrojumu;

41.2. citu nepieciešamu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, kas pieļauj projekta pieteikuma precizēšanu.

42. Šo noteikumu 40.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nav ilgāks par 15 darbdienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

43. Aģentūra veic šo noteikumu 40.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes pārbaudi un 10 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes dokumentācijas saņemšanas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par nosacījumu izpildi.

44. Ja šo noteikumu 40.punktā minētajā lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav ievērots šo noteikumu 42.punktā minētais termiņš, projekta pieteikumu uzskata par noraidītu.

45. Aģentūra nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu pieteikumiem tiktu publicēta tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

46. Aģentūra 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas vai šo noteikumu 43.punktā minētā atzinuma nosūtīšanas projekta iesniedzējam slēdz vienošanos ar mērķdotācijas saņēmēju par projekta īstenošanu.

47. Ja mērķdotācijas saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 46.punktā minētā lēmuma vai atzinuma nosūtīšanas nav ieradies aģentūrā slēgt vienošanos, aģentūra vienošanos neslēdz un par to informē mērķdotācijas saņēmēju.

48. Ja šo noteikumu 47.punktā minēto iemeslu dēļ aģentūra neslēdz ar mērķdotācijas saņēmēju vienošanos par projekta īstenošanu, aģentūra slēdz vienošanos par projekta īstenošanu ar to projekta iesniedzēju, kura pieteikums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai.

VI. Mērķdotācijas piešķiršana un izlietošana, kā arī mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība

49. Aģentūra mērķdotāciju ieskaita attiecīgās pašvaldības kontā Valsts kasē saskaņā ar aģentūrai apstiprināto finansēšanas plānu attiecīgajam budžeta gadam.

50. Aģentūra nodrošina šādus maksājumus mērķdotācijas saņēmējam:

50.1. avansa maksājumu 10 darbdienu laikā pēc mērķdotācijas saņēmēja rakstiska avansa pieprasījuma, bet ne vairāk kā 20 procentu apmērā no projekta īstenošanai piešķirtās mērķdotācijas ar nosacījumu, ka noslēgtais līgums ar darba veicēju paredz šādu avansa maksājumu pārskaitīšanu, nodrošinot, ka finansējumu izlieto atbilstoši piešķirtajam mērķim;

50.2. starpposma maksājumus 15 darbdienu laikā pēc projektā paredzēto izdevumus pamatojošo dokumentu saņemšanas un projekta attiecināmo izmaksu atbilstības pārbaudes, ja ir pieejami finanšu līdzekļi, vai piecu darbdienu laikā pēc finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtējā gada valsts budžetā;

50.3. gala maksājumu 10 procentu apmērā no projekta īstenošanai piešķirtās mērķdotācijas 15 darbdienu laikā pēc projekta ietvaros paredzēto darbību pabeigšanas, gala maksājuma pieprasījuma saņemšanas un projekta attiecināmo izmaksu atbilstības pārbaudes.

51. Aģentūra, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentu no projektam piešķirtā finansējuma.

52. Mērķdotācijas saņēmējs nodrošina pirmā iepirkumu konkursa izsludināšanu triju mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

53. Mērķdotācijas saņēmējs nodrošina, lai projekta attiecināmie izdevumi, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

54. Mērķdotācijas saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas nodrošina maksājumu pieprasījumu grafika iesniegšanu aģentūrā.

55. Mērķdotācijas saņēmējs pirmajā un otrajā projekta īstenošanas gadā kopā nodrošina mērķdotācijas apguvi vismaz 80 procentu apmērā no projektam piešķirtās mērķdotācijas summas.

56. Ja pēc vienošanās noslēgšanas projektā nepieciešami grozījumi, mērķdotācijas saņēmējs iesniedz grozījumu pieprasījumu aģentūrā.

57. Aģentūra 20 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma saņemšanas dienas izvērtē iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai un:

57.1. piecu darbdienu laikā izdara atbilstošus vienošanās grozījumus un informē par to mērķdotācijas saņēmēju;

57.2. pieņem lēmumu neizdarīt vienošanās grozījumus un piecu darbdienu laikā informē par to mērķdotācijas saņēmēju, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī, ja attiecināms, informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu pieprasījumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību.

