Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.139

Rīgā 2013.gada 10.aprīlī (prot. Nr.18 37.§)

Par konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" komisiju

1. Izveidot maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanas konkursa komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja

Dž.Innusa - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

E.Beļskis - Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors (prombūtnes laikā vai konkursa komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildes laikā aizvieto Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktora vietniece, Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vadītāja D.Bankoviča)

Komisijas locekļi

A.Dulevska - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece (prombūtnes laikā aizvieto Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sekretariāta vadītājs A.Ķēniņš)

J.Linkeviča - Konkurences padomes Izpilddirekcijas 1.analītiskā departamenta direktore (prombūtnes laikā aizvieto Konkurences padomes locekle D.Šulmane)

A.Mellakauls - Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs (prombūtnes laikā aizvieto Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte G.Robežniece)

I.Zviedris - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis (prombūtnes laikā aizvieto Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes juriste I.Pelše)

2. Konkursa komisijas darbību nosaka konkursa komisijas nolikums (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Matīss

 

 

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.aprīļa
rīkojumam Nr.139

Konkursa "Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē" komisijas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanas konkursa komisijas (turpmāk - konkursa komisija) darbības organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību.

2. Konkursa komisijas uzdevums ir atbilstoši kompetencei nodrošināt sekmīgu konkursa norisi saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un konkursa nolikumu, lai izvēlētos maksas televīzijas pakalpojuma sniedzēju.

II. Konkursa komisijas sastāvs

3. Konkursa komisijas sastāvā ir seši dalībnieki - konkursa komisijas priekšsēdētājs un konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks (Satiksmes ministrijas pārstāvji), kā arī četri konkursa komisijas locekļi (divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Konkurences padomes un Kultūras ministrijas).

4. Konkursa komisijas darbu vada konkursa komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē - konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5. Konkursa komisijas sekretāra pienākumus pilda Satiksmes ministrijas norīkots darbinieks vai darbinieki (turpmāk - sekretariāts), kas neietilpst konkursa komisijas sastāvā. Sekretariāts kārto konkursa komisijas lietvedību un risina organizatoriskos un tehniskos jautājumus.

6. Konkursa komisijas dalībnieks nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīts ar pretendentu, lai nenokļūtu interešu konflikta situācijā.

7. Konkursa komisijas dalībnieks ir saistīts ar pretendentu, ja viņš ir:

7.1. pretendenta pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai dalībnieks, kura saistība ar pretendentu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

7.2. pretendenta pārstāvja radinieks līdz otrajai pakāpei, kā arī laulātais.

8. Konkursa komisijas dalībnieks paraksta apliecinājumu, ka nepārstāv neviena pretendenta intereses, kā arī nav saistīts ne ar vienu pretendentu.

9. Ja konkursa komisijas locekli aizvieto, aizvietotājs paraksta apliecinājumu, ka nepārstāv neviena pretendenta intereses, kā arī nav saistīts ne ar vienu pretendentu.

III. Konkursa komisijas darbības organizācija

10. Konkursa komisijas sēdes sasauc konkursa komisijas priekšsēdētājs. Konkursa komisijas sēdes laiku un darba kārtību komisijas locekļiem izziņo vismaz trīs darbdienas pirms sēdes, kā arī paziņo par iespēju iepazīties ar dokumentiem, kas attiecas uz sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

11. Ja konkursa komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai konkursa komisijas locekļi attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, komandējums, slimība) nevar piedalīties sēdē, viņu prombūtnes laikā komisijas sēdē piedalās aizvietotājs. Aizvietotājam ir aizvietojamā tiesības un pienākumi.

12. Konkursa komisijas sēdēs padomdevēja statusā ir atļauts piedalīties konkursa komisijas pieaicinātam ekspertam. Par ekspertu nevar būt persona, kura ir ieinteresēta iegūt tiesības uz konkursa priekšmetu, pārstāv pretendenta intereses vai ir saistīta ar pretendentu. Pirms sēdes eksperts paraksta brīvas formas apliecinājumu, ka nav ieinteresēts iegūt tiesības uz konkursa priekšmetu, nepārstāv neviena pretendenta intereses, kā arī nav saistīts ne ar vienu pretendentu.

