Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.203

Rīgā 2013.gada 16.aprīlī (prot. Nr.20 19.§)
Noteikumi par ārpuskvotas cukura ražošanu un rūpnieciskā cukura pārstrādi
Izdoti saskaņā ar Cukura nozares likuma 19.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. iestādi, kas apstiprina ārpuskvotas cukura ražotājus un rūpnieciskā cukura pārstrādātājus, kā arī anulē apstiprinājumu, veic ārpuskvotas cukura ražotāju un rūpnieciskā cukura pārstrādātāju pārbaudes un piemēro soda sankcijas, kas minētas Komisijas 2006.gada 29.jūnija Regulas (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 952/2006), 11.pantā un Komisijas 2006.gada 29.jūnija Regulas (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 967/2006), 13.pantā;

1.2. cukura bilances sagatavošanai nepieciešamo informāciju, ko ārpuskvotas cukura ražotājs un rūpnieciskā cukura pārstrādātājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā, kā arī Komisijas Regulas Nr. 952/2006 9.pantā un Komisijas Regulas Nr. 967/2006 11.pantā minētās informācijas uzskaites kārtību;

1.3. Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1234/2007), 64.pantā minētās papildu nodevas (pārpalikuma maksājuma) administrēšanas kārtību;

1.4. Komisijas Regulas Nr. 967/2006 13.pantā un Komisijas Regulas Nr. 952/2006 11.pantā paredzēto soda sankciju piemērošanas un administrēšanas kārtību.

2. Lauku atbalsta dienests:

2.1. apstiprina ārpuskvotas cukura ražotājus un rūpnieciskā cukura pārstrādātājus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 952/2006 7.panta 1.punktam un Komisijas Regulas Nr. 967/2006 5.panta 1.punktam, kā arī anulē apstiprinājumu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 952/2006 8.panta 3.punktam un Komisijas Regulas Nr. 967/2006 5.panta 3.punktam;

2.2. veic ārpuskvotas cukura ražotāju un rūpnieciskā cukura pārstrādātāju pārbaudes saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 952/2006 10.pantu un Padomes Regulas Nr. 967/2006 12.pantu;

2.3. piemēro Komisijas Regulas Nr. 952/2006 11.pantā un Padomes Regulas Nr. 967/2006 13.pantā minētās soda sankcijas.

3. Ārpuskvotas cukura ražotājs saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 967/2006 4.panta 2.punktu informē Lauku atbalsta dienestu par saražoto ārpuskvotas cukura daudzumu.

4. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 1.aprīlim rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par ārpuskvotas cukura daudzumu, par kuru ārpuskvotas cukura ražotājs saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 64.pantu maksā papildu nodevu.

5. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 967/2006 3.panta 1. un 2.punktu paziņo ārpuskvotas cukura ražotājam papildu nodevas kopsummu.

6. Ārpuskvotas cukura ražotājs papildu nodevu ieskaita pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē Komisijas Regulas Nr. 967/2006 3.panta 2.punktā noteiktajā termiņā.

7. Ja ārpuskvotas cukura ražotājs nokavējis papildu nodevas samaksas termiņu, Valsts ieņēmumu dienests aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantu.

8. Papildu nodevu, kas nav samaksāta Komisijas Regulas Nr. 967/2006 3.panta 2.punktā noteiktajā termiņā, un ar to saistīto nokavējuma naudu piedzen bezstrīda kārtībā saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.pantu.

9. Komisijas Regulas Nr. 952/2006 11.panta 2.punktā minēto sodu Lauku atbalsta dienests piemēro galaproduktu daudzumam, par kuru fiksēts pārkāpums, šo daudzumu reizinot ar koeficientu no 0,01 līdz 0,1 atkarībā no pārkāpuma smaguma.

10. Komisijas Regulas Nr. 967/2006 13.panta 1.punktā noteiktais rūpnieciskā cukura pārstrādātāja apstiprinājuma anulēšanas minimālais termiņš ir trīs mēneši no pārkāpuma konstatēšanas dienas.

11. Komisijas Regulas Nr. 952/2006 11.pantā un Komisijas Regulas Nr. 967/2006 13.pantā minēto soda naudu ārpuskvotas cukura ražotājs un rūpnieciskā cukura pārstrādātājs ieskaita pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē 60 dienu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma stāšanās spēkā.

12. Ārpuskvotas cukura ražotājs un rūpnieciskā cukura pārstrādātājs izveido reģistru, kurā par katru mēnesi norāda Komisijas Regulas Nr. 952/2006 9.pantā un Komisijas Regulas Nr. 967/2006 11.pantā minēto informāciju.

13. Ārpuskvotas cukura ražotājs Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju par:

13.1. noslēgtajiem cukurbiešu piegādes līgumiem atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Informāciju iesniedz līdz kārtējā gada 15.maijam;

13.2. ārpuskvotas cukura ražošanas un tirgus resursiem, pārdošanu un cenu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Informāciju iesniedz par katru mēnesi līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, cukura daudzumu izsakot baltā cukura ekvivalentā un datus norādot augošā secībā no attiecīgā gada 1.septembra.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.203
Informācija par noslēgtajiem cukurbiešu piegādes līgumiem

Ārpuskvotas cukura ražotājs__________________________________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

_________________

(gads)

Nr. p.k.

Rādītāji

Daudzums

Mērvienības

1. Noslēgtie cukurbiešu piegādes līgumi 

skaits

2. Cukurbiešu kopapjoms 

t

3. Sējumu platība 

ha

4. Plānotā cukurbiešu raža 

t/ha

5. Cukura ieguves prognoze 

t/ha

Informāciju sagatavoja

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

E-pasts 
Tālrunis 
  

Paraksttiesīgā persona

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

(datums)

Z.v.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.203
Ārpuskvotas cukura ražošanas un tirgus resursi, pārdošana un cena

Ārpuskvotas cukura ražotājs__________________________________________________________________________________________

(nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

Pārskata periods – no ___________.gada 1.septembra līdz ____________________________

1.tabula

Nr. p.k.

Rādītāji

Daudzums

1.Ražošanas izejvielu piegādes daudzums (t), tai skaitā: 
1.1.cukurbietes 
1.2.jēlcukurs 
2.Ārpuskvotas cukura atlikums perioda sākumā (t) 
3.Saražots ārpuskvotas cukurs (t) 
4.Pārdots ārpuskvotas cukurs (t), tai skaitā: 
4.1.Latvijas tirgū1 
4.2.Eiropas Savienībā (izņemot Latviju)1 
4.3.eksportēts ārpus Eiropas Savienības1 
4.4.rūpnieciskā pārstrāde2 
5.Cits izlietojums (t)3 
6.Ārpuskvotas cukura atlikums pārskata perioda beigās (t) 
7.Ārpuskvotas cukura vidējā svērtā pārdošanas cena (Ls/EUR, bez PVN)4 par tonnu 

Piezīmes.

Samaksājot Komisijas 2006.gada 29.jūnija Regulas (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu, 3.pantā minēto maksājumu.

2 Norāda darījumu apliecinošo dokumentu numuru un lapu skaitu.

3 Norāda izlietojuma veidu un pievieno attaisnojuma dokumentus.

4 Bez fasēšanas izmaksām, atlaižu piemaksām, kompensācijām un tirdzniecības izmaksu summas, norādot cukura iepakojuma svaru (kg).

 

Informāciju sagatavoja

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

E-pasts 
Tālrunis 
  

Paraksttiesīgā persona

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

(datums)

Z.v.

Zemkopības ministre L.Straujuma
19.04.2013