58. Mērķdotācijas saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu tiesību aktos noteiktajā kartībā un atbilstoši projektā noteiktajam mērķim, sasniedzot projektā noteiktos rezultātus, kā arī par pārskata un projekta izdevumus pamatojošo dokumentu iesniegšanu aģentūrā noteiktajā termiņā.

59. Mērķdotācijas saņēmējs ir atbildīgs par projekta rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

60. Mērķdotācijas saņēmējs visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un aprīkojumu, kā arī pašvaldības ēkas, kurās veikti ieguldījumi, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas apdrošina pret dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas rīcības vai nelaimes gadījumu radītiem zaudējumiem vai bojājumiem.

61. Aģentūra divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā pārskata veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas metodiku. Veidlapu publicē aģentūras tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

62. Mērķdotācijas saņēmējs iesniedz aģentūrā maksājumu pieprasījumu, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas un projekta pārskatu atbilstoši vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteiktajiem termiņiem un kārtībai.

63. Projekta īstenošanas laikā aģentūra izlases veidā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Aģentūrai ir tiesības iepazīties ar grāmatvedības, finanšu un citiem dokumentiem, kas attiecas uz projekta maksājumiem un tā īstenošanu.

64. Aģentūra par plānoto pārbaudi projekta īstenošanas vietā mērķdotācijas saņēmēju informē vismaz piecas darbdienas pirms plānotās pārbaudes.

65. Ja šo noteikumu 64.punktā minētajā pārbaudē aģentūra konstatē neatbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumā, mērķdotācijas saņēmējs divu mēnešu laikā neatbilstību novērš.

66. Ja noteiktajā termiņā mērķdotācijas saņēmējs konstatēto neatbilstību nenovērš, tad mērķdotācijas saņēmējs mēneša laikā atmaksā mērķdotācijas daļu par nepamatoti veiktajiem izdevumiem aģentūras norādītajā kontā Valsts kasē.

67. Aģentūra proporcionāli samazina projektam piešķiramās mērķdotācijas apmēru, ja:

67.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz vienošanās par projekta īstenošanu;

67.2. nav īstenota kāda no darbībām, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

67.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

67.4. finanšu līdzekļu izlietojums nav veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā;

67.5. veiktās izmaksas kvalificējamas kā neattiecināmās izmaksas saskaņā ar šo noteikumu un vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

68. Aģentūra iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz kārtējā gada 31.janvārim un 31.jūlijam ziņojumu par projektu īstenošanas gaitu un finansējuma apguvi iepriekšējā pusgadā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.207

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.529)

Pašvaldības investīciju projekta pieteikuma veidlapa
 1. Projekta pieteikuma pamatdati
 1.1. pieteikums mērķdotācijas saņemšanai

______ ______ ______

 gadam/-iem
  

(norādiet atbilstošos gadus)

