Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 03.07.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2012/25

Carnikavā 2012.gada 19.decembrī
Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012.gada 19.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23, 5.§)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2013.gada 20.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā pašvaldība sniedz atbalstu novadā deklarētiem tuberkulozes slimniekiem ārstniecības kursa ietvaros (turpmāk – Atbalsts);

1.2. kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par Atbalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt Atbalstu vai Atbalsta pārtraukšanu;

1.3. saskaņā ar noteikumiem pieņemto administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

II. Atbalsta apmērs un tiesības to saņemt

2. Atbalstu saskaņā ar noteikumiem piešķir, sākot ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

3. Carnikavas novadā dzīvojošiem tuberkulozes slimniekiem ārstniecības kursa ietvaros ir tiesības saņemt sekojošu atbalstu:

3.1. 2.85 euro dienā pārtikas iegādei;

3.2. 100% apmaksātus ceļa izdevumus sabiedriskajam transportam līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ (vilciens vai autobuss).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/33)

III. Atbalsta piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtība

4. Lēmumus par Atbalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt Atbalstu, vai par Atbalsta pārtraukšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pieņem Carnikavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

5. Lai saņemtu Atbalstu, pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt Atbalstu. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi). Papildus iesniegumam pieprasītājs iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu un braukšanas biļetes.

6. Atbalsts tiek pārtraukts, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai atbilstoši noteikumiem piešķirts Atbalsts, ir pārtraukusi ārstniecības kursu vai nepilda ārsta norādījumus, un to apliecina ārstniecības iestādes vai ārstējošā ārsta izziņa.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

7. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums

8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "CARNIKAVAS NOVADA VĒSTIS".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
01.01.2014