13. Šī nolikuma izpratnē eksperts ir saistīts ar pretendentu, ja viņš ir:

13.1. pretendenta pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai dalībnieks, kura saistība ar pretendentu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

13.2. pretendenta pārstāvja radinieks līdz otrajai pakāpei, kā arī laulātais.

14. Ekspertam nav balsstiesību.

15. Konkursa komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un katrs konkursa komisijas loceklis konkursa pretendentu iesniegtos piedāvājumus vērtē individuāli, vērtēšanas rezultātu noformē rakstiski, paraksta un iesniedz sekretariātam apkopošanai.

16. Pretendenta iegūto kopējo punktu skaitu nosaka, summējot katra konkursa komisijas dalībnieka piešķirtos punktus.

17. Informācija par konkursu ir publiski pieejama, ciktāl pretendents tai nav noteicis ierobežotas pieejamības statusu (komercnoslēpums) saskaņā ar Komerclikumu.

18. Konkursa komisija savā darbībā ievēro Informācijas atklātības likumu.

IV. Lēmumu pieņemšana

19. Konkursa komisija ir lemtspējīga, ja tās sēdē piedalās vismaz viens konkursa komisijas dalībnieks no katras pārstāvētās iestādes. Katram konkursa komisijas dalībniekam ir viena balss.

20. Konkursa komisija pieņem lēmumus ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

21. Konkursa komisijas sēdes protokolē sekretariāts.

22. Konkursa komisijas sēdes protokolā norāda:

22.1. konkursa komisijas sēdes datumu, vietu un laiku;

22.2. konkursa komisijas dalībniekus (vārds, uzvārds), kuri piedalās sēdē, kā arī dalībniekus, kuri nepiedalās sēdē;

22.3. personas (ekspertus) (amats, vārds, uzvārds), kuras pieaicinātas vai kurām atļauts piedalīties konkursa komisijas sēdē;

22.4. konkursa komisijas sēdes darba kārtību;

22.5. konkursa komisijas dalībnieku un pieaicināto personu (ekspertu) viedokļus un iesniegtos priekšlikumus;

22.6. ja tiek pieņemts lēmums, - balsošanas rezultātus par katru lēmumu (norādot balsu skaitu "par" un "pret").

23. Konkursa komisijas sēdes protokolā ieraksta konkursa komisijas dalībnieka atsevišķo viedokli, ja konkursa komisijas dalībnieks to pieprasa.

24. Konkursa komisijas sēdes protokola projektu triju darbdienu laikā pēc attiecīgās konkursa komisijas sēdes sekretariāts elektroniski nosūta konkursa komisijas dalībniekiem. Ja sēdē ir piedalījusies pieaicināta persona (eksperts) un izteikusi viedokli vai priekšlikumu, sēdes protokolu nosūta arī pieaicinātajai personai (ekspertam).

25. Konkursa komisijas dalībniekam un pieaicinātajai personai (ekspertam) ir tiesības nākamās darbdienas laikā pēc attiecīgās konkursa komisijas sēdes protokola projekta saņemšanas iesniegt sekretariātam piezīmes par sēdes protokola projektu papīra formā vai elektroniski. Ja par sēdes protokola projektu tiek saņemtas piezīmes, sekretariāts saskaņo precizējumus ar konkursa komisijas priekšsēdētāju un precizēto konkursa komisijas protokola projektu nosūta atkārtotai saskaņošanai.

26. Konkursa komisijas sēdes protokolu paraksta konkursa komisijas priekšsēdētājs un pārējie konkursa komisijas dalībnieki, kuri piedalījušies attiecīgajā konkursa komisijas sēdē.

27. Konkursa komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju un iesniedz to Satiksmes ministrijā, satiksmes ministrs lēmumu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Satiksmes ministrs A.Matīss

10.04.2013