  
 1.2. projekta pieteikuma nosaukums
 
 1.3. projekta prioritātes un atbalsta jomas
 (atzīmējiet atbilstošo jomu, kurā tiek iesniegts projekts)
1.3.1. ekonomisko aktivitāšu veicināšana
1.3.1.1. pašvaldības īpašumā esošas teritorijas sakārtošana
1.3.1.2. ar esošajām ražošanas teritorijām saistīto pievedceļu, kā arī ūdensapgādes, siltumapgādes un citu komunikāciju sakārtošana, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
1.3.2. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, samazinot ar pakalpojumu saistītās izmaksas
1.3.2.1. siltumapgādes infrastruktūras atjaunošana vai attīstība (izņemot koģenerācijas elektrostacijas un tādu siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegādi un uzstādīšanu, kuras darbojas ar fosilo kurināmo)
1.3.2.2. ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana vai attīstība
1.3.2.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu infrastruktūras atjaunošana vai attīstība
 1.4. kontaktinformācija
 (norādiet kontaktinformāciju par projekta pieteicēju, objektu, kurā tiks ieguldītas investīcijas, un objekta finansēšanas partneriem)
 1.4.1. projekta pieteicējs
 NOSAUKUMS   
 KONTAKTINFORMĀCIJA  adrese   
 tālrunis   
 fakss   
 e-pasts   
 ATBILDĪGĀ AMATPERSONA  vārds, uzvārds   
 amats   
 tālrunis   
 fakss   
 e-pasts   
 1.4.2. mērķdotācijas investīciju objekts
 NOSAUKUMS   
 KONTAKTINFORMĀCIJA  adrese   
 tālrunis   
 fakss   
 e-pasts   
 ATBILDĪGĀ AMATPERSONA  vārds, uzvārds   
 amats   
 tālrunis   
 fakss   
 e-pasts   
 1.4.3. objekta finansēšanā iesaistītā pašvaldība
 NOSAUKUMS   
 KONTAKTINFORMĀCIJA  adrese   
 tālrunis   
 fakss   
 e-pasts   
2. Projekta apraksts
 2.1. īss problēmas raksturojums
 (aprakstiet, ar kādām pašvaldības funkcijām ir saistīts projekts, kādas problēmas atrisinās projekta īstenošana, norādot problēmas atrisinājuma pakāpi, kāda būs projekta ietekme uz pašvaldības teritorijas attīstību un kādi būtu zaudējumi, ja projektu neīstenotu)
  
 2.2. projekta mērķis(-i) un mērķa grupas
 (aprakstiet projekta mērķi, tā atbilstību mērķdotācijas piešķiršanai, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī sagaidāmo ietekmi uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu)
  
 2.3. projekta aktivitātes un projekta gatavības pakāpe
 (aprakstiet iepriekš veiktās (ja attiecināms) un projektā paredzētās aktivitātes sadalījumā pa gadiem, norādot veicamos pasākumus un paredzētās iegādes. Aprakstiet, kas tiks veikts (izstrādāts un akceptēts tehniskais projekts, sagatavota iepirkuma dokumentācija u.tml.), lai uzsāktu projekta īstenošanu. Aktivitātes norādiet to izpildes secībā)
  
 2.4. projekta atbilstība nacionālajiem (tai skaitā nozaru politikas plānošanas dokumentiem), reģionālajiem attīstības plānošanas dokumentiem un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (tai skaitā pašvaldības attīstības programmai un pašvaldības investīciju plānam kā programmas sastāvdaļai)
(aprakstiet projekta atbilstību nacionālajiem un/vai reģionālajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tā sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu un citiem pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Norādiet pašvaldības attīstības programmas apstiprināšanas datumu un pašvaldības tīmekļa vietni, kurā dokumenti ir publiski pieejami)
  
 2.5. galvenie projekta kvantitatīvie rādītāji, kas raksturo šā pieteikuma 2.2.apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu

Nr.
p.k.

Mērķis

Rādītāji, kas raksturo mērķa sasniegšanu

Rādītāja mērvienība

Mērvienību skaits

 1.                
 2.                
 ...            
 komentāri
 
  
 2.6. sagaidāmie projekta rezultāti
 2.6.1. ekonomisko aktivitāšu veicināšanas rezultāti, ja projekts atbilst šā projekta pieteikuma 1.3.1.apakšpunktā minētajai prioritātei
(raksturojiet galvenos sagaidāmos rezultātus ekonomisko aktivitāšu veicināšanā pēc infrastruktūras objekta sakārtošanas, tai skaitā norādiet projekta ietekmi uz papildu darba vietu radīšanu vai esošo darba vietu saglabāšanu)
 
 2.6.2. pašvaldības pakalpojumu sniegšanas uzlabojumi, ja projekts atbilst šā projekta pieteikuma 1.3.2.apakšpunktā minētajai prioritātei
(raksturojiet galvenos sagaidāmos uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā pēc infrastruktūras objekta sakārtošanas, tai skaitā norādiet projekta ietekmi uz pakalpojumu izmaksām)
  
