Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.11.2012. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Cukura nozares likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants.

(Izslēgts ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2008.)

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības kopējā cukura tirgus organizāciju Latvijā.

3.pants.

(Izslēgts ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2008.)

4.pants.

(Izslēgts ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2008.)

II nodaļa
Cukura ražošanas kvotas un cukurbiešu audzētāju reģistrs

(Izslēgta ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2008.)

III nodaļa
Cukurbiešu audzētāju un cukura ražotāju cukura nozares līgums un cukurbiešu piegādes līgumi

(Izslēgta ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2008.)

IV nodaļa
Cukura ražošana un informācijas sniegšana

(Nodaļas nosaukums 11.10.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.11.2012.)

19.pants. (1) Ārpuskvotas cukurs ir saražotais cukura daudzums, kas pārsniedz Padomes 2007.gada 22.oktobra regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk — Padomes regula Nr. 1234/2007), VI pielikumā valstij konkrētam tirdzniecības gadam noteikto kvotu.

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par ārpuskvotas cukura ražošanu un rūpnieciskā cukura pārstrādi, nosakot:

1) iestādi, kas apstiprina ārpuskvotas cukura ražotājus un rūpnieciskā cukura pārstrādātājus, kā arī atsauc apstiprinājumu, veic apstiprināto uzņēmumu pārbaudes un piemēro Komisijas 2006.gada 29.jūnija regulas (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (turpmāk — Komisijas regula Nr. 952/2006), 11.pantā un Komisijas 2006.gada 29.jūnija regulas (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (turpmāk — Komisijas regula Nr. 967/2006), 13.pantā minētās soda sankcijas;

2) nepieciešamo informāciju, ko ārpuskvotas cukura ražotājs un rūpnieciskā cukura pārstrādātājs iesniedz kompetentai iestādei cukura bilances sagatavošanai, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 952/2006 9.pantu un Komisijas regulas Nr. 967/2006 11.pantu;

3) Padomes regulas Nr. 1234/2007 64.pantā minētās papildu nodevas (pārpalikuma maksājuma) administrēšanas kārtību;

4) Komisijas regulas Nr. 967/2006 13.pantā un Komisijas regulas Nr. 952/2006 11.pantā paredzētās soda sankcijas piemērošanas un administrēšanas kārtību.

(11.10.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.11.2012.)

20.pants. Cukura un tā pārstrādes produktu, izoglikozes un fruktozes ražotāji, tirgotāji, importētāji un eksportētāji sniedz Valsts ieņēmumu dienestam lieko cukura krājumu konstatēšanai nepieciešamo informāciju Komisijas regulā Nr. 60/2004 noteikto pasākumu nodrošināšanai. Informācijas iesniegšanas kārtību un tajā ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets.

21.pants. Lauku atbalsta dienests sagatavo un sniedz informāciju par Latvijas cukura tirgu Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

22.pants. Cukura ražotāja sniegtās informācijas kontroli veic Lauku atbalsta dienests.

Pārejas noteikumi

1. Cukurbiešu audzētāju reģistru, kuru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzturēja cukurbiešu audzētāju sabiedriskā organizācija, pārņem Lauku atbalsta dienests.

(15.05.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.06.2008.)

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par cukuru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 19.nr.; 2000, 4.nr.; 2002, 7., 22.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 7.nr.).

3. Līdz jaunu Ministru kabineta rīkojumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 15.februārim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojums Nr.111 "Par cukura ražošanas kvotas 2004.gadam sadali starp cukura ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)".

4. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 19.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(11.10.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 08.11.2012.)

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

Likumā iekļauta atsauce uz Komisijas 2004.gada 14.janvāra regulu (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L9, 15.01.2004. P.0008-0012).

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 27.aprīlī
08.11.2012