 2.7. ietekme uz vidi
(īsi aprakstiet, vai projektā paredzētā infrastruktūras objekta sakārtošana ietekmēs vidi saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu")
  
 2.8. projekta ilgtspēja 
(aprakstiet pašvaldības aktivitātes pēc projekta īstenošanas attiecībā uz infrastruktūras objekta uzturēšanu un attīstību, tai skaitā norādiet, no kādiem finanšu līdzekļiem un kā tiks veikta objekta uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas)
  
 2.9. projekta multiplikatīvais efekts
(aprakstiet projekta ietekmi uz blakus esošo teritoriju un reģiona teritorijas attīstību)
  
 2.10. finansējuma nepārklāšanās ar valsts vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu projektā plānotajām darbībām
(aprakstiet, no kādiem valsts budžeta vai ārvalstu finanšu instrumentiem ir iespējams finansēt projektā veicamās darbības, un pamatojiet, kāpēc projekta pieteikums tiek sniegts mērķdotācijas saņemšanai, kā arī aprakstiet, kā tiks novērsts dubultfinansējuma risks, ja pieejams finansējums projektā plānoto darbību finansēšanai no citiem finanšu avotiem)
2.11. projekta vadības, uzraudzības un finanšu kapacitāte
 (raksturojiet, kā tiks organizēta projekta vadība un uzraudzība projekta īstenošanas laikā, kā arī sniedziet projekta vadībā iesaistīto darbinieku funkciju aprakstu, informāciju par līdzšinējo pieredzi projektu īstenošanas jomā un kvalifikāciju, raksturojiet pieejamos un plānotos finanšu resursus, kas nepieciešami projekta īstenošanai)   
 
 3. Informācija par veiktajiem ieguldījumiem un plānotajām izmaksām, kas saistītas ar infrastruktūras objekta sakārtošanu un attīstību
 3.1. infrastruktūras objektam izlietotā un nepieciešamā finansējuma (euro) sadalījums pa gadiem un finansējuma avotiem

Nr.
p.k.

Finansējuma avots
(nosaukums)

Līdz projekta uzsākšanai

201__.
gads 

201__.
gads 

201__.
gads 

Kopā
(euro

Kopā
(%) 

20___.
gads

20___.
gads

1.                            
2.                            
...                        
 Kopā                  
 3.2. infrastruktūras objektam nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem (euro) un izmaksu posteņiem

Nr.
p.k.

Gads

Izmaksu postenis

Vienības (metri, gabali) un to daudzums (skaits)

Izmaksas (euro)

1.

           

2.

           

           
Kopā    
       
 3.3. infrastruktūras objekta uzturēšanas izdevumi pirms projekta īstenošanas un plānotās uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas

Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

______.
gads

______.
gads

______.
gads

______.
gads

______.
gads

1.

                 

2.

                 

                 
 Kopā               
 komentāri
 (raksturojiet galvenos izdevumus infrastruktūras objekta uzturēšanai/darbības nodrošināšanai divus gadus pirms un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)
 
  
 3.4. saimnieciskie ienākumi no infrastruktūras objekta (ja tādi ir)

Nr.
p.k.

Ienākumu pozīcijas

______.
gads

______.
gads

______.
gads

______.
gads

______.
gads

1.

                 

2.

                 

...

                 
 Kopā               
 komentāri
 (raksturojiet galvenos ienākumus no infrastruktūras objekta divus gadus pirms un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)
  
 3.5. aizņēmumu avoti (ja tādi ir)
 (raksturojiet aizņēmumu avotus un miniet to apmēru, aprakstiet aizņēmumu nosacījumus un to samaksas grafikus, ja aizņēmums ir paredzēts)
  
 3.6. ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un galvenie secinājumi, pamatojot projektā piedāvāto visefektīvāko risinājumu
 (izvērtējot ekonomiskos, finanšu izmaksu, ilgtspējas un tehniskos aspektus, sniedziet vismaz trīs alternatīvas identificētās problēmas risināšanas iespējas un skaitliski pamatojiet, kāpēc projektā izvēlētais risinājums tiek uzskatīts par optimālāko un izmaksu ziņā visefektīvāko risinājumu)
 
  
4. Paraksts*
pašvaldības vadītājs
vārds, uzvārds   
pašvaldība   
amats   
e-pasts     
tālrunis
paraksts   

Z.v.

Piezīme. * Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.207

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.529)

Apliecinājums
Es, zemāk parakstījies(-usies)    
  (pašvaldības nosaukums)

   
(amata nosaukums)

   

(vārds, uzvārds)


apliecinu, ka projekta pieteikuma iesniegšanas dienā –   – pašvaldībai ir stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai
  (dd/mm/gggg)  

nodrošinātu projekta līdzfinansējumu un projekta ieviešanas nepārtrauktību. Pašvaldībai ir pieejami projekta pieteikumā minētie projekta izmaksu finansēšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi (euro)

  apmērā,
 (apmērs cipariem un vārdiem)  

lai īstenotu projektu    
  (projekta pieteikuma nosaukums)

Apliecinu, ka:

– pašvaldība ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

– šā projekta pieteikuma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst īstenībai un projektam pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta pieteikumā aprakstītajam;

– pašvaldība nav iesniegusi šo projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu šā projekta īstenošanai;

– objekts, kurā paredzēts ieguldīt līdzekļus, netiks atsavināts vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

– projekta ieviešanas gaitā iegūtos pamatlīdzekļus pašvaldība izmantos atbilstoši projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

– pašvaldībai ir pietiekami līdzekļi objekta uzturēšanai un funkcionēšanai pēc projekta īstenošanas.

Apzinos, ka projekta pieteikumu var neizvērtēt, ja tas (ieskaitot šo apliecinājumu) nav pilnībā aizpildīts.

Projekta iesniedzējs    
  (paraksts)

                         Z.v.

Piezīmes.

1. Ja projekta pieteikumu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietā paraksta cita domes pilnvarota persona, projekta pieteikumam pievieno attiecīgu domes lēmumu.

2. Rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.207
Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji

I. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējuma sistēma – Jā/Nē

Noraidāms1 vai precizējams2

1. Projekta pieteikums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu

N

2. Projekta pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

3. Projekta pieteikums ir iesniegts oriģināleksemplārā

N

4. Iesniegtais projekta pieteikums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā

P

5. Visas projekta pieteikuma lapas ir numurētas

P

6. Projekta pieteikums ir sagatavots atbilstoši pieteikuma veidlapai, un visas tā sadaļas ir aizpildītas

P

7. Projekta pieteikums sagatavots datorrakstā

P

8. Projekta pieteikuma veidlapai ir pievienoti visi noteiktie un atbilstoši noformētie pavaddokumenti

P

9. Projekta pieteikumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā

P

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējuma sistēma – Jā/Nē

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Noraidāms1 vai precizējams2

10. Projekts atbilst mērķdotāciju piešķiršanas mērķim

N

11. Projekta darbības ir saistītas ar normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām autonomajām funkcijām un to izpildi

N

12. Projekta aktivitātes atbilst vismaz vienai no Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumu Nr.207 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai" (turpmāk – noteikumi) 8.punktā minētajām prioritātēm un atbalstāmajām jomām

P

13. Projekta pieteikumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība

P

14. Projekta pieteikumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 14.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām

P

15. Projekta pieteikumā ir skaidri definētas mērķa grupas – novadu pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti

P

16. Projekta pieteikumā sniegtā informācija ir nepārprotama, savstarpēji papildinoša un nav pretrunīga

P

17. Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, tās atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam un darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā

P

18. Projekta pieteikuma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

P

19. Pieprasītais mērķdotācijas apmērs atbilst noteikumu 11.punktā minētajam

P

20. Mērķdotācijas un pašvaldības projekta līdzfinansējuma daļas aprēķinātas saskaņā ar noteikumu 12.punktu un ir aritmētiski precīzas

P

21. Projekta īstenošanas kopējais laikposms nepārsniedz 30 mēnešus un nav ilgāks kā līdz trešā projekta īstenošanas gada 31.oktobrim

P

22. Projekta pieteikumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

P

23. Projekta pieteikumā plānotās darbības nav paredzēts finansēt no valsts vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu

N

24. Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktajām prasībām

N

25. Projekta iesniedzējam ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programma, un ieguldījumi plānoti objektā, kas ir iekļauts pašvaldības investīciju plānā

N

26. Projekta iesniedzējam ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere

N

27. Projekta pieteikumā ir sniegts vismaz triju ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums

N

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

28. Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 6.punktā minētajam projekta iesniedzējam

N

29. Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi

P

30. Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā

P

III. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

31. Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas
31.1. pašvaldības infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai ekonomisko aktivitāšu veicināšanai

6

31.2. pašvaldības infrastruktūrā pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus samazinot pakalpojumu sniegšanas un (vai) pakalpojumu infrastruktūras uzturēšanas izdevumus, vai pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanai

2

32. Projekta mērķis atbilst nacionālajiem attīstības plānošanas dokumentiem, reģionālajiem attīstības plānošanas dokumentiem un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
32.1. projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst gan nacionālajiem, gan reģionālajiem, gan vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību norādītajām prioritātēm, kā arī projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu

6

32.2. projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz diviem plānošanas dokumentiem (vietējiem un reģionālajiem vai nacionālajiem), ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību plānošanas dokumentos norādītajām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu

4

32.3. projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ir norādītas prioritātes, ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu

2

33. Projekts paredz integrētu pieeju pašvaldības infrastruktūras attīstībai
33.1. projekts paredz vairāk nekā ar vienu prioritāti vai jomu saistītu investīciju kombinēšanu vienā projektā objekta(-u) kompleksai sakārtošanai

4

33.2. projekts paredz vairāk nekā vienas jomas pakalpojumu kombinēšanu un pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu vienā projektā objekta kompleksai sakārtošanai

2

33.3. projekts paredz vienas jomas pakalpojumu kombinēšanu vienā objektā vai neparedz integrētu pieeju projekta īstenošanai

0

34. Projekta ietvaros pašvaldībā tiks saglabātas esošās darba vietas un nodrošināti priekšnosacījumi darba vietu radīšanai
34.1. tiks saglabātas esošās darba vietas un nodrošināti priekšnosacījumi vairāk nekā 15 jaunu darba vietu radīšanai

6

34.2. tiks saglabātas esošās darba vietas un nodrošināti priekšnosacījumi 5–15 jaunu darba vietu radīšanai

4

34.3. tiks saglabātas esošās darba vietas un nodrošināti priekšnosacījumi 0– 4 jaunu darba vietu radīšanai

2

35. Projekta pieteikumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe
35.1. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

6

35.2. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere

2

36. Projektu paredzēts īstenot laikposmā
36.1. līdz 24 mēnešiem

3

36.2. no 25 līdz 30 mēnešiem

1

37. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa projektā ir lielāka nekā noteikumu 12.punktā minētā minimālā finansējuma daļa
37.1. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa projektā ir vairāk nekā 50 procentu

6

37.2. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa projektā ir no 31 procenta līdz 50 procentiem

4

37.3. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa projektā nav lielāka par minimālo noteikto finansējuma daļu

0

38. Projektā risināmās problēmas neatliekamība un problēmas atrisinājuma pakāpe pēc projekta īstenošanas
38.1. projekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošina tūlītēju un pilnīgu problēmas risinājumu

4

38.2. projekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošinās problēmas (situācijas) pilnīgu risinājumu, bet ilgākā laikposmā

2

38.3. projekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošinās problēmas (situācijas) daļēju atrisinājumu

1

39. Projekta pieteikumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un piedāvāts visefektīvākais risinājums
39.1. projekta pieteikumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

4

39.2. projekta pieteikumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums, bet nav piedāvāts izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums

0

KOPĀ – 45

Piezīmes.

1 Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam noteikumu 42.punktā minētajā laikā).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
01.01.2014